αγορές γης και λοιπών υλικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων → acquisitions of land and other tangible non-produced assets

 

Search Tools