Σχέδιο νόμου - Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις

spiros · 8 · 10886

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Σχέδιο νόμου
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις

Η προέλευση του κειμένου είναι από την ΠΕΜ την οποία και ευχαριστούμε. Οποιαδήποτε σφάλματα στο OCR οφείλονται αποκλειστικά σε δική μου υπαιτιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Επίσημη Μετάφραση

Επίσημη μετάφραση είναι η έγκυρη, ακριβής και επικυρωμένη μετάφραση ενός κειμένου από τις ξένες γλώσσες στην ελληνική και αντίστροφα που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2
Διενέργεια επίσημης μετάφρασης

1. Η επίσημη μετάφραση για τις ανάγκες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων γίνεται από την Μεταφραστική Υπηρεσία, που συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών και συμπληρωματικά από τους ορκωτούς μεταφραστές, κατόπιν ανάθεσης έργου από την υπηρεσία αυτή.
2. Η επίσημη μετάφραση για τις ανάγκες όλων των άλλων φορέων του δημοσίου τομέα (νπδδ, ΟΤΑ, Ασφαλιστικών Οργανισμών, ΑΕΙ, ΤΕΙ, κ.λπ.) καθώς και για τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα γίνεται από Ορκωτούς Μεταφραστές του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Μετάφραση δημοσίων εγγράφων

1. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από την Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/1984 (ΑΊ08), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με την Σύμβαση αυτή.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.
3. Για έγγραφα χωρών για ης οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρηση τους στην Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική προξενική αρχή.

Άρθρο 4
Κατηγορίες προς μετάφραση εγγράφων

1. Τα προς μετάφραση έγγραφα κατατάσσονται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες που είναι κοινές τόσο για τα δημόσια, όσο και για τα ιδιωτικά έγγραφα.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου, θανάτου, οικογενειακής καταστάσεως, ποινικού μητρώου ΜΗΔΕΝ, 2) Βεβαιώσεις Δήμων και λοιπά πιστοποιητικά 3) Διπλώματα οδήγησης, 4) Διαβατήρια, 5) Ιατρικές αποδείξεις χωρίς ιατρικούς όρους, 6) Άδειες παραμονής, 7) Κλήσεις μαρτύρων, 8) Επιση μείωση APOSTILLE, 9) Προσωπικά έγγραφα - Ιδιωτικές επιστολές.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


1) Αποδεικτικά σπουδών (πτυχία-διπλώματα),
2) Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων-βεβαιώσεις σπουδών,
3) Πιστοποιητικά (Ιατρικά, Στρατολογικά),
4) Εθιμοτυπικές επιστολές,
5) Φορολογικές δηλώσεις,
6), Τιμολόγια-αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
7) Βεβαιώσεις (Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Ευρωπαϊκής Ενώσεως), 
8) Ποινικά μητρώα με περιεχόμενο,
9) Ιατρικές αποδείξεις με ιατρικούς όρους,
10) Άδειες εργασίες-διδασκαλίας,
11) Συστατικές επιστολές,
12) Υπεύθυνες δηλώσεις,
13) Βιογραφικά σημειώματα απλά,
14) Ανακοινώσεις-Αγγελίες στον τύπο,
15) Αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Ιατρικές διαγνωστικές εκθέσεις,
2) Δικαστικές αποφάσεις- πρακτικά δικαστηρίων - πληρεξούσια,
3) Καταστατικά εταιρειών-σωματείων
4) Έγγραφα με οικονομικούς-τεχνικούς-επιστημονικούς όρους,
5) Αναλυτικοί οδηγοί σπουδών,
6) Ισολογισμοί εταιρειών,
7), Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως,
8) Ανακοινώσεις-Αγγελίες στον τύπο (με ορολογία)
9) Προσωπικά έγγραφα-ιδιωτικές επιστολές (με ορολογία),
10) Έγγραφα διαθηκών,
11) Βιογραφικά σημειώματα με ορολογία,
12) Αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας,
13) Κείμενα διαδικτυακού τύπου,
14) Ομιλίες, πρακτικά συνεδριάσεων,
15) Σύνθετη αλληλογραφία ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και την Ε.Ε.,
16) Εκθέσεις- αναφορές από και προς την Ε.Ε.,
17) Κείμενα νομοθεσίας Ε.Ε.,
18) Έγγραφα, πολιτικής σημασίας (επικοινωνίες, ομιλίες)
19) Έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις (δικαστική συνδρομή, διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης),
20) Έγγραφα που αφορούν πολιτικές της Ε.Ε.,
21) Εγχειρίδια (πολιτικών, δράσεων, ενημέρωσης).

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) Χειρόγραφες ιατρικές εκθέσεις,
2)Χειρόγραφες δικαστικές αποφάσεις-πληρεξούσια-πρακτικά δικαστηρίων
3) Χειρόγραφες καταθέσεις μαρτύρων
4) Χειρόγραφα με οικονομικούς-τεχνικούς-επιστημονικούς όρους,
5) Χειρόγραφες αποφάσεις διαζυγίων,
6) Χειρόγραφα προσωπικά έγγραφα-ανεπίσημα γράμματα,
7) Χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα με ορολογίες,
8) Χειρόγραφες αποφάσεις υπηρεσιών για άδειες εργασίας,
9) Χειρόγραφες διαθήκες,
10) Χειρόγραφες εκθέσεις αυτοψίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να μεταβάλλεται το περιεχόμενο των κατηγοριών της προηγουμένης παραγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών .

Άρθρο 5
Σύσταση

1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Μεταφραστική Υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Εξωτερικών.
2. Σε αυτήν προΐσταται Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2°.της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, διοριζόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α'), σε θέση που συνιστάται δια του παρόντος.
3. Συνιστάται Γενική Διεύθυνση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος αναπληρώνει τον Ειδικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, τοποθετείται στη θέση αυτή ως μετακλητός υπάλληλος, εν ενεργεία υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, από τους Κλάδους Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτή Συμβούλου Α' ή Β' ή Πτυχιούχων Διοικητικών, με βαθμό Α' ή Β' και τριετή εμπειρία στο αντικείμενο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση. Με την ίδια Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα του. Ο εν λόγω υπάλληλος εξομοιώνεται βαθμολογικά και μισθολογικά με Πληρεξούσιο Υπουργό Β', εκτός αν κατέχει υψηλότερο βαθμό και λαμβάνει αντίστοιχες αποδοχές. 4. Για την στελέχωση της με διοικητικό προσωπικό τοποθετούνται υπάλληλοι όλων των Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών για συνεχόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών κάθε φορά. Για τον λόγο αυτό αυξάνονται οι οργανικές θέσεις μόνον του Κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών κατά δέκα (10).

Άρθρο 6
Αντικείμενο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας

Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι αρμοδία ιδία για:
α) την κάλυψη των εν γένει μεταφραστικών αναγκών, σύμφωνα και με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος,
β) την μετάφραση για τις ανάγκες κρατικών οργάνων σε επίσημες συναντήσεις και διασκέψεις
γ) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στους ορκωτούς μεταφραστές για την ορθή απόδοση γλωσσικών όρων,
δ) τις επαφές με διεθνείς οργανισμούς, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταφραστικά ιδρύματα και επαγγελματικούς συνδέσμους μεταφραστών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου,
ε) τον δειγματοληπτικό έλεγχο του έργου των ορκωτών μεταφραστών,
στ), την δημιουργία ελληνικής ηλεκτρονικής βάσεως μc μεταφραστικές μνήμες σε άλλες γλώσσες και την ανάπτυξη δυνατοτήτων τροφοδοσίας της ΙΑΤΕ (Inter-Agency Terminology Exchange) σε συνεργασία με τις αρμόδιες μεταφραστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ζ) την ανάπτυξη και συντήρηση ευρέος φάσματος ηλεκτρονικών μεταφραστικών εργαλείων,
η) την ανάπτυξη/στήριξη και συντήρηση σχετικών ιστοτόπων (websites) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, .
θ) την παροχή τεχνογνωσίας για την δημιουργία, σύσταση και λειτουργία μεταφραστικών υπηρεσιών σε άλλες χώρες στο πλαίσιο διακρατικών συμβάσεων, και
ι) την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης σε επίσημους φορείς ξένων χωρών και οργανισμών.

Άρθρο 7
Διάρθρωση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας

1. Η Γενική Διεύθυνση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τέσσερις διευθύνσεις ως εξής:
Διεύθυνση Α Μετάφρασης και γλωσσών, η οποία αποτελείται από τα τμήματα: ΑΙ. Γλωσσών, Α2 Μεταφράσεων web, A3 Θεματικών Ενοτήτων και Α4 Βιβλιοθήκης και Τεκμηρίωσης.
Διεύθυνση Β Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: Β1 Διαχείρισης της αίτησης (ζήτησης) μετάφρασης, Β2 Εξωτερικής μετάφρασης, Β3 Συντονισμού Ορολογίας-Πολυγλωσσίας, Β4 Αναθεώρησης, Αξιολόγησης και Ανάλυσης και Β5 Επικοινωνίας και Συνεργασιών.
Διεύθυνση Γ Διοίκησης και Πόρων, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα: ΓΙ Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ2 Λογιστηρίου και Οικονομικών Θεμάτων, Γ3 Εσωτερικών και Διοικητικών Θεμάτων, Γ4 Μηχανοργάνωσης και Διαχείρισης Αρχείων και Γ5 Εκπαίδευσης.
Διεύθυνση Δ ορκωτών μεταφραστών, η οποία αποτελείται από τα τιμήματα: ΔΙ Εξετάσεων και διορισμού ορκωτών μεταφραστών καθώς και γραμματειακής υποστήριξης του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου των ορκωτών μεταφραστών, Δ2 Αναθεώρησης των μεταφράσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και των ορκωτών μεταφραστών και Δ3 Δειγματοληπτικού ελέγχου του έργου των ορκωτών μεταφραστών.
2. Στην Μεταφραστική Υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητο Τμήμα Αξιολόγησης (Auditing) που υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα. Έργο του τμήματος αυτού είναι η συναγωγή συμπερασμάτων και η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η λειτουργική δομή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 8
Κλάδος Μεταφραστών

1. Για την στελέχωση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Κλάδος Μεταφραστών. ,
2. Συνιστώνται σαράντα (40) οργανικές θέσεις μεταφραστών στον Κλάδο Μεταφραστών που κατανέμονται κατά γλώσσα» και αντικείμενο ως εξής:
αγγλική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις πέντε (5), αγγλική για μετάφραση τεχνικών κειμένων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση οικονομικών κειμένων θέσεις δύο(2), αγγλική για μετάφραση κειμένων πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση ιατρικών κειμένων θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση κειμένων αξιολόγησης θέσεις δύο (2), αγγλική για μετάφραση κειμένων που αφορούν στο περιβάλλον θέση μία (1), αγγλική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέσεις δύο (2), αλβανική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις δύο (2), αλβανική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέσεις δύο (2), βουλγαρική θέση μία (1), γαλλική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις τρεις (3), γαλλική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέσεις δύο (2), γερμανική για μετάφραση νομικών κειμένων θέσεις τρεις (3), γερμανική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέση μία (1), -τουρκική για μετάφραση νομικών κειμένων θέρη μία (1), τουρκική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέση μία (1), ρωσική θέση μία (1), κινεζική θέση μία (1), αραβική θέση μία (1), ισπανική θέση μία (1), ιταλική για μετάφραση νομικών κειμένων θέση μια (1), ιταλική για μετάφραση λοιπών κειμένων θέση μία (1).
3. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών είναι οι εξής
α. Βαθμός Α'
β. Βαθμός Β'
γ. Βαθμός Γ'
δ. Βαθμός Δ'
ε. Βαθμός Ε' (εισαγωγικός βαθμός)
4. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Μεταφραστών κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
α. Βαθμός Α', θέσεις πέντε (5) β. Βαθμός Β', θέσεις δέκα (10) γ. Βαθμός Γ', Δ' και Ε', θέσεις εικοσιπέντε (25) ενιαίες.
5. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός και η κατανομή κατά βαθμό των ανωτέρων θέσεων κατά τρόπον που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία.
6. Στην συνιστώμενη υπηρεσία μεταφέρονται από την καταργούμενη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, που καταλαμβάνονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48Α') και 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134Α'). Μεταφέρεται, επίσης, και μια (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α').
7. Όλοι οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μόνιμοι μεταφραστές και μεταφραστές-διερμηνείς της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις, καταργουμένων των αντιστοίχων κλάδων προσωπικού. Εξακολουθούν όμως να ισχύουν, μέχρι την με οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από την υπηρεσία, ως προς την βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 97 και 102 του ν.419/1976 (ΦΕΚ 221Α')
8. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές /διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες εξακολουθούν να παραμένουν ως έχουν, μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους από την Υπηρεσία.
9. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστού/διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 17:56:02 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Άρθρο 9
Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό.

1 Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών υπηρετούν αποκλειστικά στη Μεταφραστική Υπηρεσία αποκλειόμενης της μετακίνησης από αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο.
2. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα τοποθετούνται Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών με βαθμό Α' ή Β'. Με όμοια απόφαση μπορούν να τοποθετούνται, για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξέλιξη των νεοεισερχομένων υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών στους βαθμούς Α' και Β' είτε υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών οποιουδήποτε βαθμού είτε υπάλληλοι άλλων Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Α' ή Β' ή Γ.
3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών ασκούν, μετά από ανάθεση, παράλληλα μεταφραστικά και διοικητικά καθήκοντα, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία τους.

Άρθρο 10
Γενικά προσόντα διορισμού.

Για τον διορισμό υπαλλήλου στον Κλάδο Μεταφραστών ο υποψήφιος πρέπει:
α. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι ομογενής Έλληνας η να έχει την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ένα (21) ετών συμπληρωμένη κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως για διορισμό και όχι μεγαλύτερη των πενήντα πέντε (55) ετών, η οποία δεν πρέπει να συμπληρώνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω αιτήσεως. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από την γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν λαμβάνεται υπόψη.
γ. Αν πρόκειται περί άρρενος να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές και να μην έχει καταδικαστεί για λιποταξία.
δ. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής . Επίσης να μην έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το κώλυμα αυτό. Σε περίπτωση στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων η αποκατάσταση σύμφωνα με. τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και η απονομή χάριτος δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο , κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
ε. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
στ.. Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικά παραπτώματα από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφελείας ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.

Άρθρο 11
Ειδικά Προσόντα Διορισμού

1. Για τον διορισμό στον Κλάδο Μεταφραστών, πέραν των ανωτέρω γενικών προσόντων, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και τα εξής ειδικά προσόντα.
α. για τον διορισμό σε θέση μεταφραστού νομικών κειμένων πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο νομικής σχολής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β, για τον διορισμό σε θέση μεταφραστού τεχνικών κειμένων πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπού πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου.
γ. για τον διορισμό σε θέση μεταφραστού κειμένων πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου, τμήματος ηλεκτρονικής ή τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
δ. για τον διορισμό σε θέση μεταφραστού ιατρικών κειμένων πτυχίο ή μεταπτυχιακό, τίτλο ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, χημείας ή νοσηλευτικής σχολής, πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
ε. για τον διορισμό σε θέση μεταφραστού κειμένων αξιολόγησης πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Αξιολόγησης ή Διαχείρισης Έργων πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
στ. για τον διορισμό σε θέση μεταφραστού κειμένων που αφορούν στο περιβάλλον πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο μηχανικών περιβάλλοντος, πολιτικών ή χημικών μηχανικών πολυτεχνείου ή πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
ζ. για το διορισμό σε θέση μεταφραστών λοιπών κειμένων πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ξένόγλωσσής φιλολογίας αντίστοιχης με την γλώσσα της προς πλήρωση θέσης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή πτυχίο της σχολής μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
η. να έχει άριστη γνώση της ελληνικής και της ξένης γλώσσας για την οποία προσλαμβάνεται. Η μεταφραστική εμπειρία σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο ή αντικείμενα είναι βαθμολογούμενη εμπειρία και δημιουργεί προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Η άριστη ή πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας ή γλωσσών, αποδεικνυόμενη από σχετικά πιστοποιητικά, δίνει επίσης προβάδισμα σε περίπτωση ισοβαθμίας.
θ. να έχει άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα προγράμματα world, excel και ΧΡ. Να έχει την ικανότητα χρήσεως ηλεκτρονικών μεταφραστικών βοηθημάτων, της βάσεως ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurodicautom/IATE (Inter- Agency Terminology Exchange), και των βάσεων δεδομένων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. Quest Metasearch, CELEX, EUR-LEX και την ικανότητα να εργάζεται με την χρήση μεταφραστικών μνημών Translator's workbench και συστημάτων αυτόματης μετάφρασης.
2. Ο διορισμός γίνεται κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει δύό στάδια. Το πρώτο, που: έχει τον χαρακτήρα προεπιλογής, αποτελείται από σειρά γραπτών ερωτήσεων με το σύστημα πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο στάδιο στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες κατά το πρώτο στάδιο αποτελείται από γραπτή και προφορική δοκιμασία. Ο κατάλογος επιτυχόντων ισχύει επί τρία έτη, από την διενέργεια της επιλογής, για την πλήρωση κενούμενων θέσεων κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και επιτροπή για την διαδικασία επιλογής.
3. Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση υποψηφιότητος να ζητήσει να διαγωνιστεί σε περισσότερες της μιας γλώσσες και να δηλώσει την σειρά προτίμησης του για την τελική επιλογή ,και τον διορισμό. Η τελική επιλογή γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που επιτυγχάνει, την σειρά στην κατάταξη των επιτυχόντων και την σειρά προτίμησης που δηλώνει. Ο διορισμός γίνεται για μία μόνον θέση και γλώσσα. Σε περίπτωση επιτυχίας και σε άλλες γλώσσες παρέχεται η δυνατότητα μεταφράσεως και σ’ αυτές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία, διορίζονται στον Βαθμό Ε' για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από την συμπλήρωση της κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μονιμοποιούνται οι θετικώς κρινόμενοι από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Εάν το υπηρεσιακό συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών απολύεται ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος.

Άρθρο 12
Τυπικά προσόντα προαγωγής

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών απαιτείται:
α. από τον βαθμό Ε' στον βαθμό Δ', τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
β. από τον βαθμό Δ'στον βαθμό Γ', πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
γ. από τον βαθμό Γ" στον βαθμό Β', τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό,
δ. από τον βαθμό Β' στον βαθμό Α', πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό.
2. Με απόφαση ίου Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ενεργείται η προαγωγή από τον βαθμό Ε' έως τον βαθμό Γ'. Με την ίδια διαδικασία ενεργείται η προαγωγή από τον βαθμό Γ' έως τον βαθμό Α', εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

Άρθρο 13


Προαγωγές

1. Οι προαγωγές από τον βαθμό Ε' έως και τον βαθμό Γ' ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητας τους. :
2. Προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν , σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους5 του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου, τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για τη άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού. Ειδικό βάρος προσδίδεται στην αξιολόγηση της καθημερινής μεταφραστικής απόδοσης.
3. Οι προαγωγές από τον βαθμό Γ' στον βαθμό Β' και από τον βαθμό Β' στον βαθμό Α' ενεργούνται κατ' εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ' όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε κατ' αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα πού αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη ίου, από την ημερομηνία διορισμού του..
4. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στον βαθμό Γ", να κρίνει ότι ο υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για - την άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού. Εάν τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρείς συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το υπηρεσιακό συμβούλιο,, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για απόκτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως, από την υπηρεσία.
5. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων βαθμών είναι ενιαίες.

Άρθρο 14

Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

1. α. Οι υπάλληλοι του κλάδου Μεταφραστών απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65° έτος της ηλικίας τους.
β. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
2. Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνουν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες έχουν εισπραχθεί κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Άρθρο 15
Απόλυση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών που έχουν συμπληρώσει
το εξηκοστό (60° ) έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Μεταφραστών, κατά την συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου ) έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως την συμπλήρωση της τριακοπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του εξηκοστού εβδόμου (67ου ) έτους της ηλικίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπληρώνεται τριακονταπενταετής υπηρεσία, απαλλάσσονται από τα καθήκοντα τους οι ανωτέρω υπάλληλοι. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης επιστρέφονται.
2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, με σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά τον διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη στο Δημόσιο. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της . υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 13:06:49 by spiros »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Ορκωτοί μεταφραστές

Άρθρο 16
Σύσταση Σώματος

Συνιστάται Σώμα ορκωτών μεταφραστών οι οποίοι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, περιλαμβάνονται σε Ειδικό Μητρώο που τηρείται στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουν ως έργο την επίσημη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Κατανέμονται δε στις διοικητικές περιφέρειες και τους νομούς της χώρας και ελέγχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για την ορθή εκτέλεση του έργου τους, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος.

Άρθρο 17
Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο ορκωτών μεταφραστών

1. Του σώματος ορκωτών μεταφραστών προΐσταται το (συλλογικό όργανο με την ονομασία Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο ορκωτών μεταφραστών, που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποτελείται από τα ακόλουθα τακτικά μέλη, με αντίστοιχα αναπληρωματικά:
α. Τον προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του γραφείου Νομικού Σύμβουλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
β. Έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.
γ. Έναν υπάλληλο του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με πρεσβευτικό βαθμό που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.
δ. Τον Γενικό Διευθυντή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β' Διεύθυνσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.
ε. Έναν Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.
στ. Έναν προϊστάμενο Διευθύνσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών.
ζ. Τρεις ορκωτούς μεταφραστές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εξωτερικών. Εφόσον δημιουργηθεί ενιαία πανελλήνια συνδικαλιστική οργάνωση των ορκωτών μεταφραστών τα εν λόγω μέλη προτείνονται από αυτήν.
2. Το Εποπτικό - Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και είναι σε απαρτία, αν παρίστανται επτά (7) μέλη, αποφασίζει δε με πλειοψηφία των παρόντων.
3. Χρέη εισηγητού εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο της Β' Διεύθυνσης.
4. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται τα μέλη του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η αμοιβή των μελών του Εποπτικού - Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Γραμματέα για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις καθώς και τα έξοδα και η αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητα Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Στην αρμοδιότητα του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν ιδία:
α. η εποπτεία και ο έλεγχος των ορκωτών μεταφραστών, με τήρηση ατομικού φακέλου για τον καθένα από αυτούς,
β. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών μέτρων για την βελτίωση των υπηρεσιών των ορκωτών μεταφραστών,
γ. η άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας στους ορκωτούς μεταφραστές,
δ. η χορήγηση στους ορκωτούς μεταφραστές άδειας απουσίας από τα καθήκοντα τους, σύμφωνα με το άρθρο 30.
2. Η διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 19
Προσόντα - Προϋποθέσεις διορισμού

1. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διορίζεται ο ορκωτός μεταφραστής εφόσον:
α. Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενής Έλληνας ή έχει την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Έχει μόνιμη κατοικία στην διοικητική περιφέρεια ή στον νομό όπου πρόκειται να ασκήσει τα καθήκοντα του.
γ. Έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών συμπληρωμένων λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως για διορισμό και όχι των πενήντα πέντε (55) ετών, η οποία δεν πρέπει να μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω

Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της

ε. Έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας καθώς και της ξένης γλώσσας για την οποία επιθυμεί να διοριστεί, καθώς και άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η άριστη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν. Η γνώση αυτή διαπιστώνεται με ειδική δοκιμασία επιλογής, που διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο, που έχει τον χαρακτήρα προεπιλογής, αποτελείται από σειρά γραπτών ερωτήσεων με το σύστημα πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο στάδιο στο οποίο συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες κατά το πρώτο στάδιο αποτελείται από γραπτή και προφορική δοκιμασία. Ο κατάλογος επιτυχόντων ισχύει επί πέντε έτη, από την διενέργεια της επιλογής, για την πλήρωση των κενουμένων, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, θέσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών ορίζονται οι λεπτομέρειες για την διαδικασία επιλογής.
Ο υποψήφιος δύναται στην αίτηση υποβολής υποψηφιότητας να ζητήσει να διαγωνισθεί σε περισσότερες της μιας γλώσσες και να δηλώσει την σειρά προτίμησης του για την τελική επιλογή και τον διορισμό. Η τελική επιλογή γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που επιτυγχάνει, την σειρά στην κατάταξη των επιτυχόντων και την σειρά προτίμησης πού δηλώνει. Ο διορισμός γίνεται για μία μόνον θέση και γλώσσα, ενώ για τις άλλες γλώσσες στις οποίες έχει διαγωνισθεί επιτυχώς, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα μεταφράσεως και στις γλώσσες αυτές.
στ. Δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη δυνάμει τελεσίδικου βουλεύματος για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα.
Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για το οποίο εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το κώλυμα αυτό. Η αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό.
ζ. Δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
η. Δεν έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας ή να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.
2. Οι ήδη συνεργαζόμενοι με την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ως ελεύθεροι επαγγελματίες. μεταφραστές, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με τον ν. 3566/05.06.07, (ΦΕΚ 117, Τεύχος Α'), διορίζονται ως ορκωτοί μεταφραστές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στον νομό Αττικής για μια μόνο συγκεκριμένη γλώσσα, από εκείνες για τις οποίες είχαν ορισθεί να παρέχουν υπηρεσίες μέχρι την έναρξη του παρόντος, χωρίς την προφορική και γραπτή δοκιμασία επιλογής που προβλέπεται στο εδάφιο ε'. Προς τούτο οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών με τα εξής δικαιολογητικά:
α. απόφαση ορισμού τους ως μεταφραστών με βάση τις υπ' αριθμ. πρωτ. Φ093.9(1)/ΑΣ 5507/14.12.1998, Φ.093.9(1)/ΑΣ 1258/7.3.2000 και Π23ΜΕΤ-22833/ΑΣ 9505/19.10.2005 (ΦΕΚ Γ 282/26.10.2005) αποφάσεις του»,Υπουργού Εξωτερικών.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο, αντιστοίχου με την γλώσσα διορισμού, τίτλου αρίστης γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ; 50/2001 για τον διορισμό υπαλλήλων στο Δημόσιο. Η υποβολή της αιτήσεως με τα δικαιολογητικά θα γίνει εντός προθεσμίας τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσοι εκ των ήδη συνεργαζομένων μεταφραστών δεν πληρούν το κριτήριο του εδαφίου β της παρούσης παραγράφου και έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση στην γλώσσα για την οποία επιθυμούν να διορισθούν, από τριμελή επιτροπή εκ διπλωματικών υπαλλήλων που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών που ορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την λήξη προθεσμίας υποβολής' των αιτήσεων. Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο αυτή προσαυξάνουν τον αριθμό των ορκωτών μεταφραστών, που ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου για το νομό Αττικής, και διατηρούν προσωποπαγείς θέσεις για όσο χρόνο θα ασκούν τα καθήκοντα τους, ως ορκωτοί μεταφραστές.
Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διοριζόμενοι δίδουν τον όρκο του άρθρου 24, εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και λαμβάνουν την σφραγίδα κατά το άρθρο 31 του παρόντος.
γ. οι κατά τα ανωτέρω διοριζόμενοι διατηρούν την ασφαλιστική σχέση από την οποία διέπονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δ. για τους ανωτέρω μεταφραστές δεν ισχύουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 22 και το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 20
Τοπική αρμοδιότητα ορκωτών μεταφραστών

Ο ορκωτός μεταφραστής παρέχει, αποκλειστικά, τις υπηρεσίες του στην συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή νομό της χώρας, στην οποία διορίζεται για μία μόνον γλώσσα. Δύναται να μεταφράζει σε περισσότερες γλώσσες, εφόσον έχει υποστεί επιτυχώς την διαδικασία επιλογής στην συγκεκριμένη γλώσσα και η δυνατότητα .αυτή αναφέρεται στην σχετική απόφαση διορισμού του.
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 12:13:45 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Άρθρο 21
Κατανομή ορκωτών μεταφραστών κατά ξένη γλώσσα και διοικητική περιφέρεια ή νομό

1. Ο αριθμός των ορκωτών. μεταφραστών κατά διοικητική περιφέρεια και νομό καθώς και ξένη γλώσσα ορίζεται ως εξής:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Αλβανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία(1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία(1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Εσθονική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Νομός Δράμας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1). Νομός Έβρου: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία ( 1), Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1). Νομός Καβάλας: Αγγλική θέσεις : δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1). Νομός Ξάνθης: Αγγλική θέσεις δύο. (2), Γαλλική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1). Νομός Ροδόπης: Αγγλική θέση μία(1), Γαλλική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1)-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - : Σλαβική θέση μία, (1), Φινλανδική θέση μία (1), Μολδαβική θέση μία (1), Κινεζική θέσεις δύο (2), Ιαπωνική θέσεις δύο (2), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Λετονική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Νομός Ημαθίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1). Νομός Θεσσαλονίκης: Αγγλική θέσεις τέσσερις (4), Γαλλική θέσεις δύο (2), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέσεις δύο (2), Ισπανική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Ρουμανική θέσεις δύο (2), Βουλγαρική θέσεις δύο (2), Γεωργιανή θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Τουρκικη-Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1). Νομός Κιλκίς: Αγγλική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (Ι),Γερμανική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1). Νομός Πέλλης: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1). Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1). Νομός Πιερίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1). Νομός Σερρών: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία Γ1), Βουλγαρική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Σερβικη θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1). Νομός Χαλκιδικής: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1).
Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Τουρκική- Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (Ι), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία. (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Λιθουανική θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας: Νομός Γρεβενών: Αγγλική θέση μία (1), Γαλλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1). Νομός Καστοριάς: Αγγλική θέση μία (1), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1). Νομός Κοζάνης: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Βουλγαρικήθέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1). Νομός Φλώρινας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Βουλγαρική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1).
Περιφέρεια Ηπείρου: Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Τουρκική-Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση ;μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1). Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Λετονική ϋέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Αλβανική θέσεις δύο (2).
Νομοί Περιφέρειας Ηπείρου: Νομός Άρτας: Αγγλική θ έσε-ς δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1). Νομός Θεσπρωτίας: Αγγλική θέση μία (1), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (ϊ), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1). Νομός Ιωαννίνων: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέσεις δύο (2), Αλβανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1). Νομός Πρεβέζης: Αγγλική θέση μία (1), Γαλλική θέση μία (1),, Αλβανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1)
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Βουλγαρική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Λιθουανική θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Θεσσαλίας: Νομός-Καρδίτσας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1)5 Γερμανική θέση μία (1). Νομός Λαρίσης: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Ουγγρική| θέση μία (1). Νομός Μαγνησίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1). Νομός Τρικάλων: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1)
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Τουρκική - Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Εσθονική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1). Νομοί Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: Νομός Κέρκυρας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Νομός Κεφαλληνίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1). Νομός Λευκάδας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1). Αλβανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1)
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 12:34:10 by spiros »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος: Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Λετονική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία.(1), Ουκρανική θέση μία (1), Τουρκική- Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Μολδαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία
Νομοί Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος: Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1). Νομός Αχαΐας: Αγγλική θέσεις τρεις (3), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1). Νομός Ηλείας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1).
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Λιθουανική θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Τουρκική-Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Μολδαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος: - Νομός Βοιωτίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1). Νομός Ευβοίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1). Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1),-Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1)* Νομός Ευρυτανίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1). Νομός Φθιώτιδος: Αγγλική θέσεις δύο (2). .Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική' θέση μία . (1). Νομός Φωκίδας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση ' μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1).
Περιφέρεια Αττικής: Φινλανδική θέση μία (1), Ινδική θέση μία'(1), Εβραϊκή θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Εσθονική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Αραβική θέσεις δύο (2), Αγγλική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1) -.
Νομοί Περιφέρειας Αττικής: Νομός Αττικής: Αγγλική θέσεις έξι (6), Γαλλική θέσεις τέσσερις (4), Ιταλική θέσεις τρεις (3), Γερμανική θέσεις τρεις (3) Ισπανική θέσεις δύο (2), Πορτογαλική θέσεις δύο.(2), Σουηδική θέσεις δύο (2), Ολλανδική θέσεις δύο (2), Νορβηγική θέση μία (1), Σερβική θέσεις δύο (2)-, Τσεχική θέσεις δύο (2), Κροατική θέσεις δύο (2), Πολωνική θέσεις δύο (2), Ουγγρική θέσεις δύο (2), Ρουμανική θέσεις τρεις (3), Βουλγαρική θέσεις τρεις (3), Μολδαβική θέση μία (1), Γεωργιανή θέσεις δύο (2), Αλβανική θέσεις τρεις (3), Κινέζικη θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία. (1), Τουρκική- Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Ρωσική θέσεις τρεις (3), Ουκρανική θέση μία (1). Νομός Πειραιώς και Νήσων: Αγγλική θέσεις έξι (6), Γαλλική θέσεις τέσσερις (4), Ιταλική θέσεις δύο (2), Γερμανική θέσεις δύο (2), Ισπανική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Ρουμανική θέσεις τρεις (3), Βουλγαρική θέσεις δύο (2), Μολδαβική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Αλβανική θέσεις δύο (2), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Τουρκική-Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Ρωσική θέσεις δύο (2), Ουκρανική θέση μία (l).r• Περιφέρεια Πελοποννήσου: Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1). Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Λετονική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Τουρκική- Παλαιά Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1).
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 12:39:06 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Νομοί Περιφέρειας Πελοποννήσου: Νομός Αργολίδος: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1). Νομός Αρκαδίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1). Νομός Κορινθίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1). Νομός Λακωνίας:
Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1). Νομός Μεσσηνίας: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Λιθουανική θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Νομός Λέσβου: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία(1), Τουρκική θέση μία (1). Νομός Σάμου: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1). Νομός Χίου: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1).
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Ρωσική θέση μία (1), Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (Ι),Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Πορτογαλική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), ,ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση μία (1), Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Εσθονική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: - Νομός Δωδεκανήσου: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία(1), Ιταλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1). Νομός Κυκλάδων: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία(1), Ιταλική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1) -Περιφέρεια Κρήτης: Πολωνική θέση μία (1), Βουλγαρική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1), Γερμανική θέση μία (1), Σερβική θέση μία (1), Ουκρανική θέση μία (1), Τουρκική θέση μία (1), Γεωργιανή θέση μία (1), Ισπανική θέση μία (1), Τσεχική θέση μία (1), Σλαβική θέση μία (1), Ουγγρική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ιαπωνική θέση μία (1), Ινδική θέση: μία (1),. Εβραϊκή θέση μία (1), Δανική θέση μία (1), Νορβηγική θέση μία (1), Λατινική θέση μία (1), Αρμενική θέση μία (1), Λετονική θέση μία (1), Κροατική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1).
Νομοί Περιφέρειας Κρήτης: - Νομός Ηρακλείου : Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1), Κινεζική θέση μία (1), Ολλανδική θέση μία (1), Αραβική θέση μία (1). Νομός Λασιθίου: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (ί), Πορτογαλική θέση μία (1). Νομός Ρεθύμνης: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Ιταλική θέση μία (1), Σουηδική θέση μία (1). Νομός Χανίων: Αγγλική θέσεις δύο (2), Γαλλική θέση μία (1), Αλβανική θέση μία (1), Ρωσική θέση μία (1), Ρουμανική θέση μία (1).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντιστοίχως, που θα στηρίζεται σε διαπιστωμένη ανάγκη, δύναται να μεταβάλλεται ο αριθμός των θέσεων των ορκωτών μεταφραστών, ο αριθμός των ξένων γλωσσών κατά διοικητική περιφέρεια ή νομό, καθώς επίσης και να αλλάζει η διοικητική περιφέρεια ή ο νομός όπου μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του ο ορκωτός μεταφραστής.
3. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει ορκωτός μεταφραστής για συγκεκριμένη ξένη γλώσσα σε όλη την επικράτεια, να ανατίθεται η μετάφραση των εγγράφων της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σε οποιοδήποτε μεταφραστή, εφαρμοζόμενης και της παρ. 5 του άρθρου 26.
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 12:43:01 by wings »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Άρθρο 22
Ασυμβίβαστα

1. Το έργο του ορκωτού μεταφραστού είναι ασυμβίβαστο με την υπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Ελληνικό Δημόσιο, στα νπδδ, στα ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και στους ΟΤΑ όλων των βαθμών.
2. Επίσης είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου ή του συμβολαιογράφου.
3. Απαγορεύεται η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας από ορκωτούς μεταφραστές ή η ανάθεση υπεργολαβιών.

Άρθρο 23
Έναρξη και λήξη έργου

1. Το έργο του ορκωτού μεταφραστού αρχίζει από την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών και λήγει αυτοδικαίως λόγω:
α. Θανάτου
β. Συμπλήρωσης του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας
γ. Πιστοποίησης ανικανότητας για την άσκηση του έργου, η οποία διαπιστώνεται με απόφασή της κατά τόπον αρμόδιας για τους δημοσίους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής ή Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής, κατόπιν παραπομπής από τον Υπουργό Εξωτερικών.
δ. Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.
ε. Αμετάκλητης καταδίκης για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού.
στ. Υποβολής παραίτησης.
2. Στις παραπάνω περιπτώσεις πλην της υπό στοιχείο (α), εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και γίνεται σε κάθε περίπτωση σημείωση στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα δημιουργούμενα κενά συμπληρώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19.

Άρθρο 24
Ορκωμοσία

1. Ο ορκωτός μεταφραστής μετά τον διορισμό του και πριν αρχίσει την άσκηση του έργου του δίδει τον ακόλουθο όρκο ενώπιον του αρμόδιου τοπικά Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή Νομάρχη, αντιστοίχως: «Ορκίζομαι να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους και να εκτελώ ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου».
Εάν ο διοριζόμενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν! επιτρέπει τον όρκο, αυτός δίδεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και την συνείδηση μου, να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντα
2. Οι αλλοδαποί μεταφραστές δίνουν τον ακόλουθο όρκο:
«Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντα μου».
Εάν ο προσλαμβανόμενος αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, αυτός δίδεται ως διαβεβαίωση! με τον εξής τύπο: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και την συνείδηση μου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντα μου».
3. Το σχετικό πρακτικό ορκωμοσίας, διαβιβάζεται στην Γραμματεία του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25
Αναθεώρηση μεταφράσεων ορκωτών μεταφραστών

Οποιαδήποτε μετάφραση πραγματοποιείται από ορκωτό μεταφραστή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, δύναται να υποβληθεί σε αναθεώρηση είτε από μεταφραστή της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείο-» Εξωτερικών, είτε από άλλο ορκωτό μεταφραστή. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται ανάθεση έργου από την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26 του παρόντος.

Άρθρο 26
Αμοιβή ορκωτών μεταφραστών

Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η αμοιβή των ορκωτών μεταφραστών για μετάφραση και αναθεώρηση μετάφρασης.
2. Η αμοιβή ορίζεται ανά σελίδα μετάφρασης και κατηγορία του προς . μετάφραση εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
3. Με όμοια απόφαση δύναται να γίνει αναπροσαρμογή της αμοιβής μετά την πάροδο τριετίας.
4. Για την διαμόρφωση της σελίδας χρησιμοποιείται γραμματοσειρά 12, Times New Roman, διάκενο μιάμισης γραμμής και περιθώρια σελίδας τριών (3) εκατοστών (αριστερά-δεξιά).
5. α. Χε περίπτωση ανάθεσης, σε ορκωτό μεταφραστή, από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, μετάφρασης ή αναθεώρησης μετάφρασης εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, καταρτίζεται σύμβαση έργου κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτει εξηρτημένη εργασία. Η αντίστοιχη αμοιβή καταβάλλεται από
το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών την σύμβαση υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας.
β. Για τον ανωτέρω σκοπό καθώς και για την παροχή εν γένει μεταφραστικών υπηρεσιών στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος από την Μεταφραστική Υπηρεσία, μεταφέρονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, εντός του Ιανουαρίου εκάστου οικονομικού έτους, από τους φορείς αυτούς; πλην των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι αναγκαίες πιστώσεις στον ειδικό κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών που δημιουργείται προς τούτο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας .&, Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών από, τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της δαπάνης για παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών προς αυτά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.
6. Οι ορκωτοί μεταφραστές υποχρεούνται να αποδίδουν ποσοστό επτά τοις εκατό (7% ), από την καταβαλλόμενη σε αυτούς αμοιβή, το οποίο θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό «Λογαριασμός Παρακράτησης Μεταφραστικών Τελών» του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την κάλυψη των εξής ' δαπανών στήριξης του έργου τους:
σ. λειτουργίας του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου, β. αναθεώρησης μεταφράσεων
γ. δημιουργίας, στήριξης και επέκτασης βάσεων δεδομένων μεταφραστικού περιεχομένου
δ. διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε. επιμόρφωσης των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των ορκωτών μεταφραστών.' : στ. κάλυψης μέρους των δαπανών λειτουργίας καθώς και των τυχόν δαπανών εκσυγχρονισμού της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.
7. Η απόδοση του παραπάνω ποσοστού παρακράτησης από τις μεταφράσεις ιδιωτών γίνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους, το δε σχετικό αποδεικτικό καταβολής υποβάλλεται από τον ορκωτό μεταφραστή στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με αναλυτική κατάσταση των αμοιβών που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο.
8. Ειδικώς για μεταφράσεις του δημοσίου τομέα που ανατίθενται από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στους ορκωτούς μεταφραστές, το ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της καταβαλλόμενης αμοιβής παρακρατείται από την παραπάνω υπηρεσία και κατατίθεται, εβδομαδιαίως, στον ως άνω ειδικό λογαριασμό.
9. Την διαχείριση του λογαριασμού αυτού έχει ο Ειδικός Γραμματέας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.


Άρθρο 27
Καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης

Για την κοινωνική ασφάλιση των ορκωτών μεταφραστών εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλίσεως ελευθέρων επαγγελματιών

Άρθρο 28
Υποχρέωση παροχής υπηρεσιών

Ο ορκωτός μεταφραστής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του αυτοπροσώπως στο Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποκλειόμενης της δυνατότητος ανάθεσης του μεταφραστικού έργου σε τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 29
Ορισμός τόπου και χρόνου παροχής υπηρεσιών

Κάθε ορκωτός μεταφραστής οφείλει να διατηρεί γραφείο για την παροχή των υπηρεσιών του, αποκλειστικά στον συγκεκριμένο νομό ή στην διοικητική περιφέρεια και για την θέση στην οποία διορίζεται. Το Γραφείο θα λειτουργεί σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που οφείλει να γνωστοποιεί με πινακίδα στην εξωτερική θύρα του γραφείου και στην Μεταφραστική Υπηρεσία τού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του Γραφείου ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως επί τέσσερεις (4) συνεχείς ώρες.

Άρθρο 30
Απουσία ορκωτού μεταφραστού

Ο ορκωτός μεταφραστής δύναται να απουσιάζει από την άσκηση των καθηκόντων του για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημέρες ετησίως, ενημερώνοντας σχετικά την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Για μεγαλύτερη απουσία απαιτείται άδεια του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου.
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 12:44:52 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824746
  • Gender:Male
 • point d’amour
Άρθρο 31
Σφραγίδα

1. Στον ορκωτό μεταφραστή μετά την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο χορηγείται από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σφραγίδα η οποία έχει σχήμα παραλληλόγραμμου.
Σε αυτήν αναγράφονται: «Ελληνική Δημοκρατία», η διοικητική περιφέρεια ή ο νομός όπου ασκεί τα καθήκοντα του, το ονοματεπώνυμο του μεταφραστού, η γλώσσα για την οποία είναι διορισμένος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο αριθμός του Ειδικού Μητρώου του Υπουργείου Εξωτερικών.
2. Η σφραγίδα αυτή φυλάσσεται με ευθύνη του ορκωτού μεταφραστή σε ασφαλές μέρος και τίθεται σε κάθε μετάφραση κατ' εφαρμογήν του παρόντος νόμου δίπλα από την ένδειξη: «Για την ακριβή μετάφραση είτε εκ του πρωτοτύπου/είτε εκ του ακριβούς αντιγράφου, χωρίς μεταβολές, από την ....... γλώσσα στην ........γλώσσα:
Έγινε στον/στην................., την ...........» ακολουθεί όνομα, τίτλος, ημερομηνία, υπογραφή.

3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ορκωτού μεταφραστού με οποιοδήποτε τρόπο η σφραγίδα επιστρέφεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών , από τον πρώην ορκωτό μεταφραστή και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας για την άσκηση του έργου, από τους οικείους του.

Άρθρο 32
Τρόπος κατάρτισης μεταφράσεων

Η μετάφραση πρέπει:
α. να προσαρτάται στο έγγραφο που μεταφράστηκε,
β. να φέρει στο τέλος κάθε σελίδας την μονογραφή του μεταφραστού και στο τέλος του κειμένου της μεταφράσεως την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα του ορκωτού μεταφραστού και
γ. να φέρει χρονολογία.

Άρθρο 33
Αρχείο ορκωτών μεταφραστών

1. Ο ορκωτός μεταφραστής τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των μεταφράσεων του και των μεταφρασθεντων εγγράφων.
2. Οφείλει να χορηγεί σ' αυτόν που ζήτησε την μετάφραση επικυρωμένα από τον ίδιο αντίγραφα των μεταφράσεων του ή του αρχείου που τηρεί, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Η δαπάνη για την παραγωγή των αντιγράφων βαρύνει τον αιτούντα.
3. Αν το λειτούργημα του ορκωτού μεταφραστού παύσει για οποιοδήποτε λόγο, το αρχείο του παραλαμβάνεται από τον αντικαταστάτη του, που ορίζεται από το Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αν η θέση του ορκωτού μεταφραστού καταργηθεί ή αυτός μετακινηθεί σε άλλη διοικητική περιφέρεια ή νομό, τότε το αρχείο του παραδίδεται σε ορκωτό μεταφραστή της ίδιας γλώσσας του οικείου νομού ή της διοικητικής περιφέρειας, κατόπιν απόφασης του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει αδυναμία παράδοσης του αρχείου σε άλλο μεταφραστή, το αρχείο παραδίδεται και φυλάσσεται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, με μέριμνα του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου* για όσο χρόνο διαρκεί η αδυναμία.»

Άρθρο 34
Ισχύς μεταφράσεων

Τα έγγραφα ή αντίγραφα των μεταφράσεων που γίνονται από τους ορκωτούς μεταφραστές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπ' όψιν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 35
Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράλειψη του ορκωτού μεταφραστού που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή είναι ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα του ορκωτού μεταφραστού είναι ιδία:
α. η παραβίαση των διατάξεων περί αμοιβής,
β. η μη τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του άρθρου 26,
γ. η παραβίαση των διατάξεων περί διαμόρφωσης της σελίδας της μεταφράσεως,:
δ. η παραβίαση του απορρήτου της μεταφράσεως,
ε. η μη τήρηση του αρχείου κατά τις διατάξεις του παρόντος,
στ. η παραχώρηση σε τρίτο πρόσωπο της χρήσης της σφραγίδας,
ξ. η διενέργεια μετάφρασης από ή προς γλώσσα διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει οριστεί
η. η ανάθεση μιεταφράσεων σε τρίτους ή η υπεργολαβία,
θ. η έλλειψη συνεργασίας με την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
ι. η έλλειψη ενημέρωσης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για οποιαδήποτε αλλαγή της διευθύνσεως και του χρόνου λειτουργίας του γραφείου του, καθώς και του χρόνου απουσίας του
ια. η αδικαιολόγητη μη λειτουργία του γραφείου του κατά τις δηλωθείσες ως ώρες και ημέρες εργασίας,
ιβ. ή απουσία άνω των εξήντα (60) ημερών χωρίς άδεια του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου ή η υπέρβαση της άδειας που του έχει χορηγηθεί.

Άρθρο 36
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Η πειθαρχική δίωξη ορκωτού μεταφραστού ασκείται από τον Ειδικό Γραμματέα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας:
α) αυτεπαγγέλτως,
β) μετά από παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών,
γ) μετά από έγγραφη ανακοίνωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής,
δ) μετά από έγγραφη αναφορά ιδιώτη έχοντος έννομο συμφέρον. Η πειθαρχική αγωγή πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά και τον χαρακτηρισμό του πειθαρχικού αδικήματος, είναι δε ανεξάρτητη από την τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του ιδίου προσώπου.

Άρθρο 37
Πειθαρχικές ποινές

Το Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τις εξής ποινές ανάλογα με τον βαθμό της υπαιτιότητας, την βαρύτητα της πράξης και την προσωπικότητα του εγκαλούμενου -που κρίνεται ένοχος πειθαρχικού αδικήματος:

α. έγγραφη επίπληξη
β. πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ υπέρ του Δημοσίου, που βεβαιώνεται από το Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις,
γ. προσωρινή παύση μέχρι έξι (6) μήνες,
δ. οριστική παύση.
Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται αν ο ορκωτός μεταφραστής
α. Καταδικάστηκε αμετάκλητα για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο εδάφιο στ' του άρθρου 19 του παρόντος,
β. διέπραξε αδίκημα που επισύρει ποινή προσωρινής παύσης μέσα στην ίδια τριετία από την διάπραξη άλλου αδικήματος για το οποίο του έχει επιβληθεί από το Εποπτικό-Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινή προσωρινής παύσης,
γ. παρέσχε μεταφραστικές υπηρεσίες κατά τον χρόνο που του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινής παύσης,
δ. παραβίασε το απόρρητο της μεταφράσεως,
ε. παραχώρησε σε τρίτο πρόσωπο την χρήση της σφραγίδας του,
στ. επέδειξε χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια διαγωγή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 38
Διαδικασία Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης ο Πρόεδρος του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου διατάσσει την διενέργεια Ένορκης . Διοικητικής Εξέτασης, από υπάλληλο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο διωκόμενος καλείται να υποβάλει την απολογία του εγγράφως, εντός προθεσμίας που τάσσεται από το Συμβούλιο. Επίσης, δικαιούται να εμφανιστεί ενώπιον του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου για να εκφράσει τις απόψεις του και προφορικά, καλούμενος προς τούτο.
2. Η επίδοση των κλήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο καθώς και η κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στον διωκόμενο γίνεται με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με. τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική παραγγελία προς επίδοση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 39
Ένδικα βοηθήματα

1. Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που επιβάλλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης, του προστίμου και της προσωρινής παύσης, επιτρέπεται προσφυγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, ενώ κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν τις ποινές της οριστικής παύσης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Εποπτικού-Πειθαρχικού Συμβουλίου και διαβιβάζεται από αυτήν, άμεσα, προς την Γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου,
3. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
4. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης.

Άρθρο 40
Παραγραφή
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των ορκωτών μεταφραστών παραγράφονται μετά τρία έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν. Κάθε πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας, διακόπτει την παραγραφή, η οποία συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση μετά πέντε έτη από την ημέρα διάπραξης του παραπτώματος.

Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των αναφερομένων στα άρθρα 1 έως 40 του παρόντος κανονιστικών Υπουργικών αποφάσεων και την ολοκλήρωση των προβλεπομένων από αυτές διαδικασιών εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, περί Μεταφραστικής Υπηρεσίας, που έχει κυρωθεί με τον ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α' 117), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη με βάση την οποία λειτουργεί σήμερα η υπηρεσία αυτή.
2. Η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος μετάφρασης ορίζεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
« Last Edit: 26 Sep, 2008, 13:05:13 by spiros »


 

Search Tools