English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


Greek translation Greek dictionaries Σύνταγμα της Ελλάδας - The Constitution of Greece (English translation)  

You can also download a translation memory (tmx) of this file.
 
Σύνταγμα της Ελλάδας The Constitution of Greece
Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βασικές διατάξεις PART ONE Basic Provisions
ΤΜΗΜΑ Α' SECTION I
Μορφή του πολιτεύματος The Form of Government
Άρθρο 1 Article 1
Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. The form of government of Greece is that of a parliamentary republic.
Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Popular sovereignty is the foundation of government.
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. All powers derive from the People and exist for the People and the Nation; they shall be exercised as specified by the Constitution.
Άρθρο 2 Article 2
Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Respect and protection of the value of the human being constitute the primary obligations of the State.
Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών. Greece, adhering to the generally recognised rules of international law, pursues the strengthening of peace and of justice, and the fostering of friendly relations between peoples and States.
ΤΜΗΜΑ Β' Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας SECTION II Relations of Church and State
Άρθρο 3 Article 3
Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is inseparably united in doctrine with the Great Church of Christ in Constantinople and with every other Church of Christ of the same doctrine, observing unwaveringly, as they do, the holy apostolic and synodal canons and sacred traditions.
Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ' (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928. It is autocephalous and is administered by the Holy Synod of serving Bishops and the Permanent Holy Synod originating thereof and assembled as specified by the Statutory Charter of the Church in compliance with the provisions of the Patriarchal Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of September 4, 1928.
Το εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Κράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. The ecclesiastical regime existing in certain districts of the State shall not be deemed contrary to the provisions of the preceding paragraph.
Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. 3. The text of the Holy Scripture shall be maintained unaltered.
Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Official translation of the text into any other form of language, without prior sanction by the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople, is prohibited.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα PART TWO Individual and Social Rights
Άρθρο 4 Article 4
Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 1. All Greeks are equal before the law.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Greek men and women have equal rights and equal obligations.
Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος. All persons possessing the qualifications for citizenship as specified by law are Greek citizens. Withdrawal of Greek citizenship shall be permitted only in case of voluntary acquisition of another citizenship or of undertaking service contrary to national interests in a foreign country, under the conditions and procedures more specifically provided by law.
Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους. Only Greek citizens shall be eligible for public service, except as otherwise provided by special laws.
Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Greek citizens contribute without distinction to public charges in proportion to their means.
Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων. Every Greek capable of bearing arms is obliged to contribute to the defence of the Fatherland as provided by law.
Τίτλοι ευγένειας η διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. Titles of nobility or distinction are neither conferred upon nor recognized in Greek citizens.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας. The provision of paragraph 6 does not preclude that the law provides for the mandatory performance of other services, within or outside the armed forces (alternative service), by those having a substantiated conscientious objection to performing armed service or, generally, military duties.
Άρθρο 5 Article 5
Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. 1. All persons shall have the right to develop freely their personality and to participate in the social, economic and political life of the country, insofar as they do not infringe the rights of others or violate the Constitution and the good usages.
Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. 2. All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law.
Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. The extradition of aliens prosecuted for their action as freedom-fighters shall be prohibited.
Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος. 3. Personal liberty is inviolable. No one shall be prosecuted, arrested, imprisoned or otherwise confined except when and as the law provides.
4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει. 4. Individual administrative measures restrictive of the free movement or establishment in the country, and of the free exit and entrance therein of any Greek are prohibited. Restrictive measures of such content may only be imposed as an attendant penalty by a criminal court ruling, in exceptional cases of emer Two asterisks indicate the provisions or interpreratives clauses revised in 2001. gency and only in order to prevent the commitment of criminal acts, as specified by law.
5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων. 5. All persons have the right to the protection of their health and of their genetic identity. Matters relating to the protection of every person against biomedical interventions shall be specified by law.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει. Paragraph 4 does not preclude the prohibition of exit from the country for persons being prosecuted on criminal charges by act of the public prosecutor, or the imposition of measures necessary for the protection of public health or the health of sick persons, as specified by law.
Άρθρο 5Α Article 5A
Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων. All persons have the right to information, as specified by law. Restrictions to this right may be imposed by law only insofar as they are absolutely necessary and justified for reasons of national security, of combating crime or of protecting rights and interests of third parties.
Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19. All persons have the right to participate in the Information Society. Facilitation of access to electronically transmitted information, as well as of the production, exchange and diffusion thereof, constitutes an obligation of the State, always in observance of the guarantees of articles 9, 9A and 19.
Άρθρο 6 Article 6
Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. 1. No person shall be arrested or imprisoned without a reasoned judicial warrant which must be served at the moment of arrest or detention pending trial,
Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα. except when caught in the act of committing a crime.
Όποιος συλλαμβάνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα προσάγεται στον αρμόδιο ανακριτή το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, αν όμως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες από την προσαγωγή, είτε να απολύσει τον συλληφθέντα είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο ημέρες, αν το ζητήσει αυτός που έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που βεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. A person who is arrested in the act of committing a crime or on a warrant shall be brought before the competent examining magistrate within twenty-four hours of his arrest at the latest; should the arrest be made outside the seat of the examining magistrate, within the shortest time required to transfer him thereto. The examining magistrate must, within three days from the day the person was brought before him, either release the detainee or issue a warrant of imprisonment. Upon application of the person brought before him or in case of force majeure confirmed by decision of the competent judicial council, this time-limit shall be extended by two days.
Όταν περάσει άπρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος είτε στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί, οφείλει να τον απολύσει αμέσως. Οι παραβάτες τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε ζημία που έγινε στον παθόντα και να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό ποσό, όπως νόμος ορίζει. Should either of these time-limits elapse before action has been taken, any warden or other officer, civil or military servant, responsible for the detention of the arrested person must release him immediately. Violators shall be punished for illegal detention and shall be liable to restore any damage caused to the sufferer and to pay him a monetary compensation for pain and suffering, as specified by law.
4. Νόμος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για έξι και τρεις μήνες, αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. 4. The maximum duration of detention pending trial shall be specified by law; such detention may not exceed a period of one year in the case of felonies or six months in the case of misdemeanours. In entirely exceptional cases, these maximum limits may be extended by six or three months respectively, by decision of the competent judicial council.
Απαγορεύεται η υπέρβαση των ανώτατων ορίων της προφυλάκισης με τη διαδοχική επιβολή του μέτρου αυτού για επί μέρους πράξεις της ίδιας υπόθεσης. It is prohibited to exceed these maximum limits of detention pending trial, by successively applying this measure to separate acts of the same case.
Άρθρο 7 Article 7
Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης. There shall be no crime, nor shall punishment be inflicted unless specified by law in force prior to the perpetration of the act, defining the constitutive elements of the act. In no case shall punishment more severe than that specified at the time of the perpetration of the act be inflicted.
Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει. Torture, any bodily maltreatment, impairment of health or the use of psychological violence, as well as any other offence against human dignity are prohibited and punished as provided by law.
3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν. 3. The general confiscation of property is prohibited. The death penalty shall not be imposed, except in the cases provided by law for felonies perpetrated in time of war and related thereto.
Νόμος ορίζει με ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία. 4. The conditions under which the State, following a judicial decision, shall indemnify persons unjustly or illegally convicted, detained pending trial, or otherwise deprived of their personal liberty shall be provided by law.
Άρθρο 8 Article 8
Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος. No person shall be deprived of the judge assigned to him by law against his will.
Δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν επιτρέπεται να συσταθούν. Judicial committees or extraordinary courts, under any name whatsoever, shall not be constituted.
Άρθρο 9 Article 9
Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 1. Every person’s home is a sanctuary. The private and family life of the individual is inviolable. No home search shall be made, except when and as specified by law and always in the presence of representatives of the judicial power.
Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει. 2. Violators of the preceding provision shall be punished for violating the home’s asylum and for abuse of power, and shall be liable for full damages to the sufferer, as specified by law.
Άρθρο 9Α Article 9A
Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει. All persons have the right to be protected from the collection, processing and use, especially by electronic means, of their personal data, as specified by law. The protection of personal data is ensured by an independent authority, which is constituted and operates as specified by law.
Άρθρο 10 Article 10
Καθένας η πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. Each person, acting on his own or together with others, shall have the right, observing the laws of the State, to petition in writing public authorities, who shall be obliged to take prompt action in accordance with provisions in force, and to give a written and reasoned reply to the petitioner as provided by law.
Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή. Prosecution of the person who has submitted a petition for punishable acts contained therein shall be permitted only after notification of the final decision of the authority to which the petition was addressed has taken place and after permission of this authority has been obtained.
3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. 3. The competent service or authority is obliged to reply to requests for the provision of information and for the supply of documents, especially certificates, supporting documents and attestations, within a set deadline not exceeding 60 days, as specified by law.
Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει. In case this deadline elapses without action or in case of unlawful refusal, in addition to any other sanctions and consequences at law, special monetary compensation is also paid to the applicant, as specified by law.
Άρθρο 11 Article 11
Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Greeks shall have the right to assemble peaceably and unarmed.
Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει. The police may be present only at outdoor public assemblies. Outdoor assemblies may be prohibited by a reasoned police authority decision, in general if a serious threat to public security is imminent, and in a specific area, if a serious disturbance of social and economic life is threatened, as specified by law.
Άρθρο 12 Article 12
Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια. Greeks shall have the right to form nonprofit associations and unions, in compliance with the law, which, however, may never subject the exercise of this right to prior permission.
Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου η ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση. An association may not be dissolved for violation of the law or of a substantial provision of its statutes, except by court judgment.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο. The provisions of the preceding paragraph shall apply, as the case may be, to unions of persons not constituting an association.
Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξη τους. Agricultural and urban cooperatives of all types shall be self-governed according to the provisions of the law and of their statutes; they shall be under the protection and supervision of the State which is obliged to provide for their development.
Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν. 5. Establishment by law of compulsory coop eratives serving purposes of common benefit or public interest or common exploitation of farming areas or other wealth producing sources shall be permitted, on condition however that the equal treatment of all participants shall be assured.
Άρθρο 13 Article 13
Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. Freedom of religious conscience is inviolable. The enjoyment of civil rights and liberties does not depend on the individual’s religious beliefs.
Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται. All known religions shall be free and their rites of worship shall be performed unhindered and under the protection of the law. The practice of rites of worship is not allowed to offend public order or the good usages. Proselytism is prohibited.
Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας. The ministers of all known religions shall be subject to the same supervision by the State and to the same obligations towards it as those of the prevailing religion.
Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους. No person shall be exempt from discharging his obligations to the State or may refuse to comply with the laws by reason of his religious convictions.
Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του. No oath shall be imposed or administered except as specified by law and in the form determined by law.
Άρθρο 14 Article 14
Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους. 1. Every person may express and propagate his thoughts orally, in writing and through the press in compliance with the laws of the State.
Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. 2. The press is free. Censorship and all other preventive measures are prohibited.
Η κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται. 3. The seizure of newspapers and other publications before or after circulation is prohibited.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία: α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Seizure by order of the public prosecutor shall be allowed exceptionally after circulation and in case of: a) an offence against the Christian or any other known religion, b) an insult against the person of the President of the Republic,
γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Χώρας που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους, δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. c) a publication which discloses information on the composition, equipment and set-up of the armed forces or the fortifications of the country, or which aims at the violent overthrow of the regime or is directed against the territorial integrity of the State, d) an obscene publication which is obviously offensive to public decency, in the cases stipulated by law.
4. Σ’ όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. 4. In all the cases specified under the preceding paragraph, the public prosecutor must, within twenty-four hours from the seizure, submit the case to the judicial council which, within the next twenty-four hours, must rule whether the seizure is to be maintained or lifted; otherwise it shall be lifted ipso jure.
Τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα. An appeal may be lodged with the Court of Appeals and the Supreme Civil and Criminal Court by the publisher of the newspaper or other printed matter seized and by the public prosecutor.
5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης η μετάδοσης της απάντησης. 5. Every person offended by an inaccurate publication or broadcast has the right to reply, and the information medium has a corresponding obligation for full and immediate redress. Every person offended by an insulting or defamatory publication or broadcast has also the right to reply, and the information medium has a corresponding obligation to immediately publish or transmit the reply.
Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης. The manner in which the right to reply is exercised and in which full and immediate redress is assured or publication and transmission of the reply is made, shall be specified by law.
Το δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει. Η παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη. 6. After at least three convictions within five years for the criminal acts defined under paragraph 3, the court shall order the definitive ban or the temporary suspension of the publication of the paper and, in severe cases, shall prohibit the convicted person from practising the profession of journalist as specified by law. The ban or suspension of publication shall be effective as of the date the court order becomes irrevocable.
7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. 7. Matters relating to the civil and criminal liability of the press and of the other information media and to the expeditious trial of relevant cases, shall be specified by law.
Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 8. The conditions and qualifications requisite for the practice of the profession of journalist shall be specified by law.
9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών την παροχή υπηρεσιών. 9. The ownership status, the financial situation and the means of financing of information media must be made known as specified by law. The measures and restrictions necessary for fully ensuring transparency and plurality in information shall be specified by law. The concentration of the control of more than one information media of the same type or of different types is prohibited. More specifically, concentration of more than one electronic information media of the same type is prohibited, as specified by law. The capacity of owner, partner, major shareholder or managing director of an information media enterprise, is incompati ble with the capacity of owner, partner, major shareholder or managing director of an enterprise that undertakes towards the Public Administration or towards a legal entity of the wider public sector to perform works or to supply goods or services.
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα η εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού η τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης η την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων. The prohibition of the previous section extends also over all types of intermediary persons, such as spouses, relatives, financially dependent persons or companies. The specific regulations, the sanctions, which may extend to the point of revocation of the license of a radio or television station and to the point of prohibition of the conclusion or to the annulment of the pertinent contract, as well as the means of control and the guarantees for the prevention of infringements of the previous sections, shall be determined by law.
Άρθρο 15 Article 15
Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης. 1. The protective provisions for the press in the preceding article shall not be applicable to films, sound recordings, radio, television or any other similar medium for the transmission of speech or images.
2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 2. Radio and television shall be under the direct control of the State. The control and imposition of administrative sanctions belong to the exclusive competence of the National Radio and Television Council, which is an independent authority, as specified by law. The direct control of the State, which may also assume the form of a prior permission status, shall aim at the objective and on equal terms transmission of information and news reports, as well as of works of literature and art, at ensuring the quality level of programs mandated by the social mission of radio and television and by the cultural development of the Country, as well as at the respect of the value of the human being and the protection of childhood and youth.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Matters relating to the mandatory and free of charge transmission of the workings of the Parliament and of its committees, as well as of the electoral campaign messages of the political parties by radio and television, shall be specified by law.
Άρθρο 16 Article 16
Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Art and science, research and teaching shall be free and their development and promotion shall be an obligation of the State.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα. Academic freedom and freedom of teaching shall not exempt anyone from his duty of allegiance to the Constitution.
Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Education constitutes a basic mission for the State and shall aim at the moral, intellectual, professional and physical training of Greeks, the development of national and religious consciousness and at their formation as free and responsible citizens.
Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. The number of years of compulsory education shall be no less than nine.
Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. All Greeks are entitled to free education on all levels at State educational institutions. The State shall provide financial assistance to those who distinguish themselves, as well as to students in need of assistance or special protection, in accordance with their abilities.
Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Education at university level shall be provided exclusively by institutions which are fully self-governed public law legal persons. These institutions shall operate under the supervision of the State and are entitled to financial assis tance from it; they shall operate on the basis of statutorily enacted by-laws.
Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Merging or splitting of university level institutions may take place notwithstanding any contrary provisions, as a law shall provide.
Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς. A special law shall define all matters pertaining to student associations and the participation of students therein.
Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Τα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων. 6. Professors of university level institutions shall be public functionaries. The remaining teaching personnel likewise perform a public function, under the conditions specified by law. The statutes of respective institutions shall define matters relating to the status of all the above.
Οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει. Professors of university level institutions shall not be dismissed prior to the lawful termination of their term of service, except in the cases of the substantive conditions provided by article 88 paragraph 4 and following a decision by a council constituted in its majority of highest judicial functionaries, as specified by law.
Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. The retirement age of professors of university level institutions shall be determined by law; until such law is issued, professors on active service shall retire ipso jure at the end of the academic year at which they have reached the age of sixty-seven.
Η επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές. Professional and any other form of special education shall be provided by the State, through schools of a higher level and for a time period not exceeding three years, as specifically provided by law which also defines the professional rights of the graduates of such schools.
Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. The conditions and terms for granting a license for the establishment and operation of schools not owned by the State, the supervision of such and the professional status of teaching personnel therein shall be specified by law.
Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. The establishment of university level institutions by private persons is prohibited.
9. Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. 9. Athletics shall be under the protection and the ultimate supervision of the State.
Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους. The State shall make grants to and shall control all types of athletic associations, as specified by law. The use of grants in accordance with the purpose of the associations receiving them shall also be specified by law.
Άρθρο 17 Article 17
1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 1. Property is under the protection of the State; rights deriving there from, however, may not be exercised contrary to the public interest.
2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο. 2. No one shall be deprived of his property except for public benefit which must be duly proven, when and as specified by statute and always following full compensation corresponding to the value of the expropriated property at the time of the court hearing on the provisional determination of compensation. In cases in which a request for the final determination of compensation is made, the value at the time of the court hearing of the request shall be considered.
Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Στην απόφαση κήρυξης πρέπει να δικαιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης. Η αποζημίωση, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος, μπορεί να καταβάλλεται και σε είδος ιδίως με τη μορφή της παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωμάτων επί άλλου ακινήτου. If the court hearing for the final determination of compensation takes place after one year has elapsed from the court hearing for the provisional determination, then, for the determination of the compensation the value at the time of the court hearing for the final determination shall be taken into account. In the decision declaring an expropriation, specific justification must be made of the possibility to cover the compensation expenditure. Provided that the beneficiary consents thereto, the compensation may be also paid in kind, especially in the form of granting ownership over other property or of granting rights over other property.
3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη. 3. Any change in the value of expropriated property occurring after publication of the act of expropriation and resulting exclusively there from shall not be taken into account.
4. Η αποζημίωση ορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Νόμος μπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται με απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών. Με τον ίδιο νόμο μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζονται εκκρεμείς δίκες. 4. Compensation is determined by the competent courts. Such compensation may also be determined provisionally by the court after hearing or summoning the beneficiary, who may be obliged, at the discretion of the court, to furnish a commensurate guarantee in order to collect the compensation, as provided by the law. Notwithstanding article 94, a law may provide for the establishment of a uniform jurisdiction, for all disputes and cases relating to expropriation, as well as for conducting the relevant trials as a matter of priority. The manner in which pending trials are continued, may be regulated by the same law.
Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη. Prior to payment of the final or provisional compensation, all rights of the owner shall remain intact and occupation of the property shall not be allowed.
Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας είναι δυνατόν, με ειδική απόφαση του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον οριστικό η προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης, όπως νόμος ορίζει. Η δεύτερη πρόταση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές. In order for works of a general importance for the economy of the country to be carried out, it is possible that, by special decision of the court which is competent for the final or the provisional determination of the compensation, the execution of works even prior to the determination and payment of the compensation is allowed, provided that a reasonable part of the compensation is paid and that full guarantee is provided in favour of the beneficiary of the compensation, as provided by law. The second period of the first section applies accordingly also to these cases.
Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Compensation in the amount determined by the court must in all cases be paid within one and one half years at the latest from the date of publication of the decision regarding provisional determination of compensation payable, and in cases of a direct request for the final determination of compensation, from the date of publication of the court ruling, otherwise the expropriation shall be revoked ipso jure.
Η αποζημίωση δεν υπόκειται, ως αποζημίωση, σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος. The compensation as such is exempt from any taxes, deductions or fees.
Νόμος ορίζει τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ικανοποίησης των δικαιούχων για την πρόσοδο, την οποία έχασαν από το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης. The cases in which compulsory compensation shall be paid to the beneficiaries for lost income from expropriated property until the time of payment of the compensation shall be specified by law.
Όταν πρόκειται να εκτελεστούν έργα κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, νόμος μπορεί να επιτρέψει την απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων. Ο ίδιος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους μιας τέτοιας απαλλοτρίωσης, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση ή χρησιμοποίηση, για δημόσιους ή κοινωφελείς γενικά σκοπούς, των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται επιπλέον όσων είναι αναγκαίες για το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί. In the case of execution of works serving the public benefit or being of a general importance to the economy of the country, a law may allow the expropriation in favour of the State of wider zones beyond the areas necessary for the execution of the works. The said law shall specify the conditions and terms of such expropriation, as well as the matters pertaining to the disposal for public or public utility purposes in general, of areas expropriated in excess of those required.
Νόμος μπορεί να ορίσει ότι για την εκτέλεση έργων με προφανή κοινή ωφέλεια υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφέλειας και δημόσιων επιχειρήσεων, επιτρέπεται να διανοιχθούν υπόγειες σήραγγες στο επιβαλλόμενο βάθος, χωρίς αποζημίωση, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του υπερκείμενου ακινήτου. The digging of underground tunnels at the appropriate depth without compensation, may be allowed by law for the execution of works of evident public utility for the State, public law legal persons, local government agencies, public utility agencies and public enterprises, on condition that the normal exploita tion of the property situated above shall not be hindered.
Άρθρο 18 Article 18
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών χώρων και θησαυρών, ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου. The ownership and disposal of mines, quarries, caves, archaeological sites and treasures, mineral, running and underground waters and underground resources in general, shall be regulated by special laws.
Με νόμο ρυθμίζονται τα σχετικά με την ιδιοκτησία, την εκμετάλλευση και διαχείριση των λιμνοθαλασσών και των μεγάλων λιμνών, καθώς και τα σχετικά με τη διάθεση γενικά των εκτάσεων που προκύπτουν από αποξήρανσή τους. The ownership, exploitation and administration of lagoons and large lakes, as well as the general disposal of areas resulting from the draining of such, shall be regulated by law.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με τις επιτάξεις για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, ή για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία. Requisitions of property for the needs of the armed forces in case of war or mobilization, or for the purpose of facing an immediate social emergency that may endanger public order or health, shall be regulated by special laws.
Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ειδικός νόμος, ο αναδασμός αγροτικών εκτάσεων για την επωφελέστερη εκμετάλλευση του εδάφους, καθώς και η λήψη μέτρων για την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή για διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας. The redistribution of agricultural areas for the purpose of exploiting the land more profitably, as well as the adoption of measures to prevent excessive parcelling or to facilitate restructuring of small parcelled farm holdings, shall be allowed in accordance with the procedure specified by special law.
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, μπορεί να προβλεφθεί με νόμο και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας που απαιτείται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Νόμος ορίζει τον υπόχρεο και τη διαδικασία καταβολής στο δικαιούχο του ανταλλάγματος της χρήσης ή κάρπωσης, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κάθε φορά συνθήκες. In addition to the cases specified in the preceding paragraphs, the law may provide for other necessary deprivations of the free use and enjoyment of property, owing to special circumstances. The law shall specify the obligor and the procedure of payment to the person entitled to compensation for the use or enjoyment, which must be commensurate to the conditions present on each occasion.
