English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


Greek translation Greek dictionaries

Greek gibberish to Greek converter- convert extended ASCII Greek characters into normal Greek

 
Convert gibberish greek characters, greeklish converter, convert Greek, Greeklish conversion
This tool will convert Greek gibberish that look like this:

Ôï Åëëçíéêü áëöÜâçôï åßíáé ôï áëöÜâçôï ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí ãñáöÞ ôçò åëëçíéêÞò ãëþóóáò, áëëÜ êáé ùò ðçãÞ óõìâüëùí ãéá ÷ñÞóç óå äéÜöïñåò åðéóôÞìåò.
(If you don't see output correctly, from your browser change the encoding to Windows-1253, see here for Firefox)
Type or paste the Greek gibberish here:

Greek TextLinks

Convert Greek to Greeklish
Convert Greeklish to Greek
Greek to Latin (characters) transliteration chart
Convert polytonic Greek to monotonic Greek [New!]
Measurements converter
Currency Converter
E-mail Clean-up
What is my IP address?
Braille Converter


top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook