ὥσπερ γὰρ ζώου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα –> for just as a living creature which has lost its eyesight is wholly incapacitated, so if history is stripped of her truth all that is left is but an idle tale | for, just as closed eyes make the rest of an animal useless, what is left from a history blind to the truth is just a pointless tale

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 836643
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὥσπερ γὰρ ζώου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα –>  for, just as closed eyes make the rest of an animal useless, what is left from a history blind to the truth is just a pointless tale

Β' τάξη, 3η ενότητα, Το χρέος του ιστορικού

ώσπερ γαρ ζώου των όψεων αφαιρεθεισών αχρειούται το όλον, ούτως εξ ιστορίας αναιρεθείσης της αληθείας το καταλειπόμενον αυτής ανωφελές γίνεται διήγημα.

Δηλαδή: Γιατί, όπως ένα ζώο καταντάει άχρηστο αν χάσει τα μάτια του, παρόμοια και η ιστορία, αν της αφαιρέσουμε την αλήθεια, απομένει ανώφελη διήγηση (μετάφραση Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος).
Από πού άρχισεν ο μεγάλος μας Αρχηγός και πού καταντήσαμε... | in.gr
ΠΟΛΥΒΙΟΣ: 209. – Ἱστορίαι 1, 14
Οὐχ ἧττον δὲ τῶν προειρημένων παρωξύνθην ἐπιστῆσαι τούτῳ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὸ τοὺς ἐμπειρότατα δοκοῦντας γράφειν ὑπὲρ αὐτοῦ, Φιλῖνον καὶ Φάβιον, μὴ δεόντως ἡμῖν ἀπηγγελκέναι τὴν ἀλήθειαν. ἑκόντας μὲν οὖν ἐψεῦσθαι τοὺς ἄνδρας οὐχ ὑπολαμβάνω, στοχαζόμενος ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν· δοκοῦσι δέ μοι πεπονθέναι τι παραπλήσιον τοῖς ἐρῶσι… · καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.


I am also compelled to understand this war by something no less important than anything else I have already said—the fact that those who seem most qualified to write about it…have not sufficiently reported the truth. I do not suspect that these men lie willingly (based on their manner of life and their choices), but they do seem to me to have suffered in the way that lovers do….It is certainly right for a good man to be loyal to his friends, to be patriotic, and to commiserate in his friend’s hatreds and take pleasure in his friends; but whenever someone takes up the historian’s post, he must banish all of these biases to the point of often gracing his enemies with the finest praise when their actions deserve it and also often rebuking and blaming those closest to him, whenever they reveal to him errors worthy of it. For, just as closed eyes make the rest of an animal useless, what is left from a history blind to the truth is just a pointless tale.


Introductions – SENTENTIAE ANTIQUAE

Δηλαδή, όπως ακριβώς, όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του, αχρηστεύεται ολόκληρος, έτσι, εάν λείψει η αλήθεια από την ιστορία, ό,τι απομένει από αυτήν είναι μια ανώφελη διήγηση.
« Last Edit: 15 Jun, 2022, 18:00:02 by spiros »


 

Search Tools