Μέτρα που επιβλήθηκαν με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αίρονται αμέσως μόλις εκλείψουν οι ιδιαίτεροι λόγοι που τα προκάλεσαν. Measures imposed in accordance with this paragraph shall be lifted as soon as the special reasons that necessitated them cease to exist.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράτασης των μέτρων αποφασίζει για την άρση τους, κατά κατηγορίες περιπτώσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. In case of undue prolongation of the measures, the Supreme Administrative Court shall decide on their revocation, by categories of cases, upon recourse by any person having a legitimate interest.
Με νόμο μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση εγκαταλειμμένων εκτάσεων για την αξιοποίηση τους υπέρ της εθνικής οικονομίας και αποκατάσταση ακτημόνων. Με τον ίδιο νόμο ορίζονται και τα σχετικά με τη μερική ή ολική αποζημίωση των ιδιοκτητών σε περίπτωση επανεμφάνισής τους μέσα σε εύλογη προθεσμία. A law may regulate the disposal of abandoned lands for the purpose of revalorising them to the benefit of the national economy and the rehabilitation of destitute farmers. The same law shall provide for the matters of partial or full compensation of owners, in case of their reappearance within a reasonable time limit.
Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η αναγκαστική συνιδιοκτησία συνεχόμενων ιδιοκτησιών αστικών περιοχών, εφόσον η αυτοτελής ανοικοδόμηση αυτών ή μερικών απ’ αυτές δεν ανταποκρίνεται στους όρους δόμησης που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν στην περιοχή αυτή. Compulsory joint ownership of adjoining properties in urban areas may be introduced by law, if independent rebuilding on the said properties or some of them does not conform with the applicable or prospective building regulations in the area.
Δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η αγροτική ιδιοκτησία των Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο, με εξαίρεση τα μετόχια. Επίσης δεν επιτρέπεται να απαλλοτριωθεί η περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα των Πατριαρχείων Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύμων, καθώς και της Ιερής Μονής του Σινά. Farmlands belonging to the Patriarchal Monasteries of Aghia Anastasia Pharmacolytria in Chalkidiki, of Vlatadhes in Thessaloniki and Ioannis the Evangelist Theologos in Patmos, with the exception of the dependencies thereof, cannot be subject to expropriation. Likewise the property in Greece of the Patriarchates of Alexandria, Antiocheia and Jerusalem and that of the Holy Monastery of Mount Sinai cannot be subject to expropriation.
Άρθρο 19 Article 19
Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. 1. Secrecy of letters and all other forms of free correspondence or communication shall be absolutely inviolable. The guaranties under which the judicial authority shall not be bound by this secrecy for reasons of national security or for the purpose of investigating especially serious crimes, shall be specified by law.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1. 2. Matters relating to the constitution, the operation and the functions of the independent authority ensuring the secrecy of paragraph 1 shall be specified by law.
3. Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9Α. 3. Use of evidence acquired in violation of the present article and of articles 9 and 9A is prohibited.
Άρθρο 20 Article 20
Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα η συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. Every person shall be entitled to receive legal protection by the courts and may plead before them his views concerning his rights or interests, as specified by law.
Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του. The right of a person to a prior hearing also applies in any administrative action or measure adopted at the expense of his rights or interests.
Άρθρο 21 Article 21
Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. The family, being the cornerstone of the preservation and the advancement of the Nation, as well as marriage, motherhood and childhood, shall be under the protection of the State.
Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Families with many children, disabled war and peace-time veterans, war victims, widows and orphans, as well as persons suffering from incurable bodily or mental ailments are entitled to the special care of the State.
Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. The State shall care for the health of citizens and shall adopt special measures for the protection of youth, old age, disability and for the relief of the needy.
Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους. The acquisition of a home by the homeless or those inadequately sheltered shall constitute an object of special State care.
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. 5. Planning and implementing a demo graphic policy, as well as taking of all necessary measures, is an obligation of the State.
6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. 6. People with disabilities have the right to benefit from measures ensuring their self-sufficiency, professional integration and participation in the social, economic and political life of the Country.
Άρθρο 22 Article 22
Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. 1. Work constitutes a right and shall enjoy the protection of the State, which shall care for the creation of conditions of employment for all citizens and shall pursue the moral and material advancement of the rural and urban working population.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο η άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. All workers, irrespective of sex or other distinctions, shall be entitled to equal pay for work of equal value.
Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία. 2. General working conditions shall be determined by law, supplemented by collective labour agreements concluded through free negotiations and, in case of the failure of such, by rules determined by arbitration.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 3. The matters relating to the conclusion of collective labour agreements by civil servants and the servants of local government agencies or of other public law legal persons, shall be specified by law.
Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. 4. Any form of compulsory work is prohibited.
Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών. Special laws shall determine the requisition of personal services in case of war or mobilization or to face defence needs of the country or urgent social emergencies resulting from disasters or liable to endanger public health, as well as the contribution of personal work to local government agencies to satisfy local needs.
Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει. 5. The State shall care for the social security of the working people, as specified by law.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους. The general working conditions include the definition of the manner of collection and the agent obliged to collect and return to trade unions membership fees specified in their respective by-laws.
Άρθρο 23 Article 23
Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ’ αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου. The State shall adopt due measures safeguarding the freedom to unionise and the unhindered exercise of related rights against any infringement thereon within the limits of the law.
Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων. Strike constitutes a right to be exercised by lawfully established trade unions in order to protect and promote the financial and the general labour interests of working people.
Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Το δικαίωμα προσφυγής σε απεργία των δημόσιων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του προσωπικού των κάθε μορφής επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπόκειται στους συγκεκριμένους περιορισμούς του νόμου που το ρυθμίζει. Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να φθάνουν έως την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησής του. Strikes of any nature whatsoever are prohibited in the case of judicial functionaries and those serving in the security corps. The right to strike shall be subject to the specific limitations of the law regulating this right in the case of public servants and employees of local government agencies and of public law legal persons as well as in the case of the employees of all types of enterprises of a public nature or of public benefit, the operation of which is of vital importance in serving the basic needs of the society as a whole. These limitations may not be carried to the point of abolishing the right to strike or hindering the lawful exercise thereof.
Άρθρο 24 Article 24
1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. 1. The protection of the natural and cultural environment constitutes a duty of the State and a right of every person. The State is bound to adopt special preventive or repressive measures for the preservation of the environment in the context of the principle of sustainable development. Matters pertaining to the protection of forests and forest expanses in general shall be regulated by law. The compilation of a forest registry constitutes an obligation of the State. Alteration of the use of forests and forest expanses is prohibited, except where agricultural development or other uses imposed for the public interest prevail for the benefit of the national economy.
2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. 2. The master plan of the country, and the arrangement, development, urbanisation and expansion of towns and residential areas in general, shall be under the regulatory authority and the control of the State, in the aim of serving the functionality and the development of settlements and of securing the best possible living conditions.
Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. The relevant technical choices and considerations are conducted according to the rules of science.
Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. The compilation of a national cadastre constitutes an obligation of the State.
Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει. 3. For the purpose of designating an area as residential and of activating its urbanisation, properties included therein must participate, without compensation from the respective agencies, in the disposal of land necessary for the construction of roads, squares and public utility areas in general, and contribute toward the expenses for the execution of the basic public urban works, as specified by law.
Νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής. 4. The law may provide for the participation of property owners of an area designated as residential in the development and general accommodation of that area, on the basis of an approved town plan, in exchange for real estate or apartments of equal value in the parts of such areas that shall finally be designated as suitable for construction or in buildings of the same area.
Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει. 5. The provisions of the preceding paragraphs shall also be applicable in the rehabilitation of existing residential areas. Spaces remaining free after rehabilitation shall be allotted to the creation of common utility areas or shall be sold to cover expenses incurred for the rehabilitation, as specified by law.
Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών. 6. Monuments and historic areas and elements shall be under the protection of the State. A law shall provide for measures restrictive of private ownership deemed necessary for protection thereof, as well as for the manner and the kind of compensation payable to owners.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Ως δάσος η δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. By forest or forest ecosystem is meant the organic whole of wild plants with woody trunk on the necessary area of ground which, together with the flora and fauna co-existing there, constitute, by means of their mutual interdependence and interaction, a particular biocoenosis (forest biocoenosis) and a particular natural environment (forest-derived). A forest expanse exists when the wild woody vegetation, either high or shrubbery, is sparse.
Άρθρο 25 Article 25
1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. 1. The rights of the human being as an individual and as a member of the society and the principle of the welfare state rule of law are guaranteed by the State.
Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. All agents of the State shall be obliged to ensure the unhindered and effective exercise thereof. These rights also apply to the relations between individuals to which they are appropriate. Restrictions of any kind which, according to the Constitution, may be imposed upon these rights, should be provided either directly by the Constitution or by statute, should a reservation exist in the latter’s favour, and should respect the principle of proportionality.
Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. The recognition and protection of the fundamental and inalienable rights of man by the State aims at the achievement of social progress in freedom and justice.
Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. The abusive exercise of rights is not permitted.
Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. The State has the right to claim of all citizens to fulfil the duty of social and national solidarity.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας PART THREE Organization and Functions of the State
ΤΜΗΜΑ Α' Σύνταξη της Πολιτείας SECTION I Structure of the State
Άρθρο 26 Article 26
Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 1. The legislative powers shall be exercised by the Parliament and the President of the Republic.
Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 2. The executive powers shall be exercised by the President of the Republic and the Government.
Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. 3. The judicial powers shall be exercised by courts of law, the decisions of which shall be executed in the name of the Greek People.
Άρθρο 27 Article 27
Καμία μεταβολή στα όρια της Επικράτειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. No change in the boundaries of the Country can be made without a statute passed by an absolute majority of the total number of Members of Parliament.
Χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη ούτε μπορεί να διαμένει σ’ αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή. Foreign military forces are not acceptable on Greek territory, nor may they remain in or traverse it, except as provided by law passed by an absolute majority of the total number of Members of Parliament.
Άρθρο 28 Article 28
Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. The generally recognised rules of international law, as well as international conventions as of the time they are ratified by statute and become operative according to their respective conditions, shall be an integral part of domestic Greek law and shall prevail over any contrary provision of the law. The rules of international law and of international conventions shall be applicable to aliens only under the condition of reciprocity.
Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Authorities provided by the Constitution may by treaty or agreement be vested in agencies of international organizations, when this serves an important national interest and promotes cooperation with other States. A majority of three-fifths of the total number of Mem bers of Parliament shall be necessary to vote the law ratifying the treaty or agreement.
Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας. 3. Greece shall freely proceed by law passed by an absolute majority of the total number of Members of Parliament to limit the exercise of national sovereignty, insofar as this is dictated by an important national interest, does not infringe upon the rights of man and the foundations of democratic government and is effected on the basis of the principles of equality and under the condition of reciprocity.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Article 28 constitutes the foundation for the participation of the Country in the European integration process.
Άρθρο 29 Article 29
Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. 1. Greek citizens possessing the right to vote may freely found and join political parties, the organization and activity of which must serve the free functioning of democratic government.
Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των κομμάτων. Citizens who have not yet acquired the right to vote may participate in youth sections of parties.
2. Τα κόμματα έχουν δικαίωμα στην οικονομική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονομική διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών, των υποψήφιων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών. Με νόμο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, μπορεί να απαγορεύονται ορισμένες μορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόμενου εδαφίου. 2. Political parties are entitled to receive financial support by the State for their electoral and operating expenses, as specified by law. A statute shall specify the guarantees of transparency concerning electoral expenses and, in general, the financial management of political parties, of Members of Parliament, parliamentary candidates and candidates for all degrees of local government. A statute shall impose the maximum limit of electoral expenses, may prohibit certain forms of pre-electoral promotion and shall specify the conditions under which violation of the relevant provisions constitutes a ground for the forfeiture of parliamentary office on the initiative of the special body of the following section.
Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και με τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει. Με νόμο μπορούν να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις. The audit of the electoral expenses of political parties and parliamentary candidates is carried out by a special body which is constituted also with the participation of senior magistrates, as specified by law. A law may also extend these regulations to candidates for other offices held through election.
3. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα 3. Manifestations of any nature whatsoever in favour of or against a political party by magistrates and by those serving in the armed forces and the security corps, are absolutely prohibited.
ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχο. In the exercise of their duties, manifestations of any nature whatsoever in favour of or against a political party by public servants, employees of local government agencies, of other public law legal persons or of public enterprises or of enterprises of local government agencies or of enterprises whose management is directly or indirectly appointed by the State, by administrative act or by virtue of its capacity as shareholder, are absolutely prohibited.
ΤΜΗΜΑ Β' Πρόεδρος της Δημοκρατίας SECTION II The President of the Republic
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ανάδειξη του Προέδρου CHAPTER ONE Election of the President
Άρθρο 30 Article 30
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. 1. The President of the Republic shall regulate the function of the institutions of the
Εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 και 33. Republic. He shall be elected by Parliament for a term of five years, as specified in articles 32 and 33.
Το αξίωμα του Προέδρου είναι ασυμβίβαστο με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο. The office of the President shall be incompatible with any other office, position or function.
Η προεδρική περίοδος αρχίζει από την ορκωμοσία του Προέδρου. The presidential tenure commences upon the swearing-in of the President.
Σε περίπτωση πολέμου, η προεδρική θητεία παρατείνεται έως τη λήξη του. In case of war, the presidential tenure shall be extended until termination of the war.
Επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται μία φορά μόνο. Re-election of the same person as President is permitted only once.
Άρθρο 31 Article 31
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του και έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. President of the Republic may be elected a person who is a Greek citizen for at least five years, is of Greek descent from the father’s or mother’s line, has attained the age of forty and has the capacity to vote.
Άρθρο 32 Article 32
1. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής έναν τουλάχιστο μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. 1. The President of the Republic shall be elected by the Parliament through vote by roll call in a special sitting called for this purpose by the Speaker at least one month before the expiration of the tenure of the incumbent President, as specified by the Standing Orders.
Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, κατά τους ορισμούς του άρθρου 34 παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις διατάξεις του Συντάγματος, η συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο αφότου έληξε πρόωρα η θητεία του προηγούμενου Προέδρου. In case of permanent incapacity of the President of the Republic to discharge his duties, as specified in paragraph 2 of article 34, as well as in case of his resignation, demise, or removal from office in accordance with the provisions of the Constitution, the sitting of Parliament in order to elect a new President is called within ten days at the latest from the premature ter
Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται σε κάθε περίπτωση για πλήρη θητεία. One asterisk indicates the provisions or interpreratives clauses revised in 1986.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. mination of the tenure of office by the previous President.
Αν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. In all cases, the election of a President shall be made for a full term.
Αν δεν επιτευχθεί ούτε στη δεύτερη ψηφοφορία η οριζόμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά ύστερα από πέντε ημέρες, οπότε εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. The person receiving a two-thirds majority of the total number of Members of Parliament shall be elected President of the Republic. Should the said majority not be attained, the ballot shall be repeated after five days.
4. Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, η Βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ψηφοφορία, και προκηρύσσεται εκλογή για ανάδειξη νέας Βουλής. Η Βουλή που αναδεικνύεται από τις νέες Should the second ballot fail to produce the required majority, the ballot shall once more be repeated after five days; the person receiving a three-fifths majority of the total number of Members of Parliament shall be elected President of the Republic.
Με έναν αστερίσκο δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Α' Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. 4. Should the third ballot fail to produce the said qualified majority, Parliament shall be dissolved within ten days of the ballot, and elections for a new Parliament shall be called.
εκλογές, αμέσως μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. As soon as the Parliament thus elected shall have constituted itself as a body, it shall proceed through vote by roll call to elect the president of the Republic by a three-fifths majority of the total number of Members of Parliament.
Αν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά, ύστερα από πέντε ημέρες, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Should the said majority not be attained, the ballot shall be repeated within five days and the person receiving an absolute majority of the votes of the total number of Members of Parliament shall be elected President of the Republic. Should this majority also not be attained, the ballot shall once more be repeated after five days between the two persons with the highest number of votes, and the person receiving a relative majority shall be deemed elected President of the Republic.
Αν η Βουλή είναι απούσα, συγκαλείται εκτάκτως για να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 4. 5. Should the Parliament be absent, a special session shall be convoked to elect the President of the Republic, as specified in paragraph 4.
Αν η Βουλή έχει διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλεται ώσπου να συγκροτηθεί σε σώμα η νέα Βουλή και μέσα σε είκοσι ημέρες, το αργότερο, από τη συγκρότησή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, αφού τηρηθούν και οι ορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 34. If the Parliament has been dissolved in any way whatsoever, the election of the President of the Republic shall be postponed until the new Parliament shall have constituted itself as a body and within twenty days at the latest thereof, as specified in paragraphs 3 and 4 and in adherence with the provisions of paragraph 1 of article 34.
Αν η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν περατωθεί εγκαίρως, ο ήδη Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του ώσπου να αναδειχθεί νέος Πρόεδρος. 6. Should the procedure specified under the preceding paragraphs for the election of a new President not be completed on time, the incumbent President of the Republic shall continue to discharge his duties even after his term of office has expired, until a new President of the Republic is elected.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν από τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εκλογή που επακολουθεί εξαιτίας της παραίτησής του. A President of the Republic who has resigned prior to the expiration of his tenure may not be a candidate in the elections resulting from his resignation.
Άρθρο 33 Article 33
Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του από την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου· σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από την επομένη της εκλογής του. The President-elect shall assume the exercise of his duties on the day following the expiration of the term of the outgoing President or, in all other cases, on the day following his election.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο: Before assuming the exercise of his duties, the President of the Republic shall take the following oath before Parliament:
«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού». "I do swear in the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity to safeguard the Constitution and the laws, to care for the faithful observance thereof, to defend the national independence and territorial integrity of the Country, to protect the rights and liberties of the Greeks and to serve the general interest and the progress of the Greek People".
Νόμος ορίζει τη χορηγία που καταβάλλεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη λειτουργία των υπηρεσιών που οργανώνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 3. A statute shall provide for the civil list of the President of the Republic and the functioning of services necessary for the discharge of his duties.
Άρθρο 34 Article 34
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν απουσιάζει στο εξωτερικό περισσότερο από δέκα ημέρες, αν πεθάνει, παραιτηθεί, κηρυχθεί έκπτωτος ή αν κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει προσωρινά ο Πρόεδρος της Βουλής· αν δεν υπάρχει Βουλή, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής και, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, η Κυβέρνηση συλλογικά. 1. Should the President of the Republic be absent abroad for more than ten days, or be deceased or resign or be removed from office or be incapable on any ground for the discharge of his duties, he shall be temporarily replaced by the Speaker of the Parliament; or if there is no Parliament, by the Speaker of the preceding Parliament and, should the latter refuse or not exist, by the Cabinet collectively.
Κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διάλυση της Βουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2. During the term of replacement of the President, the provisions concerning the dissolution of Parliament, except in the case specified in article 32 paragraph 4, as well as the provisions relating to the dismissal of the Cabinet and recourse to a referendum as specified in article 38 paragraph 2 and article 44 paragraph 2, shall not be applicable.
Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει τα καθήκοντά του παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή, ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί, για να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου των μελών της, αν συντρέχει περίπτωση εκλογής νέου Προέδρου. Σε καμία πάντως περίπτωση η εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι συνολικά μήνες, αφότου άρχισε η αναπλήρωσή του που προκλήθηκε από αδυναμία του. 2. Should the incapacity of the President of the Republic to discharge his duties be prolonged for a period exceeding thirty days, the Parliament is mandatorily convoked even if it has been dissolved, for the purpose of deciding, by a three-fifths majority of the total number of its members, if the situation calls for the election of a new President. In no case however may the election of a new President of the Republic be delayed for more than six months from the commencement of his replacement due to his incapacity.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου CHAPTER TWO Powers and liability from the acts of the President
Άρθρο 35 Article 35
1. Καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφη του αρμόδιου Υπουργού, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος, και χωρίς τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 1. No act of the President of the Republic shall be valid nor be executed unless it has been countersigned by the competent Minister who, by his signature alone shall be rendered responsible, and unless it has been published in the Government Gazette.
Στην περίπτωση που η Κυβέρνηση απαλλαγεί από τα καθήκοντά της σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1, αν ο Πρωθυπουργός δεν προσυπογράφει το οικείο διάταγμα, αυτό υπογράφεται μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. If the Cabinet has been relieved of its duties as provided by article 38 paragraph 1, and the Prime Minister fails to countersign the relative decree, this shall be signed by the President of the Republic alone. 2. By exception, the following acts shall not require countersignature: a) The appointment of the Prime Minister,
2. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται προσυπογραφή για τις ακόλουθες πράξεις: α) το διορισμό Πρωθυπουργού, β) την ανάθεση διερευνητικής εντολής σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφοι 2, 3 και 4, γ) τη διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 παράγραφος 4 και κατά το άρθρο 41 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει ο Πρωθυπουργός, και κατά το άρθρο 53 παράγραφος 1, αν δεν την προσυπογράψει το Υπουργικό Συμβούλιο, δ) την αναπομπή κατά το άρθρο 42 παράγραφος 1 νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, ε) το διορισμό του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας. b) The assignment of an exploratory mandate in accordance with article 37, paragraphs 2, 3 and 4, c) The dissolution of the Parliament in accordance with articles 32 paragraph 4, and 41 paragraph 1, if the Prime Minister fails to countersign, and in accordance with article 53 paragraph 1 if the Cabinet fails to countersign, d) The return to Parliament of a voted Bill or law proposal in accordance with article 42 paragraph 1,
3. Το διάταγμα με το οποίο προκηρύσσεται δημοψήφισμα για νομοσχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2, προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. e) The staff appointments to the administrative services of the Presidency of the Republic. 3. The decree to proclaim a referendum on a Bill, as provided by article 44 paragraph 2, shall be countersigned by the Speaker of the Parliament.
Άρθρο 36 Article 36
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τήρηση οπωσδήποτε των ορισμών του άρθρου 35 παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς το Κράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν. The President of the Republic, complying absolutely with the provisions of article 35 paragraph 1, shall represent the State internationally, declare war, conclude treaties of peace, alliance, economic cooperation and participation in international organizations or unions and he shall announce them to the Parliament with the necessary clarifications, whenever the interest and the security of the State thus allow.
Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει. Conventions on trade, taxation, economic cooperation and participation in international organizations or unions and all others containing concessions for which, according to other provisions of this Constitution, no provision can be made without a statute or which may burden the Greeks individually, shall not be operative without ratification by a statute voted by the Parliament.
Μυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά. Secret articles of a treaty may in no case reverse the open ones.
Η κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4. The ratification of international treaties may not be the object of delegation of legislative power as specified in article 43 paragraphs 2 and 4.
Άρθρο 37 Article 37
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς. 1. The President of the Republic shall appoint the Prime Minister and on his recommendation shall appoint and dismiss the other members of the Cabinet and the Undersecretaries.
2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. 2. The leader of the party having the absolute majority of seats in Parliament shall be appointed Prime Minister. If no party has the absolute majority, the President of the Republic shall give the leader of the party with a relative majority an exploratory mandate in order to ascertain the possibility of forming a Government enjoying the confidence of the Parliament.
3. Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή. 3. If this possibility cannot be ascertained, the President of the Republic shall give the exploratory mandate to the leader of the second largest party in Parliament, and if this proves to be unsuccessful, to the leader of the third largest party in Parliament. Each exploratory mandate shall be in force for three days. If all exploratory mandates prove to be unsuccessful, the President of the Republic summons all party leaders, and if the impossibility to form a Cabinet enjoying the confidence of the Parliament is confirmed, he shall attempt to form a Cabinet composed of all parties in Parliament for the purpose of holding parliamentary elections. If this fails, he shall entrust the President of the Supreme Administrative Court or of the Supreme Civil and Criminal Court or of the Court of Audit to form a Cabinet as widely accepted as possible to carry out elections and dissolves Parliament.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. 4. In cases that a mandate to form a Cabinet or an exploratory mandate is given in accordance with the aforementioned paragraphs, if the party has no leader or party spokesman, or if the leader or party spokesman has not been elected to Parliament, the President of the Republic shall give the mandate to a person proposed by the party’s parliamentary group.
Η πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή. η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής. The proposal for the assignment of a mandate must occur within three days of the Speaker’s or his Deputy’s communication to the President of the Republic about the number of seats possessed by each party in Parliament; the aforesaid communication must take place before any mandate is given.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Στις διερευνητικές εντολές, αν κόμματα είναι ισοδύναμα σε βουλευτικές έδρες, προηγείται εκείνο που έλαβε περισσότερες ψήφους στις εκλογές νεοσχηματισμένο κόμμα με κοινοβουλευτική ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, έπεται του παλαιότερου με ίσο αριθμό εδρών. Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν παρέχονται διερευνητικές εντολές σε περισσότερα από τέσσερα κόμματα. As far as exploratory mandates are concerned, when parties have an equal number of seats in Parliament, the one having acquired more votes at the elections, precedes the other. A recently formed party with a parliamentary group, as provided by the Standing Orders of Parliament, follows an older one with an equal number of seats. In both these instances, exploratory mandates cannot be given to more than four parties.
Άρθρο 38 Article 38
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 37. 1. The President of the Republic shall relieve the Cabinet from its duties if the Cabinet resigns, or if Parliament withdraws its confidence, as specified in article 84. In such cases, the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of article 37 are analogously applied.
Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ'. If the Prime Minister of the resigned Cabinet is also the leader or party spokesman of the party with an absolute majority of the total number of Members in Parliament, then the provision of article 37 paragraph 3, section c is analogously applied.
2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει η αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. 2. Should the Prime Minister resign, be deceased or be unable to discharge his duties due to reasons of health, the President of the Republic shall appoint as Prime Minister the person proposed by the parliamentary group of the party to which the departing Prime Minister belongs, provided that this has the absolute majority of the seats in Parliament.
Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου. The proposal is made within three days at the latest from the resignation or demise of the Prime Minister or from the ascertainment of his inability to discharge his duties. In case no political party has the absolute majority of the seats in Parliament, paragraph 4 is analogously applied, followed by the second section of paragraph 2 and by paragraph 3 of the preceding article.
Η αδυναμία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας διαπιστώνεται από τη Βουλή με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ύστερα από πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στο οποίο ανήκει ο Πρωθυπουργός, εφόσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τα δύο πέμπτα τουλάχιστον του όλου αριθμού των βουλευτών. The inability of the Prime Minister to discharge his duties due to reasons of health is ascertained by the Parliament by virtue of a special decision, taken with the absolute majority of the total number of Members of Parliament, following a proposal by the parliamentary group of the party to which the Prime Minister belongs, provided that this has the absolute majority of the seats in Parliament. In every other case, the proposal is submitted by at least two fifths of the total number of Members of Parliament.
Εωσότου διοριστεί ο νέος Πρωθυπουργός τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού ασκεί ο πρώτος κατά σειρά Αντιπρόεδρος και εφόσον δεν έχουν διοριστεί Αντιπρόεδροι ο πρώτος κατά σειρά Υπουργός. Until the appointment of the new Prime Minister, the duties of the Prime Minister are exercised by the first in order Deputy Prime Minister and, in case no Deputy Prime Ministers have been appointed, by the first in order Minister.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και σε περίπτωση αναπληρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το άρθρο 34. The provision of paragraph 2 is also applied in the case of replacement of the President of the Republic, as provided in article 34.
Άρθρο 39 (Το άρθρο 39 καταργείται). Article 39 [Repealed]
Άρθρο 40 Article 40
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί τη Βουλή τακτικά μία φορά κάθε χρόνο, όπως ορίζει το άρθρο 64 παράγραφος 1, και εκτάκτως κάθε φορά που το κρίνει εύλογο· κηρύσσει αυτοπροσώπως ή δια του Πρωθυπουργού την έναρξη και τη λήξη κάθε βουλευτικής περιόδου. The President of the Republic shall convoke Parliament to a regular session once a year as specified in article 64 paragraph 1 and to an extraordinary session whenever he shall judge this to be reasonable, and he shall proclaim the commencement and termination of each parliamentary term in person or through the Prime Minister.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία φορά μόνο μπορεί να αναστείλει τις εργασίες της βουλευτικής συνόδου, είτε αναβάλλοντας την έναρξη είτε διακόπτοντας την εξακολούθησή τους. The President of the Republic may suspend a parliamentary session only once, either by postponing its commencement or by adjourning it.
Η αναστολή των εργασιών δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα ημέρες ούτε να επαναληφθεί κατά την ίδια βουλευτική σύνοδο χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής. Suspension of a session may not be extended beyond a period of thirty days, nor may such suspension be repeated during the same session without the consent of Parliament itself.
Άρθρο 41 Article 41
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή, αν έχουν παραιτηθεί ή και καταψηφιστεί από αυτή δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα. Οι εκλογές ενεργούνται από την Κυβέρνηση που έχει την εμπιστοσύνη της διαλυόμενης Βουλής. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 37. 1. The President of the Republic may dissolve the Parliament when two Governments have resigned or have been voted down by Parliament and its composition fails to guarantee governmental stability. Elections are held by the Government enjoying the confidence of the dissolving Parliament. In all other cases the third section of paragraph 3 of article 37 is analogously applied.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Αποκλείεται η διάλυση της νέας Βουλής για το ίδιο θέμα. 2. The President of the Republic shall dissolve the Parliament on the proposal of the Cabinet which has received a vote of confidence, for the purpose of renewing the popular mandate, in view of dealing with a national issue of exceptional importance. Dissolution of the new Parliament for the same issue is precluded.
Το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, προσυπογραμμένο στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να περιλαμβάνει συγχρόνως την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από τις εκλογές. 3. The decree concerning the dissolution of the Parliament, countersigned in the case of the preceding paragraph by the Cabinet, must contain a proclamation of elections within thirty days and the convocation of the new Parliament within another thirty days of the elections.
4. Η Βουλή που εκλέχθηκε μετά τη διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί πριν περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες της, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 37 παράγραφος 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 4. The Parliament elected following the dissolution of the previous one, may not be dissolved before the lapse of one year from its opening session except in those cases described in article 37 paragraph 3 and paragraph 1 of the present article.
Η Βουλή διαλύεται υποχρεωτικά στην περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4. 5. The dissolution of the Parliament shall be compulsory in the case specified in article 32 paragraph 4.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαίρεση το διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής πρέπει να διαλαμβάνει την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε τριάντα ημέρες από αυτές. In all cases and without any exception, the decree concerning the dissolution of Parliament must contain a proclamation of elections to be held within thirty days and the convocation of the new Parliament within thirty days of the elections.
Άρθρο 42 Article 42
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει και δημοσιεύει τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα σε ένα μήνα από την ψήφισή τους. Μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στη Βουλή νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής. The President of the Republic shall promulgate and publish the statutes passed by the Parliament within one month of the vote. The President of the Republic may, within the time-limit provided for in the preceding sentence, send back a Bill passed by Parliament, stating his reasons for this return.
Πρόταση νόμου ή νομοσχέδιο που έχει αναπεμφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή εισάγεται στην Ολομέλειά της και, αν επιψηφιστεί και πάλι με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 2, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το εκδίδει και το δημοσιεύει υποχρεωτικά μέσα σε δέκα ημέρες από την επιψήφισή του. A Bill sent back to Parliament by the President of the Republic shall be introduced to the Plenum and, if it is passed again by an absolute majority of the total number of members, following the procedure provided in article 76 paragraph 2, the President of the Republic is bound to promulgate and publish it within ten days of the second vote. 3. [Paragraph 3 repealed].
Άρθρο 43 Article 43
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή τους. The President of the Republic shall issue the decrees necessary for the execution of statutes; he may never suspend the application of laws nor exempt anyone from their execution.
Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. The issuance of general regulatory decrees, by virtue of special delegation granted by statute and within the limits of such delegation, shall be permitted on the proposal of the competent Minister. Delegation for the purpose of issuing regulatory acts by other administrative organs shall be permitted in cases concerning the regulation of more specific matters or matters of local interest or of a technical and detailed nature.
3. (Η παράγραφος 3 καταργείται). 3. [Paragraph 3 repealed by the 1986 Amendment].
Με νόμους που ψηφίζονται από την Ολομέλεια της Βουλής μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονιστικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των θεμάτων που καθορίζονται σ’ αυτούς σε γενικό πλαίσιο. Με τους νόμους αυτούς χαράζονται οι γενικές αρχές και οι κατευθύνσεις της ρύθμισης που πρέπει να ακολουθηθεί και τίθενται χρονικά όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης. By virtue of statutes passed by the Plenum of the Parliament, delegation may be given for the issuance of general regulatory decrees for the regulation of matters specified by such statutes in a broad framework. These statutes shall set out the general principles and directives of the regulation to be followed and shall set time-limits within which the delegation must be used.
Τα κατά το άρθρο 72 παράγραφος 1 θέματα της αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδότησης κατά την προηγούμενη παράγραφο. Matters which, as specified in article 72 paragraph 1, belong to the competence of the plenary session of the Parliament, cannot be the object of delegation as specified in the preceding paragraph.
Άρθρο 44 Article 44
Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής. 1. Under extraordinary circumstances of an urgent and unforeseeable need, the President of the Republic may, upon the proposal of the Cabinet, issue acts of legislative content. Such acts shall be submitted to Parliament for ratification, as specified in the provisions of article 72 paragraph 1, within forty days of their issuance or within forty days from the convocation of a parliamentary session. Should such acts not be submitted to Parliament within the above time-limits or if they should not be ratified by Parliament within three months of their submission, they will henceforth cease to be in force.
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. 2. The President of the Republic shall by decree proclaim a referendum on crucial national matters following a resolution voted by an absolute majority of the total number of Members of Parliament, taken upon proposal of the Cabinet.
Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Βουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο. A referendum on Bills passed by Parliament regulating important social matters, with the exception of the fiscal ones shall be proclaimed by decree by the President of the Republic, if this is decided by three-fifths of the total number of its members, following a proposal of two-fifths of the total number of its members, and as the Standing Orders and the law for the application of the present paragraph provide. No more than two proposals to hold a referendum on a Bill can be introduced in the same parliamentary term.
Αν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Should a Bill be voted, the time-limit stated in article 42 paragraph 1 begins the day the referendum is held.
3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κυβέρνησης. Τα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. The President of the Republic may under exceptional circumstances address messages to the People with the consent opinion of the Prime Minister. Those messages should be countersigned by the Prime Minister and published in the Government Gazette.
Άρθρο 45 Article 45
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, που τη διοίκησή τους ασκεί η Κυβέρνηση, όπως νόμος ορίζει. Απονέμει επίσης τους βαθμούς σε όσους υπηρετούν σ’ αυτές, όπως νόμος ορίζει. The President of the Republic is the commander in chief of the Nation’s Armed Forces, the command of which shall be exercised by the Government, as specified by law. The President shall also confer ranks on those serving therein, as specified by law.
Άρθρο 46 Article 46
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και παύει, σύμφωνα με το νόμο, τους δημόσιους υπαλλήλους, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος. The President of the Republic shall appoint and dismiss public servants, in accordance with the law, except in cases specified by law.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει τα προβλεπόμενα παράσημα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου. The President of the Republic shall confer the established decorations in accordance with the provisions of the relevant law.
Άρθρο 47 Article 47
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, μετατρέπει η μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί. 1. The President of the Republic shall have the right, pursuant to a recommendation by the Minister of Justice and after consulting with a council composed in its majority of judges, to grant pardons, to commute or reduce sentences pronounced by the courts, and to revoke all consequences at law of sentences pronounced and served.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τη συγκατάθεση της Βουλής έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη σε Υπουργό που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 86. 2. The President of the Republic shall have the right to grant pardon to a Minister convicted as provided in article 86, only with the consent of Parliament.
3. Αμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. 3. Amnesty may be granted only for political crimes, by statute passed by the Plenum of the Parliament with a majority of three-fifths of the total number of members.
Αμνηστία για κοινά εγκλήματα δεν παρέχεται ούτε με νόμο. 4. Amnesty for common crimes may not be granted even by law.
Άρθρο 48 Article 48
Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Βουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Επικράτεια η σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Βουλής. 1. In case of war or mobilization owing to external dangers or an imminent threat against national security, as well as in case of an armed coup aiming to overthrow the democratic regime, the Parliament, issuing a resolution upon a proposal of the Cabinet, puts into effect throughout the State, or in parts thereof the statute on the state of siege, establishes extraordinary courts and suspends the force of the provisions of articles 5 paragraph 4, 6, 8, 9, 11, 12 paragraphs 1 to 4 included, 14, 19, 22 paragraph 3, 23, 96 paragraph 4, and 97, in whole or in part. The President of the Republic publishes the resolution of Parliament.
Με την απόφαση της Βουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες. The resolution of Parliament determines the duration of the effect of the imposed measures, which cannot exceed fifteen days.
Σε περίπτωση απουσίας της Βουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το διάταγμα υποβάλλεται από την Κυβέρνηση στη Βουλή για έγκριση μόλις καταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο. 2. If the Parliament is absent or if it is objectively impossible that it be convoked in time, the measures mentioned in the preceding paragraph are taken by presidential decree issued on the proposal of the Cabinet. The Cabinet shall submit the decree to Parliament for approval as soon as its convocation is rendered possible, even when its term has ended or it has been dissolved, and in any case no later than fifteen days.
Η διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Βουλής, η οποία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Βουλή έχει διαλυθεί. The duration of the measures mentioned in the preceding paragraphs may be extended every fifteen days, only upon resolution passed by the Parliament which must be convoked regardless of whether its term has ended or whether it has been dissolved.
Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν παρατείνονται με απόφαση της Βουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου. The measures specified in the preceding paragraphs are lifted ipso jure with the expiration of the time-limits specified in paragraphs 1, 2 and 3, provided that they are not extended by a resolution of Parliament, and in any case with the termination of war if this was the reason of their imposition.
Αφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Κυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Βουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν. From the time that the measures referred to in the previous paragraphs come into effect, the President of the Republic may, following a proposal of the Cabinet, issue acts of legislative content to meet emergencies, or to restore as soon as possible the functioning of the constitutional institutions. Those acts shall be submitted to Parliament for ratification within fifteen days of their issuance or of the convocation of Parliament in session. Should they not be submitted to Parliament within the above-mentioned time-limit, or not be approved by it within fifteen days of their submission, they cease henceforth to be in force.
Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Βουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. The statute on the state of siege may not be amended during its enforcement. The resolutions of Parliament referred to in paragraphs 2 and 3 shall be adopted by a majority of the total number of members, and the resolution mentioned in paragraph 1 by a three-fifths majority of the total number of members.
Η Βουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση. Parliament must decide these matters in only one sitting.
Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Βουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος. 7. Throughout the duration of the application of the measures of the state of emergency taken in accordance with the present article, the provisions of articles 61 and 62 of the Constitution shall apply ipso jure regardless of whether Parliament has been dissolved or its term has ended.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας CHAPTER THREE Special Liabilities of the President of the Republic
Άρθρο 49 Article 49
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για έσχατη προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος. Για πράξεις που δεν σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του η δίωξη αναστέλλεται εωσότου λήξει η προεδρική θητεία. The President of the Republic shall in no case be held liable for acts performed in the discharge of his duties, except only for high treason or intentional violation of the Constitution. For acts not related to the discharge of his duties, prosecution shall be suspended until the expiration of the presidential term.
Η πρόταση για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δίκη υποβάλλεται στη Βουλή υπογραμμένη από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών της και γίνεται αποδεκτή με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών της. A proposal to bring charges against and impeach the President of the Republic shall be submitted to Parliament signed by at least one-third of its members and shall require for its adoption a resolution by two-thirds majority of the total number of its members.
Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπέμπεται στο δικαστήριο του άρθρου 86· οι σχετικές μ’ αυτό διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή. If the proposal is adopted, the President of the Republic shall be arraigned before the court specified in article 86, the provisions of which shall be accordingly applicable in this case.
Αφότου παραπεμφθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπληρώνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34. αναλαμβάνει πάλι τα καθήκοντά του, αφότου το δικαστήριο του άρθρου 86 εκδώσει απαλλακτική απόφαση, εφόσον δεν εξαντλήθηκε η θητεία του. As of his arraignment, the President of the Republic shall abstain from the discharge of his duties, and shall be replaced as specified in article 34. He shall resume his duties if his term has not expired, as of the issuance of his acquittal by the court specified in article 86.
Νόμος που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής ρυθμίζει τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 5. The implementation of the provisions of the present article shall be provided by law enacted by the Parliament in a plenary session.
Άρθρο 50 Article 50
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνο όσες του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι μ’ αυτό. The President of the Republic shall have no powers other than those explicitly conferred upon him by the Constitution and the laws concurrent herewith.
ΤΜΗΜΑ Γ' Βουλή SECTION III Parliament
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής CHAPTER ONE Election and Composition of Parliament
Άρθρο 51 Article 51
Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους. The number of the Members of Parliament shall be specified by statute; it cannot, however, be below two hundred or over three hundred.
Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος. The Members of Parliament represent the Nation.
Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας η για ανικανότητα δικαιοπραξίας η ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. The Members of Parliament shall be elected through direct, universal and secret ballot by the citizens who have the right to vote, as specified by law. The law cannot abridge the right to vote except in cases where a minimum age has not been attained or in cases of legal incapacity or as a result of irrevocable criminal conviction for certain felonies.
4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. 4. Parliamentary elections shall be held simultaneously throughout the Country.
Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια. Matters pertaining to the exercise of the right to vote by persons living outside the Country may be specified by statute, adopted by a majority of two thirds of the total number of Members of Parliament. Concerning such persons, the principle of simultaneously holding elections does not impede the exercise of their right to vote by postal vote or by other appropriate means, provided that the counting of votes and the announcement of the results is carried out when this is also carried out across the Country.
5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 5. The exercise of the right to vote is compulsory.
Άρθρο 52 Article 52
Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής. The free and unfalsified expression of the popular will as an expression of popular sovereignty, shall be guaranteed by all State officers, who shall be obliged to ensure such under all circumstances. Criminal sanctions for violations of this provision shall be specified by law.
Άρθρο 53 Article 53
Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Βουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές. The Members of Parliament shall be elected for a term of four consecutive years, commencing on the day of the general elections. Upon expiration of the parliamentary term, there shall be proclaimed by presidential decree countersigned by the Cabinet, general parliamentary elections to be held within thirty days and the convocation of the new Parliament in regular session within another thirty days.
Βουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή, όταν απαιτείται κατά το νόμο, εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών. A parliamentary seat that has become vacant during the last year of a parliamentary term shall not be filled by a by-election, where such is required by law, as long as the number of vacant seats does not exceed one-fifth of the total number of the Members of Parliament.
Σε περίπτωση πολέμου η βουλευτική περίοδος παρατείνεται σε όλη τη διάρκειά του. Αν η Βουλή έχει διαλυθεί, η διενέργεια των εκλογών αναστέλλεται εωσότου τελειώσει ο πόλεμος, ανακαλείται δε αυτοδικαίως η Βουλή που έχει διαλυθεί έως το τέλος του. 3. In case of war, the parliamentary term shall be extended for the entire duration thereof. If Parliament has been dissolved, elections shall be postponed until the termination of the war and the Parliament dissolved shall be recalled ipso jure until that time.
Άρθρο 54 Article 54
1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. 1. The electoral system and constituencies are specified by statute which shall be applicable as of the elections after the immediately following ones, unless an explicit provision, adopted by a majority of two thirds of the total number of Members of Parliament, provides for its immediate application as of the immediately following elections.
2. Ο αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας που προκύπτει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία δημοτολόγια, όπως νόμος ορίζει. 2. The number of Members of Parliament elected in each constituency is specified by presidential decree on the basis of the legal population thereof, deriving, according to the latest census, from the persons registered in the relevant municipal rolls, as specified by law.
Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της. The results of the census are considered to have been published on the basis of the data of the competent service, after one year has elapsed from the last day on which the census was conducted.
Μέρος της Βουλής, όχι μεγαλύτερο από το ένα εικοστό του όλου αριθμού των βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει. 3. Part of the Parliament, comprising not more than the one twentieth of the total number of its members, may be elected throughout the Country at large in proportion to the total electoral strength of each party throughout the Country, as specified by law.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών CHAPTER TWO Disqualifications and Incompatibilities for Members of Parliament
Άρθρο 55 Article 55
Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής. To be elected as Member of Parliament, one must be a Greek citizen, have the legal capacity to vote and have attained the age of twenty-five years on the day of the election.
Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωμα. A Member of Parliament deprived of any of the above qualifications shall forfeit his parliamentary office ipso jure.
Άρθρο 56 Article 56
1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων. Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται. Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν. 1. Salaried civil functionaries and servants, other servants of the State, persons serving in the armed forces and the security corps, servants of local government agencies or of other public law legal persons, elected single-member organs of local government agencies, governors, deputy governors or chairmen of the boards of directors or managing or executive directors of public law legal persons or of state-controlled legal entities of private law or of public enterprises or of enterprises whose management the State appoints directly or indirectly by administrative act or by virtue of its capacity as shareholder, or of local government enterprises, may neither stand for election nor be elected to Parliament if they do not resign prior to their nomination as candidates. Resignation is effective merely upon being submitted in writing. Militaries who have resigned are barred from returning to active service. Higher elected single-person organs of local government agencies of the second degree, may not stand for election nor be elected to Parliament throughout the term for which they have been elected, even if they resign.
Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους· κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε. 2. Professors of institutions of university level are exempt from the restrictions of the preceding paragraph. The exercise of the duties of professor shall be suspended for the duration of the parliamentary term and the manner of replacement of professors elected to Parliament shall be specified by law.
3. Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου: α) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 3. The following persons may not stand for election nor be elected to Parliament in the electoral district where they served or in any constituency to which their local powers extended during the last eighteen months of the four-year parliamentary term: a) Governors, deputy governors, chairmen of the boards of directors, managing and executive directors of public law legal persons, with the exception of associations, of state-owned private law legal persons and of public enterprises or of enterprises whose management the State appoints directly or indirectly by administrative act or by virtue of its capacity as shareholder.
β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α, καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές. b) Members of independent authorities which are constituted and operate in accordance with article 101A, as well as of the authorities designated by law as independent or regulatory.
γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. c) High and highest-ranking officers of the armed forces and the security corps.
δ) Οι έμμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της περίπτωσης α' που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. d) Salaried servants of the State, of local government agencies and their enterprises, as well as of the legal entities and enterprises falling under case (a) who held the post of head of an organic unit at the level of a directorate or a corresponding post, as specifically provided by
Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει. law. Servants mentioned in the preceding section who exercise a larger local power are subject to the restrictions of this paragraph concerning constituencies other than those of their seat, only in case they were holding a post of head of unit at the level of general directorate or another corresponding level, as specifically provided by statute.
ε) Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων η αυτοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς. e) General or special Secretaries of ministries or of autonomous secretariats, general or regional administrations and all persons that the law equalises with these.
Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας. Persons nominated for State Deputies shall not be subject to the restrictions of this paragraph.
Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους. 4. Civil servants and militaries, generally, having undertaken an obligation by law to remain in service for a certain period of time, may not stand for election nor be elected to Parliament while their obligation is in force.
Άρθρο 57 Article 57
1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία: 1. The duties of Member of Parliament are incompatible with the job or the capacity of owner or partner or shareholder or governor or administrator or member of the board of directors or general manager or a deputy thereof, of an enterprise that:
α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων. γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. a) Undertakes Public works or studies or procurements or the provision of services to the State or concludes with State similar contacts of a development or investment nature b) Enjoys special privileges c) Owns or manages a radio or television station or publishes a newspaper of countrywide circulation in Greece
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Three asterisks indicate the provisions or interpreratives clauses revised in 2008.
ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου. d) Exercises by concession a public service or a public enterprise or a public utility enterprise
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις Με τρεις αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. e) Rents for commercial purposes real estate owned by the State For the purposes of the application of this paragraph, local government agencies, other public law legal persons, state-owned private law legal persons, public enterprises, enterprises of local government agencies and other enterprises of local government agencies and other enterprises whose management the state appoints directly or indirectly by administrative act or by virtue of its capacity as shareholder, are equated to the State.
Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό. A shareholder of an enterprise falling within the restrictions of this paragraph is every person possessing a percentage of more than one percent of its share capital.
Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές. By special law professional activities may be determined, beyond those mentioned in the previous sections, whose exercise is not permitted to Members of Parliament.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει. Violation of the provisions of the present paragraph shall result in the forfeiture from parliamentary office and in the nullity of the related contracts or acts, as specified by law.
2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή. 2. Members of Parliament falling within the provisions of the first section of the preceding paragraph must, within eight days from the day on which their election becomes final, select between their parliamentary office and the above stated job or capacities. Should they fail to make the said statement within the above deadline, they shall forfeit their parliamentary office ipso jure.
3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει. 3. Members of Parliament who accept any of the capacities or activities mentioned in this or in the preceding article and which are char acterised as impediments to run for Parliament or as being incompatible with holding parliamentary office, shall forfeit that office ipso jure.
4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα. 4. The manner of continuation or transfer or dissolution of contracts mentioned in paragraph 1 and undertaken by a Member of Parliament or by an enterprise to which he participated before his election, or undertaken in a capacity incompatible with his office, shall be specified by law.
Άρθρο 58 Article 58
Ο έλεγχος και η εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών, κατά του κύρους των οποίων ασκούνται ενστάσεις που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικές με την ενέργεια των εκλογών είτε σε έλλειψη των νόμιμων προσόντων, ανατίθεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100. The hearing of objections raised against the validity of parliamentary elections and their verification concerning either electoral violations related to the conduct of the elections, or the lack of legal qualifications, is assigned to the Supreme Special Court of article 100.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών CHAPTER THREE Duties and Rights of Members of Parliament
Άρθρο 59 Article 59
Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: 1. Before undertaking the discharge of their duties, Members of Parliament shall take the following oath in the Chamber and in a public sitting.
«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». "I swear in the name of the Holy Consubstantial and Indivisible Trinity to keep faith in my Country and in the democratic form of government, obedience to the Constitution and the laws and to discharge conscientiously my duties".
Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος. 2. Members of Parliament who are of a different religion or creed shall take the same oath according to the form of their own religion or creed.
Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της που λειτουργεί. 3. Members of Parliament proclaimed elected in the absence of Parliament shall take the oath in the Section in session.
Άρθρο 60 Article 60
Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση. Members of Parliament enjoy unrestricted freedom of opinion and right to vote according to their conscience.
Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή, συντελείται μόλις ο βουλευτής υποβάλει γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο της Βουλής και δεν ανακαλείται. The resignation from parliamentary office is a right of the Member of Parliament and is effectuated as soon as the Member of Parliament submits a written declaration to the Speaker of the Parliament; this declaration is irrevocable.
Άρθρο 61 Article 61
Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων. A Member of Parliament shall not be prosecuted or in any way interrogated for an opinion expressed or a vote cast by him in the discharge of his parliamentary duties.
Ο βουλευτής διώκεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, κατά το νόμο, ύστερα από άδεια της Βουλής. Αρμόδιο για την εκδίκαση είναι το Εφετείο. Η άδεια θεωρείται ότι οριστικά δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες αφότου η έγκληση περιήλθε στον Πρόεδρο της Βουλής. Αν η Βουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια η αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη. A Member of Parliament may be prosecuted only for libel, according to the law, after leave has been granted by Parliament. The Court of Appeals shall be competent to hear the case. Such leave is deemed to be conclusively denied if Parliament does not decide within forty-five days from the date the charges have been submitted to the Speaker. In case of refusal to grant leave or if the time-limit lapses without action, no charge can be brought for the act committed by the Member of Parliament.
Η παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο. This paragraph shall be applicable as of the next parliamentary session.
Ο βουλευτής δεν έχει υποχρέωση μαρτυρίας για πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ούτε για τα πρόσωπα που του εμπιστεύθηκαν τις πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε. 3. A Member of Parliament shall not be liable to testify on information given to him or supplied by him in the course of the discharge of his duties, or on the persons who entrusted the information to him or to whom he supplied such information.
Άρθρο 62 Article 62
Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. During the parliamentary term the Members of Parliament shall not be prosecuted, arrested, imprisoned or otherwise confined without prior leave granted by Parliament. Likewise, a member of a dissolved Parliament shall not be prosecuted for political crimes during the period between the dissolution of Parliament and the declaration of the election of the members of the new Parliament.
Η άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής. Leave shall be deemed not granted if Parliament does not decide within three months of the date the request for prosecution by the public prosecutor was transmitted to the Speaker.
Η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής. The three month limit is suspended during the Parliament’s recess.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα. No leave is required when Members of Parliament are caught in the act of committing a felony.
Άρθρο 63 Article 63
Οι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματος τους, δικαιούνται από το Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες· το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. 1. For the discharge of their duties, Members of Parliament shall be entitled to receive compensation and expenses from the State; the amount of both shall be determined by the Plenum of the Parliament.
Οι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. 2. Members of Parliament shall enjoy exemption from transportation, postal and telephone charges, the extent of which shall be determined by decision of the Parliament in plenary session.
Αν βουλευτής απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεδριάσεις το μήνα, κρατείται υποχρεωτικά, για κάθε απουσία, το ένα τριακοστό της μηνιαίας αποζημίωσής του. 3. In case of unjustified absence of a member for more than five sittings per month, one-thirtieth of his monthly compensation shall be withheld for each absence.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής CHAPTER FOUR Organization and functioning of the Parliament
Άρθρο 64 Article 64
Η Βουλή συνέρχεται αυτοδικαίως κάθε έτος την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου σε τακτική σύνοδο για τα ετήσια έργα της, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη συγκαλέσει ενωρίτερα σύμφωνα με το άρθρο 40. The Parliament shall convene, ipso jure, on the first Monday of the month of October of each year in a regular session to conduct its annual business, unless convoked at an earlier date by the President of the Republic, in accordance with Article 40.
Η διάρκεια της τακτικής συνόδου δεν μπορεί να είναι συντομότερη από πέντε μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 40. The duration of a regular session shall not be shorter than five months, not including the time of suspension specified in Article 40.
Η τακτική σύνοδος παρατείνεται υποχρεωτικά ώσπου να εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 79, ο προϋπολογισμός ή να ψηφιστεί σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ειδικός νόμος. A regular session is compulsorily extended until the budget is authorized in accordance with article 79 or until the special law provided in the same article is passed.
Άρθρο 65 Article 65
Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της με Κανονισμό, που ψηφίζεται από την Ολομέλεια κατά το άρθρο 76 και δημοσιεύεται με παραγγελία του Προέδρου της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Parliament shall determine the manner of its free and democratic operation by adopting its own Standing Orders; these shall be adopted by the Plenum as specified in Article 76 and shall be published in the Government Gazette on the order of the Speaker.
Η Βουλή εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού. Parliament shall elect from among its members the Speaker and the other members of the Presidium as provided by the Standing Orders.
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου. The Speaker and Deputy Speakers shall be elected at the beginning of each parliamentary
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους που εκλέχθηκαν στην τρέχουσα πρώτη σύνοδο της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής. term. This provision shall not apply to the Speaker and Deputy Speakers elected by the first session of the Fifth Revisionary Parliament.
Η Βουλή μπορεί, ύστερα από πρόταση πενήντα βουλευτών, να εκφράσει μομφή κατά του Προέδρου της Βουλής ή μέλους του Προεδρείου, η οποία συνεπάγεται τη λήξη της θητείας του. On a recommendation by fifty Members the Parliament may reprimand the Speaker or a member of the Presidium thus causing the termination of his tenure.
Ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών, και την τήρηση της τάξης The Speaker directs the business of Parliament; he cares to ensure the unhindered conduct of the business, safeguards the freedom of opinion and expression of the Members of Parliament and the maintenance of order.
· ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται. He is entitled to resort even to disciplinary measures against a member misbehaving as specified by the Standing Orders.
Με τον Κανονισμό μπορεί να συσταθεί στη Βουλή επιστημονική υπηρεσία για την υποβοήθηση του νομοθετικού της έργου. A scientific service to the Parliament may be established through the Standing Orders to assist Parliament in its legislative work.
Ο Κανονισμός καθορίζει την οργάνωση των υπηρεσιών της Βουλής υπό την εποπτεία του Προέδρου, καθώς και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της. Οι πράξεις του Προέδρου που αφορούν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Βουλής υπόκεινται σε προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. The Standing Orders shall determine the organization of the services of the Parliament under the supervision of the Speaker; all matters concerning its personnel shall likewise be regulated. Acts of the Speaker concerning the appointment and the professional status of the personnel of the Parliament shall be subject to recourse on points of act and points of law or petition for annulment lodged with the Supreme Administrative Court.
Άρθρο 66 Article 66
Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο, μπορεί όμως να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. Η Βουλή αποφασίζει κατόπιν αν πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση. 1. The Parliament shall hold public sittings in the Chamber; however, upon the Government’s petition or upon the petition of fifteen Members of Parliament and pursuant to a majority decision reached in a closed meeting, the Parliament may deliberate behind closed doors. Thereafter Parliament shall resolve whether the debate on the same subject shall be repeated in an open sitting.
Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της Βουλής και ακούονται όποτε ζητήσουν το λόγο. 2. Ministers and Undersecretaries shall be free to attend the sittings of Parliament and shall be heard whenever they request the floor.
3. Η Βουλή και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν την παρουσία του Υπουργού του Υφυπουργού που είναι αρμόδιος για τα θέματα που συζητούν. 3. The Parliament and parliamentary committees may request the presence of Ministers or Undersecretaries when they discuss matters for which they are competent.
Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να καλούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια, όπως ορίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, μπορούν όμως να διασκεφθούν σε μυστική συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. Η κοινοβουλευτική επιτροπή αποφασίζει κατόπιν, αν πρέπει να επαναδιεξαχθεί η συζήτηση για το ίδιο θέμα σε δημόσια συνεδρίαση. Parliamentary committees may invite any person they consider useful to their work, informing the competent Minister accordingly. Parliamentary committees convene in public sittings, as specified by the Standing Orders; however, they may deliberate behind closed doors, following a request by the Government or by five Members of Parliament, if the majority so decides in a session behind closed doors. The parliamentary committee then decides whether the discussion on the same subject should be held again in a public sitting.
Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών. Article 67 Parliament cannot resolve without an absolute majority of the members present, which in no case may be less than one-fourth of the total number of the Members of Parliament.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται. In the case of a tie vote, the vote shall be repeated; in the case of a second tie the proposal shall be rejected.
Άρθρο 68 Article 68
1. Η Βουλή στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου συνιστά από τα μέλη της διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων που υποβάλλονται, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. 1. At the beginning of each regular session, Parliament shall set up standing parliamentary committees composed of Members of Parliament for the examination and processing of Bills and law proposals submitted, as specified by the Standing Orders of the Parliament.
Η Βουλή συνιστά από τα μέλη της εξεταστικές επιτροπές, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου του όλου αριθμού των βουλευτών. 2. Parliament shall set up investigation committees from among its members by a resolution supported by two-fifths of the total number of members, on the proposal of one-fifth of the total number of members.
Προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. A parliamentary resolution adopted by an absolute majority of the total number of members shall be required in order to set up investigation committees on matters related to foreign policy and national defence.
Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. Details pertaining to the composition and operation of such committees shall be provided by the Standing Orders.
Οι κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές, καθώς και τα κατά τα άρθρα 70 και 71 Τμήματα της Βουλής, συνιστώνται ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, των ομάδων και των ανεξαρτήτων, όπως ορίζει ο Κανονισμός. 3. Parliamentary and investigation committees, as well as Sections of Parliament specified in articles 70 and 71 shall be established in proportion to the strength of parties, groups and independents, as specified by the Standing Orders.
Άρθρο 69 Article 69
Κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως. Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. Η Βουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν. No person shall appear at his own initiative before the Parliament to make an oral or written report. Reports shall be presented through a member or shall be handed over to the Speaker. Parliament shall have the right to forward any reports addressed thereto to the Ministers and Undersecretaries who shall be obliged to offer explanations when so requested.
Άρθρο 70 Article 70
Η Βουλή ασκεί το νομοθετικό της έργο σε Ολομέλεια. 1. The Parliament shall conduct its legisla tive business in Plenum.
2. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι το νομοθετικό έργο που καθορίζεται από αυτόν μπορεί να ασκείται και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπως ορίζει ο Κανονισμός και με τους περιορισμούς του άρθρου 72. 2. The Standing Orders of the Parliament shall provide for the exercise of the legislative work specified therein, to may also be conducted by the standing parliamentary committees which are established and function during the session, as specified by the Standing Orders and subject to the restrictions of article 72.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ορίζεται επίσης η κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών κατά Υπουργεία. 3. The Standing Orders of Parliament shall likewise determine the allocation of competences by Ministries among the standing parliamentary committees.
4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν τη Βουλή ισχύουν για τη λειτουργία της σε Ολομέλεια και σε Τμήμα κατά το άρθρο 71, καθώς και για τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 4. Unless otherwise stated, the provisions of the Constitution concerning the Parliament shall apply to its functioning in Plenum and in Section pursuant to article 71, as well as for the functioning of the parliamentary committees.
5. Για να λάβουν απόφαση το κατά το άρθρο 71 Τμήμα και οι διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές, όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται πλειοψηφία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του αριθμού των μελών τους. 5. In order for the Section envisaged in article 71 and for the standing parliamentary committees to decide when exercising their legislative work in accordance with paragraph 2 of the present article, a majority of no less than two fifths of the number of their members is required.
6. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τη Βουλή σε Ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ο Κανονισμός μπορεί να προβλέπει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και από το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, καθώς και από τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τη διάρκεια της συνόδου. 6. Parliamentary control shall be exercised by the Plenum, as specified by the Standing Orders. The Standing Orders may provide the exercise of parliamentary control also by the Section envisaged in article 71, as well as by the standing parliamentary committees established and functioning during the session.
7. Ο Κανονισμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μετέχουν στις ψηφοφορίες βουλευτές που βρίσκονται σε αποστολή της Βουλής ή της Κυβέρνησης στο εξωτερικό. 7. The Standing Orders shall specify the manner in which Members of Parliament who are on a Parliament or a Government mission abroad shall participate in voting.
8. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο η Βουλή ενημερώνεται από την 8. The Standing Orders of Parliament shall specify the manner in which the Parlia
Κυβέρνηση για τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητεί γι’ αυτά. ment is informed by the Government on issues being the object of regulation in the framework of the European Union, and debates on these.
Άρθρο 71 Article 71
Κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, το νομοθετικό της έργο, εκτός από τα νομοθετήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας κατά το άρθρο 72, ασκείται από Τμήμα της που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 68 παράγραφος 3 και 70. When Parliament is in recess, its legislative business, with the exception of statutes belonging to the competence of the Plenum as specified in article 72, shall be conducted by a Section of Parliament, established and operating as specified in article 68 paragraph 3 and article 70.
Με τον Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η επεξεργασία των νομοσχεδίων ή των προτάσεων νόμων από κοινοβουλευτική επιτροπή που την αποτελούν μέλη του ίδιου Τμήματος. The Standing Orders may provide for the examination of Bills by a Parliamentary Committee composed of members of the same Section.
Άρθρο 72 Article 72
Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται και ψηφίζονται ο Κανονισμός της, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα θέματα των άρθρων 3, 13, 27, 28 παράγραφοι 2 και 3, 29 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 3, 48, 51, 54, 86, νομοσχέδια και προτάσεις εκτελεστικών του Συντάγματος νόμων για την άσκηση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για την αυθεντική ερμηνεία νόμων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που σύμφωνα με ειδική πρόβλεψη του Συντάγματος ανατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ή για τη ρύθμιση του οποίου απαιτείται ειδική πλειοψηφία. 1. Parliament debates and votes in Plenum on its Standing Orders, on Bills and law proposals on the subjects of articles 3, 13, 27, 28 paragraphs 2 and 3, 29 paragraph 2, 33 paragraph 3, 48, 51, 54, 86, on Bills and proposals implementing the Constitution on the exercise and protection of individual rights, on Bills and law proposals on the authentic interpretation of the statutes as well as on every other matter referred to the Plenum by special provision of the Constitution or for the regulation of which a special majority is required.
Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται επίσης ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Κράτους και της Βουλής. The Parliament in Plenum shall also vote the budget and the financial statement of the State and of Parliament.
Η συζήτηση και ψήφιση όλων των άλλων νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μπορεί να γίνεται, κατά τη διάρκεια της συνόδου, από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, κατά τους ορισμούς του άρθρου 70. 2. Debates and votes on all other Bills or law proposals may be carried out during the session by the competent standing parliamentary committee, pursuant to the provisions of article 70.
Γίνεται επίσης από το Τμήμα που συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 71 κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, όπως ορίζει ο Κανονισμός. They are also carried out by the Section established and functioning pursuant to article 71 during the period in which Parliament is in recess, as specified by the Standing Orders.
Η διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή που επιλαμβάνεται της ψήφισης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της να παραπέμπει στην Ολομέλεια οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την αρμοδιότητά της. Η απόφαση της Ολομέλειας δεσμεύει τις επιτροπές. 3. The standing parliamentary committee assuming the voting of a Bill or law proposal may, by resolution adopted by the absolute majority of its members, refer any dispute over its competence to the Plenum. The resolution of the Plenum shall be binding on the committees.
Μεταξύ της κατάθεσης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου και της συζήτησής του στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μία εβδομάδα. At least one week must intervene between submission of a Bill or law proposal and its debate in the standing parliamentary committee.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται στην Ολομέλεια σε μία συνεδρίαση, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, και συζητείται και ψηφίζεται ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που έγινε δεκτή στην επιτροπή με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια, όπως ορίζει ο Κανονισμός. 4. A Bill or law proposal debated and voted in the competent standing parliamentary committee is introduced in the Plenum in one session, as specified by the Standing Orders of the Parliament, and is debated and voted in principle, by article and as a whole. A Bill or law proposal voted in the committee by a majority of at least four fifths is debated and voted in the Plenum, as specified by the Standing Orders.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Νομοθετική λειτουργία της Βουλής CHAPTER FIVE The legislative function of Parliament
Άρθρο 73 Article 73
Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση. The right to introduce Bills belongs to the Parliament and the Government.
Νομοσχέδια που αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονομή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της υποβάλλονται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών ύστερα από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Bills pertaining in any way to the granting of a pension and the prerequisites thereof shall be introduced only by the Minister of Finance after an opinion of the Court of Audit; in the case of pensions burdening on the budg
· αν πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά' δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόμους που αποσκοπούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων. et of local government agencies or other public law legal persons, Bills shall be submitted by the competent Minister and the Minister of Finance. Pensions must be proposed by means of special Bills; the insertion of provisions pertaining to pensions in Bills introduced to regulate other matters, is not permitted under penalty of nullity.
Καμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν προέρχεται από τη Βουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο. No law proposal or amendment or addition which originated in Parliament shall be introduced for debate if it results in an expenditure or a reduction of revenues or assets for the State or local government agencies or other public law legal persons, for the purpose of paying a salary or pension or otherwise benefiting a person.
Είναι όμως παραδεκτή τροπολογία ή προσθήκη που την υποβάλει αρχηγός κόμματος ή εκπρόσωπος ομάδας κατά τους ορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 74, όταν πρόκειται για νομοσχέδια που αφορούν την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος, την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων, των στρατιωτικών και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας, των υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και δημόσιων γενικά επιχειρήσεων. However, an amendment or addition introduced by a party leader or a spokesman of a parliamentary group as specified in article 74 paragraph 3 shall be acceptable in the case of Bills concerning the organization of public services and agencies of public interest, the status of civil servants in general, military and security corps officers, employees of local government agencies or other public law legal persons and public enterprises in general.
Νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλονται τοπικοί ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης υπέρ οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πρέπει να προσυπογράφεται και από τους Υπουργούς Συντονισμού και Οικονομικών. Bills introducing local or special taxes or charges of any nature on behalf of agencies or, public or private law legal persons, must be countersigned by the Minister of Coordination and the Minister of Finance.
Άρθρο 74 Article 74
Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιοϊογική έκθεση 1. Every Bill or law proposal must be accompanied by an explanatory report; before it is introduced to the Plenum or to a Section of Parliament, it may be referred for legisla
· πριν εισαχθεί στη Βουλή, στην Οϊομέϊεια ή σε Τμήματα, μπορεί να παραπεμφθεί για νομοτεχνική επεξεργασία στην επιστημονική υπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 65, όταν συσταθεί, όπως ορίζει ο Κανονισμός. tive elaboration to the scientific service defined in article 65 paragraph 5 as soon as this service is established, as specified by the Standing Orders.
Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων που κατατίθενται στη Βουλή παραπέμπονται στην οικεία κοινοβουλευτική επιτροπή. Αφού υποβληθεί η έκθεση ή περάσει άπρακτη η προθεσμία που είχε ταχθεί για την υποβολή της, εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση, μετά παρέλευση τριών ημερών από τότε, εκτός αν ο αρμόδιος Υπουργός τα έχει χαρακτηρίσει ως επείγοντα. Η συζήτηση αρχίζει ύστερα από προφορική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού και των εισηγητών της Επιτροπής. Bills or law proposals tabled in Parliament shall be referred to the appropriate parliamentary committee. When the report has been submitted or when the time-limit for its submittal has elapsed inactively, the Bill shall be introduced for debate to Parliament after three days, unless it has been designated as urgent by the competent Minister. The debate shall begin following an oral introduction by the competent Minister and the rapporteurs of the committee.
Τροπολογίες βουλευτών σε νομοσχέδια και προτάσεις νόμων για τα οποία αρμόδια είναι η Ολομέλεια ή τα Τμήματα της Βουλής δεν εισάγονται για συζήτηση, αν δεν υποβληθούν έως και την παραμονή της ημέρας που θα αρχίσει η συζήτηση, εκτός αν συγκατατίθεται και η Κυβέρνηση να συζητηθούν. Amendments submitted by Members of Parliament to Bills or law proposals for which the Plenum or the Sections of Parliament are competent, shall not be introduced for debate if they have not been submitted up to and including the day prior to the commencement of the debate, unless the Government consents to such a debate.
Δεν εισάγεται για συζήτηση νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης νόμου, αν δεν έχει καταχωριστεί στην αιτιολογική έκθεση ολόκληρο το κείμενο της διάταξης που τροποποιείται, και στο κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης ολόκληρη η νέα διάταξη, όπως διαμορφώνεται με την τροποποίηση. A Bill or law proposal for the amendment of a provision of a statute shall not be introduced for debate if the accompanying explanatory report does not contain the full text of the provision to be amended and if the text of the Bill or law proposal does not contain the full text of the new provision as amended.
5. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τα νομοσχέδια ή τις προτάσεις νόμων που εισάγονται για συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. 5. The provisions of paragraph 1 also apply for Bills or law proposals introduced for debate and vote in the competent standing parliamentary committee, as specified by the Standing Orders of the Parliament.
Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. A Bill or law proposal containing provisions not related to its main subject matter shall not be introduced for debate.
Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση. No addition or amendment shall be introduced for debate if it is not related to the main subject matter of the Bill or law proposal.
Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα ή στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Additions or amendments by Ministers are debated only if they have been submitted at least three days prior to the commencement of the debate in the Plenum, to the Section specified in article 71 or to the competent standing parliamentary committee, as specified by the Standing Orders.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα δύο εδάφια ισχύουν και για τις προσθήκες ή τροπολογίες βουλευτών. The provisions of the two preceding sections shall also apply for additions or amendments submitted by Members of Parliament.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης αποφαίνεται η Βουλή. Parliament shall resolve in case of contestation.
Βουλευτές που δεν μετέχουν στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή ή στο κατά το άρθρο 71 Τμήμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο επί της αρχής και για να υποστηρίξουν προτάσεις νόμων και προσθήκες ή τροπολογίες που έχουν υποβάλει, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Members of Parliament not participating in the competent standing parliamentary committee or the Section specified in article 71, are entitled to take the floor during the debate in principle and in order to support law proposals and additions or amendments that they have submitted, as provided by the Standing Orders.
Μία φορά το μήνα, σε ημέρα που θα προσδιοριστεί από τον Κανονισμό, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς προτάσεις νόμων. 6. Once every month, on a day designated by the Standing Orders, pending law proposals shall be entered by priority in the order of the day and debated.
Άρθρο 75 Article 75
Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, εφόσον υποβάλλεται από Υπουργούς, δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που καθορίζει τη δαπάνη 1. Any Bill and law proposal which result in burdening the Budget, if submitted by Ministers, shall not be introduced for debate unless it is accompanied by a report of the General Accounting Office specifying the amount of the expenditure involved; if submitted by Members of Parliament, prior to any debate thereon it
· εφόσον υποβάλλεται από βουλευτές, διαβιβάζεται πριν από κάθε συζήτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή σχετική έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμου εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση. shall be forwarded to the General Accounting Office which shall be bound to submit a report within fifteen days. Should this time-limit elapse without action, the law proposal shall be introduced for debate without it.
Το ίδιο ισχύει και για τις τροπολογίες, αν το ζητήσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί. Σ’ αυτή την περίπτωση το Γενικό Λογιστήριο υποχρεούται να υποβάλει στη Βουλή την έκθεσή του μέσα σε τρεις ημέρες. Μόνο αν αυτή η προθεσμία περάσει άπρακτη, η συζήτηση προχωρεί και χωρίς έκθεση. The same shall apply for amendments, if so requested by the competent Ministers. In this case, the General Accounting Office shall be bound to submit its report to Parliament within three days; only if the report shall not be forthcoming within this time-limit may the amendment be debated without it.
Νομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από ειδική έκθεση για τον τρόπο που θα καλυφθούν, η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. A Bill resulting in expenditure or reduction of revenues shall not be introduced for debate unless it is accompanied by a special report specifying the manner in which they will be covered, signed by the competent Minister and the Minister of Finance.
Άρθρο 76 Article 76
1. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συζητείται και ψηφίζεται μία μόνο φορά, καταρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολο με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72. 1. Every Bill and every law proposal shall be debated and voted on once in principle, by article and as a whole, with the exception of the cases provided under paragraph 4 of article 72.
2. Ψηφισμένο νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αναπέμπεται κατά το άρθρο 42 συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής δύο φορές και σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους δύο τουλάχιστον ημέρες, στην πρώτη συζήτηση καταρχήν και κατ’ άρθρο και στη δεύτερη κατ’ άρθρο και στο σύνολο. 2. Voted Bills or law proposals that are sent back to Parliament pursuant to article 42 shall be debated and voted on by the Plenum of Parliament twice and in two distinct sittings, at least two days apart, in principle and by article during the first debate, and by article and as a whole during the second.
3. Αν κατά τη συζήτηση έγιναν δεκτές προσθήκες ή τροπολογίες, η ψήφιση στο σύνολο αναβάλλεται για ένα εικοσιτετράωρο από τη διανομή του τροποποιημένου νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου με την εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72. 3. If in the course of the debate, additions or amendments have been accepted, voting as a whole shall be postponed for twenty-four hours from distribution of the amended Bill or law proposal, with the exception of the cases provided under paragraph 4 of article 72.
4. Νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση, ύστερα από περιορισμένη συζήτηση σε μία συνεδρίαση, από την Ολομέλεια ή το κατά το άρθρο 71 Τμήμα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. 4. A Bill or law proposal designated by the Government as very urgent shall be introduced for voting after a limited debate in one sitting, by the Plenum or by the Section of article 71, as provided by the Standing Orders of Parliament.
5. Η Κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει να συζητηθεί σε ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, νομοσχέδιο πρόταση νόμου που έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. 5. The Government may request that a Bill or law proposal of an urgent nature be debated in a specific number of sittings, as specified by the Standing Orders of Parliament.
Η επιψήφιση δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, που συντάχθηκαν από ειδικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί με ειδικούς νόμους, μπορεί να γίνει από την Ολομέλεια της Βουλής με ιδιαίτερο νόμο που τους κυρώνει στο σύνολό τους. Judicial or administrative codes drafted by special committees established under special statutes may be voted through in the Plenum of the Parliament by a special statute ratifying the code as a whole.
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει κωδικοποίηση διατάξεων που υπάρχουν με απλή ταξινόμησή τους ή επαναφορά στο σύνολό τους καταργημένων νόμων, εκτός από τους φορολογικούς. Likewise, legislative provisions in force may be codified by simple classification, or repealed statutes may be reenacted as a whole, with the exception of statutes concerning taxation.
Άρθρο 77 Article 77
Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική λειτουργία. The authentic interpretation of the statutes shall rest with the legislative power.
Νόμος που δεν είναι πράγματι ερμηνευτικός ισχύει μόνο από τη δημοσίευσή του. A statute which is not truly interpretative shall enter into force only as of its publication.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση CHAPTER SIX Tax and Fiscal Administration
Άρθρο 78 Article 78
Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές η τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. 1. No tax shall be levied without a statute enacted by Parliament, specifying the subject of taxation and the income, the type of property, the expenses and the transactions or categories thereof to which the tax pertains.
Φόρος η άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε. 2. A tax or any other financial charge may not be imposed by a retroactive statute effective prior to the fiscal year preceding the imposition of the tax.
Κατ’ εξαίρεση, όταν επιβάλλεται ή αυξάνεται εισαγωγικός η εξαγωγικός δασμός η φόρος κατανάλωσης, επιτρέπεται η είσπραξη τους από την ημέρα που κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, υπό τον όρο ότι ο νόμος θα δημοσιευθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 42 παράγραφος 1 και πάντως το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της συνόδου. 3. Exceptionally, in the case of imposition or increase of an import or export duty or a consumer tax, collection thereof shall be permitted as of the date on which the Bill shall be tabled in Parliament, on condition that the statute shall be published within the time-limit specified in article 42 paragraph 1, and in any case not later than ten days from the end of the Parliamentary session.
Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία και η απονομή των συντάξεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης. 4. The object of taxation, the tax rate, the tax abatements and exemptions and the granting of pensions may not be subject to legislative delegation.
Δεν είναι αντίθετος προς την απαγόρευση αυτή ο καθορισμός με νόμο του τρόπου που βεβαιώνεται η συμμετοχή του Κράτους και των δημόσιων γενικά οργανισμών στην αυτόματη υπερτίμηση, που προκαλείται αποκλειστικά από την εκτέλεση δημόσιων έργων στην παρακείμενη ιδιωτική ακίνητη περιουσία. This prohibition does not preclude the determination by law of the manner of assessing the share of the State or public agencies in general in the automatic increase on value of private real estate property adjoining the site of construction of public works and resulting exclusively therefrom.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να επιβληθούν με εξουσιοδότηση νόμων πλαισίων εξισωτικές ή αντισταθμιστικές εισφορές ή δασμοί, καθώς και να ληφθούν οικονομικά μέτρα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της Χώρας με οικονομικούς οργανισμούς ή μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συναλλαγματικής θέσης της Χώρας. 5. It shall, exceptionally, be permitted to impose by means of delegation granted in framework by statute, balancing or counteractive charges or duties, and to impose, within the framework of the country’s international relations to economic organizations, economic measures or measures concerning the safeguarding of the country’s foreign exchange position.
Άρθρο 79 Article 79
1. Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της ψηφίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Κράτους για το επόμενο έτος. 1. In the course of its regular annual ses sion Parliament shall vote on the State budget of revenues and expenditures foe the following year.
Η Βουλή μπορεί να υποβάλλει προτάσεις τροποποίησης επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού κατά τη συζήτηση του Προσχεδίου της παραγράφου 3, οι οποίες εισάγονται στην Ολομέλεια και τίθενται σε ψηφοφορία, εφόσον οι τροποποιήσεις δεν έχουν επιπτώσεις στο σύνολο των δαπανών και των εσόδων του Κράτους. Στον Κανονισμό της Βουλής προβλέπεται η ειδικότερη διαδικασία παρακολούθησης από τη Βουλή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. During the discussion of the draft envisaged in par. 3, the parliament may submit proposals for the modification of individual items of the budget which are introduced to the Plenum and are voted upon, provided that the modifications have no impact over the total expenditures and revenues of the State. The Standing orders shall provide the specific process for the monitoring of the execution of the State budget by the Parliament.
Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό. 2. All State revenues and expenditures must be entered in the annual budget and financial statement.
3. Προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και συζητείται, όπως ορίζει ο Κανονισμός. Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της επιτροπής, εισάγει τον προϋπολογισμό στη Βουλή σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει το οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός, ο οποίος και εξασφαλίζει το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους όλες οι πολιτικές μερίδες της Βουλής. 3. The draft budget shall be submitted by the Minister of Finance to the competent standing parliamentary committee on the first Monday of October and shall be debated, as specified by the Standing Orders. The Minister of Finance taking into account the remarks of the committee, shall introduce the budget to the Parliament at least forty days before the beginning of the fiscal year. The budget shall be debated and voted by the Plenum in accordance with the provisions of the Standing Orders, which ensure the right of all political sections in Parliament to express their views.
Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει του προϋπολογισμού, αυτή ενεργείται με βάση ειδικό κάθε φορά νόμο. Should the administration of revenues and expenditures as provided in the budget be inoperative for any reason whatsoever, they shall be administered in accordance with a special statute to be enacted every time.
Αν δεν είναι δυνατή, επειδή έληξε η περίοδος της Βουλής, η ψήφιση του προϋπολογισμού ή του ειδικού νόμου που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, παρατείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύς του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε ή που λήγει, με διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Should it be impossible to vote the budget or to pass the special statute defined in the preceding paragraph due to the end of the Parliamentary term, the force of the budget for the fiscal year just ended or ending shall be extended for four months by decree issued upon proposal of the Cabinet.
Με νόμο μπορεί να καθιερωθεί η σύνταξη προϋπολογισμού για διετή χρήση. 6. The practice of drafting budgets for biannual fiscal periods may be established by statute.
7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από τη λήξη του οικονομικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο απολογισμός, καθώς και ο γενικός ισολογισμός του Κράτους, που συνοδεύονται υποχρεωτικά από την κατά το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση ε' έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζονται από ειδική επιτροπή βουλευτών και κυρώνονται από την Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός. 7. The financial statement and general balance sheet of the State shall be laid before Parliament no later than one year from the end of each fiscal year; these, are accompanied without fail by the report of the Court of Audit provided in article 98 paragraph 1 case (e), are examined by a special committee of Members of Parliament and are ratified by the Plenum of Parliament, according to the provisions of the Standing Orders.
Τα προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής, όπως νόμος ορίζει. 8. Economic and social development plans shall be approved by the Plenum of the Parliament as specified by statute.
Άρθρο 80 Article 80
Μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Κράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο. No salary, pension, subsidy or remuneration shall be entered in the State budget or granted, unless it is provided for by statute concerning the organization or other special statute.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την κοπή ή την έκδοση νομίσματος. The minting or issuing of currency shall be regulated by law.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Η παράγραφος 2 δεν κωλύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28. Paragraph 2 does not impede the participation of Greece in the process of the Economic and Monetary Union, in the wider framework of European integration, according to the provisions of article 28.
ΤΜΗΜΑ Δ' Κυβέρνηση SECTION IV The Government
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης CHAPTER ONE Composition and Function of the Government
Άρθρο 81 Article 81
Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου. 1. The Cabinet, which shall be composed of the Prime Minister and the Ministers, constitutes the Government. The composition and functioning of the Cabinet shall be specified by law. One or more Ministers may be appointed Vice Presidents of the Cabinet, by decree initiated by the Prime Minister.
Νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Υπουργών και των Υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Υφυπουργών. A statute shall regulate the status of Deputy Ministers, Ministers without portfolio and Undersecretaries who may be members of the Cabinet, as well as the status of permanent Undersecretaries.
Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης η Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή. 2. No person may be appointed a member of the Government or an Undersecretary if he does not possess the qualifications required in Article 55 for Members of Parliament.
Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. 3. Any professional activity whatsoever of members of the Government, Undersecretaries and the Speaker of Parliament shall be in abeyance during the discharge of their duties.
Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού και προς άλλα έργα. 4. The incompatibility of the office of Minister and Undersecretary with other activities may be established by statute.
Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Υπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη. 5. In the absence of a Vice President, the Prime Minister shall appoint, whenever the need arises, one of the Ministers as his provisional Alternate.
Άρθρο 82 Article 82
Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων. The Government shall define and direct the general policy of the Country, in accordance with the provisions of the Constitution and the laws.
Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων. The Prime Minister shall safeguard the unity of the Government and shall direct the actions of the Government and of the public services in general, for the implementation of Government policy within the framework of the laws.
3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αποστολή της οποίας είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της Χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν. 3. Matters relating to the establishment, functioning and competences of the Economic and Social Committee whose mission is to conduct social dialogue for the overall policy of the Country and, especially, for the orientations of the economic and social policy, as well as to formulate opinions on Bills and law proposals referred to it, shall be specified by law.
4. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων της Βουλής και προσώπων με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία. 4. Matters relating to the establishment, functioning and competences of the National Council of Foreign Policy, with the participation of representatives from the parties in Parliament and of persons possessing expertise or specialised experience, shall be specified by law.
Άρθρο 83 Article 83
Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος. Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός με απόφαση του. Each Minister shall exercise the powers defined by law. Ministers without portfolio shall exercise the powers vested in them by decision of the Prime Minister.
Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει με κοινή απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός. Undersecretaries shall exercise the powers vested in them by joint decision of the Prime Minister and the competent Minister.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης CHAPTER TWO Relations between Parliament and the Government
Άρθρο 84 Article 84
Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. Η Βουλή, αν έχουν διακοπεί οι εργασίες της κατά το σχηματισμό της Κυβέρνησης, καλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να αποφανθεί για την πρόταση εμπιστοσύνης. 1. The Government must enjoy the confidence of Parliament. The Government shall be obliged to request a vote of confidence by Parliament within fifteen days of the date the Prime Minister shall have been sworn in, and may also do so at any other time. If at the time the Government is formed, Parliament has suspended its works, it shall be convoked within fifteen days to resolve on the motion of confidence.
Η Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. 2. Parliament may decide to withdraw its confidence from the Government or from a member of the Government. A motion of censure may not be submitted before the lapse of six months from the rejection by Parliament of such a motion.
Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. A motion of censure must be signed by at least one-sixth of the number of Members of Parliament and must explicitly state the subjects on which the debate is to be held.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάροδο εξαμήνου, αν είναι υπογραμμένη από την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 3. A motion of censure may, exceptionally, be submitted before the lapse of six months, if it is signed by the majority of the total number of Members of Parliament.
Η συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει μετά δύο ημέρες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Κυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρεις ημέρες από την έναρξή της. 4. The debate on a motion of confidence or censure shall commence two days after the motion is submitted, unless, in the case of a motion of censure, the Government requests its immediate commencement; in all cases the debate may not be prolonged for more than three days from its commencement.
Η ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση, μπορεί όμως να αναβληθεί για σαράντα οκτώ ώρες, αν το ζητήσει η Κυβέρνηση. 5. The vote on a motion of confidence or censure is held immediately after the termination of the debate; it may, however, be postponed for forty-eight hours if the Government so requests.
Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών. 6. A motion of confidence cannot be adopted unless it is approved by an absolute majority of the present Members of Parliament, which however cannot be less than the two-fifths of the total number of the members.
Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. A motion of censure shall be adopted only if it is approved by an absolute majority of the total number of Members of Parliament.
Κατά την ψηφοφορία για τις πιο πάνω προτάσεις ψηφίζουν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που είναι μέλη της Βουλής. 7. Ministers and Undersecretaries who are Members of Parliament shall vote on the above motions.
Άρθρο 85 Article 85
Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των Υπουργών. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή προφορική εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς από την ευθύνη τους. The members of the Cabinet and the Undersecretaries shall be collectively responsible for general Government policy, and each of them severally for the actions or omissions within his powers, according to the provisions of statutes on the liability of Ministers. A written or oral order of the President of the Republic may in no case whatsoever relieve Ministers and Undersecretaries of their liability.
Άρθρο 86 Article 86
Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων. 1. Only the Parliament has the power to prosecute serving or former members of the Cabinet or Undersecretaries for criminal offences that they committed during the discharge of their duties, as specified by law. The institution of specific ministerial offences is prohibited.
Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3. 2. Prosecution, investigation, preliminary investigation or preliminary examination against the persons specified in paragraph 1 for the above mentioned offences shall not be permitted without a prior resolution of Parliament in accordance with paragraph 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση. If in the course of another investigation, preliminary investigation, preliminary examination or administrative inquiry, evidence should arise which relates to the persons and offences of the preceding paragraph, these shall be promptly forwarded to Parliament by the person conducting the investigation, preliminary examination or inquiry.
Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφαση της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. 3. A motion for prosecution is submitted by at least thirty Members of Parliament. The Parliament, by resolution adopted by the absolute majority of the total number of its Members, sets up a special parliamentary committee to conduct a preliminary examination; otherwise the motion is rejected as manifestly unfounded. The findings of the committee of the preceding section are introduced to the Plenum of Parliament, which decides whether prosecution shall start or not. The relevant resolution is adopted by an absolute majority of the total number of Members of Parliament.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. The Parliament may exercise its competence pursuant to paragraph 1 until the end of the second regular session of the parliamentary term commencing after the offence was committed.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία. The Parliament may at any time revoke its resolution or suspend the prosecution, preliminary proceedings or main proceedings, according to the procedure and majority provided in the first section of this paragraph.
Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. 4. The Court competent for trying the relevant cases, at first and last instance is, as supreme court, a Special Court, which is composed for each case by six members of the Supreme Administrative Court and seven members of the Supreme Civil and Criminal Court.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος. The regular and alternate members of the Special Court are chosen by lot, after the prosecution has taken place, by the Speaker of the Parliament in a public sitting of the Parliament, from among those members of the two high ranking courts who were appointed or promoted to the rank they hold prior to the submission of the motion for prosecution. The Special Court is chaired by the highest ranking of the Supreme Civil and Criminal Court members chosen by lot and, in case of equal in the rank members, by the first one in order of seniority.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος. A Judicial Council, composed for each case by two members of the Supreme Administrative Court and three members of the Supreme Civil and Criminal Court, functions in the framework of the Special Court of this paragraph. The members of the Judicial Council may not be members of the Special Court at the same time. Following a ruling of the Judicial Council, one of its members who belong to the Supreme Civil and Criminal Court is appointed as examining magistrate. The preliminary proceedings are concluded with the issue of an ordinance.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα. The duties of public prosecutor in the Special Court and in the Judicial Council of this paragraph are exercised by a member of the Public Prosecutor’s Office of the Supreme Civil and Criminal Court who is chosen by lot together with his alternate. The second and third sections of this paragraph also apply for the members of the Judicial Council, while the
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι second section also applies for the public prosecutor.
διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει. In the case of impeachment before the Special Court of a serving or former member of the Cabinet or Undersecretary, any participants are also jointly indicted, as specified by law.
Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας. 5. Should the procedure on the prosecution of a serving or former member of the Cabinet or Undersecretary not be completed for any other reason whatsoever, including the reason of status of limitations, the Parliament may, at the request of the person itself or of its heirs, establish a special committee for investigating the charges in which highest magistrates may also participate.
ΤΜΗΜΑ Ε' Δικαστική Εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι SECTION V The Judicial Power CHAPTER ONE Magistrates and Staff
Άρθρο 87 Article 87
Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Justice shall be administered by courts composed of regular judges who shall enjoy functional and personal independence.
Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. In the discharge of their duties, judges shall be subject only to the Constitution and the laws; in no case whatsoever shall they be obliged to comply with provisions enacted in violation of the Constitution.
Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού καθώς και από τον Εισαγγελέα και τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Regular judges shall be inspected by judges of a superior rank, as well as by the Public Prosecutor and the Deputy Prosecutor of the Supreme Civil and Criminal Court; Public Prosecutors shall be inspected by the Supreme Civil and Criminal Court judges and Public Prosecutors of a superior rank, as specified by law.
Άρθρο 88 Article 88
Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με νόμο που ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία της επιλογής τους, και είναι ισόβιοι. 1. Magistrates shall be appointed by presidential decree in compliance with a law specifying the qualifications and the procedure for their selection and are appointed for life.
2. Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους. Τα σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και με την κατάστασή τους γενικά καθορίζονται με ειδικούς νόμους. 2. The remuneration of magistrates shall be commensurate with their office. Matters concerning their rank, remuneration and their general status shall be regulated by special statutes.
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 94, 95 και 98, διαφορές σχετικά με τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νομικών ζητημάτων μπορεί να επηρεάσει τη μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων, εκδικάζονται από το ειδικό δικαστήριο του άρθρου 99. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές συγκροτείται με τη συμμετοχή ενός επιπλέον τακτικού καθηγητή και ενός επιπλέον δικηγόρου, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συνέχιση τυχόν εκκρεμών δικών. Notwithstanding articles 94, 95 and 98, disputes concerning all kinds of remunerations and pensions of magistrates, and provided that the resolution of the relevant legal issues may affect the salary, pension or fiscal status of a wider circle of persons, shall be tried by the special court of article 99. In such cases, the composition of the court includes the participation of one additional full professor and one additional barrister, as specified by law. Matters relating to the continuation of pending processes before the courts shall be specified by law.
Με νόμο μπορεί να προβλεφθεί εκπαιδευτική και δοκιμαστική περίοδος των δικαστικών λειτουργών, διάρκειας έως τριών ετών, πριν διοριστούν ως τακτικοί. Κατά την περίοδο αυτή μπορούν να ασκούν και καθήκοντα τακτικού δικαστή, όπως νόμος ορίζει. A training and trial period for magistrates of up to three years prior to their appointment as regular judges may be provided for by law. During this period they may also act as regular judges, as specified by law.
Οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να παυθούν μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση, εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα ή ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια, που βεβαιώνονται όπως νόμος ορίζει και αφού τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 93. Magistrates may be dismissed only pursuant a court judgment resulting from a criminal conviction or a grave disciplinary breach or illness or disability or professional incompetence, confirmed as specified by law and in compliance with the provisions of article 93 paragraphs 2 and 3.
Οι δικαστικοί λειτουργοί, έως και το βαθμό του εφέτη η του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς η τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο αυτό η 30η Ιουνίου του έτους της αποχώρησης του δικαστικού λειτουργού. 5. Retirement from the service of the magistrates shall be compulsory upon attainment of the age of sixty five years for all magistrates up to and including the rank of Court of Appeal judge or Deputy Prosecutor of the Court of Appeals, or a rank corresponding thereto. In the case of magistrates of a rank higher than the one stated, or of a corresponding rank, retirement shall be compulsory upon attainment of the age of sixty seven years. In the application of this provision, the 30th of June of the year of retirement shall in all cases be taken as the date of attainment of the above age limit.
6. Μετάταξη δικαστικών λειτουργών απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάταξη μεταξύ παρέδρων σε πρωτοδικεία και παρέδρων σε εισαγγελίες, ύστερα από αίτηση των μετατασσομένων, όπως νόμος ορίζει. Οι δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων προάγονται στο βαθμό του Συμβούλου της Επικρατείας και στο ένα πέμπτο των θέσεων, όπως νόμος ορίζει. 6. Transfer of magistrates into another branch is prohibited. Exceptionally, the transfer of associate judges to courts of first instance or of associate prosecutors to public prosecutors offices, shall be permitted, upon request of the persons concerned, as specified by law. Judges of ordinary administrative courts shall be promoted to the rank of Councillor of the Supreme Administrative Court and to one fifth of the posts, as specified by law.
Στα προβλεπόμενα ειδικώς από το Σύνταγμα δικαστήρια ή συμβούλια, στα οποία μετέχουν μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, προεδρεύει όποιος από τα μέλη τους είναι ο αρχαιότερος στο βαθμό. 7. Courts or councils especially provided by the Constitution and composed of members of the Supreme Administrative Court and the Supreme Civil and Criminal Court shall be presided over by the senior in rank member.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Κατά την αληθινή έννοια τον άρθρου 88, επιτρέπεται η ενοποίηση τον πρώτον βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών τον βαθμού αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης, όπως νόμος ορίζει. In the true sense of article 88, the unification of the jurisdiction of first instance of civil courts and the regulation of the service status of magistrates of this instance is permitted, provid ed that a procedure for judgement and evaluation is provided for, as specified by law.
Άρθρο 89 Article 89
Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα. 1. Magistrates shall be prohibited from performing any other salaried service or practicing any other profession.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας Αθηνών η του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια η επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού η δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά από το νόμο. Νόμος προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συμβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται με δήλωση βούλησης ιδιώτη, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου. 2. Exceptionally, magistrates may be elected members of the Athens Academy or teaching staff of university level institutions, as well as may sit on councils or committees exercising competences of disciplinary, auditing or adjudicating nature and on Bill drafting committees, provided that this participation is specifically stipulated by the law. Law shall provide substitution of magistrates by other persons in councils or committees established or in duties assigned by a private individual’s declaration of intention, inter vivos or mortis causa, with the exception of the cases of the preceding section.
3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. 3. Assignment of administrative duties to magistrates is prohibited. Activities related to the training of magistrates are considered to be of judicial nature. The assignment to magistrates of the duties of representing the Country in international organisations is permitted.
Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως νόμος ορίζει. The conduct of arbitrations by magistrates is allowed only in the framework of their official duties, as specified by law.
Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς η συμμετοχή στην Κυβέρνηση. Participation of magistrates in the Government is prohibited.
Επιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει. The establishment of an association of magistrates shall be permitted, as specified by law.
Άρθρο 90 Article 90
1. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Αυτό συγκροτείται από τον πρόεδρο του οικείου ανώτατου δικαστηρίου και από μέλη του ίδιου δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στο δικαστήριο αυτό, όπως νόμος ορίζει. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς και δύο Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν τουλάχιστον δύο ετών υπηρεσία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως νόμος ορίζει. 1. Promotions, assignments to posts, transfers, detachments, and transfers to another branch of magistrates shall be effected by presidential decree, issued after prior decision by the supreme judicial council. This council shall be composed of the president of the respective supreme court and of members of the same court chosen by lot from among those having served in it for at least two years, as specified by law. The Prosecutor of the Supreme Civil and Criminal Court shall participate in the supreme judicial council on civil and criminal justice, as well as two Deputy Prosecutors of the Supreme Civil and Criminal Court who are chosen by lot from among those having served for at least two years in the Public Prosecutor’s Office of the Supreme Civil and Criminal Court, as specified by law.
Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και της διοικητικής δικαιοσύνης μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτά για τα θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας. Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετέχει και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας που υπηρετεί σε αυτό. In the supreme judicial council on the Supreme Administrative Court and on administrative justice shall also participate the General Commissioner of State who serves in them on issues relating to magistrates of ordinary administrative courts and of the General Commission. In the supreme judicial council on the Court of Audit shall also participate the General Commissioner of State who serves in it.
Στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς ψήφο και δύο δικαστικοί λειτουργοί του κλάδου στον οποίο αφορούν οι υπηρεσιακές μεταβολές, βαθμού τουλάχιστον εφέτη ή αντίστοιχου, που επιλέγονται με κλήρωση, όπως νόμος ορίζει. In the supreme judicial council shall also participate, without right to vote, two magistrates of the branch concerned by the changes in the service status, who must be at least of the rank of Judge of Appeals or of an equivalent one, and are chosen by lot, as specified by law.
2. Το συμβούλιο της παραγράφου 1 συγκροτείται με αυξημένη σύνθεση, όπως νόμος ορίζει, όταν κρίνει για προαγωγές στις θέσεις των συμβούλων της Επικρατείας, αρεοπαγιτών, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, συμβούλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών, καθώς και για την επιλογή των μελών των Γενικών Επιτροπειών των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. In the case of judgments concerning promotions to the posts of Councillors of State, Supreme Civil and Criminal Court Judges, Deputy Prosecutors of the Supreme Civil and Criminal Court, Councillors of the Court of Audit, President Judges of Appeals and Prosecutors of Appeals, as well as concerning the selection of the members of the General Commissions of administrative courts and of the Court of Audit, the council prescribed in paragraph 1 shall be supplemented by additional members, as specified by law.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της παραγράφου 1. As for the rest, the provisions of paragraph 1 shall also apply in this case.
3. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαφωνεί με την κρίση ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπει το ζήτημα στην ολομέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. Δικαίωμα προσφυγής έχει και ο δικαστικός λειτουργός στον οποίον αφορά η κρίση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις των εδαφίων τρία έως έξι της παραγράφου 1. Στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου μετέχουν μετά ψήφου και τα μέλη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. 3. Should the Minister of Justice disagree with the judgement of a supreme judicial council, he may refer the matter to the plenum of the respective supreme court, as specified by law. The magistrate concerned by the judgement has as well the right of recourse, under the conditions specified by the law. As regards the session of the plenum of the respective highest court, as a second instance supreme judicial council, the provisions of sections three to six of paragraph 1 shall apply. In the plenum of the Supreme Civil and Criminal Court, in the cases of the preceding section, shall also participate with right to vote the members of the Public Prosecutor’s office of the Supreme Civil and Criminal Court.
4. Οι αποφάσεις της ολομέλειας ως δευτεροβάθμιου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου για το ζήτημα που έχει παραπεμφθεί σε αυτήν, καθώς και οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, με τις οποίες δεν διαφώνησε ο Υπουργός είναι γι’ αυτόν υποχρεωτικές. 4. The decisions of the plenum, as a second instance supreme judicial council, on a matter referred to it as well as the decisions of the supreme judicial council with which the Minister has not disagreed, shall be binding upon him.
5. Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, με επιλογή μεταξύ των μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, όπως νόμος ορίζει. 5. Promotion to the post of President or Vice-President of the Supreme Administrative Court, of the Supreme Civil and Criminal Court and of the Court of Audit shall be effected by presidential decree issued on the proposal of the Cabinet, by selection from among the members of the respective supreme court, as speci fied by law.
Η προαγωγή στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και των αντεισαγγελέων του, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του γενικού επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις του γενικού επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει. Promotion to the post of Supreme Civil and Criminal Court Prosecutor shall be effected by similar decree, by selection from among the members of the Supreme Civil and Criminal Court and Deputy Public Prosecutors of this Court, as specified by law. Promotion to the post of General Commissioner of the Court of Audit shall be effected by similar decree, by selection from among the members of the Court of Audit and of the respective General Commission, as specified by law. Promotion to the post of General Commissioner of administrative courts shall also be effected by similar decree, by selection from among the members of the respective General Commission and the President Judges of Appeals of the administrative courts, as specified by law.
Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών ακόμη και αν ο δικαστικός λειτουργός που κατέχει τη θέση δεν καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας. Ο τυχόν υπολειπόμενος μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας χρόνος λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως νόμος ορίζει. The tenure of the President of the Supreme Administrative Court, of the Supreme Civil and Criminal Court and of the Court of Audit, as well as of the Public Prosecutor of the Supreme Civil and Criminal Court and of the General Commissioners of administrative courts and of the Court of Audit may not exceed four years, even if the magistrate holding this office has not reached the retirement age. Any period of time which remains until completion of the retirement age, shall be calculated as actual pensionable service, as specified by law.
Οι αποφάσεις ή πράξεις κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 6. Decisions or acts in compliance with the provisions of the present article shall not be subject to remedies before the Supreme Administrative Court.
Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς, από το βαθμό του αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πάνω, η στους αντίστοιχους με αυτούς, ασκείται από ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει. Article 91 1. Disciplinary authority over magistrates from and above the rank of member of the Supreme Civil and Criminal Court or Deputy Prosecutor of the Supreme Civil and Criminal Court, or a rank corresponding thereto, shall be exercised by a Supreme Disciplinary Council, as specified by law.
Την πειθαρχική αγωγή εγείρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Disciplinary action shall be initiated by the Minister of Justice.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρό του, από δύο αντιπροέδρους ή συμβούλους της Επικρατείας, δύο αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτες, δύο αντιπροέδρους ή συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, ως μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών στο οικείο ανώτατο δικαστήριο ή σε νομική σχολή και κάθε φορά που το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για ενέργεια μέλους ανώτατου δικαστηρίου, εισαγγελέα ή επιτρόπου, αποκλείονται από τη σύνθεσή του τα μέλη που ανήκουν στο οικείο δικαστήριο. Εφόσον πρόκειται για πειθαρχική δίωξη κατά μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. The Supreme Disciplinary Council shall be composed of the President of the Supreme Administrative Court as Chairman, and of two Vice-Presidents or Councillors of the Supreme Administrative Court, two Vice-Presidents or members of the Supreme Civil and Criminal Court, two Vice-Presidents or Councillors of the Court of Audit and two law professors from the Law Schools of the country’s universities, as members. The members of the Council shall be chosen by lot from among those having at least three years of service in the respective supreme court or law school. Members belonging to the supreme court of which the conduct of one of the judges, prosecutors or commissioners the Council has been called on to decide, shall be excluded. In cases involving disciplinary action against members of the Supreme Administrative Court, the Supreme Disciplinary Council shall be presided over by the President of the Supreme Civil and Criminal Court.
Η πειθαρχική εξουσία στους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς ασκείται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από συμβούλια που συγκροτούνται με κλήρωση από τακτικούς δικαστές, κατά τους ορισμούς του νόμου. Την πειθαρχική αγωγή εγείρει και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. The disciplinary authority over all other magistrates shall be exercised, in the first and second instance by councils composed of regular judges chosen by lot, as specified by law. Disciplinary action may also be initiated by the Minister of Justice.
Οι κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου πειθαρχικές αποφάσεις δεν προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Disciplinary rulings in accordance with the provisions of this Article shall not be sub ject to remedies before the Supreme Administrative Court.
Άρθρο 92 Article 92
Οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι μόνιμοι. Μπορεί να παυθούν μόνο με δικαστική απόφαση εξαιτίας ποινικής καταδίκης, ή με απόφαση δικαστικού συμβουλίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια που βεβαιώνονται, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τους γενικά. The civil servants of all courts’ offices and prosecutors’ offices shall be permanent. They may be dismissed only pursuant to a court judgement resulting from a criminal conviction or to decision of a judicial council on account of a grave disciplinary breach, illness or disability, or professional incompetence which shall be ascertained, as specified by law. The qualifications of the judicial staff and its general status shall be specified by law.
3. Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει. Η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς υπαλλήλους ασκείται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους τους δικαστές ή εισαγγελείς ή επιτρόπους ή υπαλλήλους, καθώς και από υπηρεσιακό συμβούλιο, όπως νόμος ορίζει. Κατά των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων επιτρέπεται προσφυγή, όπως νόμος ορίζει. 3. Promotions, assignments to posts, transfers, detachments and transfers to another branch of the civil servants of the courts shall be effected with the concurrent opinion of service councils, which are composed in majority of magistrates and such civil servants, as specified by law. Disciplinary authority over the civil servants of the courts shall be exercised by the hierarchically superior judges, prosecutors, commissioners or servants, as well as by the service council, as specified by law. Recourse against decisions regarding changes in the service status of the civil servants of the courts, as well as against disciplinary decisions of the service councils shall be permitted, as specified by law.
4. Οι υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών είναι μόνιμοι εφόσον υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσίες ή θέσεις. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρμογή και σε αυτούς. 4. The servants of land registries are civil servants of the courts. Notaries public and unsalaried registrars of mortgages and property transfers shall be permanent as long as corresponding services and posts exist. The provisions of the preceding paragraphs shall apply accordingly in this case.
Οι συμβολαιογράφοι και οι άμισθοι φύλακες υποθηκών και μεταγραφών αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους και οι λοιποί μόλις συμπληρώσουν το όριο που προβλέπει ο νόμος. 5. Retirement shall be compulsory for no taries public and unsalaried registrars of mortgages and property transfers upon attainment of the age of seventy years; all others shall be obliged to retire upon attainment of the age specified by law.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων CHAPTER TWO Organization and Jurisdiction of the Courts
Άρθρο 93 Article 93
Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους. Courts are distinguished into administrative and civil and criminal courts, and they are organized by special statutes.
Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. The sittings of all courts shall be public, except when the court decides that publicity would be detrimental to the good usages or that special reasons call for the protection of the private or family life of the litigants.
3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. 3. Every court judgment must be specifically and thoroughly reasoned and must be pronounced in a public sitting.
Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοσιότητάς της. In case of violation of the preceding section, law shall specify the ensuing legal consequences as well as the imposed sanctions. Publication of the dissenting opinion shall be compulsory. Law shall specify matters concerning the entry of any dissenting opinion into the minutes as well as the conditions and prerequisites for the publicity thereof.
Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. 4. The courts shall be bound not to apply a statute whose content is contrary to the Constitution.
Άρθρο 94 Article 94
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. The Supreme Administrative Court and ordinary administrative courts shall have jurisdiction on administrative disputes, as specified by law, without prejudice to the competence of the Court of Audit.
Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως νόμος ορίζει. Civil courts shall have jurisdiction on private disputes, as well as on cases of non-contentious jurisdiction, as specified by law.
Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια. In special cases and in order to achieve unified application of the same legislation, law may assign the hearing of categories of private disputes to administrative courts or the hearing of categories of substantive administrative disputes to civil courts.
Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόμος ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως νόμος ορίζει. Any other competence of an administrative nature may be assigned to civil or administrative courts, as specified by law. These competences include the adoption of measures for compliance of the Public Administration with judicial decisions. Judicial decisions are subject to compulsory enforcement also against the Public Sector, local government agencies and public law legal persons, as specified by law.
Άρθρο 95 Article 95
Στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: 1. The jurisdiction of the Supreme Administrative Court pertains mainly to:
α) Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόμου. a) The annulment upon petition of enforceable acts of the administrative authorities for excess of power or violation of the law.
β) Η μετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει. b) The reversal upon petition of final judgements of ordinary administrative courts, as specified by law.
γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σ’ αυτό σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. c) The trial of substantive administrative dis putes submitted thereto as provided by the Constitution and the statutes.
δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. d) The elaboration of all decrees of a general regulatory nature.
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στοιχείου δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3. 2. The provisions of article 93 paragraphs 2 and 3 shall not be applicable in the exercise of the competence specified under subparagraph (d) of the preceding paragraph.
3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να υπάγονται με νόμο, ανάλογα με τη φύση τη σπουδαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. 3. The trial of categories of cases that come under the Supreme Administrative Court’s jurisdiction for annulment may by law come under ordinary administrative courts, depending on their nature or importance.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθμό, όπως νόμος ορίζει. The Supreme Administrative Court has the second instance jurisdiction, as specified by law.
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας ρυθμίζονται και ασκούνται όπως νόμος ειδικότερα ορίζει. 4. The jurisdiction of the Supreme Administrative Court shall be regulated and exercised as specifically provided by law.
5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης. 5. The Public Administration shall be bound to comply with judicial decisions. The breach of this obligation shall render liable any competent agent, as specified by law. Law shall specify the measures necessary for ensuring the compliance of the Public Administration.
Άρθρο 96 Article 96
Στα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι. The punishment of crimes and the adoption of all measures provided by criminal laws belong to the jurisdiction of ordinary criminal courts.
Μπορεί με νόμο: α) να ανατεθεί και σε αρχές που ασκούν αστυνομικά καθήκοντα η εκδίκαση αστυνομικών παραβάσεων που τιμωρούνται με πρόστιμο, β) να ανατεθεί σε αρχές αγροτικής ασφάλειας η εκδίκαση των σχετικών με τους αγρούς πταισμάτων και των ιδιωτικών διαφορών που απορρέουν από αυτά. Statutes may: (a) assign the trial of police offences punishable by fine to authorities exercising police duties, (b) assign the trial of petty offences related to agrarian property and private disputes arising there from, to agrarian security authorities.
Σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αποφάσεις που εκδίδονται υπόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο τακτικό δικαστήριο, η οποία έχει ανασταλτική δύναμη. In both cases judgments shall be subject to appeal before the competent ordinary court; such appeal shall suspend the execution of the judgment.
Ειδικοί νόμοι ορίζουν τα σχετικά με δικαστήρια ανηλίκων, στα οποία επιτρέπεται να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφος 2 και 97. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών μπορεί να μην απαγγέλλονται δημόσια. 3. Special statutes shall regulate matters pertaining to juvenile courts. The provisions of articles 93 paragraph 2 and 97 need not apply in this case.
Ειδικοί νόμοι ορίζουν: The judgments of these courts may be pronounced in camera.
α) Τα σχετικά με τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία, στην αρμοδιότητα των οποίων δεν μπορεί να υπαχθούν ιδιώτες. 4. Special statutes provide for: a) Military, naval and air force courts which shall have no jurisdiction over civilians.
β) Τα σχετικά με το δικαστήριο λειών. b) Prize courts.
Τα δικαστήρια του στοιχείου α' της προηγούμενης παραγράφου συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από μέλη του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, που περιβάλλονται με τις εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας του άρθρου 87 παρ. 1 του Συντάγματος. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 93. Τα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα αρχίσει η ισχύς τους, ορίζονται με νόμο. 5. The courts specified under section (a) of the previous paragraph shall be composed in majority of members of the judicial branch of the armed forces, vested with the guaranties of functional and personal independence specified in article 87 paragraph 1 of the Constitution. The provisions of paragraphs 2 to 4 of article 93 shall apply to the sittings and judgements of these courts. Matters pertaining to the application of provisions of this paragraph, as well as the time upon which they shall enter into force, shall be specified by law.
Άρθρο 97 Article 97
Τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους, όπως νόμος ορίζει. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών υπόκεινται στα ένδικα μέσα που ορίζει ο νόμος. Felonies and political crimes shall be tried by mixed jury courts composed of ordinary judges and jurors, as specified by law. The judgments of these courts shall be subject to the legal remedies specified by law.
Κακουργήματα και πολιτικά εγκλήματα, που με συντακτικές πράξεις, ψηφίσματα και ειδικούς νόμους έχουν υπαχθεί έως την ισχύ του Συντάγματος στη δικαιοδοσία των εφετείων, εξακολουθούν να δικάζονται από αυτά, εφόσον δεν υπαχθούν με νόμο στην αρμοδιότητα των μικτών ορκωτών δικαστηρίων. Felonies and political crimes which prior to the date of entry into force of this Constitution have, by constituent acts, parliamentary resolutions and special statutes, come under the jurisdiction of courts of appeal shall continue to be tried by the said courts, as long as a statute does not transfer them to the jurisdiction of mixed jury courts.
Με νόμο μπορεί να υπαχθούν στη δικαιοδοσία των ίδιων εφετείων και άλλα κακουργήματα. Other felonies may be transferred to the jurisdiction of the same courts of appeal by statute.
Τα εγκλήματα κάθε βαθμού που διαπράττονται δια του τύπου υπάγονται στα τακτικά ποινικά δικαστήρια, όπως νόμος ορίζει. 3. Crimes of any degree committed through the press shall be under the jurisdiction of ordinary criminal courts, as specified by law.
Άρθρο 98 Article 98
1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. 1. The jurisdiction of the Court of Audit pertains mainly to: a) The audit of the expenditures of the State as well as of local government agencies or other legal entities subject to this status by special provision of law.
β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. b) The audit of high financial value contracts in which contracting partner is the State or any other legal entity which in this respect is equated to the State, as specified by law.
γ. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α' έλεγχο. c) The audit of the accounts of accountable officials and of the local government agencies or other legal entities subject to the audit provided by section (a).
δ. Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος. d) Advisory opinions concerning Bills on pensions or on the recognition of service for granting of the right to a pension, in accordance with article 73 paragraph 2, as well as on all other matters specified by law.
ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7. e) The drawing up and submission to Parliament of a report on the financial statement and balance sheet of the State, according to article 79 paragraph 7.
στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ'. f) The trial of disputes concerning the granting of pensions as well as the audit of accounts under section (c).
ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. g) The trial of cases related to liability of civil or military servants of the State, as well as of civil servants of local government agencies and of the other public law legal persons, for any loss that through intent or negligence incurred upon the State, the local government agencies or other public law legal persons.
Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος ορίζει. 2. The jurisdiction of the Court of Audit shall be regulated and exercised as specified by law.
Στις περιπτώσεις των στοιχείων α' έως δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3. The provisions of article 93 paragraphs 2 and 3 shall not be applicable in the cases specified in (a) through (d) of the preceding paragraph.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3. The judgments of the Court of Audit in the cases specified in paragraph 1 shall not be subject to the control of the Supreme Administrative Court.
Άρθρο 99 Article 99
Αγωγές κακοδικίας κατά δικαστικών λειτουργών δικάζονται, όπως νόμος ορίζει, από ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρό του, και από ένα σύμβουλο της Επικρατείας, έναν αρεοπαγίτη, ένα σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας και δύο δικηγόρους, μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων, ως μέλη, που ορίζονται με κλήρωση. Suits against magistrates for faulty wrongful judgment shall be tried, as specified by law, by a special court composed of the President of the Supreme Administrative Court, as President, and one Councillor of the Supreme Administrative Court, one Supreme Civil and Criminal Court judge, one Councillor of the Court of Audit, two law professors of the law schools of the country’s universities and two barristers from among the members of the Supreme Disciplinary Council for barristers, as members, all of whom shall be chosen by lot.
Από τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου εξαιρείται κάθε φορά εκείνο που ανήκει στο σώμα ή τον κλάδο της δικαιοσύνης που για ενέργεια ή παράλειψη λειτουργών του καλείται να αποφανθεί το δικαστήριο. Each time, that member of the special court shall be exempted who belongs to the judicial corps or branch, the actions or omissions of a magistrate of which the court is called upon to judge.
Εφόσον πρόκειται για αγωγή κακοδικίας κατά μέλους του Συμβουλίου της Επικρατείας λειτουργών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στο ειδικό αυτό δικαστήριο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. In the case of a suit against a member of the Supreme Administrative Court or a magistrate of the ordinary administrative courts, the special court shall be presided over by the President of the Supreme Civil and Criminal Court.
Δεν απαιτείται άδεια για να εγερθεί αγωγή κακοδικίας. 3. No permission shall be required to institute a suit for faulty wrongful judgement.
Άρθρο 100 Article 100
Συνιστάται Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στο οποίο υπάγονται: α) Η εκδίκαση ενστάσεων κατά το άρθρο 58. 1. A Special Highest Court shall be established, the jurisdiction of which shall comprise: a) The trial of objections in accordance with article 58.
β) Ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος που ενεργείται κατά το άρθρο 44 παράγραφος 2. b) Verification of the validity and returns of a referendum held in accordance with article 44 paragraph 2.
γ) Η κρίση για τα ασυμβίβαστα η την έκπτωση βουλευτή, κατά τα άρθρα 55 παράγραφος 2 και 57. c) Judgment in cases involving the incompatibility or the forfeiture of office by a Member of Parliament, in accordance with article 55 paragraph 2 and article 57.
δ) Η άρση των συγκρούσεων μεταξύ των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών ή μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών δικαστηρίων αφετέρου η, τέλος, μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των λοιπών δικαστηρίων. d) Settlement of any conflict between the courts and the administrative authorities, or between the Supreme Administrative Court and the ordinary administrative courts on one hand and the civil and criminal courts on the other, or between the Court of Audit and any other court.
ε) Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι’ αυτές αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. e) Settlement of controversies on whether the content of a statute enacted by Parliament is contrary to the Constitution, or on the interpretation of provisions of such statute when conflicting judgments have been pronounced by the Supreme Administrative Court, the Supreme Civil and Criminal Court or the Court of Audit.
στ) Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28. f) The settlement of controversies related to the designation of rules of international law as generally acknowledged in accordance with article 28 paragraph 1.
Το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τέσσερις συμβούλους της Επικρατείας και από τέσσερις αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε δύο χρόνια. 2. The Court specified in paragraph 1 shall be composed of the President of the Supreme Administrative Court, the President of the Supreme Civil and Criminal Court and the President of the Court of Audit, four Councillors of the Supreme Administrative Court and four members of the Supreme Civil and Criminal Court chosen by lot for a two-year term.
Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. The Court shall be presided over by the President of the Supreme Administrative Court or the President of the Supreme Civil and Criminal Court, according to seniority.
Στις περιπτώσεις δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου μετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου και δύο τακτικοί καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της Χώρας, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση. In the cases specified under sections (d) and (e) of the preceding paragraph, the composition of the Court shall be expanded to include two law professors of the law schools of the country’s universities, chosen by lot.
Η οργάνωση και λειτουργία του δικαστηρίου, τα σχετικά με τον ορισμό, την αναπλήρωση και την επικουρία των μελών του, καθώς και τα σχετικά με τη διαδικασία σ’ αυτό ορίζονται με ειδικό νόμο. The organization and functioning of the Court, the appointment, replacement of and assistance to its members, as well as the procedure to be followed shall be determined by special statute.
Οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι αμετάκλητες. The judgments of this Court shall be irrevocable.
Διάταξη νόμου, που κηρύσσεται αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης η από το χρόνο που ορίζεται με την απόφαση. Provisions of a statute declared unconstitutional shall be invalid as of the date of publication of the respective judgment, or as of the date specified by the ruling.
5. Όταν τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η του Αρείου Πάγου η του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική παραπέμπει υποχρεωτικά το ζήτημα στην οικεία ολομέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της ολομέλειας ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου αυτού. Η ολομέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηματισμό και αποφαίνεται οριστικά, όπως νόμος ορίζει. 5. When a section of the Supreme Administrative Court or chamber of the Supreme Civil and Criminal Court or of the Court of Audit judges a provision of a statute to be contrary to the Constitution, it is bound to refer the question to the respective plenum, unless this has been judged by a previous decision of the plenum or of the Special Highest Court of this article. The plenum shall be assembled into judicial formation and shall decide definitively, as specified by law.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και κατά την επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. This regulation shall also apply accordingly to the elaboration of regulatory decrees by the Supreme Administrative Court.
Άρθρο 100Α Article 100A
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκουν ιδίως η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφοι 2 και 5 και 90 παράγραφος 5. Matters relating to the establishment and functioning of the Legal Council of the State, as well as matters relating to the service status of functionaries and servants who serve therein, shall be specified by law. The competence of the Legal Council of the State pertains mainly to the judicial support and representation of the State and to the recognition of claims against it or to the settlement of disputes with the State. The provisions of article 88 paragraphs 2 and 5, and of article 90 paragraph 5, shall apply accordingly to the main staff of the Legal Council of the State.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' Διοίκηση SECTION VI Administration
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Οργάνωση της διοίκησης CHAPTER ONE Organization of the Administration
Άρθρο 101 Article 101
1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα. 1. The administration of the State shall be organized according to the principle of decentralization.
2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 2. The administrative division of the Country shall be based on geoeconomic, social and transportation conditions.
3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. 3. Regional administrations of the State shall have general decisive authority on matters of their district.
Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος ορίζει. The central administrations of the State, in addition to special powers, shall have the general guidance, coordination and review of the legality of the acts of regional administrations, as specified by law.
4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους. 4. The legislator and the Public Administration, when acting in their regulatory capacity, must take into consideration the special circumstances of the insular and mountainous areas caring for their development.
(Η ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101 καταργείται). (The interpretative clause to article 101 is repealed).
Άρθρο 101Α Article 101A
Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει. In cases where the establishment and functioning of an independent authority is provided by the Constitution, its members shall be appointed for a fixed tenure and shall enjoy personal and functional independence, as specified by law.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. Matters relating to the appointment and service status of the scientific and other staff of the service that is constituted for the support and functioning of every independent authority shall be specified by law. The members of the independent authorities must possess the corresponding qualifications, as specified by law. Their selection is made by decision of the Conference of Parliamentary Chairmen seeking unanimity or in any case by the increased majority of four fifths of its members. Matters relating to the selection procedure are specified by the Standing Orders of the Parliament.
Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Matters concerning the relation between the independent authorities and the Parliament, and the manner, in which parliamentary con trol is exercised, are specified by the Standing Orders of the Parliament.
Άρθρο 102 Article 102
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 1. The administration of local affairs shall be exercised by local government agencies of first and second level. For the administration of local affairs, there is a presumption of competence in favour of local government agencies. The range and categories of local affairs, as well as their allocation to each level, shall be specified by law. Law may assign to local government agencies the exercise of competences constituting mission of the State.
2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. 2. Local government agencies shall enjoy administrative and financial independence. Their authorities shall be elected by universal and secret ballot, as specified by law.
3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 3. Law may provide for compulsory or voluntary associations of local government agencies to execute works or render services or exercise competences belonging to local government agencies; these shall be governed by elected administrations.
4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει. 4. The State shall exercise the supervision of local government agencies, which shall consist exclusively in the review of the legality and shall not be allowed to impede their initiative and freedom of action. The review of legality shall be exercised as specified by law. With the exception of cases involving ipso jure forfeiture of office or suspension, disciplinary sanctions to elected administrations of local government agencies shall be imposed only with the concurrent opinion of a council composed in its majority of judges, as specified by law.
5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. 5. The State shall adopt the legislative, regulatory and fiscal measures required for ensuring the financial independence and the funds necessary to the fulfilment of the mission and exercise of the competences of local government agencies, ensuring at the same time the transparency in the management of such funds. Matters pertaining to the attribution and allocation, among local government agencies, of the taxes or duties provided in their favour and collected by the State shall be specified by law. Every transfer of competences from central or regional administrations of the State to local government also entails the transfer of the corresponding funds.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Matters pertaining to the determination and collection of local revenues directly from local government agencies shall be specified by law.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης CHAPTER TWO Status of Administrative Agents
Άρθρο 103 Article 103
1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό- οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο. 1. Civil servants shall be the executors of the will of the State and shall serve the people, owing allegiance to the Constitution and devotion to the Fatherland. The qualifications and the manner of their appointment shall be specified by law.
2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 2. No one may be appointed to a post not provided by law. Special statutes may provide for exceptions in order to fill unforeseeable and urgent needs with personnel hired for a certain period of time on a private law contract.
3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 3. Posts of specialized scientific and technical or auxiliary personnel provided by law, may be filled by personnel hired on private law contracts.
Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται. The terms of employment and the specific guarantees under which this personnel shall be employed, shall be specified by law.
4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. 4. Civil servants holding posts provided by law shall be permanent so long as these posts exist. Their salaries shall evolve in accordance with the provisions of the law ; with the exception of those retiring upon attainment of the age limit or when dismissed by court judgement, civil servants may not be transferred without an opinion or lowered in rank or dismissed without a decision of a service council consisting of at least two-thirds of permanent civil servants.
Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει. Recourse against the decisions of these councils may be sought before the Supreme Administrative Court, as specified by law.
5. Με νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών και Υφυπουργών. 5. Highest civil servants holding posts outside of the civil service hierarchy, persons directly appointed on an ambassadorial rank, employees of the Presidency of the Republic and the offices of the Prime Minister, Ministers and Undersecretaries may by law be exempted from permanency.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από τον Κανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 6. The provisions of the preceding paragraphs shall apply to the staff of Parliament, which in other aspects shall be entirely subject to its Standing Orders, and to the civil servants of local government agencies and other public law legal persons.
7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. 7. Engagement of servants in the Public Administration and in the wider Public Sector, as this is defined each time, with the exception of cases under paragraph 5, shall take place either by competitive entry examination or by selection on basis of predefined and objective criteria, and shall be subject to the control of an independent authority, as specified by law.
Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής. The law may provide for special selection procedures that are subject to increased guarantees of transparency and meritocracy, or for special procedures for personnel selection to posts whose activities are subject to special constitutional guarantees or are similar to a mandate.
8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8. The law shall specify the conditions and duration of private law employment relations in the Public Administration and in the wider Public Sector, as this is defined each time, either to fill in posts beyond those provided for in the first section of paragraph 3, or to fill in temporary or unforeseeable and urgent needs according to the second section of paragraph 2.
Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου. The law shall also specify the duties that may be undertaken by the personnel of the preceding section. Conversion by law of the employees under the first section to permanent civil servants or conversion by law of their employment contracts into contracts of unlimited duration is prohibited. The prohibitions of the present paragraph also apply to those employed on the basis of services for the performance of a specific task.
9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. 9. Law shall specify matters relating to the establishment and activities of the “Ombudsman”, who functions as an independent authority.
Άρθρο 104 Article 104
1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας η οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου. 1. None of the employees mentioned in the preceding article may be appointed to another post of the civil service or of local government agencies or of other public law legal persons, or of public enterprises or public utility agencies. As an exception, appointment to a second post may be permitted by special statute, in compliance with the provisions of the following paragraph.
Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Additional salaries or emoluments of any kind of employees mentioned in the preceding article may not exceed the total salary received per month from their post which is provided by law.
Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια για να εισαχθούν σε δίκη δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. No prior permission shall be required to bring to trial civil servants or employees of local government agencies or of other public corporate bodies.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Καθεστώς του Αγίου Όρους CHAPTER THREE Regime of Aghion Oros (Mount Athos)
Άρθρο 105 Article 105
Η χερσόνησος του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. Από πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ’ αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση. The Athos peninsula extending beyond Megali Vigla and constituting the region of Aghion Oros shall, in accordance with its ancient privileged status, be a self-governed part of the Greek State, whose sovereignty thereon shall remain intact. Spiritually, Aghion Oros shall come under the direct jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate. All persons leading a monastic life thereon acquire Greek citizenship without further formalities, upon admission as novices or monks.
Το Άγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Ιερές Μονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του Άθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο. Aghion Oros shall be governed, according to its regime, by its twenty Holy Monasteries among which the entire Athos peninsula is divided; the territory of the peninsula shall be exempt from expropriation.
Η διοίκηση του ασκείται από αντιπροσώπους των Ιερών Μονών, οι οποίοι αποτελούν την Ιερή Κοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των Μονών του Αγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. The administration of Aghion Oros shall be exercised by representatives of the Holy Monasteries constituting the Holy Community. No change whatsoever shall be permitted in the administrative system or in the number of Monasteries of Aghion Oros, or in their hierarchical order or in their position to their subordinate dependencies.
Απαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί. Heterodox or schismatic persons shall be prohibited from dwelling thereon.
Ο λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Κράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Ιερές Μονές και τον επικυρώνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των Ελλήνων. The determination in detail of the regimes of the Aghion Oros entities and the manner of operation thereof is effected by the Charter of Aghion Oros which, with the cooperation of the State representative, shall be drawn up and voted by the twenty Holy Monasteries and ratified by the Ecumenical Patriarchate and the Parliament of the Hellenes.
Η ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Κράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Faithful observance of the regimes of the Aghion Oros entities shall in the spiritual field be under the supreme supervision of the Ecumenical Patriarchate, and, in the administrative, under the supervision of the State, which shall also be exclusively responsible for safeguarding public order and security.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Κράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο. The afore-mentioned powers of the State shall be exercised through a governor whose rights and duties shall be determined by law.
Με νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Ιερή Κοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Αγίου Όρους. The law shall likewise determine the judicial power exercised by the monastic authorities and the Holy Community, as well as the customs and taxation privileges of Aghion Oros.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ Α' Ειδικές διατάξεις PART FOUR Special, Final and Transitory Provisions SECTION I Special Provisions
Άρθρο 106 Article 106
Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών. In order to consolidate social peace and protect the general interest, the State shall plan and coordinate economic activity in the Country, aiming at safeguarding the economic development of all sectors of the national economy. The State shall take all measures necessary to develop sources of national wealth in the atmosphere, in underground and underwater deposits, and to promote regional development and to further especially the economy of mountainous, insular and frontier areas.
Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. Private economic initiative shall not be permitted to develop at the expense of freedom and human dignity, or to the detriment of the national economy.
Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Κράτους άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. With the reservation of the protection provided in article 107 in connection with the re-export of foreign capital, the law may regulate the acquisition by purchase of enterprises or the compulsory participation therein of the State or other public agencies, in the event these enterprises are of the nature of a monopoly or are of vital importance to the development of sources of national wealth or are primarily intended to offer services to the community as a whole.
Το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ’ αυτή. The cost of purchase or the counterpart to the compulsory participation of the State or other public agencies must indispensably be determined by a court and must be in full, so as to correspond to the value of the purchased enterprise or the participation therein.
Μέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Κράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει. A shareholder, partner or owner of an enterprise, the control of which devolves upon the State or upon an agency controlled by the State as a result of compulsory participation in accordance with paragraph 3, shall be entitled to request the purchase of his share in the enterprise, as specified by law.
Νόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας. The law may specify matters pertaining to the contribution to the State expenditure by beneficiaries from the execution of public utility works or works of a more general significance for the economic development of the Country.
Ερμηνευτική δήλωση: Interpretative clause:
Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης. The value specified in paragraph 4 does not include such value as is due to the monopolistic nature of the enterprise.
Άρθρο 107 Article 107
1. Η πριν από την 21 Απριλίου 1967 νομοθεσία με αυξημένη τυπική ισχύ για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού διατηρεί την αυξημένη τυπική ισχύ που είχε και εφαρμόζεται και στα κεφάλαια που θα εισάγονται στο εξής. 1. Legislation enjoying legal force higher than that of statutes, enacted before April 21, 1967, pertaining to the protection of foreign capital shall continue to enjoy such legal force and shall be applicable to capital imported henceforth.
Την ίδια ισχύ έχουν και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Δ' του τμήματος Α' του νόμου 27/1975 «περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». The same legal force is enjoyed by the provisions of Chapters A through D of Section A of Statute 27/1975 "on the taxation of ships, compulsory contributions for the development of the merchant marine, establishment of foreign shipping companies and regulation of related matters".
2. Νόμος, που εκδίδεται μία φορά μόνο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του Συντάγματος, ορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την αναθεώρηση 2. A statute, to be promulgated once and for all within three months of the date of entry into force of this Constitution, shall specify the terms and the procedure for the revision
ή λύση των εγκριτικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν με οποιονδήποτε τύπο κατ’ εφαρμογήν του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 ή των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από 21 Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974 για επενδύσεις κεφαλαίων εξωτερικού, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν τη νηολόγηση πλοίων με ελληνική σημαία.  or cancellation of administrative acts approving investments in application of legislative decree 2687/1953 and issued in any form whatsoever, or agreements contracted on investment of foreign capital between April 21, 1967 and July 23, 1974, with the exception of those pertaining to the registration of ships under the Greek flag.
Άρθρο 108 Article 108
1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια. 1. The State must take care for emigrant Greeks and for the maintenance of their ties with the Fatherland. The State shall also attend to the education, the social and professional advancement of Greeks working outside the State.
2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού. 2. Law shall specify matters relating to the organisation, operation and competences of the Council of Hellenes Abroad, whose mission is the expression of all communities of Hellenes across the world.
Άρθρο 109 Article 109
Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου η των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου η υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Alteration of the contents or terms of a will, codicil or donation as to the provisions benefiting the State or a charitable cause is prohibited.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση η διάθεση, για τον ίδιο η άλλο κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο δωρητής ή ο διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης, όπως νόμος ορίζει. Exceptionally, a more beneficial use or disposal of a bequest or donation, for the same or for another charitable cause in the area designated by the donor or the testator, or in the greater district thereabout, shall be permitted, as specified by law, after it is certified by a court judgement that for any reason whatsoever, the will of the donor or the testator cannot be fulfilled, either in whole or to its greatest extent as well as if it can be more fully satisfied by the change of use.
3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνταξη μητρώου κληροδοτημάτων γενικά και ανά περιφέρεια, την καταγραφή και ταξινόμηση των περιουσιακών τους στοιχείων, τη διοίκηση και διαχείριση του κάθε κληροδοτήματος σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ή δωρητή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 3. Law shall specify matters relating to the compilation of a register of bequeaths or devises in general and by region, to the registration and classification of their property, to the administration and management of each bequeath or devise in accordance with the will of the devisor or donor, and any other relevant issue.
ΤΜΗΜΑ Β' Αναθεώρηση του Συντάγματος SECTION II Revision of the Constitution
Άρθρο 110 Article 110
Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26. The provisions of the Constitution shall be subject to revision with the exception of those which determine the form of government as a Parliamentary Republic and those of articles 2 paragraph 1, 4 paragraphs 1, 4 and 7 , 5 paragraphs 1 and 3, 13 paragraph 1, and 26.
Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. The need for revision of the Constitution shall be ascertained by a resolution of Parliament adopted, on the proposal of not less than fifty Members of Parliament, by a three-fifths majority of the total number of its members in two ballots, held at least one month apart. This resolution shall define specifically the provisions to be revised.
Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις. Upon a resolution by Parliament on the revision of the Constitution, the next Parliament shall, in the course of its opening session, decide on the provisions to be revised by an absolute majority of the total number of its members.
Αν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Βουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της. Should a proposal for revision of the Constitution receive the majority of the votes of the total number of members but not the three-fifths majority specified in paragraph 2, the next Parliament may, in its opening session, decide on the provisions to be revised by a three-fifths majority of the total number of its members.
Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της. Every duly voted revision of provisions of the Constitution shall be published in the Government Gazette within ten days of its adoption by Parliament and shall come into force through a special parliamentary resolution.
Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης. Revision of the Constitution is not permitted before the lapse of five years from the completion of a previous revision.
ΤΜΗΜΑ Γ' Μεταβατικές διατάξεις SECTION III Transitory Provisions
Άρθρο 111 Article 111
Κάθε διάταξη νόμου η διοικητικής πράξης με κανονιστικό χαρακτήρα, που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, καταργείται από την έναρξη της ισχύος του. All provisions of statutes or of administrative acts of a regulatory nature which are contrary to the Constitution are abolished as of the date the Constitution comes into force.
Συντακτικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις 24 Ιουλίου 1974 έως τη σύγκληση της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, καθώς και Ψηφίσματά της, εξακολουθούν να ισχύουν και κατά τις διατάξεις τους τις αντίθετες προς το Σύνταγμα και επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν με νόμο. Από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος καταργείται η διάταξη του άρθρου 8 της Συντακτικής Πράξης της 3/3.9.1974, ως προς το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των καθηγητών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Constituent acts promulgated between July 24, 1974 and the convocation of the Fifth Revisionary Parliament, as well as parliamentary resolutions thereof shall continue to be in force even if their provisions are contrary to the Constitution; they can be amended or abolished by statute. As of the date of coming into force of the Constitution, the provision of article 8 of the constituent act of September 3, 1974 concerning the retirement age limit for professors of university level institutions is abolished.
Εξακολουθούν να ισχύουν: α) το άρθρο 2 του π.δ. 700 της 9/9 Οκτωβρίου 1974 «περί μερικής επαναφοράς εν ισχύι των άρθρων 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 και 97 του Συντάγματος και άροεως του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας» και β) το ν.δ. αριθ. 167 της 16/16 Νοεμβρίου 1974 «περί χορηγήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά των αποφάσεων του στρατιωτικού δικαστηρίου», τα οποία επιτρέπεται να τροποποιηθούν η να καταργηθούν με νόμο. Article 2 of the presidential decree 700 of October 9, 1974 "on the partial re-enactment of articles 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95, and 97 of the Constitution and the lifting of the statute "on a state of siege" and Legislative Decree 167 of November 16, 1974 "on granting of the legal remedy of appeal against the judgments of the military tribunal", shall remain in force, allowing for their amendment or abolition by statute.
Το ψήφισμα της 16/29 Απριλίου 1952 εξακολουθεί να ισχύει για έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. Μέσα στην προθεσμία αυτή επιτρέπεται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή καταργηθούν με νόμο οι συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ψηφίσματος αυτού να διατηρηθούν ορισμένες συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα, εν όλω ή εν μέρει, και αφού περάσει η προθεσμία αυτή, με τον περιορισμό ότι οι διατάξεις που τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή διατηρούνται σε ισχύ δεν μπορεί να είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα. The parliamentary resolution of April 16/29, 1952 shall remain in force for six months from the date of coming into force of this Constitution. Within this time-limit, the amendment, completion or abolition by statute of the constituent acts and resolutions referred to in article 3 paragraph 1 of the aforementioned resolution shall be permitted, as well as the maintenance of some of these, in whole or in part, even after the lapse of this time-limit, on condition that the provisions amended, completed or remaining in force cannot be contrary to this Constitution.
Έλληνες που στερήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο την ιθαγένειά τους έως την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος, την αποκτούν πάλι ύστερα από κρίση ειδικών επιτροπών από δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει. Greeks deprived in any manner whatsoever of their citizenship prior to the coming into force of this Constitution shall re-acquire it upon a decision by special committees of magistrates as specified by law.
Η διάταξη του άρθρου 19 του ν.δ. 3370/1955 «περί κυρώσεως του Κώδικος Ελληνικής Ιθαγενείας» εξακολουθεί να ισχύει ώσπου να καταργηθεί με νόμο. The provision of article 19 of legislative decree 3370/1955 "on sanctioning of the Code of Greek citizenship" shall remain in force until it is repealed by law.
Άρθρο 112 Article 112
1. Σε θέματα που για τη ρύθμισή τους προβλέπεται ρητά από διατάξεις του Συντάγματος η έκδοση νόμου, οι κατά περίπτωση νόμοι ή διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα, που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται κατά περίπτωση, εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Συντάγματος. 1. On matters where provisions of this Constitution explicitly require the promulgation of a statute to regulate them, the statutes or the administrative acts of a regulatory nature which are in force, as the case may be, at the time this Constitution comes into force, shall remain in force until the statute shall be promulgated, with the exception of those which are contrary to the provisions of the Constitution.
Οι διατάξεις των άρθρων 109 παράγραφος 2 και 79 παράγραφος 8 αρχίζουν να εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος του νόμου που προβλέπεται ειδικά από καθεμία από αυτές και που θα εκδοθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους 1976. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 109 εξακολουθεί να εφαρμόζεται η συντακτική και νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει κατά την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. The provisions of article 109 paragraph 2 and 79 paragraph 8 shall enter into force as of the date of the coming into force of each of the statutes especially provided therein which must be promulgated at the latest by the end of the year 1976. Until the statute provided for in article 109 paragraph 2 comes into force, the already existing constitutional and legislative regulation at the time this Constitution enters into force shall continue to be applicable.
Κατά την έννοια της συντακτικής πράξης της 5 Οκτωβρίου 1974, που διατηρείται σε ισχύ, η αναστολή εκτέλεσης των καθηκόντων των καθηγητών αφότου εκλέχθηκαν βουλευτές δεν εκτείνεται, κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, στη διδασκαλία, την έρευνα, τη συγγραφική εργασία και την επιστημονική απασχόληση στα εργαστήρια και τα σπουδαστήρια των οικείων σχολών, αποκλείεται όμως η συμμετοχή τους στη διοίκηση των σχολών και την εκλογή γενικά του διδακτικού προσωπικού ή την εξέταση των σπουδαστών. Constituent Act of October 5, 1974, which shall remain in force, shall be construed as meaning that the suspension of the exercise of the duties of professors as of their election as Members of Parliament shall not, throughout the duration of the present parliamentary term, be extended to include teaching, research, authorship, and scientific work in laboratories and classrooms of the respective schools; but the participation of these professors in the administration of schools and in the election of teaching personnel in general or in the examination of students shall be excluded.
Η εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 για τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης θα ολοκληρωθεί με νόμο μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. The application of article 16 paragraph 3, on the number of years of compulsory education, shall be fulfilled by means of a statute, within five years of the coming into force of this Constitution.
Άρθρο 113 Article 113
Ο Κανονισμός της Βουλής καθώς και τα ψηφίσματα που αναφέρονται σ’ αυτόν και οι νόμοι για τη λειτουργία της Βουλής εξακολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη της ισχύος του νέου Κανονισμού της Βουλής, εκτός αν είναι αντίθετοι προς τους ορισμούς του Συντάγματος. The Standing Orders of Parliament, the parliamentary resolutions pertaining thereto and the statutes specifying the manner in which Parliament shall function, shall continue to be in force pending the date of enactment of the new Standing Orders, with the exception of those which are contrary to the provisions of this Constitution.
Για τη λειτουργία των κατά τα άρθρα 70 και 71 του Συντάγματος Τμημάτων της Βουλής εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του τελευταίου Κανονισμού των εργασιών της Ειδικής Νομοθετικής Επιτροπής του άρθρου 35 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952, σύμφωνα με όσα ορίζει ειδικότερα το άρθρο 3 του Α' ψηφίσματος της 24.12.1974. Εωσότου αρχίσει να ισχύει ο νέος Κανονισμός της Βουλής, η Επιτροπή του άρθρου 71 του Συντάγματος συγκροτείται από εξήντα τακτικά μέλη και τριάντα αναπληρωματικά, που ο Πρόεδρος της Βουλής επιλέγει από όλα τα κόμματα και τις ομάδες, ανάλογα με τη δύναμή τους. Αν έως τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού υπάρξει αμφισβήτηση για τις διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται κάθε φορά, αποφαίνεται η Ολομέλεια ή το Τμήμα της Βουλής, κατά τη λειτουργία του οποίου γεννήθηκε το ζήτημα. As to the function of the Sections of Parliament provided by articles 70 and 71 of the Constitution, the provisions of the last Standing Orders regulating the work of the Special Legislative Committee of article 35 of the Constitution of January 1, 1952 shall apply in a supplementary manner, as provided by article 3 of parliamentary resolution A’ dated December 14, 1974. Pending the enactment of the new Standing Orders the Committee of article 71 of the Constitution shall be composed of sixty regular members and thirty alternate, to be selected by the Speaker from among all parties and groups, in proportion to their strength. In case of dispute, prior to the publication of the new Standing Orders, on the provisions to be applied, the Plenum or the Section of Parliament in the operation of which the question has arisen shall decide.
Άρθρο 114 Article 114
1. Η εκλογή του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε δυο μήνες από τη δημοσίευση του Συντάγματος σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής, που προσκαλείται από τον Πρόεδρό της πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες, και εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής για την εκλογή του Προέδρου της. 1. The election of the first President of the Republic must take place within two months of the publication of this Constitution at the latest, in a special session of Parliament, to be called by the Speaker at least five days in advance; the provisions of the Standing Orders as to the election of the Speaker shall be analogously applied.
Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αφότου ορκιστεί, το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του. The President to be elected shall assume the discharge of his duties upon being sworn in, within five days of his election at the latest.
Ο κατά το άρθρο 49 παράγραφος 5 νόμος για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας εκδίδεται υποχρεωτικά έως την 31 Δεκεμβρίου 1975. The statute specified in article 49 paragraph 5 on the regulation of matters related to the liabilities of the President of the Republic must be promulgated before December 31, 1975.
Εωσότου αρχίσει να ισχύει ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 νόμος, τα θέματα που αναφέρονται σ’ αυτή διέπονται από τις διατάξεις που αφορούν τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Pending the enactment of the statute specified in article 33 paragraph 3, matters defined therein shall be regulated by the provisions pertaining to the provisional President of the Republic.
2. Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα και ώσπου να αναλάβει τα καθήκοντά του ο οριστικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί τις αρμοδιότητες που το Σύνταγμα αναγνωρίζει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τους περιορισμούς του άρθρου 2 του ψηφίσματος Β' της 24.12.1974 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής. 2. As of the date of enactment of this Constitution and until the President of the Republic to be elected assumes the discharge of his duties, the provisional President of the Republic shall exercise the authority vested in the President by the Constitution, with the restrictions specified in article 2 of parliamentary resolution B’ of the Fifth Revisionary Parliament dated December 24, 1974.
Άρθρο 115 Article 115
Ώσπου να εκδοθεί ο νόμος που προβλέπεται από το άρθρο 86 παράγραφος 1, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τη δίωξη, ανάκριση και εκδίκαση των κατά τα άρθρα 49 παράγραφος 1 και 85 πράξεων και παραλείψεων. Pending the enactment of the statute provided in article 86 paragraph 1, the standing provisions on prosecution, interrogation and trial of acts and omissions specified in article 49 paragraph 1 and article 85 shall be applicable.
Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από το άρθρο 99, οι αγωγές κακοδικίας εκδικάζονται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 110 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952 από το δικαστήριο που προβλέπεται από το άρθρο αυτό και κατά τη διαδικασία που ισχύει κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος Συντάγματος. Pending the entry into force of the statute provided by article 99, suits for faulty wrongful judgment shall be tried by the court provided under article 110 of the Constitution of January 1, 1952, and in accordance with the procedure effective at the time of publication of this Constitution.
Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νόμος που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 87 και ώσπου να συγκροτηθούν τα δικαστικά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται από τα άρθρα 90 παράγραφοι 1 και 2, και 91, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. Pending the entry into force of the statute provided by the article 87 paragraph 3 and the establishment of the judicial and disciplinary committees provided under article 90 paragraphs 1 and 2 and article 91, the relevant provisions valid at the time of the entry into force of this Constitution shall remain in force.
3. Οι νόμοι για τα θέματα αυτά πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. 3. The statuses on the above matters must be promulgated not later than one year from the date of coming into force of this Constitution.
4. Ώσπου να αρχίσουν να ισχύουν οι νόμοι που αναφέρονται στο άρθρο 92, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. Οι νόμοι αυτοί πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του Συντάγματος. 4. Pending the entry into force of the statuses provided under article 92, the provisions existing at the time this Constitution enters into force shall remain in force. The said statuses must be promulgated not later than one year from the date of coming into force of this Constitution.
Άρθρο 116 Article 116
Διατάξεις υφιστάμενες που είναι αντίθετες προς το άρθρο 4 παράγραφος 2 εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να καταργηθούν με νόμο, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 1982. 1. Existing provisions contrary to article 4 paragraph 2 shall remain in force pending their abolition by statute not later than December 31, 1982.
2. Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. 2. Adoption of positive measures for promoting equality between men and women does not constitute discrimination on grounds of sex. The State shall take measures for the elimination of inequalities actually existing, in particular to the detriment of women.
3. Κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και διατάξεις συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων για τη ρύθμιση αμοιβής της εργασίας που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 εξακολουθούν να ισχύουν έως την αντικατάσταση τους, που συντελείται το αργότερο μέσα σε τρία έτη από την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος. 3. Ministerial decisions of a regulatory nature as well as provisions of collective agreements or arbitration decisions fixing the remuneration for employment which are contrary to the provisions of article 22 paragraph 1 shall remain in force until they are replaced not later than three years from the date of entry into force of this Constitution.
Άρθρο 117 Article 117
1. Οι νόμοι που εκδόθηκαν έως την 21.4.1967 κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 104 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952, θεωρούνται ότι δεν είναι αντίθετοι προς το παρόν Σύνταγμα και διατηρούνται σε ισχύ. 1. Laws issued before April 21, 1967, in application of article 104 of the Constitution of January 1, 1952 shall be deemed not to be con trary to this Constitution and shall remain in force.
2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, η νομοθετική ρύθμιση και διάλυση αγροληψιών και άλλων εδαφικών βαρών που υφίστανται ακόμη, η εξαγορά από εμφυτευτές της ψιλής κυριότητας εμφυτευτικών κτημάτων, καθώς και η κατάργηση και ρύθμιση ιδιόρρυθμων εμπράγματων σχέσεων. 2. Notwithstanding article 17, the legislative regulation and dissolution of existing leases of farms and other land onuses, the purchase of bare ownership by long leasers of long leased plots and the abrogation of peculiar real property relationships shall be permitted.
3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. 3. Public or private forests or forest expanses which have been destroyed or are being destroyed by fire or have otherwise been de ed or are being deforested, shall not thereby relinquish their previous designation and shall compulsorily be proclaimed reforestable, the possibility of their disposal for other uses being excluded.
4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17, για λόγους δημόσιας ωφέλειας· διατηρείται πάντως η μορφή τους αμετάβλητη ως δασική. 4. The expropriation of forests and forest expanses owned by individuals or by private or public law legal persons shall be permitted only in cases benefiting the State, in accordance with the provisions of article 17, for reasons of public utility; but their designation as forests shall not be altered.
5. Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν ή που θα κηρυχθούν εωσότου οι κείμενοι νόμοι για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προσαρμοστούν στις διατάξεις του Συντάγματος διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο που κηρύσσονται. 5. The expropriations which have been declared or are being declared until the existing statutes on expropriation have been adapted to this Constitution, shall be governed by provisions in force at the time of their declaration.
6. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 24 εφαρμόζονται στις οικιστικές περιοχές που αναγνωρίζονται ή αναμορφώνονται αφότου ισχύσουν οι νόμοι που προβλέπονται στις παραγράφους αυτές. 6. Paragraphs 3 and 5 of article 24 shall be applicable to residential areas which have been designated or are being reformed as such as of the coming into force of the laws provided for therein.
7. Η ισχύς της αναθεωρημένης διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αρχίζει με τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και πάντως από 1.1.2002. 7. The revised provision of the first section of paragraph 4 of article 17 shall come into force upon entry into force of the corre sponding implementing law and in any case as of 1.1.2002.
Άρθρο 118 Article 118
Αφότου αρχίσει να ισχύει το Σύνταγμα οι δικαστικοί λειτουργοί, από το βαθμό του προέδρου η εισαγγελέα εφετών και άνω, η τον αντίστοιχο με αυτούς, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως έως τώρα, μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους· το όριο αυτό μειώνεται από το έτος 1977 κατά ένα έτος ετησίως έως το εξηκοστό έβδομο έτος. As of the date of entry into force of this Constitution magistrates from the rank of president or public prosecutor of the Court of Appeals and up or of corresponding ranks, shall retire from service, as before that time, upon attainment of the age of seventy years; this age limit shall annually be lowered by one year until the age of sixty-seven years, beginning in 1977.
Ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, που δεν υπηρετούσαν κατά την έναρξη της ισχύος της συντακτικής πράξης της 4/5 Σεπτεμβρίου 1974 «περί αποκαταστάσεως της τάξεως και ευρυθμίας εν τη Δικαιοσύνη», και υποβιβάστηκαν σύμφωνα με την πράξη αυτή λόγω του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η προαγωγή τους, και κατά των οποίων δεν ασκήθηκε η κατά το άρθρο 6 της ίδιας συντακτικής πράξης πειθαρχική δίωξη, παραπέμπονται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο Υπουργό στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την ισχύ του Συντάγματος. Highest magistrates who were not in service at the time the constituent act of September 4/5, 1974 "on the restoration of order and harmony in the judicial branch" came into force and who were demoted on that basis, due to the time at which their promotion was made and against whom the disciplinary prosecution specified in article 6 of the said constituent act was not initiated, shall be compulsorily committed by the competent Minister to the Highest Disciplinary Council, within three months of the coming into force of this Constitution.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται αν οι συνθήκες της προαγωγής μείωσαν το κύρος και την ιδιάζουσα υπηρεσιακή θέση εκείνου που είχε προαχθεί και αποφαίνεται οριστικά αν θα αποκτήσει πάλι ή όχι το βαθμό που έχασε αυτομάτως, καθώς και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτόν αποκλείεται η είσπραξη αναδρομικά διαφοράς αποδοχών ή σύνταξης. The Highest Disciplinary Council shall decide whether the conditions of promotion have reduced the prestige and the special position in the service of the promoted person and shall by final decision rule on re-acquisition or not of the automatically forfeited rank and the rights attached thereto, the retroactive payment of salary or pension being however excluded.
Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από την παραπομπή. The decision must be pronounced within three months of committal.
Οι στενότεροι κατά βαθμό συγγενείς του δικαστικού που υποβιβάστηκε και πέθανε, οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή, μπορούν να ασκήσουν στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους δικαζομένους. The closest living relatives of a magistrates having been demoted and deceased, may exer cise all the rights accorded to persons under disciplinary trial before the Highest Disciplinary Council.
Ώσπου να εκδοθεί ο κατά το άρθρο 101 παράγραφος 3 νόμος εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές μπορεί να τροποποιούνται με τη μεταφορά ειδικών αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες. 3. Pending the publication of the law provided under article 101 paragraph 3, provisions in force pertaining to the distribution of authority between central and regional services shall continue to be applied. These provisions may be amended by the transfer of special authority from central to regional services.
4. Η ισχύς των αναθεωρημένων διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 89 αρχίζει με τη θέση σε ισχύ του σχετικού εκτελεστικού νόμου και πάντως από 1.1.2002. 4. The revised provisions of paragraphs 2 and 3 under article 89 shall come into force upon entry into force of the corresponding implementing law and in any case as of 1.1.2002.
5. Οι πρόεδροι ανώτατων δικαστηρίων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οι γενικοί επίτροποι των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 90, αποχωρούν από την υπηρεσία, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 88. 5. The presidents of the supreme courts, the Public Prosecutor of the Supreme Civil and Criminal Court, the general commissioners of administrative courts and of the Court of Audit, as well as the President of the Legal Council of the State who are in service at the time of entry into force of the revised provision of paragraph 5 of article 90, shall retire, as provided by paragraph 5 of article 88.
6. Προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν. 6. Exceptions from the competence of the Highest Personnel Selection Council provided for or maintained in statute 2190/1994, as in force, continue to apply.
7. Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού που υπάγεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. 7. Legislative regulations concerning the finalisation of the service status for staff coming under paragraph 8 of article 103 continue to apply until the relevant procedures are completed.
Άρθρο 119 Article 119
1. Με νόμο μπορεί να αρθεί το απαράδεκτο που ίσχυσε με οποιονδήποτε τρόπο ως προς την άσκηση αίτησης για ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από τις 21 Απριλίου 1967 έως τις 23 Ιουλίου 1974, είτε είχε ασκηθεί τέτοια αίτηση είτε όχι· 1. The inadmissibility of petitions for annulment of acts issued between April 21, 1967 and July 23, 1974, irrespective of the way it operated, may be lifted by statute regardless of whether or not such a petition had been submitted;
αποκλείεται πάντως η αναδρομική χορήγηση αποδοχών σε όσους τυχόν δικαιωθούν με το ένδικο αυτό μέσο. in no case, however, may retroactive wages be paid to persons who prevail through this legal remedy.
2. Οι στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που βάσει νόμου αποκαθίστανται αυτοδικαίως στις δημόσιες θέσεις που κατείχαν, εφόσον ήδη απέκτησαν την ιδιότητα του βουλευτή, μπορούν μέσα σε οκταήμερη προθεσμία να επιλέξουν μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και της δημόσιας θέσης τους. 2. Military or civil servants who by law have been restored ipso jure to the public posts they occupied and who have become Members of Parliament, may within an eight-day limit state their choice between their parliamentary office and their public post.
ΤΜΗΜΑ Δ' Ακροτελεύτια διάταξη SECTION IV Final Provision
Άρθρο 120 Article 120
Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975. This Constitution, voted by the Fifth Revisionary Parliament of the Hellenes, is signed by its Speaker and published by the provisional President of the Republic in the Government Gazette by decree countersigned by the Cabinet and shall enter into force on the eleventh of June 1975.
Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Respect towards the Constitution and the law concurrent thereto, and devotion to the Fatherland and to Democracy constitute a fundamental duty of all Greeks.
Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος. Usurpation, in any way whatsoever, of popular sovereignty and of powers deriving therefrom shall be prosecuted upon restoration of the lawful authority; the limitation from which punishment for the crime is barred shall begin as of the restoration of lawful authority.
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Observance of the constitution is entrusted to the patriotism of the Greeks who shall have the right and the duty to resist by all possible means against anyone who attempts the violent abolition of the Constitution.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Athens, 27 June 2008 THE SPEAKER OF THE PARLIAMENT
top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook