Αγγλοελληνικό γλωσσάριο κατασκευών (English - Greek construction glossary)

evdoxia · 1 · 10351

evdoxia

  • Translator | Reviewer | Merenda |
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2315
    • Gender:Female
EnglishGreek
10 year floodπλημμύρα 10ετίας
100 year floodπλημμύρα 100ετίας
1000 year floodπλημμύρα 1000ετίας
4 tracesτέτραιχνο
aggregate abrasion value (AAV) testsδοκιμές προσδιορισμού δείκτη φθοράς σε απότριψη
ablationδιάβρωση από κίνηση παγετώνων
above ground power stationυπέργειος σταθμός παραγωγής
abrading toolεργαλείο λείανσης, σβουράκι
absorbed moistureαπορροφούμενη υγρασία
absorptionαπορρόφηση
abutmentακρόβαθρο
abutmentαντέρεισμα
abutmentυπέρθυρο
accelaration seismographσεισμογράφος μέτρησης επιτάχυνσης
accelerated testταχεία δοκιμή
acceleration laneλωρίς επιταχύνσεως
acceleratorεπιταχυντικό (πήξης)
acceptanceπαραλαβή
access road; access bridgeοδός προσπέλασης, γέφυρα προσπέλασης
access shaftφρέαρ προσπέλασης
access tunnelσήραγγα προσπέλασης
accident preventionπρόληψη ατυχημάτων
accretion of sandαπόθεση άμμου
acousticηχητικός
active archενεργό τόξο
active earth pressureενεργητική ώθηση γαιών
active storage capacityωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα
active storageαποθήκευση χρησιμοποιήσιμη (περιλαμβανόμενης και χωρητικότητας για αποθήκευση πλημμύρων)
actual quantities; measured quantitiesεπιμετρηθείσες (πραγματικές) ποσότητες
added massπροστιθέμενη μάζα
additional contract/ comparative tableσυμπληρωματική σύμβαση εργασιών (ΣΣΕ)
additional landπρόσθετοι χώροι
additional workνέα συμπληρωματική πρόσθετη εργασία
adduce, allegeεπικαλούμαι, ισχυρίζομαι, διατείνομαι, υποστηρίζω
adherenceσυνοχή
aditπαράθυρο (προσβολής ενδιάμεσου μετώπου προσβολής σήραγγας)
aditστοά προσπέλασης ή στοά επίσκεψης
adit; driftερευνητική στοά
adjustment (of errors)διόρθωση σφαλμάτων
admixtureπρόσμικτο
adverse effects; nuisancesαρνητικά (δυσμενή) αποτελέσματα
advertisementδιακήρυξη
aereted nappeαεριζόμενη φλέβα
aerial coverageαεροφωτογραφική κάλυψη
aerial viewάποψη από αέρα
aerometer; hydrometerαερόμετρο, υδρόμετρο
aestheticsαισθητική
afforestationαναδάσωση (δενδροφύτευση)
afterbay dam; re-regulating damαναρρυθμιστικό φράγμα
afterbay reservoirδεξαμενή ή ταμιευτήρας εκφόρτισης
afterbay reservoir; re-regulating reservoirαναρρυθμιστικός ταμιευτήρας, αναρρυθμιστική δεξαμενή
aftershockμετασεισμός
ageing of damγήρανση φράγματος
aggradationανύψωση υψομέτρων κοίτης
aggregate (sand and cement)αδρανές δομικό υλικό
aggregate concreteαδρανή σκυροδέματος
aggregate plantσυγκρότημα παραγωγής αδρανών
aggregateαδρανές
aggregate, on aggregate, in the aggregateσυγκεντρωτικός, συνολικός
agitating truckαυτοκινούμενος αναδευτήρας
air contentπεριεκτικότητα σε αέρα
air drillδιατρητική αερόσφυρα
air duct; ventαεραγωγός
air entraining agentαερακτικό πρόσμικτο
air hoseεύκαμπτος αεροσωλήνας
air meterαερόμετρο
air shaftφρέαρ (πηγάδι) αερισμού
air valve for release of airβαλβίδα αέρα εξαγωγής
air valve to permit entry of airβαλβίδα εισαγωγής αέρα
air voidκενό αέρα
alarm deviceσυσκευή συναγερμού
algaeφύκια
alkali reactivityαντίδραση σε αλκαλικά
allowable stressεπιτρεπόμενη τάση
alluvial cone ; fan outwashαλλουβιακός κώνος
alluvium; fluvial depositαλλούβιο, ποτάμιες αποθέσεις
alternative siteεναλλακτική θέση
altimeter; height gaugeαλτίμετρο
altimetryυψομετρία
aluminous cementαργιλικό τσιμέντο
amortization chargesετήσιες δαπάνες απόσβεσης
amortizationαπόσβεση
amphiboliteαμφιβολίτης
analog modelαναλογικό ομοίωμα (μοντέλο)
analysis methodμέθοδος ανάλυσης
analysis of results (evaluation of errors)ανάλυση ( αξιολόγηση) αποτελεσμάτων (εκτίμηση σφαλμάτων)
analysis of tenders; bid evaluationαξιολόγηση προσφορών
anchor barράβδος αγκυρώσεως
anchor groutingτσιμέντωση αγκύρωσης
anchor iceπάγος αγκυρωμένος στο βυθό
anchorage obtained by bent barαγκύρωση με κεκαμμένη ράβδο
ancillary worksσυνοδά έργα
ancillary works; appurtenant worksβοηθητικά έργα
angle of convergenceγωνία σύγκλισης
angle of divergenceγωνία απόκλισης
angle of internal frictionγωνία εσωτερικής τριβής
angle of reposeγωνία φυσικού πρανούς, γωνία φυσικής απόθεσης
angledozerπροωθητήρας (μπουλντόζα) με σπαστό μαχαίρι
anhor block; thrust blockμονόλιθος αγκύρωσης
anhydriteανυδρίτης
annexπροσάρτημα
annual floodετήσια πλημμύρα
annual runoffετήσια απορροή
antiquitiesαρχαιολογικά Ευρήματα
antiskid layerαντιολισθητικό στρώμα
apparatusσυσκευή
apparent cohesionφαινομενική συνοχή
appeal, call uponεφεσιβάλλω, προσφεύγω
appendixπαράρτημα
applicationεπάλειψη, εφαρμογή
approved Design – Construction T1 Period Implementation Time Schedule or Approved Time Scheduleεγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - Κατασκευών Τ1 ή Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα
apronκοιτόστρωση
apronπροστατευτική ενισχυμένη κοιτόστρωση κατάντη λεκάνης αποτόνωσης
aqueductδιώρυγα μεταφοράς νερού
aqueductσήραγγα μεταφοράς νερού
aqueductυδραγωγείο
aquifer (stratum)υδροφορέας (υδροφόροστρώμα)
arbitration Awardδιαιτητική Απόφαση
arbitrationδιαιτησία
arbitrationδιαιτητικό δικαστήριο
arc (line)τόξο (γραμμή)
arch (structure)τόξο (δομικό στοιχείο)
arch buttress dam; curved buttress damφράγμα αντηριδωτό καμπύλο
arch damτοξωτό φράγμα
archaeological Test Excavationsαρχαιολογικές Τομές
arch-gravity damφράγμα τοξωτό ημιβαρύτητας
architectural modelμακέτα, πρόπλασμα
area volume curves (against height) ; area capacity curvesκαμπύλες επιφάνειας - όγκου ταμιευτήρα
armouringεξωτερική χαλύβδινη θωράκιση (για προστασία από σπηλαίωση του σκυροδέματος)
armouring; large riprapογκόλιθοι προστασίας, θωράκιση με λιθορριπή
arterial roadοδική αρτηρία
artesian aquiferαρτεσιανός υδροφορέας, αρτεσιανό υδροφόρο στρώμα
articulated arch; hinged archαρθρωτό τόξο
articulated lorryαρθρωτό φορτηγό, Νταλίκα
articulated rollerαρθρωτός κυλινδροσυμπιεστής (οδοστρωτήρας)
articulation jointάρθρωση
artificial abutment; abutment blockτεχνητό αντέρεισμα (μονόλιθος ανάληψης ωθήσεων)
artificial coolingτεχνητή πήξη
artificial vibrationτεχνητή ταλάντωση
asbestosαμίαντος
asphalt batch plantπαρασκευαστήριο ασφαλτικών
asphalt concrete; asphaltic concrete; bituminous concreteασφαλτικό σκυρόδεμα
asphalt grounting (of rockfill)ασφαλτικό ένεμα (λιθορριπής)
asphalt making machinesμηχανές που φτιάχνουν ασφαλτόμιγμα για να στρωθεί ο δρόμος
asphalt paving machineμηχανή που απλώνει την άσφαλτο
asphaltασφαλτομιγμα
asphaltάσφαλτος (διυλιστηρίου)
asphaltic cocrete batching plantσυγκρότημα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
asphlat exctractionαπασφάλτωση
asset (accounting)ενεργητικό (λογιστικά)
asset fundsπάγεια
assistant of project manager; assistant of Engineer’s Repressentativeβοηθός Διευθυντή Έργου, Αναπληρωτής του Εντεταλμένου Μηχανικού
associated works (bridge, access rad, etc)συναφή έργα (γέφυρα, οδός προσπελάσεως κλπ)
assumed flood during constructionπλημμύρα σχεδιασμού κατά την διάρκεια κατασκευής
assumption; hypothesisυπόθεση
at the design stageστο στάδιο μελέτης δημοπράτησης
at the planning stageστο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης
attachedσυνημμένα
attendants’ housesκαταλύματα (οικισμός) προσωπικού
atterberg limitsόρια Atterberg
attractive siteενδιαφέρουσα θέση (Θέση που προσφέρεται)
auditorορκωτός λογιστής
auger boringδιάτρηση με ελικοφόρο εδαφολήπτη
auger holeγεώτρηση με ελικοφόρο εδαφολήπτη
augerελικοφόρος εδαφολήπτης, Auger
augured pile holesδιανοιγμένες οπές πασσάλων
authenticateθεωρώ στην εφορία
authority (e.g. local authorities)εξουσία, αρχή, αρχές (π.χ. τοπικές αρχές), οργανισμός ή φορέας
automatic regulating gate; automatic regulating valveθυρόφραγμα ή βαλβίδα αυτόματης ρύθμισης
automatic titling gateαυτόματα κατακλινόμενο θυρόφραγμα
automation wireράμα
auxiliary spillwayβοηθητικός εκχειλιστής
average rainfallμέση βροχόπτωση
award of contractκατακύρωση σύμβασης
awardαπονέμω, κατακυρώνω
axis of damάξονας φράγματος
axis of reservoirάξονας ταμιευτήρα (στην ανώτατη στάθμη ταμιευτήρα)
axis of roadάξων οδού
axis of streamάξονας ρεύματος
axis of streambedάξονας κοίτης ρεύματος
axis, axleάξονας
back fillυλικό επίχωσης
back loaderφορτωτής με κάδο οπίσθιας φόρτωσης
backfillεπίχωση
backfillerμηχάνημα επανεπίχωσης
backfillingπλήρωση
backhoe loaderφορτωτής με ανεστραμμένο κάδο
backhoe shovel; bachacterμηχανικό πτύο ανεστραμμένου κάδου
backup Power Generator (BPG)εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΕΗΖ)
backwater curveκαμπύλη υπερύψωσης
baffle block; impact blockπροεξοχή πρόσκρουσης
baffle wallτοιχείο πρόσκρουσης (ηρέμησης)
balanceισολογισμός
balanced cut and fillεξίσωση χωματισμών
balanced gateθυρόφραγμα με εξισορροπημένες πιέσεις
balancing storage; conservation storageόγκος αποθήκευσης για εφεδρεία
ball millτριβείο με σφαίρες
balustrade, Parapetστηθαίο, θωράκειο
balustrade, Parapetστηθαίον θωράκειον
banded pipeαγωγός με περιμετρικές ενισχύσεις
bank storage; ground storageυπόγεια αποθήκευση στις όχθες και στην κοίτη
bankόχθη
bankruptcyπτώχευση, χρεοκοπία
bar hooked at both endsράβδος με άγκυστρα στα δύο άκρα
bar hooked at one endράβδος με άγκιστρο στο ένα άκρο
bar millτριβείο με ράβδους
bar spacing (centre to centre)απόσταση ράβδων (από άξονα σε άξονα)
bar; sand bankπροσχωσιγενής έξαρση
bargeφορτηγίδα
barrage gateθυρόφραγμα κινητού φράγματος
barrage power station; barrier power stationσταθμός παραγωγής - φράγμα
barrage; gate-structure damφράγμα με θυροφράγματα, σε όλο το μήκος(κινητό φράγμα)
barrierστηθαίο
basaltβασάλτης
bascule bridgeανυψούμενη γέφυρα
base load plantσταθμός βάσης
base load power stationσταθμός βάσης
base of the excavationβάση εκσκαφής
base thicknessπάχος στη βάση (για φράγματα από σκυρόδεμα)
base widthπλάτος βάσης (για άλλα φράγματα)
baselineβάση για γεωδαισία
basement; bottom; substratumυπόβαθρο
basic Designβασικός Σχεδιασμός
basinκαθίζησης
basin; pool; reservoir (pumped storage scheme); pondδεξαμενή, λιμνοδεξαμενή
batchingπαραγωγή (ανάμιξη)
bathyscopeβαθυσκόπιο, βαθυσκάφος
batterκλίση (ως προς την κατακόρυφη)
beachαιγιαλός, παραλία
beacon (any structure to make a point observable from a distance for surveying or navigationφάρος, επισήμανση (κάθε κατασκευή που κάνει ένα σημείο ευδιάκριτο για τοπογραφική χρήση ή πλοήγηση)
beacons Yμάρτυρες τύπου Υ
beamδοκός
bearing capacityφέρουσα ικανότητα
bearing testδοκιμή φέρουσας ικανότητας
bearingσκόπευση
bed load; bed load sedimentστερεοπαροχή συρόμενων υλικών
bed slopeκλίση πυθμένα
bed total transportμεταφορά συρόμενων υλικών
bedκοίτη
bedστρώση
bedding mortarκονίαμα προετοιμασίας αρμού
beddingστρωσιγένεια, διάταξη στρωμάτων
bedrockβραχώδες υπόβαθρο
behaviour of damσυμπεριφορά φράγματος
behaviourσυμπεριφορά
bellmouth orificeκωδωνοειδες στόμιο
bellmouth spillway; morning glory spillwayχοανοειδής εκχειλιστής
belt conveyorμεταφορέας με ιμάντα, μεταφορική ταινία
belt loaderφορτωτής με ιμάντα
bench excavationεκσκαφή Β φάσης
bench mark (BM)ρέπερ (χωροσταθμική αφετηρία)
benched excavationεκσκαφή με αναβαθμούς
benching fashionκλιμακωτή διάστρωση
bend corner, turnκαμπύλη, καμπυλότης
bend corner, turnκαμπύλη, καμπυλότητα
bendκαμπή, στροφή
bending scheduleπίνακες οπλισμού
bending testδοκιμή σε κάμψη
benefitόφελος
bent barλοξή (κεκαμμένη) ράβδος
bermαναβαθμός
berm, Benkingπρανούς, αναβαθμός
berthαγκυροβόλιο
bevel gearκωνικό γρανάζι
bidderπλειοδότης
biddingπλειοδοτικός διαγωνισμός, πλειοδοσία
bifurcationδιακλάδωση (απλή)
bill of Quantitiesπρομέτρηση
billνομοσχέδιο
bin; hopperχοάνη τροφοδοσίας
binderσυνδετική ύλη
bit; cutting edgeδιατρητική κεφαλή, κόρωμα
bitumen (general term)ασφαλτικά (γενικά)
bitumen groutασφαλτικό ένεμα
blackmailεκβιασμός
blast furnace cementσκυρόδεμα υψικαμίνου
blast hole; drillholeδιάτρημα
blaster; exploderπυροκροτητής
blastingανατίναξη
blasting; plastering; pop shootingανατίναξη, φουρνέλο
bleedingανάδυση ασφάλτου
bleedingέκχυση (νερού)
blinding concrete; screed concreteσκυρόδεμα τελικής μόρφωσης επιφάνειας
blockμονόλιθος
blondin; cable crane; cablewayκαλωδιογερανός
blowerανεμιστήρας εισαγωγής
board; plankσανίδα
boating poolλίμνη λεμβοδρομιών
body of dam; mass of damσώμα του φράγματος
bona fideκαλή τη πίστει
bond strenghtαντοχή σε συνάφεια
bondingσυγκόλληση
bonusεπιμίσθιο, prime, bonus
boomπλωτό ζεύγμα (πλωτή κατασκευή ζεύξης)
bOQ (Bill of Quantities)πίνακας Ποσοτήτων
border lineλωρίδα- γραμμή καθοδηγήσεως
border lineλωρίς- γραμμή καθοδηγήσεως
bore holeδιάτρημα
borehole equipmentεξοπλισμός γεώτρησης
borehole log; drillhole logγεωλογική τομή γεωτρήσεως
boreholeγεώτρηση - διάτρηση
boreholeκρουστική γεώτρηση
boringδιάτρηση, διάνηξη σύραγγας
boringκρουστική διάτρηση
borrow areaδανειοθάλαμος
borrow materialυλικό δανειοθαλάμων
borrow pitsδανειοθάλαμοι
borrow pitsχωματερή προσωρινής εναπόθεσης
borrow-pitsτάφρος δανείων
bottom ashτέφρα καμίνων
bottom dumpingεκφόρτωση από τον πυθμένα
bottom gate; bottom valveθυρόφραγμα ή βαλβίδα πυθμένα
bottom outletεκκενωτής πυθμένα
bottom sluice gate; ground sluice gateεπίπεδο θυρόφραγμα πυθμένα
bouldersλατύπες
bouldersογκόλιθοι
boundary conditionsοριακές συνθήκες
boundary layerοριακό στρώμα
boundary marker; boundary monumentορόσημο
box culvertκιβωτοειδές τεχνικό
bracing (diagonal)διαγώνια αντηρίδα, αντιστήριξη
branch (of a river)κλάδος (ποταμού)
break up (of ice)θραύση φράγματος πάγου
breakdownαναλυτική παράθεση
breakdownδιακοπή (λειτουργίας) λόγω βλάβης
break-even costοριακό κόστος, κόστος ισορροπίας
brecciaλατυποπαγές
breeding ground; breeding placeτόπος αναπαραγωγής
bridge girderδοκός γέφυρας
bridge pilingφρεατοπάσαλοι
brittle coatingεύθραυστη επίστρωση
broad crested weirεκχειλιστής πλατειάς στέψης
brook; creekρυάκι
brush - woodφυτεία θάμνων
bucket augerελικοφόρος εδαφολήπτης με διάτρητο στέλεχος (κορμό)
bucket basin with sillλεκάνη αποτόνωσης με κυκλική σκάφη αναπήδησης με αναβαθμό, βυθισμένη
bucket basinλεκάνη αποτόνωσης με κυκλική σκάφη αναπήδησης
bucket conveyorμεταφορέας με κάδους, καδοφόρος μεταφορέας
bucket excavatorκαδοφόρος εκσκαφέας
bucket pumpαντλία μπετού
bucket wheel excavationεκσκαφέας με καδοφόρο τροχό
bucketsκοπίδια διατρητικής κεφαλής
bufferεμπόδιο οχήματος
bufferεμπόδιον οχήματος
bulk cementτσιμέντο σε χώμα
bulk densityπυκνότητα όγκου ή φαινόμενα βάρους
bulk rockfill; dumped rockfillατάκτως αποτιθέμενο υλικό λιθορριπής
bulked volumeχαλαρός όγκος (όγκος με επίπλησμα)
bulkhead gateδοκοί έμφραξης
bulkhead; plugπώμα έμφραξης (σήραγγας)
bulking factorσυντελεστής επιπλήσματος
bulkingεπίπλησμα
bulldozerπροωθητήρας, μπουλντόζα
bundανάχωμα προστασίας
bundled barsομάδες εφαπτόμενων ράβδων
buoyancyάνωση
buoyancyπλευστότητα
buried power stationσταθμός παραγωγής σε όρυγμα
bus bayεσοχή στάσεως
bus stationθέση στάσεως λεωφορέιων
busbar gallery; busbar tunnelστοά ζυγών γεννητριών, σήραγγα ζυγών γεννητριών
butterfly valveβαλβίδα πεταλούδας
buttress damαντιριδωτό φράγμα
buttress spacing; distance between buttress centresαπόσταση αντηρίδων
buttress splayενίσχυση στη βάση αντηρίδας
buttress strutεγκάρσια δοκός μεταξύ αντηρίδων
buttress webκορμός αντηρίδας
buttressαντηρίδα
by electrical resistanceμε ηλεκτρική αντίσταση
by magnetic inductionμε μαγνητική επαγωγή
bypass gearπαρακαμπτήριος αγωγός
bypass valveπαρακαμπτήρια βαλβίδα
bypassπαρακαμπτήρια οδός, παράκαμψη
c' Type Bankτράπεζα Τύπου Γ
c.p. (concession Project)ε.π. (έργο Παραχώρησης)
cAσύμβαση Παραχώρησης
cable tunnelσήραγγα καλωδίων
cable; rope; wire ropeκαλώδιο συρματόσχοινο
cablecarτελεφερίκ, καμπίνα εναέριου σιδηροδρόμου
cableway; aerial cablewayκαλωδιογέφυρα μεταφοράς
cadastralκτηματολόγιο
cadastre, cadaster(δημόσιο) κτηματολόγιο, αρχείο υποθηκοφυλακείου
calibration curveκαμπύλη βαθμονόμησης
calibrationβαθμονόμηση
california switchδεν υπάρχει αντίστοιχη λέξη στα Ελληνικά
call upon (to officially ask someone to do something)εφεσιβάλλω, προσφεύγω
calorimeterθερμιδόμετρο
camberκαμπυλότητα καταστρώματος
camp siteχώρος κατασκήνωσης
canalδιώρυγα (τεχνητή)
canteenκαντίνα, κυλικείο
cantilever buttress damαντηριδωτό φράγμα με προβόλους
cantilever; cantilever elementπρόβολος
canyonκάνιον, μεγάλο φαράγγι
cap; helmetπροστατευτική κεφαλή (πασσάλου ή πασσαλοσανίδας)
capital costκόστος επένδυσης
capital, capsκεφάλαιο
capping plateπλάκες επικάλυψης δοκιμίου κατά την φόρτιση
carαυτοκίνητο
caravan siteχώρος κατασκήνωσης για τροχόσπιτα
carbon steelκοινός χάλυβας (ανθρακούχος χάλυβας)
carriage-way, Trackλωρίδα κυκλοφορίας
cartographyχαρτογραφία
case hardened steelχάλυβας επιφανειακής σκλήρυνσης
casingσωλήνωση γεώτρησης
catchment areaεπιφάνεια λεκάνης απορροής
catchment boundaryόριο λεκάνης απορροής
catchment; catchment area; drainage area; drainage basinλεκάνη απορροής
caterpillar gateερπυστριοφόρο θυρόφραγμα
cause and effect relationshipσχέση αιτίου και αιτιατού
cavernυπόγειος θάλαμος, καβέρνα
cavity grouting; backfill groutingενέσεις (τσιμεντενέσεις) πλήρωσης
cBM concrete base materialκ.θ.α
cement contentπεριεκτικότητα σε τσιμέντο
cement groutτσιμεντένεμα
cement mortarτσιμεντοκονίαμα
cement pasteτσιμεντοπολτός
cement renderingεπίστρωση με τσιμεντοκονία
cement tubesτσιμεντοσωλήνας
cementτσιμέντο
center laneμεσαία λωρίδα κυκλοφορίας
center reserveκεντρική νησίδα
centeringκεντρικός ξυλότυπος
central angle (angle subtended at the centre of a circular arc)επίκεντρη γωνία
central recording stationκεντρικός καταγραφικός σταθμός
centre of buoyancyκέντρο άνωσης
certified copyεπικυρωμένο φωτοαντίγραφο
cession, granting, transfer(ως πράξη ή ως αντικείμενο:) εκχώρηση παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων
chain bucket loaderκαδοφόρος φορτωτής, φορτωτής με σειρά κάδων
chairs (to support layers of reinforcement)υποθέματα υποστήριξης ράβδων
chamberεπιμελητήριο
chamfered kerbκράσπεδο αποτετμημενης ακμής
chamfering toolεργαλείο λοξότμησης ακμών
change of courseαλλαγή ροής
changing roomαποδυτήρια
channelδιώρυγα
dependable discharge"εγγυημένη παροχή ή πρωτεύουσα παροχή
diversion aqueductsσήραγγες, διώρυγες και αγωγοί προσαγωγής στον (εμπλουτισμό του) ταμιευτήρα
diversion canalδιώρυγα εκτροπής
diversion dam; diversion weirφράγμα εκτροπής
diversion intakeέργο εισόδου προσωρινής εκτροπής (ποταμού)
diversion tunnelσήραγγα εκτροπής
diving pumpαντλία κατάδυσης
diving suitστολή δύτη, σκάφανδρο
divisional islandδιαχωριστική νησίδα
dolomiteδολομίτης
dolphinπασσαλόπηγμα αγκυροβολίου
double curvature arch damκυλινδρικό τοξωτό φράγμα
double layer liningεπένδυση με διπλή στρώση
double leaf vertical lift gateκατακόρυφο ανυψούμενο θυρόφραγμα με δύο φύλλα
dowel barsαναμονές
downstream fairing (of pier)κατάντη μέτωπο μεσοβάθρου
downstream slope (batter not in common use)κατάντη κλίση
downstreamκατάντη
draft reportέκθεση σε σχέδιο
draftπροσχέδιο
draft; draughtβύθισμα (ελάχιστο βάθος νερού για ναυσιπλοΐα)
draftsmanσχεδιαστής (τεχνικός που εκπονεί το σχέδιο)
drag bitsσταθερά βίδια
drain dischargeπαροχή στραγγιστηρίου
drain pipesαποστραγγιστικοί σωλήνες
drain valve; scour valve; wash out valveβαλβίδα καθαρισμού ή έκπλυσης ή αποστράγγισης
drainστραγγιστήριο
drainage blanketκατάντη στραγγιστήριο
drainage collectorσυλλεκτήρας αποστράγγισης
drainage curtainκουρτίνα αποστράγγισης
drainage ditchεξυγιαντικό ρείθρο
drainage ditchεξυγιαντικό ρείθρον
drainage galleryσήραγγα αποστράγγισης
drainage layerαποστραγγιστική στρώση
drainage layerστρώση στράγγισης
drainage pipe (perforated)στραγγιστήριος σωλήνας (διάτρητος)
drainage system (for a structure)σύστημα αποστράγγισης
drainage wellsαποστραγγιστικά φρέατα
drainage worksαποχέτευση
drainageστραγγιστήριο
drained testδοκιμή με αποστράγγιση
draughtsmanσχεδιαστής μηχανολογικών ή αρχιτεκτονικών σχεδίων
drawdown curveκαμπύλη κατάπτωσης
drawdown for inspection; emptying for inspectionεκκένωση για επιθεώρηση
drawdown rangeεύρος διακύμανσης στάθμης
drawdown zoneζώνη διακύμανσης στάθμης
drawdownπτώση στάθμης (σε σχέση με την μέγιστη)
drawingσχέδιο
drawn steel wireχαλύβδινο σύρμα ψυχρής εξελάσεως
drawoff culvertαγωγός εκκένωσης (στο σώμα του φράγματος)
drawoff pipeσωλήνας εκκένωσης
drawoff tower; intake towerπύργος υδροληψίας
drawoff tunnelσήραγγα εκκένωσης
dredgeβυθοκόρος
dredgingεκσκαφή με βυθοκόρο
drierξηραντήρας
driest periodξηρότατη περίοδος, περίοδος μεγαλύτερης ξηρασίας
drill holeπεριστροφική γεώτρηση
drill rodδιατρητικό στέλεχος
drilled drain holeαποστραγγιστική οπή
drillingπεριστροφική διάτρηση
driving (of piles)έμπηξη (πασσάλων)
drop gateκαταπίπτον θυρόφραγμα
droughtξηρασία, ανομβρία
drowned weir; submerged weirβυθισμένος εκχειλιστής
drum gate; sector gateθυρόφραγμα σχήματος κυκλικού τομέα με υποδοχέα
drum screenκυλινδρικό κόσκινο
dry batched concrete; dry mixed concreteσκυρόδεμα αναμεμιγμένο εν ξηρώ
dry pack concreteξηρό σκυρόδεμα πληρώσεως
dry spellπερίοδος ξηρασίας (ανομβρία)
dry stone fillξηρά επίχωση με λίθους
dry stone pitching; dry laid masornyξερολιθιά
dry tamped concreteξηρό σκυρόδεμα συμπυκνωμένο
dry yearξηρό έτος
dryerξηραντήρας
drying shrinkageσυστολή ξήρανσης
dumperανατρεπόμενο φορτηγό
durabilityανθεκτικότητα
earnest, conscientiousφιλότιμος
earth dam; earthfill damχωμάτινο φράγμα
earth platform; rockfill platformχωμάτινη (λιθόρριπη) πλατφόρμα
earth termor; shakeσεισμική δόνηση
earth worksχωματουργικά
earth; soilέδαφος, χώμα
earthmoving plant operatorχειριστής χωματουργικού μηχανήματος
earthmoving plantχωματουργικά μηχανήματα, χωματουργικός εξοπλισμός
earthquake of intermediate depthσεισμός ενδιάμεσου βάθους (70-300 χλμ)
earthquake; seismσεισμός
earthworksχωματουργικές εργασίες
easement boundaryπερίμετρος περιοχής δουλείας
echo sounderηχητικός βυθομετρητής
ecologistοικολόγος
ecologyοικολογία
economic evaluation of a projectοικονομική αξιολόγηση ενός Έργου
economic impact (of environmental factors)οικονομικές επιπτώσεις (των περιβαλλοντολογικών παραγόντων)
economic impact evaluation (of environmental factors)εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων (των περιβαλλοντολογικών παραγόντων)
economicworth of a projectοικονομική αξία ενός Έργου
eddyστροβιλισμός
effective cohesionενεργή συνοχή
eIAμΠΕ - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
eigenvalueιδιοτιμή
eigenvectorισιοδιάνυσμα
elastic deformationελαστική παραμόρφωση
elasto-plastic analysisελαστοπλαστική ανάλυση
electricity supplyπαροχή ηλεκτρισμού
element, component, partστοιχείο
elevating loaderανυψωτικός φορτωτής
elevation of top of damυψόμετρο στέψης
elevationύψωση
ellipse of errorsέλλειψη σφαλμάτων
elliptical arch damτοξωτό φράγμα με ελλειπτικά τόξα
embankment dam; fill damχωμάτινο φράγμα
embankment materialsυλικά επιχωμάτων
embankmentανάχωμα, επίχωμα
embankmentανάχωμα, φράγμα
embedded pipe coolingψύξη με ενσωματωμένες σωληνώσεις
embedded stone pitchingλιθένδυση σε υπόστρωμα κονίας
embeddedενσωματωμένος
emergency cross passagesσήραγγες διαφυγής
emergency gateθυρόφραγμα ασφαλείας
emergency laneλωρίδα εκτάκτου ανάγκης
emergency spillwayεκχειλιστής ασφαλείας (έκτακτης ανάγκης)
emergencyκατάσταση έκτακτης ανάγκης
employerεργοδότης
emptyingεκκένωση (πλήρης)
end bearing design valueφέρουσα ικανότητα σχεδίασης
endorsementοπισθογράφηση, προσυπογραφή, έγκριση
energy dissipationαποτόνωση (καταστροφή ενέργειας)
energy dissipatorκατασκευή αποτόνωσης (καταστροφής) ενέργειας
energy line; energy grade line (E.g.l)γραμμή ενέργειας ή γραμμή φορτίου
engineerμηχανικός έχων τη συνολική ευθύνη μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής
engineering geologyτεχνική γεωλογία
engineeringμελέτη, σχεδιασμός
entityοντότητα
environment control (protection and improvement)προστασία περιβάλλοντος (και βελτίωση)
environmentπεριβάλλον
environmental factorsπεριβαλλοντολογικοί παράγοντες
environmentalistsπεριβαλλοντολόγοι
epicentreεπίκεντρο
epigenesisεπιγένεση
epilimnionεπιλίμνιο
epoxy resinεποξειδική ρητίνη
epoxyεποξειδικός
equalizing layerαπισωτική στρώση
equipment for placing concrete by compressed airεξοπλισμός σκυροδέτησης με πεπιεσμένο αέρα
equipmentεξοπλισμός
equipotential lineισοδυναμική γραμμή
equippedεξοπλισμένο
eRDFκοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
erection and dismantling bayχώρος συναρμολήγησης και αποσυναρμολόγησης
erection bayχώρος συναρμολήγησης
erection equipmentεξοπλισμός συναρμολήγησης
erectionεγκατάσταση
erodible materialδιαβρώσιμο υλικό
erosionδιάβρωση
erratic blockξενόλιθος αποτιθέμενος από παγετωνική δράση
estimated costπροϋπολογισμός Έργου (Εκτίμηση σε στάδιο προμελέτης)
estuaryστόμιο ποταμού
eutrophicationευτροφισμός
evaluationαξιολόγηση
evaporation lossesαπώλειες εξάτμισης
evaporation panεξατμισιμετρική λεκάνη
evaporationεξάτμιση
evaporimeterεξατμισίμετρο
evapotranspirationεξατμισοδιαπνοή
event of Delay Make Upαποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης
events of Delayγεγονότα Καθυστέρησης
excavated materialπροϊόν εκσκαφής
excavation in bulk; general excavationγενική εκσκαφή
excavation in open cutυπαίθρια εκσκαφή
excavation plantεκσκαπτικά μηχανήματα, εκσκαπτικός εξοπλισμός
excavationεκσκαφέας, εκσκαφή
excavation;cutόρυγμα εκσκαφής
exclusive partial deadline achievement dateημερομηνία επίτευξης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας
exclusive partial deadline work completion certificateβεβαίωση περάτωσης εργασιών αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας
exclusive partial deadlinesαποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες
existing Sectionsυφιστάμενα Τμήματα
expanding cementδιαστελόμενο τσιμέντο
expansion galleryσήραγγα εκτόνωσης
expansion jointαρμός διαστολής
exploratory trenchερευνητική τάφρος
explosive chargeεκρηκτικό γέμισμα
explosiveεκρηκτικά
explosiveεκρηκτική ύλη
exposure to sunlightηλιοφάνεια
expressσαφής, εκπεφρασμένος
expropriateαπαλλοτριώνω, απαλλοτρίωση
expropriationαπαλλοτρίωση
extension of timeπαράταση προθεσμίας
extensive Force Majeure Eventsπαρατεταμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας
extensometersμηκυνσιόμετρα
extensonmeter; strain gauge; strain meterμηκυνσιόμετρο
extenuateαμβλύνω, μετριάζω
external pressureεξωτερική πίεση
externalεξωτερικός
extraction (of piles)εξαγωγή (πασσάλων)
extraction apparatusσυσκευή απασφάλτωσης
extractionεξόρυξη, λατόμευση, μετάλλευση
extractorανεμιστήρας εξαγωγής (αναρρόφηση)
extradosεξωράχιο
extrusionεξόλκευση
extrusive rockπέτρωμα εκχύσεως
ex-works priceτιμή στο εργοστάσιο (τιμή εξοπλισμού παραδοτέου στο εργοστάσιο)
face shovelμηχανικό πτύο με εμπρόσθιο κάδο
faceπαρειά, μέτωπο
facingεπάλειψη ανάντη πρανούς
facingεπένδυση παρειάς (μετώπου)
factibleπραγματοποιήσιμος, εφαρμόσιμος
factor of safetyσυντελεστής ασφαλείας
failure loadφορτίο θραύσης (αστοχίας)
failure of damαστοχία φράγματος
failureαστοχία
fall in water levelπτώση, ταπείνωση στάθμης νερού
false setπρόωρη πήξη ή ψευδόπηξη
fat clayπαχιά άργιλος
fault gouge (material)υλικό πληρώσεως ρήγματος
faultπήγμα
feasibility reportέκθεση σκοπιμότητας, έκθεση τεχνικοοικονομικής ευστάθειας
feasibility studyμελέτη σκοπιμότητας, μελέτη τεχνικοοικονομικής ευστάθειας
feasibleεφικτός
feed pipeσωλήνας τροφοδοσίας
feed regulatorδοσομετρητής, ρυθμιστής τροφοδοσίας
feederτροφοδοτήρας
fencingπερίφραξη με συρματόπλεγμα
fencingπερίφραξις δια συρματοπλέγματος
fertilizerλίπασμα
fetchανάπτυγμα κυματισμού ή απόσταση επενέργειας ανέμου
fiber reinforced concreteινοπλισμένο εκτοξευμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες
fiduciaryπιστωτικός, καταπιστευματικός
field boreholesπραγματοποίηση γεωτρήσεων
fill materialsεδαφικά υλικά
fill slopeπρανές επιχώματος
fillεπίχωση
filler extractionμείωση παιπάλης
fillerπαιπάλη (Filler)
filling (action)γέμισμα, πλήρωση (ενέργεια)
filter; filter zoneφίλτρο, ζώνη φίλτρου
final acceptanceοριστική παραλαβή
final accountτελικό τίμημα, πιστοποίηση
final designοριστική μελέτη, μελέτη κατασκευής
final liningεπένδυση
final reportτελική έκθεση
final setτέλος πήξης
financial provision for renewalοικονομική πρόβλεψη για ανανέωση
financingχρηματοδότηση, επιδότηση ή επιχορήγηση
fine aggregateλεπτόκοκκα αδρανή
fine screen; fine rackψιλή εσχάρα
finely laminated clay (marine or lacustrine)λεπτοστρωματωμένη άργιλος
fineness modulusμέτρο λεπτότητας
finger drainsσειρά παραλλήλων ζωνών αποστράγγισης
finisherδιαστρωτής
finishing coatτελική επίστρωση
finishing machine; finisherμηχανή διάστρωσης σκυροδέματος
finishingμόρφωση τελικής επιφάνειας
finite element methodμέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
firing initiatingπυροδότηση
firm capacity; firm power; dependable capability (MW), firm discharge; guaranteed flowπρωτεύουσα (Εγγυημένη) ισχύς (MW)
firm output (GWh)πρωτεύουσα ενέργεια (Gwh)
firm peak capability (MW)πρωτεύουσα ισχύς αιχμής (MW)
first stage concreteσκυρόδεμα 1ου σταδίου
fish facilityέργο για τη δίοδο των ψαριών
fish ladderιχθυόσκαλα (κλιμακωτή διάβαση ψαριών)
fish liftαναβατήρας ψαριών
fish lockιχθυοκλεισιάδα
fish pass; fishwayδίοδος των ψαριών
fishery hatchernyιχθυοτροφείο
fishery mattersθέματα αλιείας
fishery requirementsαπαιτήσεις αλιείας
fishingψάρεμα
fissured rockρηγματομένος βράχος
fixed archπακτωμένο τόξο
fixed chargesπάγιες δαπάνες, πάγιο κόστος
fixed wheel gate; fixed roller gate; fixed axle gate(US)κυλιόμενο θυρόφραγμα
fixed-crest weirφράγμα εκτροπής με μόνιμη στέψη
fixing (means of fixing things to concrete)στερέωση (μέσα στερέωσης αντικειμένων στο σκυρόδεμα)
flakiness indexδείκτης πλακοειδούς/ δοκιμές προσδιορισμού σχήματος κόκκων
flap gateκατακλινόμενο θυρόφραγμα (σε κατώφλι ή άνοιγμα)
flap valveκατακλινόμενη δικλείδα στο άκρο αγωγού
flap(on a radial gate)κλαπέτο (σε τοξωτό θυρόφραγμα)
flaringδιεύρυνση
flash floodστιγμιαία πλημμύρα
flash kerbκράσπεδο ισόπεδο (ενσωματωμένο)
flash setστιγμιαία πήξη
flashboardsπρόχειρες δοκοί ανύψωσης στέψης εκχειλιστή
flat slab dam; ambursen dam; deck damφράγμα με αντηρίδες και επίπεδες πλάκες ανάντη
flat wheel rollerκυλινδροσυμπιεστής (οδοστρωτήρας) με λείο κύλινδρο
flat-jack testδομική επιπέδου γρύλλου
flexure meterμετρητής κάμψης
flight linesγραμμές(άξονες) πτήσης
flight planσχέδιο πτήσης
flintstoneκερατολιθικό πέτρωμα
flip bucket; deflector bucketκατασκευή αναπήδησης (μη βυθισμένη)
float chamberθάλαμος πλωτήρα
float measurementμέτρηση παροχής με πλωτήρα, υδρομέτρηση με πλωτήρα
floatπήχης διάστρωσης
floatπλωτήρας
floated finishμόρφωση με πήχη
floating debris passδίοδος εκκένωσης επιπλέοντων φερτών υλικών
floating debris; floating material; trash(US)επιπλέοντα φερτά υλικά
floating iceεπιπλέον πάγος
floatingμόρφωση με πήχυ
flocθρόμβος, κροκίς
flocculated clayκροκιδωμένη άργιλος
flocculationθρόμβωση, κροκίδωση
flood control damφράγμα ελέγχου πλημμύρων
flood control outlet works (eg gated spillway, orifice spillway)έργα ελέγχου (παροχέτευσης) πλημμύρων (εκχειλιστής)
flood control reservoirταμιευτήρας ελέγχου πλημμύρων
flood controlέλεγχος πλημμύρων
flood embankment; levee; flood bankαντιπλημμυρικό ανάχωμα
flood flowπλημμυρική παροχή
flood forecastπρόβλεψη πλημμυρών (πρόγνωση πλημμύρων)
flood gate operating instructionsοδηγίες λειτουργίας θυροφραγμάτων εκχειλιστή
flood hydrographυδρογράφημα πλημμύρας
flood irrigationάρδευση με κατάκληση
flood markerίχνος πλημμύρας
flood peakαιχμή πλημμύρας
flood plainκοίτη πλημμύρων
flood prediction systemσύστημα πρόβλεψης ή πρόγνωσης πλημμύρων
flood probabilityπιθανότητα πλημμύρας
flood protectionαντιπλημμυρική προστασία
flood recordsμετρήσεις (καταγραφές) πλημμύρων
flood storageόγκος προβλεπόμενος για αποθήκευση πλημμυρικών παροχών
flood surcharge; surchargeανύψωση στάθμης κατά την παροχέτευση πλημμύρας
flood wallαντιπλημμυρικός τοίχος
flood warningπροαγγελία πλημμύρας
flood waveπλημμυρικό κύμα
floodπλημμύρα
flooded (permanently); inundatedπλημμυρισμένος (μόνιμα)
flooded (temporarily)πλημμυρισμένος (πρόσκαιρα)
floor coveringεπίστρωση δαπέδου
floorδάπεδο
floraχλωρίδα
flow deficiencyέλλειμμα ροής
flow duration curveκαμπύλη διάρκειας παροχών
flow expressed as a ratio of mean flowπαροχή εκφρασμένη σαν ποσοστό της μέσης παροχής
flow gauging stationυδρομετρικός σταθμός
flow gauging weir; measuring weirεκχειλιστής μέτρησης παροχής
flow gaugingμέτρηση ροής, καταγραφή παροχής
flow line; streamlineγραμμή ροής
flow measurementμέτρηση παροχής
flow rating curve (for flow gauging station)καμπύλη στάθμης - παροχής σταθμού μέτρησης παροχής
flowροή, παροχή
flow; discharge; yieldροή, παροχή
fluctuation (of water level)διακύμανση στάθμης ταμιευτήρα
fluid mechanicsμηχανική των ρευστών
flumeαρδευτικό καναλέτο
flumeδιαφανής υδαταγωγός εργαστηρίου
flumeυδαταγωγός
flumeυδατογέφυρα
flushεπίπεδος και κοίλη
flushing channel; flushing canalδιώρυγα έκπλυσης προσχώσεων
fly ash; pulverised fuel ash (P.f.a)ιπτάμενη τεφρά
fOB (Free On Board) priceτιμή FOB
focal distanceεστιακή απόσταση
focus; hypocentreεστία, υπόκεντρο
foldπτυχή
foot wayπεζοδρόμιο
footbridgeπεζογέφυρα
force Majeure Eventsγεγονότα Ανωτέρας Βίας
force majeureανωτέρα βία
forceδύναμη
forced vibrationεξαναγκασμένη ταλάντωση
forebayείσοδος διώρυγας ή σήραγγας προσαγωγής
forebayστάθμη ανάντη (ενός Έργου)
forebay;head pondδεξαμενή φόρτισης
foremanεργοδηγός
foremanεργοδηγός (ο επικεφαλής των εργατών σε ένα έργο)
foreshockπροσεισμός
forfeiture of a bondκατάπτωση εγγύησης
forkδιακλάδωση
forklift truckπερονοφόρος φορτωτής
form hangerαναρτήρας ξυλότυπου
form of a tenderτύπος προσφοράς
form tieσυνδετήρας, ελκυστήρας ξυλότυπου
formallyτυπικά
formationκατάστρωμα οδού
formationκατάστρωμα οδού
formwork vibratorδονητής ξυλότυπου
formworkκαλούπι
formwork; formξυλότυπος
forsee, anticipateπροβλεφθείς
foundation levelέδαφος έδρασης
foundation of damθεμελίωση φράγματος
foundation rockβράχος θεμελίωσης
foundation slabπλάκα θεμελίωσης
foundation treatmentπροετοιμασία θεμελίωσης
fractureθραύση
fracturedκατακερματισμένο
fraudαπάτη
frazil slush; slush of frazilγλοιώδης πάγος, παγόνερο
frazil; frazil iceπαγόνερο
free draining materialsαποστραγιστικά υλικά
free eddyελεύθερος στροβιλισμός
free fall weirεκχειλιστής ελεύθερης πτώσης
free jet chuteκεκλιμένη διώρυγα (διώρυγα πτώσης) με μηκοτομή που αντιστοιχεί σε τροχιά ελεύθερης δέσμης
free surface flowροή με ελεύθερη επιφάνεια
freeboardπεριθώριο ασφαλείας (από την ανώτατη στάθμη λειτουργίας)
friction courseαντιολισθηρή στρώση
friction lossesαπώλειες τριβής
frictionτριβή
front embankmentμετωπικό ανάχωμα
front loading shoveφορτωτής
frost actionδράση παγετού
frost blanketαντιπαγετική στρώση
frost heaveδιόγκωση εδάφους λόγω παγετού
frost heaveδιόγκωση, ανύψωση από παγετό
frostπαγετός
frozen soilπαγωμένο έδαφος
fuel costκόστος καυσίμου
full face excavationολομέτωπη διάνοιξη
full face machineμηχάνημα διάνοιξης σηράγγων με ολομέτωπη προσβολή
fundamentalουσιαστικός
fundsκονδύλιο
fuse plug spillwayεκχειλιστής με διαβρώσιμο ανάχωμα
fuseθρυαλλίδα
gabbroγάβρος
gabion damφράγμα από συρματοκιβώτια
galleryστοά (στο σώμα μιας κατασκευής)
game birdsκυνηγετικά πουλιά
gantry craneπλαισιωτή γερανογέφυρα
gap gradingασυνεχής διαβάθμιση
garageσταθμός αυτοκινήτων
gate chamber; valve chamberθάλαμος θυροφραγμάτων, θάλαμος βαλβίδων
gate champer; valve chamberχώρος χειρισμού θυροφραγμάτων, χώρος χειρισμού βαλβίδων
gate control houseθάλαμος χειρισμού θυροφραγμάτων
gate shaftφρέαρ (πηγάδι) Θυροφραγμάτων
gateθυρόφραγμα
gauge, Track (of vehicle)τροχιά
gauged flowμετρούμενη, καταγραφόμενη παροχή
general arrangement of worksγενική διάταξη των έργων
general Secretariat of Public Worksγενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)
generated data; synthetic dataσυνθετικές υδρολογικές σειρές
geodesyγεωδαισία
geodetic survey stationστάση γεωδαιτικών παρατηρήσεων
geographyγεωγραφία
geological profile; geological cross- sectionγεωλογική τομή
geophysical methodsγεωφυσικές μέθοδοι
geotechnical investigationsγεωτεχνικές εργασίες/ έρευνες
geotechnicalγεωτεχνία
gin; crab; derrickτρίποδο ανύψωσης
give inενδίδω, υποχωρώ
glacial thresholdπαγετωνικό κατώφλι
glacial tillμοραίνη
glaciationδιάβρωση & ιζηματογένεση από δράση παγετώνων
glacierπαγετώνας
glass fibre reinforced concreteσκυρόδεμα οπλισμένο με υάλινες ίνες
global calculationsσφαιρικοί υπολογισμοί (με επιφάνεια αναφοράς τη σφαίρα)
global coordinatesγενικές συντεταγμένες
gneissγνεύσιος
gold jointψυχρός αρμός (αρμός διακοπής εργασίας μη προβλεπόμενος)
good Industry Practiceκανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης
gorge; revineφαράγγι, χαράδρα
grace period; exemption periodπερίοδος χάριτος
graderισοπεδωτής, ισοπεδωτήρας
grading analysisκοκκομετρική ανάλυση
grading resultsαποτελέσματα διαβάθμισης
gradual transitionβαθμιαία συναρμογή
gradually varied flowβαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή
granding curve; particle size distribution curveκοκκομετρική καμπύλη
granging; particle size distributionκοκκομετρική διαβάθμιση
graniteγρανίτης
grantχορηγώ
granular materialκοκκώδες υλικό
graphical derivation (of results from data)γραφική μέθοδος εξαγωγής αποτελεσμάτων
graphical presentation of resultsγραφική παράσταση αποτελεσμάτων
grassedνήσιδα μετά χλόης
grassedνήσις μετά χλόης
grateεσχάρα
gravel pitδανειοθάλαμος αμμοχαλίκου
gravel trapεκχαλικωτής, χαλικοσυλλέκτης
gravelχαλίκια
gravity abutment (not in common use)αντέρεισμα βαρύτητας
gravity damφράγμα βαρύτητας
greaseγράσσο
green beltζώνη πρασίνου
green concreteνωπό σκυρόδεμα
greenhouse effectφαινόμενο θερμοκηπίου
greenhouseθερμοκήπιο
greywackeγραουβάκης
grid rollerκυλινδροσυμπιεστής (οδοστρωτήρας) με εσχάρα
gridκάνναβο
grievancesπαράπονα, διεκδικήσεις
grinderτριβείο
gripαποχετευτικό ρείθρο
gripεγκάρσια αποστράγγισις
grippersσφιγκτήρες, σιαγώνες (παγιώσεως)
groove; slotεγκοπή
grooving toolφρέζα, εργαλείο κατασκευής εγκοπών
gross headολικό φορτίο ή ακαθάριστο ύψος πτώσης
gross output (GWh)ακαθάριστη παραγωγή (Gwh)
ground anchor; rock anchorαγκύρωση βράχου, αγκύρωση εδάφους (με τένοντες ή ράβδους)
ground line, natural groundγραμμή φυσικού εδάφους
ground moraineμοραίνη ή λιθώνας πυθμένα (βάθους)
groundwater drawdownπτώση, ταπείνωση φρεάτιας στάθμης (ύψος)
groundwater flowπαροχή υπόγειας ροής
groundwater loweringυποβιβασμός φρεάτιας στάθμης (ενέργεια)
groundwater rechargeεμπλουτισμός υδροφορέα
groundwater; aquifer (saturated zone below groundwater level)υπόγεια νερά, υδροφορέας (κορεσμένη ζώνη από τον υπόγειο ορίζοντα)
grout blanketτάπητας ενέσεων (τσιμεντενέσεων)
grout cell; grout compartmentδιάκενο ενέσεων
grout cut off; grout curtainδιάφραγμα τσιμεντενέσεων, κουρτίνα τσιμεντενέσεων
grout grooveαυλάκωση ενέσεων
grout holeοπή ένεσης (τσιμεντένεσης)
grout mixerαναμικτήρας ενέματος
grout pull out testsδοκιμές εξόλκευσης αγκυρίων
grout pumpαντλία ενέσεων (τσιμεντενέσεων)
grout; grout mixένεμα
grouted rock boltsενεματωμένοι ήλοι
grouting equipmentεξοπλισμός ενέσεων (τσιμεντενέσεων)
grouting galleryστοά ενέσεων (τσιμεντενέσεων)
grouting of rock anchoragesεφαρμογή τσιμεντενέματος σε αγκύρια
groutingενέσεις, βελτίωση υπεδάφους με ενέσεις
growing seasonπερίοδος βλάστησης
groyneπρόβολος αλλαγής κοίτης ποταμού
guarantee Period of the Local Works (gPLW)περίοδος Εγγύησης Τοπικών Έργων (ΠΕΤΕ)
guaranteeεγγύηση
guard gate; guard valveθυρόφραγμα προστασίας, βαλβίδα προστασίας
guard railπροστατευτικό κιγκλίδωμα, μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας
guard railsμεταλλικά στηθαία ασφαλείας
guardrail, flexbeam guardrailμεταλλικό στηθαίο ασφαλείας
guide post, Delineatorστυλίσκος καθοδηγήσεως
guniteεκτοξευόμενη τσιμεντοκονία
gutter channelρείθρο
gutter pavedεπενδεδυμένο ρείθρο
gutterρείθρο
gutter, chanelαποχετευτικό ρείθρο
gypsumγύψος
hammer drillκρουστική σφύρα
hammer millτριβείο με σφύρες
hammer; ram; monkeyσφύρα, κριός
hammer-grabκρουστική αρπαγή
hand placed rockfill; hand placed riprap(US)χειρόθετη λιθένδυση
handling equipmentεξοπλισμός διακίνησης
hangarυπόστεγο
hard steelσκληρός χάλυβας
hardeningσκλήρυνση
hardness testδοκιμή σκληρότητας
haunchενίσχυση στη στήριξη δοκού ή τόξου
haunchesέρεισμα πλευρικό
head gateθυρόφραγμα κεφαλής
head lossαπώλεια φορτίου
head lossesαπώλειες φορτίου
head mast; headtowerσταθερός πυλώνας
headquartersέδρα
headrace canalδιώρυγα προσαγωγής
headrace tunnelσήραγγα προσαγωγής ελεύθερης ροής
headraceδιώρυγα προσαγωγής ή σήραγγα προσαγωγής ελεύθερης ροής
headwater levelστάθμη λίμνης ή στάθμη ανάντη
headwaters reservoirο πλέον ανάντη ταμιευτήρας
headwatersπηγές ποταμού
headworksέργα κεφαλής ή έργα υδροληψίας
health and Safety Regulationsκανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας
heat of hydrationθερμότητα ενυδάτωσης
heavy equipment manufacturerκατασκευαστής του βαρέως εξοπλισμού
heavy soil compactorsβαρείς δονητικοί οδοστρωτήρες
heel of dam (concrete dams); upstream toe of dam (others)ανάντη πόδι του φράγματος
height above ground levelμέγιστο ύψος φράγματος (από το φυτικό έδαφος)
height above lowest foundation of damμέγιστο ύψος φράγματος (απ’ τη θεμελίωση)
heightening of a dam; raisingυπερύψωση φράγματος
high alumina cementτσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε αργιλικά
high bond reinforcing bars; deformed barsράβδοι οπλισμού με νευρώσεις
high early strength cementτσιμέντο υψηλής πρώιμης αντοχής
high explosiveακαριαία (Διαρηκτική ) εκρηκτική ύλη, εκρηκτική ύλη μεγάλης ταχύτητας εκτόνωσης
high flood markerίχνος μεγάλης πλημμύρας
high head schemeέργο μεγάλου ύψους πτώσης
high heat cementτσιμέντο υψηλής θερμότητας ενυδάτωσης
high level intakeυψηλή υδροληψία
high lime fly ashιπτάμενη τέφρα με υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου
high speed mixerταχυαναμικτήρας
high tensile steelχάλυβας υψηλής αντοχής
hilltop reservoirταμιευτήρας στην κορυφή υψώματος
hinderεπιβραδύνω
hinged gateαρθρωτό θυρόφραγμα
hired plant; hired equipmentνοικιασμένα μηχανήματα, νοικιασμένος εξοπλισμός
hoar frostπάχνη, παγετός
hoisting equipmentανυψωτικός εξοπλισμός
hollow block flooringδάπεδο από δομικά στοιχεία
hollow gravity dam; cellular gravity damφράγμα βαρύτητας με διάκενα
hollow jet valve; hollow core valve(US)βαλβίδα κυλινδρικής κοίλης φλέβας
hollow stem augerελικοφόρος εδαφολήπτης με κάδο
homogeneous earthfill damομογενές χωμάτινο φράγμα
homogenizeομογενοποιώ
honeycombingεμφάνιση χαλικοφωλέων στην επιφάνεια
hoop stressπεριφερειακή τάση
horizontal axis mixerαναμικτήρας οριζόντιου άξονα
horizontal control networkοριζοντιογραφικό δίκτυο ελέγχου
hornfelsκεροστίλβη
hornstonesκερατόλιθοι
hot pouringδιάστρωση εν θερμώ
hot rolled deformed bars (ribbed)ράβδοι με εγκάρσιες ορθές νευρώσεις
hot rolled deformed bars (twisted and ribbed)ράβδοι με λοξές νευρώσεις
hotbinsθερμαινόμενες δεξαμενές
hours of sunshineώρες ηλιοφάνειας
howell-Bunger valveβαλβίδα Howell-Bunger (βαλβίδα κωνικής κοίλης φλέβας)
howsoeverοπωσδήποτε, με όποιο τρόπο
humidityυγρασία (αέρα)
huntingκυνήγι (έφιππο)
hydraulic binderυδραυλική κονία
hydraulic fill damχωμάτινο φράγμα υδραυλικής διάστρωσης
hydraulic gradientυδραυλική πίεση
hydraulic jump basin with impact blocksλεκάνη αποτόνωσης μέσω υδραυλικού άλματος με προεξοχές πρόσκρουσης
hydraulic jump basinλεκάνη αποτόνωσης μέσω υδραυλικού άλματος
hydraulic jump; standing waveυδραυλικό άλμα
hydraulic modelυδραυλικό ομοίωμα (μοντέλο)
hydraulic radius; hydraulic mean depthυδραυλική ακτίνα
hydrodynamic pressureυδροδυναμική πίεση
hydroelectric dam; power damυδροηλεκτρικό φράγμα
hydrographυδρογράφημα
hydrological cycleυδρολογικός κύκλος
hydrological dataυδρολογικά στοιχεία
hydrological recordsυδρολογικές μετρήσεις (καταγραφές), υδρολογικά αρχεία
hydrometric stationυδρομετρικός σταθμός
hydrostatic pressureυδροστατική πίεση
hygrometerυγρόμετρο
hypolimnionυπολίμνιο
ice boomπλωτό ζεύγμα συγκράτησης επιπλέοντος πάγου
ice breakerπαγοθραυστικό
ice chuteάνοιγμα διέλευσης πάγου
ice control structure (Can)κατασκευή ελέγχου επιπλέοντος πάγου
ice cover; consolidated ice coverστρώμα πάγου
ice escape channelδιώρυγα για την εκκένωση πάγου
ice formation around cablesδημιουργία πάγου γύρω από καλώδια
ice jamφράγμα παγόνερων
ice lensφακός πάγου
ice loadφορτίο πάγου
ice runρεύμα από πάγους
ice sheetστρώμα πάγου
igneous rock; magmatic rockεκρηξιγενές (πλουτωνικό) πέτρωμα
imbeddingενσωμάτωση
immersedβυθισμένος, εμβαπτισμένος
immersion testδοκιμή εμβάπτισης
immersion vibrator; poker vibratorδονητής μάζας
impact basinλεκάνη αποτόνωσης με πρόσκρουση (ίδιο με 81045)
impervious soilαδιαπέρατο εδάφους
implementation (of a project, a stage)ολοκλήρωση, αποπεράτωση (Έργου, βαθμίδας ανάπτυξης)
impounding reservoirταμιευτήρας δημιουργούμενος από κατασκευή φράγματος σε κοιλάδα
in factουσιαστικά
in its entiretyστο συνολό του
in operation; in serviceσε λειτουργία
in situ concreteεπιτόπιο σκυρόδεμα
in situ volumeόγκος υλικού επιτόπου, Φυσικός όγκος υλικού
inactive storageνεκρός όγκος ταμιευτήρα (από τον εκκενωτή πυθμένα)
inaugurationεγκαίνια
incident detectionανίχνευση ανωμάλων περιστατικών
inclination of an earthslope or embankmentκλίσις πρανούς
inclinationεπίκληση
incline/ slopeπρανές
inclined archκεκλιμένο τόξο
inclined axis mixerαναμικτήρας κεκλιμένου άξονα
inclined barrel arch; arch barrelκεκλιμένος θόλος σταθερής ακτίνας
inclinedκεκλιμένος
inclinometer. slope indicatorκλισιόμετρο
inconsistentασυνεπής
increase in groundwater levelανύψωση φρεάτιας στάθμης
incremental costsμεταβλητές δαπάνες, μεταβλητό κόστος
incremental methodμέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων
incurεπιβαρύνομαι με, υποβάλλομαι σε (δαπάνες κτλ.)
indemnityαπαλλαγή (νομική) από ευθύνη
independent archανεξάρτητο τόξο
independent Engineer Agreementσύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού
independent Engineerανεξάρτητος Μηχανικός
independent materials reportέκθεση ποιοτικού ελέγχου ανεξάρτητων υλικών
indirect effectsέμμεσα αποτελέσματα
indirect tensile strength (ITS)έμμεση διατμητική αντοχή
induced effectsπροκαλούμενα αποτελέσματα
industrial waste damφράγμα βιομηχανικών αποβλήτων
industrial wasteβιομηχανικά απόβλητα
infiltrationδιείσδυση, κατείσδυση
inflatable damφράγμα από φουσκωτό διάφραγμα
inflatable packerδιογκούμενο παρέμβυσμα
inflowεισροή
influenced flowεπηρεασμένη παροχή
inherentενυπάρχων, έμφυτος
initial measurementαρχική μέτρηση
initial setαρχή πήξης
initial strengthαρχική αντοχή
initial stress methodμέθοδος αρχικών τάσεων
injectionένεμα
inletείσοδος ή στόμιο εισόδου
input (GWh)απορρόφηση ενέργειας (Gwh)
insectέντομο
in-situ density testsεπί τόπου δοκιμές πυκνότητας
insofar asδεδομένου ότι.. στο μέτρο που...
inspection boreholeγεώτρηση ελέγχου
inspection galleryστοά επιθεώρησης
inspection scheduleπρόγραμμα επιθεωρήσεων
inspectionεπιθεώρηση
installationεγκατάσταση μεγάλων μηχανημάτων (είναι γενικότερα η θέση σε λειτουργία ενός μηχανήματος ή οργάνου)
installed capacity (power station)εγκατεστημένη ισχύς (σταθμού παραγωγής)
instantaneous capστιγμιαίο καψύλλιο
instantaneous flowστιγμιαία παροχή
instruction to commence work; notice to proceedεντολή εκτέλεσης εργασιών
instructions to tenderersοδηγίες στους διαγωνιζόμενους
instrument panelπίνακας οργάνων
instrumentόργανο
instrumentation (of something)σύστημα οργάνων (σε μία κατασκευή)
insulationμόνωση (θερμική)
insuranceασφάλιση
insurerασφαλιστής
intact sampleακέραιο δείγμα
intake gate; intake valveθυρόφραγμα ή βαλβίδα υδροληψίας
intake with automatic flushingυδροληψία με μηχανισμό αυτόματης έκπλυσης προσχώσεων
intake worksέργα υδροληψίας
intakeυδροληψία
intellectual and Industrial Property Rightsδικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
intensity gradeβαθμίδα έντασης
intensity scaleκλίμακα έντασης
interbasin diversionεκτροπή νερού σε άλλη λεκάνη Για εξάτμιση βλ. 2-1 για στερεομεταφορά βλ. 2-2 για λεμβοδρομίες ψυχαγωγίας βλ. 12-1
intercepted flow (m3/s)παροχή εκροής στροβίλου (m3/s)
intercepting ditchτάφρος συλλεκτήριος (άνω)
interception curveκαμπύλη χρησιμοποίησης (εκμετάλλευσης) εισροών (σαν συνάρτηση της παροχής εκροής των στροβίλων)
interception factorσυντελεστής χρησιμοποίησης εισροής
interceptor drain; chimney drainκατακόρυφο ή κεκλιμένο στραγγιστήριο
interchangeανισόπεδος κόμβος
interchange, junctionδιασταύρωση, ανισόπεδος κόμβος
interest during constructionτόκοι κατά την διάρκεια της κατασκευής
interest on overdue paymentsτόκοι για καθυστέρηση πληρωμών, τόκος υπερημερίας
interest rateεπιτόκιο
interfacingσυναρμογή
interferenceπαρεμβολή, παράσιτα
interlockingαλληλοεμπλοκή
intermediaryμεσολαβητής, μεσάζων
intermittent stream; ephemeral streamρεύμα με χειμαρική δίαιτα εφήμερο ρεύμα
internal erosionεσωτερική διάβρωση
interpretation of resultsερμηνεία αποτελεσμάτων
interpretationερμηνεία
intersectionεμπροσθοτομία
intradosεσωράχιο
intrusionεισπίεση
intrusive rockπέτρωμα διεισδύσεως
inventory of water resourcesαπογραφή υδάτινων πόρων
invertανάστροφο τόξο
invertedανεστραμμένος
investigative cutsδιευρευνητικές τομές
invitation to tenderδιακήρυξη (Διακήρυξη για υποβολή προσφορών)
invoiceτιμολόγιο
irrigation ductαρδευτικός αγωγός
irrigation networkαρδευτικό δίκτυο
irrigation water outlet worksέργα απόληψης νερού για άρδευση, έργα υδροληψίας για άρδευση
irrigationάρδευση
isohyetισοϋετία
isohyetal mapχάρτης ισοϋετίων
isoparametric elementισοπαραμετρικό στοιχείο
issueτεύχος
iTTδιακήρυξη
jackγρύλος
jaking testδομική γρύλλου
jaw crusherσιαγονοφόρος θραυστήρας
jet deflectorεκτροπέας δέσμης
jet diffusionδιάχυση δέσμης
jet flow gateκυλιόμενο θυρόφραγμα με ανάντη ακροφύσιο ή θυρόφραγμα πλήρους δέσμης
jet groutingένεμα
jib; boomβραχίονας, μπούμα (γερανού)
job mix formulaμελέτη σύνθεσης
joint faceεπιφάνεια αρμού
joint gauger; joint meterμετρητής ανοίγματος διακλάσεων, μέτρηση παραμόρφωσης
joint grouting; joint closureενέσεις κλεισίματος αρμών
joint ventureκοινοπραξία
joint Ventureκοινοπραξία
jointαπό κοινού, συλλογικός
jointαρμός
jointδιάκλαση
jumbo boomμπούμα διατρητικού φορτίου
jumboδιατρητικό φορείο, Jumbo
junction boxκιβώτιο διακλάδωσης
junctionκόμβος
junction; confluenceσυμβολή
junction; confluentστόχος
junctionsενώσεις, σύνδεσμοι
karstic channel; solution channelκαρστικός δίαυλος
karstic formationκαρστικός σχηματισμός
kinetic energyκινητική ενέργεια
lacustrine clayλιμναία άργιλος
laitanceέκχυση (τσιμεντοπολτού)
lake for recreational purposesλίμνη για ψυχαγωγικούς (τουριστικούς) σκοπούς
lakeλίμνη
lakeλίμνη (φυσική)
laminar flowστρωμένη (στρωματώδης) ροή
land and compensation costκόστος απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων
land drainage networkυδρογραφικό δίκτυο
land reclamationέγγειες βελτιώσεις
land, ground, terrainέδαφος, πεδίο
landscaping (action)διαμόρφωση τοπίου
landscapingμορφή τοπίου
landslideκατολίσθηση
lap jointένωση με υπερκάλυψη
lap lenghtμήκος υπερκάκυψης (ματίσματος)
large damμεγάλο φράγμα
largest recorded floodμέγιστη καταγραμμένη πλημμύρα
laser theodoliteθεοδόλιχος με ακτίνες laser
latent defectαφανές ελάττωμα
lateral clearance, Side clearanceελεύθερο πλευρικό διάκενο
lateral formationsπλευρικές διαμορφώσεις
lateral moraineπλευρική μοραίνη, πλευρικός λιθώνας
lateriteλατερίτης
lavaλάβα
layerστρώση
laying of foundationsθεμελίωση
layout, floor plan, ground planκάτοψη, η
layout, planningχωροθέτηση
lCS (Lane CXXX Sign)πινακίδα καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας (ΠΚΛΠ)
leakageδιαρροή
lean clayισχνή άργιλος
lean concreteισχνό σκυρόδεμα
lendersδανειστές
lenght of buttressμήκος αντηρίδας
length of reservoirμήκος ταμιευτήρα (στην ανώτατη στάθμη λειτουργίας)
lessorιδιοκτήτης, σπιτονοικοκύρης
letter od intentεπιστολή πρόθεσης
levelled groundισοπέδωση, αποψίλωση
levelling instrumentχωροβάτης
levelling staffστάδια χωροστάθμησης
levellingισοπεδωτική στρώση/ εξομάλυνση
levellingχωροστάθμηση
liaiseενεργώ ως μεσολαβητής ή σύνδεσμος
liftδιαφορά σταθμών νερού
lifting beamδοκός ανύψωσης
lifting gateανυψούμενο θυρόφραγμα
lifting ropeανυψωτό συρματόσχοινο
light truckελαφρό φορτηγό
limeάσβεστος
limestoneασβεστόλιθος
limited partnershipεταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
limiting discharge (minimum discharge at which bed movement begins)κρίσιμη παροχή (μετακίνησης υλικών κοίτης)
limiting equilibriumοριακή ισορροπία
line of seepageγραμμή διήθησης
linear elasticityγραμμική ελαστικότητα
linear meterγραμμικό μέτρο
lining (of canal, tunel, shaft etc)επένδυση (διώρυγας, σήραγγας, φρέατος κλπ)
lip curbκράσπεδο ισχυρώς πεπλατυσμένο
liquid limit (wL)όριο υδαρότητας(wL)
liquidity index (IL)δείκτης υδαρότητας (IL )
list of sitesκαταγραφή θέσεων
live loadΩφέλιμο (κινητό) φορτίο
live storageπαροχετεύσιμος όγκος ταμιευτήρα
load carβαγονέττο φόρτωσης
load factorσυντελεστής φορτίου
load head schemeέργο μικρού ύψους πτώσης
load plate testsδοκιμές πλάκας
loadφορτίο
loaderφορτωτής
loading islandνησίδα επιβιβάσεως
loadplate compaction controlεπιβεβαίωση συμπύκνωσης με δοκιμή πλάκας
loamπηλός
loanδάνειο, δανεισμός
local coordinatesτοπικές συντεταγμένες
local staffεπιτόπιο προσωπικό
local Works or LWτοπικά Έργα ή ΤΕ
local works work completion certificateβεβαίωση περάτωσης εργασιών τοπικού έργου
locally controlled power stationσταθμός παραγωγής με επιτόπιο χειρισμό
location map of monitoring pointsχάρτης με τις θέσεις σημείων ελέγχου
location of damθέση φράγματος
lock chamberθάλαμος δεξαμενής ναυσιπλοΐας
lock cutδιώρυγα δεξαμενής ναυσιπλοΐας
lock gateθυρόφραγμα δεξαμενής ναυσιπλοΐας
lock keeperφύλακας δεξαμενής ναυσιπλοΐας
lock lay-byχώρος στάθμευσης υδατοφράκτη (δεξαμενής ναυσιπλοΐας)
lock sillκατώφλι δεξαμενής ναυσιπλοΐας
lock wallπλευρικός τοίχος δεξαμενής ναυσιπλοΐας
lockage waterνερό λειτουργίας δεξαμενής ναυσιπλοΐας
locomotiveάμαξα έλξης
log boomπλωτό ζεύγμα συγκράτησης κορμών
log pond (Can)δεξαμενή αποθήκευσης επιπλέουσας ξυλείας
logarithmic spiral arch damτοξωτό φράγμα με τόξα λογαριθμικής σπείρας
logway; log chuteδιώρυγα διάπλευσης ξυλείας
longitudinal drainageκατά μήκος/διαμήκης αποστράγγιση
longitudinal inclinationκατά μήκος επίκληση
longitudinal profileμηκοτομή
longitudinal profileμηκοτομή/διαμήκης
longitudinal reinforcementδιαμήκης οπλισμός
longitudinalδιαμήκης
loopβρόγχος
loose soilχαλαρό έδαφος
lorry-mounted tower craneδομικός γερανός επί φορτηγού αυτοκινήτου
low alkali cementτσιμέντο ανθεκτικό σε προσβολή αλκαλικών αλάτων
low explosiveβραδυδραστική εκρηκτική ύλη
low heat cementτσιμέντο χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης
low level intakeχαμηλή υδροληψία
low pressure tunnelσήραγγα προσαγωγής χαμηλής πίεσης, σήραγγα φυγής (υπό πίεση)
low water; low flowπερίοδος χαμηλής στάθμης
lower reachκάτω ρους
lowest point of foundationβαθύτερο σημείο θεμελίωσης
lowest tender; lowest bidχαμηλότερη προσφορά
low-Voltage FieldγΠΧΤ (Γενικό Πεδίο Χαμηλής Τάσης)
lumberπριστή ξυλεία
lump sum contractσύμβαση με κατ΄ αποκοπή τίμημα
machine hallχώρος (αίθουσα) γεννητριών (μονάδων)
machinery componentsτμήματα μιας μηχανής
machineryμηχανήματα
magnitudeμέγεθος
main branchκύριος κλάδος
main control gate (for a barrage)κύριο θυρόφραγμα έλεγχου (για ένα κινητό φράγμα)
main reinforcementοπλισμός αντοχής
main spillwayκύριος εκτελεστής
main worksκύριες εργασίες, εργασίες για μόνιμα έργα
maintenanceσυντήρηση
make-up concrete; fill concreteσκυρόδεμα πλήρωσης
management, Exploitation and maintenance Centres(MEMC)κέντρα Διοίκησης, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ)
manholeανθρωποθυρίδα
manifoldπολλαπλή διακλάδωση
manometerμανόμετρο
manometerμανόμετρο, πιεσόμετρο
manpower; labour forceεργατικό δυναμικό
manufacturerκατασκευαστής (του εξοπλισμού)
map (scale less than 1/5000)τοπογραφικός χάρτης (για κλίμακα μικρότερη του 1/500)
map projection systemσύστημα χαρτογραφικής προβολής
mappingαποτύπωση
marbleμάρμαρο
marginal stripλωρίδα- γραμμή καθοδηγήσεως
marine aggregateθαλάσσιο συσσωμάτωμα
marine clayθαλάσσια άργιλος
marker (any object used to indicate a position e.g. boundary marker, fod markerτοπογραφική σήμανση (κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να καταδείξει μια θέση λ.χ. δείκτης ορίων, δείκτης πλημμύρας)
marker postοριοδείκτης
marking for linesπικετάρισμα
marlμάργα
masorny damλιθόκτιστο φράγμα
mass concreteμαζικό σκυρόδεμα
mass flow curve; cumulative flow curve; mass curve; summation curve; integrated flow curveαθροιστική καμπύλη παροχών
mass matrixμητρώο μαζών
mass output; cumulative output (GWh)αθροιστική παραγωγή ενέργειας (Gwh)
massive rockσυμπαγής βράχος
mattress of protectionστρώση προστασίας
mattressπροστασία με συρματοκιβώτια
maximum aggregate sizeμέγιστο μέγεθος αδρανούς
maximum cross-section of damμέγιστη διατομή φράγματος
maximum gross headμέγιστο ολικό φορτίο, μέγιστο ακαθάριστο ύψος πτώσης
maximum input capacity (MW)μέγιστη απορροφούμενη ισχύς (MW)
maximum net headμέγιστο καθαρό φορτίο (ύψος πτώσης)
maximum output (one hour)μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς (σε μια ώρα)
maximum output capacity (MW)μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς (MW)
maximum utilizable flowμέγιστη χρησιμοποιήσιμη παροχή
maximum water level; top of joint useμέγιστη στάθμη πλημμύρας
mean depthμέσο βάθος
mean flowμέση παροχή, μέση υπερετήσια παροχή
mean gross headμέσο ολικό φορτίο, μέσο ακαθάριστο ύψος πτώσης
mean net headμέσο καθαρό φορτίο (ύψος πτώσης)
mean velocityμέση ταχύτητα
meanderμαίανδος
measure and value contractσύμβαση με βάση τιμές μονάδας
measurementμέτρο
measuring equipmentεξοπλισμός μετρήσεων
measuring flumeυδαταγωγός μέτρησης
mechanical loaderεξσκαφέας
median reserveμεσαία νησίδα,
median with blisterμε κυρτή επιφάνεια
median with blisterμε κυρτήν επιφάνειαν
medianνησίδα
medium head schemeέργο μέσο ύψους πτώσης
medium-Voltage FieldγΠΜΤ (Γενικό Πεδίο Μέσης Τάσης)
mercury pollutionμόλυνση υδραργύρου
meshβροχίδα
meshπλέγμα
metamorphic rockεκρηξιγενές (πλουτωνικό) πέτρωμα
metamorphic rockμεταμορφωσιγενές πέτρωμα
mezzanineμεσοπάτωμα
mica schistμαρμαρυγιακός σχιστόλιθος
micro-millingφρεζάρισμα
micro-organismsμικροοργανισμοί
micro-textureεπιφανειακή υφή
middle reachμέσος ρους
mild steelμαλακός χάλυβας
milestoneορόσημα
milled distress areaφρεζαρισμένη περιοχή ζημιών
millingφρεζάρισμα
mine chamber; coyote holeστοά για ανατίναξη μεγάλης κλίμακας, λαγούμι
mine tailings dam; tailings damφράγμα αποβλήτων ορυχείων, φράγμα αποβλήτων
minimum flowελάχιστη παροχή
minimum gross headελάχιστο ολικό φορτίο , ελάχιστο ακαθάριστο ύψος πτώσης
minimum net headελάχιστο καθαρό φορτίο (ύψος πτώσης)
minimum operating level; top of inactive storageκατώτατη στάθμη λειτουργίας
minimum submergence for the runnerελάχιστη βύθιση για τον δρομέα
ministerυπουργός
ministry for the Environment, Physical Planning & Public Worksυπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
ministry of Environment, Physical Planning and Public Worksυπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
ministry of Financeυπουργείο Οικονομικών
ministryυπουργείο
minutesπρακτικά
mitigateαμβλύνω, απαλύνω, μετριάζω
mitre gatesλοξές πόρτες κεφαλής
mixing timeχρόνος ανάμιξης
mixing waterνερό ανάμιξης
mobile bedμετακινούμενη κοίτη ποταμού
mobile crewμονάδα ταχείας επέμβασης, κινητό συνεργείο
mobile equipment trainσυρμός
modal response; dynamic responseφασματική απόκριση, απόκριση ιδιομορφών
modal superpositionεπαλληλία αποκρίσεων ιδιομορφιών
mode shape; modeιδιομορφή
modelομοίωμα (μοντέλο)
modulus of elasticity; elastic modulus; Young’s modulusμέτρο ελαστικότητας
modulus of subgrade reaction (Ks)δείκτης εδάφους (Κς)
moisture content (concrete)περιεκτικότητα σε υγρασία (σκυροδέματος)
moleμηχάνημα διάνοιξης σήραγγας, φρέζα
monitoring equipmentεξοπλισμός παρακολούθησης συμπεριφοράς
monitoring point for levelρέπερ, σημείο ελέγχου για χωροστάθμηση (χωροσταθμική αφετηρία)
monitoring pointσημείο παρακολούθησης ελέγχου
monitoring schemeσχήμα παρακολούθησης, συμπεριφοράς ελέγχου
monitoring survey (not in common use)τοπογραφία (μετρήσεις) ελέγχου
monitoring survey schemeσχήμα γεωδαιτικού ελέγχου
monitoring the performance of (drainage system, grout curtain)έλεγχος της συμπεριφοράς (συστήματος αποστράγγισης, διαφράγματος τσιμεντενέσεων)
monitoringέλεγχος συμπεριφοράς (έργων)
monthly distribution of rainfallμηνιαία κατανομή βροχόπτωσης
monthly paymentμηνιαία πληρωμή
monthly statementμηνιαίος απολογισμός (μηνιαία πιστοποίηση)
mortarκονίαμα
mosquitoκουνούπι
motor graderαυτοκίνητος ισοπεδωτήρας
motorist Service Stations - MSSσταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών – ΣΕΑ
mottled clay; variegated clayποικιλόχρωμη άργιλος
mouldκαλούπι
mouldκαλούπι, ξυλότυπο, καλουπώνω (χρησιμοποιειται για να φτιαχτει το σχημα μιας κολώνας ή του δαπέδου σε κτίρια από τσιμέντο)
mountain Roadορεινή οδός
movable Propertyκινητή Περιουσία
movable scaffolding system - MSSπροωθούμενο ικρίωμα
movement jointαρμός (που επιτρέπει μετακίνηση)
movement scaleκλίμακα μετακινήσεων
movementκίνηση
moving coil seismographσεισμογράφος κινητού πηνίου
mucking phaseμέτωπο αποκομιδής προϊόντων εκσκαφής
mudλάσπη
muffling; deep blastingβαθιά ανατίναξη
multi-centred arch damτοξωτό φράγμα με τόξα πολλαπλών κέντρων
multi-centred archτόξο πολλαπλών κέντρων
multi-level drawoff towerπύργος υδροληψίας με στόμια σε διάφορες στάθμες
multi-level outlet shaft spillwayφρεατοειδής εκχειλιστής με στόμια διατεταγμένα σε διάφορα επίπεδα
multiple arch damφράγμα με πολλαπλά τόξα
multiple dome damφράγμα με πολλαπλούς θόλους
multipurpose reservoirταμιευτήρας πολλαπλής σκοπιμότητας
multipurpose reservoirταμιευτήρας πολλαπλής σκοπιμότητας
municipalδημοτικός, δημαρχιακός
mushroom valve; open chamber needle valveμυκητοειδής βαλβίδα
myloniteμυλωνίτης
name of damονομασία φράγματος
nappe interrupterπροεξοχές (δόντια) για τον αερισμό φλέβας
nappeυδάτινη φλέβα
narrow gauge railwayσιδηροδρομική γραμμή στενού εύρους Decauville
natural flowφυσική παροχή
natural resinφυσική ρητίνη
nature reserveφυσικό πάρκο, Εθνικός δρυμός
nature trailφυσικό μονοπάτι
navigable channelπλωτή διώρυγα
navigable riverπλωτός ποταμός
navigable watersδιαπλεύσιμα (πλωτά) νερά
navigation canalδιώρυγα ναυσιπλοΐας
navigation lockδεξαμενή ανύψωσης ή κλεισιάδα ή υδατοφράκτης (δεξαμενή ναυσιπλοΐας)
navigationναυσιπλοΐα
near completionυπό αποπεράτωση
nearside lane, Right laneδεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
needle valveβελονοφόρος βαλβίδα
negotiated contractσύμβαση με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση)
net headκαθαρό φορτίο ή καθαρό ύψος πτώσης
net output (GWh)καθαρή παραγωγή (Gwh)
networkδίκτυο
new plantκαινούργια εγκατάσταση
new plant; new equipmentκαινούργιος εξοπλισμός
nichesφωλέες
night shift premiumεπίδομα νυκτερινής εργασίας
no English eqiuvalentεντοιχισμένα τεμάχια (πλαίσια και οδηγοί)
no English equivalent (all construction equipment)εξοπλισμός κατασκευής
no English equivalent (area in which hunting and shooting are forbidden)περιοχή απαγόρευσης κυνηγιού
no English equivalent (attendants’ housing estate or village)οικισμός προσωπικού εκμετάλλευσης
no English equivalent (covered area for aggregate stock piles)χώρος (σιλό) αποθήκευσης αδρανών
no English equivalent (drawing for concrete work)σχέδιο ξυλότυπου (σκυροδετήσεων)
no English equivalent (drawing showing excavation work)σχέδιο εκσκαφών
no English equivalent (first and controlled filling)πλήρωση ταμιευτήρα (πρώτη, ελεγχόμενη πλήρωση)
no English equivalent (fixed installations e.g. concrete batching plant)εργοταξιακές εγκαταστάσεις
no English equivalent (full face excavation)εκσκαφή διατομής σε μία φάση
no English equivalent (nappe with insufficient aeration)υδάτινη φλέβα μη επαρκώς αεριζόμενη
no English equivalent (project design and construction supervision)διεύθυνση του Έργου (Μελέτη του Έργου και Επίβλεψη της κατασκευής)
no English equivalent (river channel with steep banks)κοίτη ποταμού με βραχώδεις όχθες
no English equivalent (subglacial deep narrow channel)υποπαγετωνικό φαράγγι
no English equivalent (supervision of tender procedure)παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατά την διαδικασία δημοπράτησης
no English equivalent (that part of the storage capacity filled with sediment)όγκος ταμιευτήρα κατειλημμένος από φερτά υλικά
no English equivalent (the economics of water usage)υδατική οικονομία
no English equivalent (the local narrowing of a valley)στενωπός
no English equivalent (to survey existing conditions of land)σύνταξη κτηματολογίου
no English equivalent (vehicles, rolling stock)οχήματα έλξης
no English equivalentανιχνευτής στάθμης αποθέσεως χαλίκων (ανάντη μηχανισμού αυτόματης έκπλυσης)
no English equivalentαπόλυτη γεωδαιτική μέτρηση
no English equivalentβασικό τοπογραφικό διάγραμμα
no English equivalentδοκοί έμφραξης (μεμονωμένες)
no English equivalentεργοταξιακά μηχανήματα
no English equivalentλοξή ράβδος προερχόμενη από τον διαμήκη οπλισμό
no English equivalentπρόγραμμα πλήρωσης ταμιευτήρα
no English equivalentπυκνότητα
no English equivalentσχετική γεωδαιτική μέτρηση
no English equivalentτμηματική παραλαβή
no English equivalentφράγμα ανύψωσης στάθμης
no English equivalentφράγμα με διάκενα (που επιτρέπουν ροή) συγκράτησης φερτών υλών
nodal point; node (arches and corbels)κομβικό σημείο, κόμβος (τόξων και προβολών)
nominal flow (turbine or pump)ονομαστική παροχή (στροβίλου ή αντλία)
nominal net head (for a machine)ονομαστικό καθαρό φορτίο (ύψος πτώσης)
nominal reinforcementονομαστικός οπλισμός
non destructive testμη καταστροφική δοκιμή
non slip protectionαντιολισθηρή προστασία
non uniform flow; varied flowανομοιόμορφη ροή, μεταβαλλόμενη ροή
non-overflow dam; non-spill damμη υπερχειλιζόμενο φράγμα
non-reinforcedάοπλο
normal cross - sectionκανονική διατομή
normal cross slope, gradientεγκάρσια κλίση οδοστρώματος
normal forceορθή δύναμη
normal loadκάθετο (ορθό) φορτίο
normal stressορθή τάση
number of sets; number of unitsαριθμός μονάδων
nutrient enrichmentθρεπτικός εμπλουτισμός
objectionαντίρρηση
observed flowπαρατηρημένη παροχή
offerπροσφορά
officialεπίσημη
off-peak hoursώρες εκτός αιχμής
ogee damφράγμα υπερχείλισης με διατομή μορφής S
old Waste Disposal Areaπ.χ.δ.α - Παλαιός Χώρος Διάθεσης Απορριμάτων
one billionδισεκατομμύριο
onerousδυσβάστακτος
on-site vehiclesεργοταξιακά οχήματα
open face blastingανατίναξη ελευθέρου μετώπου
open- graded bituminous concreteασφαλτικό σκυρόδεμα ανοικτής διαβάθμισης (ανοικτού τύπου)
open shannel; free flow channelαγωγός ελεύθερης ροής
opening (for a barrage gate)άνοιγμα ( θυροφράγματος κινητού φράγματος)
opening of tenders; bid openingάνοιγμα προσφορών
openingάνοιγμα
operating instructionsοδηγίες λειτουργίας
operating rope; winding cableσυρματόσχοινο έλξης
operating rulesκανόνες λειτουργίας
operation at full loadλειτουργία με πλήρες φορτίο
operation at part loadλειτουργία με μερικό φορτίο
operation Period Commencement Dateημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας
operation Periodπερίοδος Λειτουργίας
operational checkέλεγχος λειτoυργίας
operational site staffπροσωπικό λειτουργίας
ophiolitesοφιόλιθοι
optical plumb; vertical collimatorοπτική κατακορύφωση (κέντρωση) οργάνου
optimisation, improvement, perfectionβελτιστοποίηση (οικονομική)
optimise, improve, perfectβελτιστοποιώ (οικονομικά)
optimum size of power stationβέλτιστη διαστασιολόγηση σταθμού παραγωγής
optimum sizing of supply worksβέλτιστη διαστασιολόγηση των έργων προσαγωγής (τροφοδοσία)
ordnance bench markρέπερ Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (κρατικό δίκτυο)
organic clayοργανική άργιλος
orifice spillwayεκχειλιστής με στόμιο υπό πίεση
orificeστόμιο
orificeστόμιο εκροής
original ground; ground surfaceαρχική επιφάνεια εδάφους
ortho-aerial mappingορθοφωτοχάρτες
oscillographπαλμογράφος
out of orderεκτός λειτουργίας, εκτός υπηρεσίας
out of useεκτός λειτουργίας λόγω βλάβης
outageθέση μηχανής(μονάδα) εκτός λειτουργίας
outcropεπιφανειακή εμφάνιση βράχου
outdoor power station (no roof over units)υπαίθριος σταθμός παραγωγής (χώρος γεννητριών υπαίθριος)
outer Separatorλωρίδα διαχωριστική εξωτερική
outflowεκροή
outlet (from a lake)εκροή ( από λίμνη)
outlet gate; outlet valveθυρόφραγμα εκκένωσης, βαλβίδα εκκένωσης
outlet gate; outlet valveθυρόφραγμα ή βαλβίδα υδροληψίας (απόληψης)
outlet worksέργα απόληψης
outlet worksέργα εκκένωσης
outletεκκένωση
outletέργα απόληψης
outline drawingsγενικά σχέδια, σχέδια διάταξης κατασκευής
output (GWh)παραγωγή ενέργειας (Gwh)
overbreakυπερεκσκαφή
overburdenεπικάλυψη, επιφανειακές γαίες
overdeepeningεκβάθυνση κοίτης
overfall spillwayεκχειλιστής ελεύθερης πτώσης
overflow dam; overtoppable dam; spill damυπερχειλιζόμενο φράγμα
overflow sectionυπερχειλιζόμενο τμήμα
overflow spillwayανοικτός ή επιφανειακός εκχειλιστής
overflowingυπερχείλιση (ενέργεια)
overhead travelling craneκινητός υπερκείμενος γερανός
overheadsγενικά έξοδα
over-Height Vehicle Detectors (OHVD)ανιχνευτές Υπέρυψων Οχημάτων
overlapεπικάλυψη (αεροφωτογραφιών)
overpassάνω διάβαση
overridingέχω προτεραιότητα, προέχω
overturning momemtροπή ανατροπής
ownerιδιοκτήτης του Έργου
oxbowεγκαταλειφθείς μαίανδρος
p.s.vδοκιμές προσδιορισμού δείκτη αντίστασης σε στίλβωση
packer groutingενέσεις (τσιμεντενέσεις) με διογκούμενο παρέμβυσμα
packerπαρέμβυσμα
packing (formation of continuous ice cover)σχηματισμός συνεχούς στρώματος πάγου
palletανυψωτική βάση περονοφόρου φορτωτή
pan evaporation lossαπώλεια εξατμισιμετρικής λεκάνης
pan factorσυντελεστής διόρθωσης εξατμισιμετρικής λεκάνης
pan mixerαναμικτήρας με τύμπανο
parabolic arch damτοξωτό φράγμα με παραβολικά τόξα
parafin methodμέθοδος παραφίνης
parapet wall; parapetπροστατευτικό στηθαίο (από σκυρόδεμα)
parapet, balustradeστηθαίο ολόσωμο
parcels planσχέδιο διανομής γης
parent slurryπρωτογενές αιώρημα
parking lanesλωρίδες Parking
partial cut offμερικό διάφραγμα
particle size analysis; size analysisκοκκομετρική ανάλυση
particle sizeμέγεθος κόκκων
passδιέλευση
passing placeθέση παραμερισμού
passing placeθέσις παραμερισμού
passive earth pressureπαθητική ώθηση γαιών
patchingμπαλώματα/ επισκευές αστοχιών
patras Bypassευρεία Παράκαμψη Πατρών
paved flushεπίπεδος οδοστρωμένη
paved surface, Pavementεπιφάνεια οδοστρώματος
paved surface, Pavementεπιφάνεια οδοςτρώματος
pavement wideningδιαπλάτυνσις εις καμπύλας
paving machine; slope paving machine; facing machineμηχάνημα διάστρωσης σκυροδέματος ή επένδυσης με σκυρόδεμα
payment lineγραμμή πληρωμής
peak energyενέργεια αιχμής
peak hoursώρες αιχμής
peak hoursώρες ακραίας αιχμής
peak load (MW)φορτίο αιχμής (MW)
peak load power station; peak plantσταθμός αιχμής
peatτύρφη
pecuniaryχρηματικός, οικονομικός
pedestrian crossingδιάβαση πεζών
pedestrian crossingδιάβασις πεζών
pedestrian Guardrailθωράκειο ασφαλείας πεζών
pedestrian Guardrailθωράκειον ασφαλείας πεζών
peeling -offαποκόλληση
pegπάσσαλος
penaltyποινική ρήτρα
pendulum. joint measurament; crack opening measurementεκκρεμές. μέτρηση ανοίγματος διακλάσεων. μέτρηση ανοίγματος ρωγμών
penetration resistanceαντίσταση διείσδυσης
penetrometerπενετρόμετρο
penstockαγωγός πτώσης
percentage of storageποσοστό αποθήκευσης
percolation waterδιηθούμενο νερό
perennial streamρεύμα με συνεχή (μόνιμη) ροή
perforated tubeδιάτρητος σωλήνας
performance bondεγγύηση καλής εκτέλεσης
performanceαπόδοση
perimetrical jointπεριμετρικός αρμός
permanent Constructionsμόνιμες Κατασκευές
permanent worksμόνιμα έργα
permeability coefficient; hydraulic conductivityσυντελεστής διαπερατότητας
permeability testδοκιμή διαπερατότητας
permeability to waterδιαπερατότητα σε νερό
permeameterδιαπερατόμετρο
permitάδεια
personnel Organization Chartοργανόγραμμα
perspective drawing; artist’s impressionπροοπτικό σχέδιο
pertographyπετρογραφία
pervious zoneδιαπερατή ζώνη
photoelasticφωτοελαστικός
photoelestic coatingφωτοελαστική επίστρωση
photogrammetryφωτογραμμετρία
photosynthesisφωτοσύνθεση
phreatic surface; water tableφρεάτια στάθμη
phylliteφυλλίτης
physiography (geomorphology, climatology etc.)φυσική Γεωγραφία (γεωμορφολογία κλιματολογία κλπ)
pier noseμέτωπο μεσοβάθρου
pierεπαφή στήριξης κατά τα άκρα, συμβολή στήριξης
pierμεσόβαθρο, το
piezoelectricπιεζομετρικός
piezometer tubeπιεζομετρικός σωλήνας
piezometerπιεζόμετρο
piezometric elevationπιεζομετρική στάθμη
piezometric hedπιεζομετρικό φορτίο
piezometric heightπιεζομετρικό ύψος
piezometric line; hydraulic grade line (H.g.l); pressure grade line (P.g.l)πιεζομετρική γραμμή
pile capκεφαλόδεσμος
pile load testδοκιμή φόρτισης πασσάλων
pileπάσσαλος
piledriverπασσαλοπήκτης
pillarβάθρο, Πίλαστρο
pipe forepolingδοκοί προπορείας
pipe laying machine; pipe layerμηχάνημα τοποθέτησης σωλήνων
pipeworkσωληνώσεις
pipingδιασωλήνωση
pitchingδιευθετημένη υπόβαση χειροθέτησης λιθορριπής
placing concrete against natural groundδιάστρωση σκυροδέματος χωρίς ξυλότυπο
placing nozzleσωλήνας (στόμιο σωλήνα) σκυροδέτησης
placing of concrete; pouring concreteδιάστρωση σκυροδέματος
placing of the facingδιάστρωση της επίστρωσης (επένδυσης)
plain reinforcing bars; hot rolled steel bars (plain)λείοι ράβδοι οπλισμού
plainπεδιάδα
plan of alert; contingency planσχέδιο επιφυλακής
plan reference systemσύστημα αναφοράς χάρτη (οριζοντιογραφίας)
plan; topographical planκάτοψη, τοπογραφικό διάταγμα
planetableμετροτράπεζα, Τοπογραφική πινακίδα
planimetryεμβαδομετρία
plant consumption (GWh)εσωτερική κατανάλωση (Gwh)
plant equipmentκύριος Η/Μ εξοπλισμός σταθμού παραγωγής
plant factorσυντελεστής χρησιμοποίησης (εγκατεστημένης ισχύος σταθμού)
plant load factorσυντελεστής φορτίου σταθμού
plant operatorχειριστής εξοπλισμού
plantπαρασκευαστήρια
plantσταθμός παραγωγής ή ΥΗ εργοστάσιο
plantation, Tree of road site plantingδεντροφυτεία
planting soilκαλλιεργήσιμο έδαφος
plantingφύτευση
plant-mixed concreteεργοταξιακό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα παραγόμενο σε κεντρικό συγκρότημα παραγωγής
plasteringεπίχρισμα, σοβάτισμα
plastic concreteπλαστικό σκυρόδεμα
plastic deformation; permanent setπλαστική παραμόρφωση, μόνιμη παραμόρφωση
plastic limit (Wp)όριο πλαστικότητας (WP)
plastic yieldπλαστική παραμόρφωση
plasticiserρευστοποιητικό
plasticity index (Ip)δείκτης πλαστικότητας (IP )
plasticity indexδείκτης πλαστικότητας
plate bearing testδομική φόρτισης πλάκας
plate tectonicsτεκτονική των πλακών
pleasure boatingκρουαζιέρα, ναυσιπλοΐα αναψυχής
plottingαπόδοση τοπογραφικού διαγράμματος (με φωτογραμμετρία)
plumb lineνήμα της στάθμης
plunge basin; plunge poolλεκάνη αποτόνωσης (λεκάνη αποτόνωσης ενέργειας μέσω διάχυσης υδάτινης φλέβας
plywoodκόντρα πλακέ
pneumatic rollerελαστιχοφόρος οδοστρωτήρας
pneumatic-tyred rollerελαστικοφόρος κυλινδοσυμπιεστής (οδοστρωτήρας)
point loadσημειακό βάρος
points of conflictσημεία εμπλοκής
points to be monitoredσημεία ελέγχου
poisson’s ratioσυντελεστής Poisson
poleακόντιο ή πάσσαλος
pollutionρύπανση, μόλυνση
polygonπολύγωνο
poor interlockχαμηλή συνεκτικότητα
pore pressureπίεση πόρων
pore waterνερό πόρων
porosityπορώδες
porous tip piezometer. earthquake measuramentπιεζόμετρο πορώδους κεφαλής. σεισμική μέτρηση
portland cementτσιμέντο τύπου ΠΟΡΤΛΑΝΤ
portland pozzolana cementποζολανικό τσιμέντο
post ( e.g. fence post)πάσσαλος
pot hole (in the rock bed of a river)καταβόθρα ( στο βραχώδη πυθμένα ποταμού)
pot hole; swallow holeκαταβόθρα
potamologyποταμολογία
potential energyδυνητική ενέργεια ή δυναμική ενέργεια ή ενέργεια θέσης
potential headφορτίο δυναμικού ή φορτίο θέσης
potential siteδυνατή θέση
potentiometerποτενσιόμετρο
potholesλακκούβες
power boatingναυτικό ταξίδι με μηχανοκίνητο σκάφος
power cutδιακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
power economy (The econimics of energy usage)ενεργειακή οικονομία
power facilitiesέργα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
power of attorneyπληρεξουσιότητα
power station in cascadeσταθμοί παραγωγής εν σειρά
power station incorporated in or adjacent to a damσταθμός παραγωγής ενσωματωμένος ή παρακείμενος σε φράγμα
power station supply canalδιώρυγα τροφοδοσίας σταθμού παραγωγής
power station with annual storageσταθμός παραγωγής με ταμιευτήρα υπερετήσιας ρύθμισης
power station with daily or weekly storageσταθμός παραγωγής με ταμιευτήρα ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ρύθμισης
power station; station; powerhouse; powerplant; plantσταθμός παραγωγής, υδροηλεκτρικός σταθμός, σταθμός
power tunnelσήραγγα προσαγωγής (υπό πίεση)
powerhouse buildingκτήριο σταθμού παραγωγής, ΥΗ εργοστάσιο
pozzolanaποζολάνη
PPCΔΕΗ
PPPΔΠΑ
precast beansπροκατασκευασμένα δοκάρια
precast concreteπροκατασκευασμένο σκυρόδεμα
precast dam (concrete)φράγμα με προκατασκευασμένα στοιχεία ( από σκυρόδεμα)
pre-castπροκατασκευαμένα
prefectureνομαρχία
preferentail pathπροτιμητέα διαδρομή
preferred bidderπροσωρινός ανάδοχος
preliminary costπρουπολογιστικό κόστος
preliminary designπρομελέτη (Βασικός σχεδιασμός του Έργου)
preliminary reportτεύχη Προμελέτης
preliminary studies; draft design (for a structure)προκαταρκτικές μελέτες, Αναγνωριστική Έκθεση, Μελέτη σε στάδιο Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης
preliminary worksαρχικές εργασίες
preliminary Worksπρόδρομες Εργασίες
preliminary worksπροκαταρκτικές εργασίες
pre-milling/ pre-pulverisationπροάλεση
premium(καταβαλλόμενο ή εισπραττόμενο) δώρο, επιμίσθιο, πρόσθετη ή έκτακτη αμοιβή, πριμ
preparation of construction joint surfaceπροετοιμασία επιφάνειας αρμού κατασκευής
preparation of planτοπογράφηση, ετοιμασία τοπογραφικού χάρτη
prepaymentπροπληρωμή
prequalification noticeπροκήρυξη προεπιλογής
prequalificationπροεπιλογή
prerequisiteπροϋπόθεση
present worthπαρούσα αξία
preservation (eg of wood)διατήρηση (ξυλείας)
presplittingπρορηγμάτωση
pressστριμώχνω, στύβω
pressure cellκύτταρο μέτρησης πίεσης
pressure flowροή υπό πίεση
pressure gaugeμετρητής πίεσης
pressure grouting (foe watertightness)ενέσεις (τσιμεντενέσεις) πίεσης
pressure meterπιεσόμετρο
pressure reducing valveβαλβίδα μείωσης πίεσης
pressure relief pipesστραγγιστήρια εκτόνωσης πιέσεων
pressure relief valveβαλβίδα ανακούφισης πίεσης
pressure shaftφρέαρ προσαγωγής
pressure tunnelσήραγγα υπό πίεση
prestressed beamsπροεντεταμένοι δοκοί
prestressed concreteπροεντεταμένο σκυρόδεμα
prestressedπροένταση
prestressing reinforcementοπλισμός προέντασης
presttessed damπροεντεταμένο φράγμα
previous soilδιαπερατό εδάφους
price levelεπίπεδο τιμών
priced Bill of Quantitiesπρομέτρηση - Προϋπολογισμός (Μελέτης ή Προσφοράς)
prices effective at (a given time)τιμές ισχύουσες σε καθορισμένη ημερομηνία
primary crusherπαγοθραυστήρας
priming depthφορτίο εκκίνησης
priming levelστάθμη εκκίνησης
priming syphonσίφωνας εκκίνησης
primingεκκίνηση
principal stressκύρια τάση
pro formaπροφόρμα
probable maximum flood; maximum probable flood (MPF)(US); maximum possible floodμέγιστη πιθανή πλημμύρα
procedureδιαδικασία
profitκέρδος
profitκέρδος, όφελος
profitabilityαπόδοση
progress reportέκθεση προόδου
progressive failtureπροοδευτική αστοχία
prohibited areaαπαγορευμένη περιοχή
project appraisalαξιολόγηση Έργου
project approvalέγκριση Έργου για κατασκευή
project designed foe staged developmentέργο σχεδιασμένο για ανάπτυξη σε στάδια
project Directorδιευθυντής Έργου
project Engineerμηχανικός Έργου (Υπεύθυνος Μηχ/κος Έργου)
project Implementation Permitάδεια Εκτέλεσης Έργου
project manager; Engineer’s Repressentativeδιευθυντής Έργου, Εντεταλμένος Μηχανικός
project organizationοργάνωση του Έργου (εργοταξίου)
project Siteχώρος Εκτέλεσης του Έργου
projectέργο
projectσχέδιο, πλάνο, μελέτη
projecting structural elementπροβολή
prop (vertical)υποστύλωση
proportionalαναλογικός
propping (of a horizontal surface) (action)υποστύλωση οριζόντιας επιφάνειας (ενέργεια)
protection (against deterioration)προστασία
protective measuresμέτρα προστασίας
provision, delivery and erection ofκατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση
provisional acceptanceπροσωρινή παραλαβή
provisional report; interim reportπροσωρινή (ενδιάμεση) έκθεση
provisional sum.προσωρινό (μερικό ) άθροισμα
prudentσυνετός
public fiscal authority (DOY)ΔΟΥ
public safetyδημόσια ασφάλεια
public utility organisation (PUO)οργανισμός κοινής ωφελείας (ΟΚΩ)
pulverisationάλεση
pulvino (an element between an arch and it’s support)πουλβίνο, (βάρθρο θεμελίωσης)
pumped storage reservoirταμιευτήρας (δεξαμενή) άντλησης-ταμίευσης
pumped storage schemeέργο άντλησης - ταμίευσης
purlinτεγίδα
pursuant to, in accordanceσύμφωνα
quantity surveyorεπιμετρητής
quarry materialυλικό λατομείου
quarryλατομείο
quarryingλατόμευση
quatrziteχαλαζίτης
quick rock bearingάμεση ανάληψη φορτίων βραχομάζας
quicksandρευστοποιημένη άμμος
quorumαπαρτία
quotationτρέχουσα επίσημη τιμή
quotation, budgetπρουπολογισμός
radial adjustmentακτινική διόρθωση
radial displacementακτινική μετακίνηση
radial gate; tainter gateτοξωτό θυρόφραγμα
radial stressακτινική τάση
raftσχεδία
rafterκαδρόνι
railwayσιδηροδρομική γραμμή
rain daysβροχερές μέρες
rain gauger station; rain gaugerβροχομετρικός σταθμός
rain gaugerβροχόμετρο
rainβροχή
rainfall dataστοιχεία βροχοπτώσεων
rainfall recorder chartβροχογράφημα
rainfall recordsμετρήσεις (καταγραφή) βροχοπτώσεων
rainfallβροχόπτωση
rainfall-evaporation balanceισοζύγιο βροχόπτωσης - εξάτμισης
raised beachανυψωμένη παραλία
raised separatorλωρίδα υπερυψωμένη διαχωριστική
raised separatorλωρίς υπερυψωμένη διαχωριστική
raised, elevatedύψωση
rampράμπα που σε οδηγεί στα διόδια
random fillεπίχωση με τυχαία υλικά
random rockfill; quarry run rock; pit-runτυχαίο υλικό λιθορριπής (προϊόν λατομείου χωρίς διαλογή)
random vibrationτυχαία ταλάντωση
range of headεύρος διακύμανσης φορτίου
rangeεμβέλεια (εύρος)
ranging rodπάσσαλος ευθυγραμμίας (η καμπύλης)
rapid hardening cementτσιμέντο ταχείας σκλήρυνσης
raske (for cleaning a screen)κτένι (καθαρισμού εσχάρας)
rate of internal returnεπιτόκιο οριακής ωφελιμότητας
rateτιμή, δείκτης (αναλογία, ποσοστό)
rated capacity (machine)ονομαστική παροχή (μιας μονάδας)
reach forming a boundary (between two countries)συνοριακός ρους
reachρους
reading of piezometersαναγνώσεις των πιεζόμετρων
ready-mixed concreteέτοιμο σκυρόδεμα
real costπραγματικό κόστος
reamerδιευρυντήρας
recall, withdrawανακαλώ
receiving stationσταθμός λήψης
reconnaissance of a siteαναγνώριση μιας θέσης
record drawingsσχέδιο «όπως κατασκευάστηκε» και επιμετρικό σχέδιο
recordρεκόρ
recording rain gauge; rainfall recorderβροχογράφος, αυτογραφικό βροχόμετρο
recovery ratioλόγος ανάκτησης
recreation area; leisure areaπεριοχή αναψυχής (ψυχαγωγίας)
recreation centreκέντρο αναψυχής (ψυχαγωγίας)
recreation; leisureαναψυχή, ψυχαγωγία
rectify, correctδιορθώνω, επανορθώνω
recurrence intervalπερίοδος επανάληψης
re-drillingεπαναδιάτρηση
reelτύμπανο περιέλιξης
reference gridκάνναβος αναφοράς
reference Interest Rateεπιτόκιο Αναφοράς
reference system (monitoring)σύστημα αναφοράς
referencesσυστάσεις
refinery bypassπράκαμψη διυλιστηρίου
reflected waveανακλώμενο κύμα
reflux valve; not return valveβαλβίδα αντεπιστροφής
refuge pedestrians islandπροστατευτική, καταφύγιο προστασίας πεζών
refuge pedestrians islandπροστατευτική, καταφύγιον προστασίας πεζών
refusal density pointσημειο μη επιδεχόμενο περαιτέρω συμπύκνωσης
refusal pressureπίεση άρνησης
refusalάρνηση, μη αποδοχή, απόρριψη
regimeκαθεστώς ροής
regional railwayπροαστιακός
regionalπεριφερειακός
registrationκαταγραφή, καταχώρηση
regulated flowρυθμισμένη παροχή
regulating damρυθμιστικό φράγμα
regulating gate; regulating valveθυρόφραγμα ρύθμισης, βαλβίδα ρύθμισης
regulating reservoirαναρρυθμιστικός ταμιευτήρας
regulationρύθμιση
regulationsκανονισμοί
reinforced concreteοπλισμένο σκυρόδεμα
reinforced concreteσκυρόδεμα ενισχυμένο με σίδηρο
reinforced earth damφράγμα από «οπλισμένο» χώμα
reinforced rockfillοπλισμένη λιθορριπή
reinforcement barsσιδηροί οπλισμοί
reinforcement drawingσχέδιο οπλισμού
reinforcementοπλισμός
reinforcing bar spacerεξάρτημα εξασφάλισης αποστάσεως ράβδων
reinforcing bar spacing (centre to centre)απόσταση ράβδων οπλισμού (από κέντρο σε κέντρο)
reinforcing barsράβδοι οπλισμού
reinforcing gussetsαντηρίδες ενίσχυσης
reinsureαντασφαλίζω
reinsurerαντασφαλιστής
rejection surge (induced by rapid closure of a power canal)κύμα από απόρριψη φορτίου
reliableαξιόπιστος
relief wellsανακουφιστικά φρέατα (Φρέατα εκτόνωσης πιέσεων)
relief/anaglyph/landscapeανάγλυφο
remotely controlled power stationτηλεχειριζόμενος σταθμός με στοιχειώδη φύλαξη
remunerationανταμοιβή, αντάλλαγμα
repairεπισκευή
requireζητώ
requireχρειάζομαι
resectionοπισθοτομία
reservoir areaέκταση (εμβαδόν) επιφάνειας ταμιευτήρα
reservoir capacity; gross capacity of reservoir; gross storage; storage capacityσυνολικός όγκος (χωρητικότητα) ταμιευτήρα
reservoir flood routingανάσχεση πλημμύρας σε ταμιευτήρα
reservoir for low flow augmentationταμιευτήρας για αύξηση μικρών φυσικών παροχών
reservoir for power generationταμιευτήρας για παραγωγή ενέργειας
reservoir impounded by front and side embankmentsταμιευτήρας δημιουργούμενος από μετωπικά και πλευρικά αναχώματα
reservoir levelστάθμη ταμιευτήρα
reservoir operationλειτουργία ταμιευτήρα
reservoir shore; area capacity curves; reservoir banksόχθη ταμιευτήρα
reservoir surfaceεπιφάνεια ταμιευτήρα
reservoir surrounded by embankments (or dikes)ταμιευτήρας δημιουργούμενος με περιμετρικό ανάχωμα
reservoir with natural inflowταμιευτήρας με φυσικές εισροές
reservoir; man-made lakeταμιευτήρας ή τεχνητή λίμνη
reservoirs in cascadeταμιευτήρες σε σειρά ή διαδοχικοί ταμιευτήρες
residual clayαυτόχθων άργιλος
residual flowαπομένουσα παροχή
residual stressπαραμένουσα τάση
resistorsαντιστάσεις
resolution of forcesανάλυση δυνάμεων
resonanceσυντονισμός
response spectra analysisανάλυση σε φάσματα απόκρισης
rest area, lay-bayθέσις αναπαύσεως
rest areasσταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ
restitutionπαλινόρθωση, αποκατάσταση
restricted tenderκλειστός διαγωνισμός
resultant loadσυνισταμένη των φορτίων
retaining wallτοίχος αντιστηρίξεως
retaining wallτοίχος αντιστήριξης
retaining wallsτοίχος αντιστήριξης
retarderεπιβραδυντικό (πήξης)
retention of nutrients by reservoires; entrapment of nutrients by reservoirsκατακράτηση θρεπτικών ουσιών από τους ταμιευτήρες
retention water level elevation; normal water level elevationανώτατη στάθμη λειτουργίας
retention water level; top water level; normal top water level; full supply level; normal water levelανώτατη στάθμη λειτουργίας
return pipeσωλήνας επιστροφής
re-use of excavated materialεπαναχρησιμοποίηση προϊόντων εκσκαφής
revenueέσοδο
reversed loadαντίστροφο φορτίο
reversible deformationανατρέψιμη παραμόρφωση
rhyoliteρυόλιθος
rich concreteσκυρόδεμα με μεγάλη περιεκτικότητα τσιμέντου
richter scaleκλίμακα Richter
riding qualityποιότητα κύλισης οδοστρώματος
riftτεκτονικό βύθισμα
right bank tributaryπαραπόταμος που συμβάλλει στην δεξιά όχθη του ποταμού, δεξιός παραπόταμος
right of Way or Rights of Wayδικαίωμα Πρόσβασης ή Δικαιώματα Πρόσβασης
right of way, widthζώνη απαλλοτριώσεως
rights of preemptionδικαίωμα τελευταίας ένστασης-άρνησης
ring follower gate; ring seal gate; paradox gateδακτυλιωτό θυρόφραγμα
ringπεριφερειακός
ringer craneπεριστρεφόμενος γερανός
ripperαναμοχλευτήρας
riprapλιθορριπή προστασίας, Rip- rap
risk allowanceπροσαύξηση για κάλυψη απροβλέπτων (ρίσκου)
river basinλεκάνη απορροής ποταμού
river courseρεύμα ποταμού
river flood routingδιάδοση πλημμύρας κατά μήκος του ποταμού
river gravelχαλίκια ποταμού
river intakeποτάμια υδροληψία
river mouthεκβολές ποταμού
river network; stream drainage patternυδρογραφικό δίκτυο
river stage; river levelστάθμη ποταμού
river trainingδιευθέτηση κοίτης ποταμού
riverποταμός
road cross-section in a cuttingδιατομή εν εκχώματι
road cross-section in a cuttingδιατομή σε έκχωμα
road cross-section on an embankmentδιατομή επιχώματι
road cross-section on an embankmentδιατομή επιχώματος
road limitεύρος καταλήψεως, Όριο
road limitεύρος καταλήψεως, Όριον
road or railway siversion; road oe railroad relocationμετατόπιση συγκοινωνιακών γραμμών (δρόμου ή σιδηροδρομικής γραμμής)
road yardπαράπλευρη οδός
roadbedσώμα της οδού
road-siteέρεισμα ακραίο
roadway of damδρόμος στη στέψη του φράγματος
roadwayκατάστρωμα οδού, λεωφόρος
roadway, carriagewayοδόστρωμα οδού
roadway, road surfaceοδόστρωμα
rock abutmentβραχώδης αντέρεισμα
rock boltαγκύριο βράχου
rock cut areaπεριοχή εκβραχισμού
rock mechanicsβραχομηχανική
rock quality designation (RQD) (total percentage of pieces of drill core within a drill run which exceed 10 cm in length)δείκτης ποιότητας βράχου (R.q.d.) (συνολικό ποσοστό τεμαχίων από τον πυρήνα μιας γεώτρησης, που έχουν μήκος μεγαλύτερο των 10 εκ.)
rockfallκαταπτώσεις βράχου
rockfill dam with asphaltic concrete cone wallλιθόρριπτο φράγμα με πυρήνα από ασφαλτικό σκυρόδεμα
rockfill dam with concrete facing, membrane or diaphragmλιθόρριπτο φράγμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα
rockfill dam with vertical (or inclined) clay coreλιθόρριπτο φράγμα με κατακόρυφο (ή κεκλιμένο) αργιλικό πυρήνα"
rockfill damλιθόρριπτο φράγμα
rodράβδος (πάσσαλος)
rolation firingανατίναξη με ανακυκλούμενες πυροδοτήσεις
roll waveκυλιόμενο κύμα ή στροβιλιζόμενο κύμα
rolled curbκράσπεδο στρογγυλεμένο
roller bitsπεριστρεφόμενα βίδια
roller drum gate; rolling gateκυλινδρικό θυρόφραγμα
roller gate; stoney gateθυρόφραγμα Stoney
rollerκυλινδροσυμπιεστής, οδοστρωτήρας
rollerοδοστρωτήρας/ συμπυκνωτής
roof gate; roof weir; bear trap gateκεκλιμένο επίπεδο κατακλινόμενο θυρόφραγμα
roof weir; bear trap damφράγμα με κεκλιμένο επίπεδο κατακλινόμενο θυρόφραγμα
rooterεκριζωτήρας, εκσκαφέας
rotary crusher; cone crusherκυλινδρικός θραυστήρας
rotary island, roundaboutsνησίδα κυκλικής κυκλοφορίας
rotary island, roundaboutsνησίς κυκλικής κυκλοφορίας
rotary servomotorπεριστροφικός σερβομηχανισμός
rotary valve; sphere valveσφαιρική βαλβίδα
rotating hammer drillπεριστροφικό κρουστικό
rotating shovelπεριστροφικό μηχανικό πτύο
rotationπεριστροφή
rough terrain craneγερανός με ικανότητα κίνησης σε ανώμαλο έδαφος
rough terrain modelδυσχερές τοπογραφικό ανάγλυφο
roughτραχύς
roughness testsδοκιμές ομαλότητας
round head buttress damαντηριδωτό φράγμα με στρογγυλές κεφαλές
routeχάραξη
routine maintenanceπεριοδική κανονική συντήρηση, συντήρηση ρουτίνας
routine overhaul; preventive maintenanceπροληπτική συντήρηση, περιοδική συστηματική συντήρηση
routingστρογγύλευμα πρανούς
row shootingανατίναξη εν σειρά
royghnessτραχύτητα
rubble damφράγμα από ξηρολιθοδομή
running costs; operating costsκόστος λειτουργίας
running sand; quick sandρέουσα άμμος
runoff coefficientσυντελεστής απορροής
runoffαπορροή
run-of-river power stationσταθμός παραγωγής χωρίς αναρίθμηση (ταμιευτήρα)
ruttingτροχοαυλάκωση
saddle damαυχενικό φράγμα
saddle spillwayαυχενικός εκχειλιστής
saddleαυχένας
safety factor against shear failureσυντελεστής ασφαλείας σε διατμητική αστοχία
safety factor against slidingσυντελεστής ασφαλείας σε ολίσθηση
safety fence, guardμεταλλικό στηθαίο ασφαλείας
safety limitόριο ασφαλείας
safety regulationsκανονισμοί ασφαλείας
safety spaceδιάκενο ασφαλείας οχήματος
safety spaceδιάκενον ασφαλείας οχήματος
safety zoneζώνη ασφαλείας πεζών
sailingιστιοπλοία
sand blastingαμμοβολή
sand drainστραγγιστήριο άμμου
sand replacement methodμέθοδος ισοδύναμου άμμου
sand trap scour gateθυρόφραγμα έκπλυσης αμμοσυλλέκτη
sand trapεξαμμωτής, αμμοσυλλέκτης
sandάμμος
sandstoneψαμμίτης
sappingυποσκάπτω
saturation curveκαμπύλη κορεσμού
saw blade cutterδιαμαντοκόφτης
scaffolding; falseworkικρίωμα, σκαλωσιά
scale effectεπιρροή της κλίμακας
scale model studyμελέτη σε ομοίωμα (μοντέλο) υπό κλίμακα
scale of aerial photographκλίμακα αεροφωτογραφίας
scalingαποφλοίωση
scarifiedαποξεσμένα/ φρεζαρισμένα
scenic routeμονοπάτια σε αξιοσημείωτο φυσικό περιβάλλον
schedule of pricesτιμολόγιο
scheme; projectέργο
schistσχιστόλιθος
schistosityσχιστότητα
sclerometerσκληρόμετρο
scope of the worksαντικείμενο των εργασιών
scour culvertαγωγός έκπλυσης προσχώσεων ή αγωγός καθαρισμού (δια μέσου του σώματος του φράγματος)
scour holeκοίλωμα από διάβρωση
scour outlet; scour sluiceδιώρυγα (άνοιγμα) έκπλυσης προσχώσεων ή καθαρισμού
scour pipeαγωγός έκπλυσης ή αγωγός καθαρισμού
scour tunnelσήραγγα έκπλυσης προσχώσεων ή σήραγγα καθαρισμού
scouring of sediment at low water levelέκπλυση προσχώσεων σε χαμηλές στάθμες νερού
scouringυποσκαφή
scouring; underminingυποσκαφή
scrapeαπόξεση
scraperαποξεστήρας, χωματοσυλλέκτης
screeded finishμόρφωση με τράβηγμα
screen cleaning machine; trashtrack rake gantryμηχάνημα (σύστημα) καθαρισμού εσχάρας
screenκόσκινο
screen; trashrackεσχάρα
screening plantσυγκρότημα, εγκατάσταση κοσκινίσματος
screeningsπροϊόντα καθαρισμού σχάρας
screw, boltκοχλίας
sealing coatστεγανωτική επάλειψη
sealing stripμεταλλική στεγανωτική ταινία
sealing with fines; silationσφράγισμα με λεπτόκοκκο υλικό
sealing worksεργασίες στεγάνωσης
searching for sitesέρευνα για θέσεις
seasonal storageεποχιακή αποθήκευση
secant pile cut offδιάφραγμα αλληλοτεμνόμενων πασσαλων
secant pilesαλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι
second stage concreteσκυρόδεμα 2ου σταδίου
secondary energy; non firm energy; secondary power (Gwh)δευτερεύουσα ενέργεια (Gwh)
secondary reinforcement (prestressed concrete)χαλαρός (δευτερεύων) οπλισμός (προεντεταμένου σκυροδέματος)
secondary reservoir and connecting aqueductδευτερεύων ταμιευτήρας και συνδετήριος υδαταγωγός (με τον κύριο ταμιευτήρα)
secondary stressδευτερεύουσα τάση
secondary weirs and intakesδευτερεύουσες υδροληψίες
second-hand plant; second-hand equipmentμεταχειρισμένα μηχανήματα, νοικιασμένος εξοπλισμός
sediment transport; solids transportστερεομεταφορά
sedimentπροσχωματικά υλικά, ιζήματα
sediment; sediment depositαπόθεση φερτών υλικών
sedimentary rockιζηματογενές πέτρωμα
sedimentation; siltingπροσχώρηση
seepage collarδιάφραγμα ανακοπής της διήθησης
seepage measurementμετρήσεις διαρροής
seepage pathδιαδρομή διήθησης
seepage patternδίκτυο διήθησης
seepageδιήθηση
seismic faultσεισμικό ρήγμα
seismic intensityσεισμική ένταση
seismic motionσεισμική κίνηση
seismic wave; shock waveσεισμικό κύμα
seismographσεισμογράφος
seismometerσεισμόμετρο
seismoscopeσεισμοσκόπιο
select tender listκατάλογος επιλογής διαγωνιζομένων
selected fillεπίχωση από επιλεγμένα υλικά
selected rockfillεπιλεγμένο υλικό λιθορριπής
selective widthdrawal (from selected depth in reservoir)επιλεκτική δειγματοληψία
self drilling rock boltsήλοι με αυτοδιατρητική κεφαλή
self propelled craneαυτοκινούμενος γερανός
self weightίδιο βάρος
self-closing valveθυρόφραγμα ή βαλβίδα αυτόματου κλεισίματος
semi-base load power station; semi base load plantσταθμός κυμαινόμενου φορτίου (ημιβάσης)
semi-outdoor powerplantυμιυπαίθριος σταθμός παραγωγής (χώρος γεννητριών στεγασμένος)
sensitivity of the regulationευαισθησία ρύθμισης
sensorαισθητήριο
separatorλωρίδα διαχωριστική
separatorλωρίς διαχωριστική
septic tankσηπτικός βόθρος
series of power station; chain of power plantsσειρά σταθμών παραγωγής
service roadοδός υπηρεσίας
service valveθυρόφραγμα λειτουργίας, βαλβίδα λειτουργίας
serviceυπηρεσία
serviceabilityεπιτελεστικότητα
set of record drawingsσειρά σχεδίων «όπως κατασκευάστηκε» και επιμετρικών Σχεδίων
set of rollers (for roller gate)σύστημα τροχών (για κυλιόμενο θυρόφραγμα)
setπήξη
setting out (of the works)τοπογραφκή χωροθέτηση (των έργων)
setting out lineγκαμπαρι, μοδίνα, περασιά, γραμμή αναφοράς
setting out lineγραμμή αναφοράς
setting timeχρόνος πήξης
settings (deep, shallow)βύθιση (στροβίλου ή αντλίας), (ρηχή ή βαθιά)
settlement deviceσυσκευή μέτρησης καθιζήσεων (καθιζησίμετρο)
settlement of disputesδιακανονισμός διαφωνιών (διαφορών)
settlementκαθίζηση
settling lagoon; settling basin; desiltingλεκάνη (δεξαμενή)
severally and jointlyνομ. από κοινού και εις ολόκληρον
sewer outfallέξοδος αποχετευτικού αγωγού
sewer system, sewerageαποχέτευση
sewerαγωγός αποχετεύσεως, υπόνομος
shaft power stationσταθμός παραγωγής σε φρέαρ
shaft sinkingεκσκαφή φρέατος (πηγαδιού)
shaft spillwayφρεατοειδής εκχειλιστής
shaftάξονας
shaftφρέαρ, πηγάδι
shaking screenπαλινδρομικό κόσκινο
shaleαργιλικός σχιστόλιθος (ιζηματογενής)
shallow earthquakeαβαθής σεισμός (0-70χλμ)
shape of reservoir basinσχήμα του ταμιευτήρα
shaping the foundationμόρφωση επιφάνειας θεμελίωσης
share out, distributeδιανέμω, κατανέμω
sharp crested weirεκχειλιστής λεπτής στέψης
sharp edged orificeστόμιο με αιχμηρά χείλη
sharp transitionαπότομη συναρμογή
shear forceδιατμητική δύναμη
shear jointδιατμητική διάκλαση
shear key; keywayαντιδιατμητική οδόντωση αρμού
shear strengthαντοχή σε διάτμηση
shear stressδιατμητική τάση
shear surfaceεπιφάνεια διάτμησης
shear testδοκιμή σε διάτμηση
sheep foot vibratory rollerοδοστρωτήρας/ συμπυκνωτής με πόδια αρνιού
sheepsfoot roller Grid rollerκυλινδροσυμπιεστής τύπου κατσικοπόδαρου
sheer crackδιατρητική τομή
sheet pile cut offδιάφραγμα από πασσαλοσανίδες
sheet pile wallτοίχος από πασσαλοσανίδες
sheet pileπασσαλοσανίδα
sheet pilingδιάφραγμα από πασσαλοσανίδες
shell curvesχαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας στροβίλων
shieldασπίδα διάνοιξης σήραγγας
shift (two or three shift working)βάρδια ( εργασία με δύο ή τρεις βάρδιες)
shifting of the bed; shifting of the main channelμετατόπιση κοίτης
shipping noteδελτίο αποστολής
shootingκυνήγι (με όπλο)
shooting; blastingανατίναξη
shoreακτή, παραλία
shoreline; banklineπερίγραμμα ή περίμετρος ταμιευτήρα
shoring (of a vertical surface) (action)ξυλότυπος (σανίδωμα) κατακόρυφης επιφάνειας (ενέργεια)
shortageέλλειψη, ανεπάρκεια
shotcreteεκτοξευμένο σκυρόδεμα
shoulderέρεισμα
shoulder, road siteέρπισμα
shoulder; shellσώμα στήριξης
shovel bucketκάδος μηχανικού πτύου
shovelμηχανικό πτύο
shrinkage limit (Ws)όριο συρρίκνωσης(WS )
shrinkageσυστολή
side embankmentπλευρικό ανάχωμα
side intakeπλευρική υδροληψία
side psillwayπλευρικός εκχειλιστής
side strip, margin, vergeέρεισμα μη σταθεροποιημένον
side walks, Footwayλωρίς κυκλοφορίας πεζών
sideπλευρά, όχθη
sieveκόσκινο
sighing of the contractυπογραφή σύμβασης
signageσήμανση
signal ( any object visible from a long distance for surveying e.g. beacon, church spire)σήμα ( κάθε αντικείμενο ορατό από μεγάλη απόσταση για χρήση τοπογραφική λ.χ φάρος - καμπαναριό)
significance, scope, extentενδιαφέρον, σημασία
sill (crest of spillway)στέψη εκχειλιστή
sill (of gate, stoplog)κατώφλι, έδραση (θυροφράγματος, δοκού έμφραξης)
sillκατώφλι
silt samplerδειγματολήπτης ιλύος
silt trap scour gateθυρόφραγμα έκπλυσης ιλυοσυλλέκτη
siltιλύς
siltation; filling with mudαπόθεση ιλύος
silting (of a river or reservoir)προσχώρηση
similitude criteriaκριτήρια ομοιότητας (προσομοίωσης)
similitudeομοιότητα (προσομοίωση)
single barμεμονωμένη ράβδος
single curvature arch damτοξωτό φράγμα διπλής καμπυλότητας
single layer liningεπένδυση με μία στρώση
sink holeδολίνη
sinkκαταβόθρα
sinking fundτοκοχρεολυτικό κεφάλαιο
site appraisalεκτίμηση της καταλληλότητας μιας θέσης
site clearanceαποψίλωση και εκχέρσωση (του χώρου των έργων)
site huts; site accommodationεργοταξιακά οικήματα
site investigation; site explorationεπιτόπια έρευνα (διερεύνηση, εξερεύνηση)
site officeεργοταξιακό γραφείο
site railwayεργοταξιακή σιδηροδρομική γραμμή
site roadεργοταξιακός δρόμος
siteεπιλογή θέσης ή χάραξης (χάραξη διώρυγας, δρόμου, γραμμής ηλεκτρικής μεταφοράς)
siteθέση
siting (of a dam)επιλογή θέσης του άξονα φράγματος
sketchσκαρίφημα
ski run; pisteπίστα σκι
skijump spillwayεκχειλιστής με κατασκευή εκτόξευσης
skimming wall; scum boardτοίχος διαχωρισμού του καθαρού νερού
skip;bucketκάδος, μπένα
sky-horseκινητό αντίβαρο γερανού
slabπλάκα
slabπλάκα σκυροδέματος, κατάστρωμα, το
slabπλάκα σκυροδέματος, πλάκα πρόσβασης, η
slateσχιστόλιθος (μεταμορφωμένος)
slave station. operating principleαυτόματος σταθμός Αρχή λειτουργίας
sledgeσφύρα, βαριά
slices method (slope stability)μέθοδος κατακόρυφων λωρίδων (ευστάθεια πρανούς)
sliding floorολισθαίνον δάπεδο
sliding formwork; slip formολισθαίνοντες ξυλότυποι
slidingολίσθηση
slip circleκύκλος ολίσθησης
slip joint; dismantling flange; sliding flangeαρμός αποσυναρμολόγησης
slope (of a hill or mounain)κλιτύς, πλαγιά (λόφου ή βουνού)
slope failure (embankment or cutting)αστοχία τεχνητού πρανούς (αναχώματος ή εκσκαφής)
slope failure (natural ground)αστοχία φυσικού πρανούς
slope of an embankmentπρανές αναχώματος, επιχώματος
slope of an excavationπρανές εκσκαφής
slope of cuttingπρανές εκ’ χώματος
slope protection; revetmentπροστασία πρανούς
slope stake; slope pegπασσάλωση πρανούς (φρυδιού εκσκαφής)
slope talusκορήματα πλαγιάς
slopeκλίση ( ως προς την οριζόντια)
slopeπρανές
slope, bankπλαγιά
sloped curbκράσπεδο κεκλιμένο (λοξό)
slopes in cutsόρυγμα, τo
sloping upstream faceκεκλιμένο ανάντη μέτωπο
slotted bucket basinλεκάνη αποτόνωση με κυκλική σκάφη αναπήδησης με δόντια , βυθισμένη
sloughing of an embankment; sloughing of a cuttingαστάθεια αναχώματος ή φυσικού πρανούς (από εσωτερική διάβρωση)
sluice gate; penstock (U.k); slie gateολισθαίνον θυρόφραγμα
sluice section (part of a structure containing sluices)τμήμα του φράγματος ή εκχειλιστή εξοπλισμένο με θυροφράγματα ή βαλβίδες
sluice; undersluiceάνοιγμα με θυροφράγματα ή βαλβίδα
sluicewayδιώρυγα απαγωγής (φυγής)
slump coneκώνος δοκιμής κάθισης
slump testδοκιμή κάθισης
slump testsδοκιμές κάθισης
slumpκάθιση
slurry trenchτάφρος σκαμμένη με αιώρημα μπετονίτη
slurryαιώρημα
small valley; daleμικρή κοιλάδα
smooth drum vibrating rollerδονητικός οδοστρωτήρας με λείο τύμπανο
smooth shootingαπαλή μετάτμηση
smoothλείος
smoothing toolεργαλείο εξομάλυνσης, εργαλείο λείανσης, σβουράκι
snow cover; snow packχιονοκάλυψη, κάλυμμα χιονιού
snow gaugeχιονόμετρο
snow recordsμετρήσεις (καταγραφή) χιονοπτώσεων
snowχιόνι
snowfallχιονόπτωση
snowmelt storageχιονοαποθήκευση σε νερό
snowmeltτήξη (λιώσιμο) του χιονιού
soffitκάτω παρειά δοκού
soft loan; low interest loanχαμηλότοκο δάνειο
softening pointσημείο μέλθωσης
soil anchorsαγκύρια εδάφους
soil mechanicsεδαφομηχανική
soil pofileεδαφική τομή
soil susceptible frost actionέδαφος υποκείμενο σε δράση παγετού
soil workχωματουργικές εργασίες
soil-cementμίγμα χώματος-τσιμέντου
solid bucket basin; roller bucket basinλεκάνη αποτόνωσης με ολόσωμη κυκλική σκάφη αναπήδησης, βυθισμένη
solid head buttress damαντηριδωτό φράγμα με διευρυμένες κεφαλές
solitary waveμονήρες κύμα
sound barrierηχόφραγμα ή ηχομονωτικά πετάσματα
sounding weightβάρος (έρμα) βυθομέτρησης, (χελώνη)
soundingπειραματική διερεύνηση ποιότητας υποβάθρου
soundness of aggregatesανθεκτικότητα αδρανών
soundness testδοκιμή υγέιας πετρώματος
sowing grass seedσπορά χλοοτάπητα
spallingαπόθραυση
spallingεπιφανειακή θραύση και απόσταση
spanάνοιγμα
spare partsανταλλακτικά
spare unit; standby unitεφεδρική μονάδα
special Conditions of Contract SCCειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Special Service for managing Road Accesses & Networks (SS/RAN )Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προσβάσεων και Οδικών Αξόνων (ΕΠ/ΠΟΑ)
Special Service for managing Road networks, Ports & Urban Development (SS/RNPUD)Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Οδικών Αξόνων, Λιμανιών και Αστικής Ανάπτυξης (ΕΠ/ΟΑΛΑΑ)
specialistειδικός, ειδικευμένος
specific energyειδική ενέργεια
specific heatειδική θερμότητα
specific yield (l/s/km2)ειδική παροχή (λ/δλ/χλμ2)
specificationπροδιαγραφές
specificationπροδιαγραφή
specificationsπροδιαγραφές
spectrumφάσμα
spillage lossαπώλεια υπερχείλισης
spillageυπερχείλιση
spillway bridgeγέφυρα εκχειλιστή
spillway capacityπαροχετευτικότητα του εκχειλιστή, μέγιστη προχετευτικότητα εκχειλιστή
spillway channelδιώρυγα εκχειλιστή
spillway chuteκεκλιμένη διώρυγα (διώρυγα πτώσης) εκχειλιστή
spillway culvertαγωγός εκχειλιστή (στο σώμα φράγματος)
spillway gate; flood gateθυρόφραγμα εκχειλιστή
spillway pierμεσόβαθρο εκχειλιστή
spillway tunnelσήραγγα εκχειλιστή
spillwayεκχειλιστής, εκχειλιστής πλημμύρων
splayed footingαμφίπλευρο πέδιλο
split ring; extractorεξολκέας
splitterτοιχίο διαχωρισμού
spoil dumpsχωματερή
sprayed concrete; shotcreteεκτοξευμένο σκυρόδεμα
spreaderαντηρίδα, τεντόξυλο, δοκός αντιστήριξης
spreader; stretcherαντηρίδα, τεντόξυλο, δοκός αντιστήριξης
springπηγή
springing line (of intrados or extrados)γραμμή γενέσεων τόξων (εσωραχίου ή εξωραχίου)
springing of extradosγένεση εξωράχιου
springing of intradosγένεση εσωράχιου
springingγένεση τόξου
sprinkler irrigationάρδευση με καταιονισμό (τεχνητή βροχή)
sprocket chainαλυσίδα Galle
spun concreteσκυρόδεμα φυγοκεντρωμένο
squared timberορθογωνισμένη ξυλεία
sreambed;river bed; main channelκοίτη ρεύματος, κοίτη ποταμού
stability of regulationευστάθεια ρύθμισης
stability of reservoire slopesευστάθεια πρανών ταμιευτήρα
stabilized shoulderέρεισμα σταθεροποιημένο
stable channel; stable bedσταθερή κοίτη ποταμού
stable groutσταθερό ένεμα
staff gauge; depth gaugeσταθμημετρική κλίμακα
staff man; rodmanστοχοφόρος
stage groutingενέσεις (τσιμεντενέσεις) κατά στάδια
staged development of a projectανάπτυξη σε στάδια ενός Έργου
stage-discharge curveκαμπύλη στάθμης -παροχής
stagingπατάρι σκαλωσιάς
stainless steelανοξείδωτος χάλυβας
stainless steelχάλυβας, ατσάλι
stand pipe piezometer; open pipe piezometerσωληνωτό πιεζόμετρο
standard penetration test (SPT)πρότυπη δοκιμή διείσδυσης (SPT)
standard specificationπρότυπη προδιαγραφή
standing wave flumeυδαταγωγός μέτρησης στάσιμου κύματος
stank; partial bulkheadπρόφραγμα ή διάφραγμα ή πώμα έμφραξης (διώρυγας ή σήραγγας)
starter barsαναμονές
state corporationδημόσια επιχείρηση
state New Sections Acceptance Protocolπρωτόκολλο Παραλαβής Νέων Τμημάτων Δημοσίου
state New Sectionsνέα Τμήματα Δημοσίου
stateδημόσιο
statement of original conditionsκαταγραφή συνθηκών
statute (up to date)καταστατικό (ενήμερο, ενημερωμένο)
steady flowμόνιμη (σταθερή) ροή
steam curingσυντήρηση με ατμό
steel fibre reinforced concreteσκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες
steel reinforcedενισχυμένο με σίδηρο (δες παραπάνω στο hormigon armado lleva hierro dentro)
steel-concrete bond coefficientσυντελεστής συνάφειας χάλυβα - σκυροδέματος
steepαπότομος
steep-walled valleyκοιλάδα με απότομα αντερείσματα
stereo pairστερεοσκοπικό ζεύγος (αεροφωτογραφιών)
stiffness matrixμητρώο ακαμψίας
stilling basin; stilling poolλεκάνη ηρεμίας, αποτόνωση (καταστροφής) ενέργειας. (λεκάνη αποτόνωσης ενέργειας μέσω υδραυλικού άλματος)
stirrup; linkσυνδετήρας
stone pitching with filled joints (squared masonry,precast blocks)αρμολογημένη λιθοτομή
stop log storage siteθέση αποθήκευσης δοκών έμφραξης
stoplogsδοκοί έμφραξης
stoppage for yearly overhaulδιακοπή για ετήσια επιθεώρηση και συντήρηση
storage capacityχωρητικότητα για αποθήκευση
storage facilities and collecting worksέργα αποθήκευσης και συλλογής νερού
storage facilitiesέργα αποθήκευσης
storage rain gaugerαθροιστικό βροχόμετρο
storage reservoir; conservation reservoirταμιευτήρας αποθήκευσης
storageαποθήκευση
storageχωρητικότητα
straight (section between meanders)ευθύγραμμο τμήμα (μεταξύ μαιάνδων)
strain at failureανηγμένη παραμόρφωση κατά τη θραύση
strain gaugeμετρητής παραμόρφωσης, μηκυνσιόμετρο
strainανηγμένη παραμόρφωση
strained wireσυρματόσχοινο
strandκλώνος συρματόσχοινου
stratified flowδιαστρωματωμένη ροή (ρεύμα)
stratigraphyστρωματολογία
stratum; layerστρώμα
streamρεύμα, ρέμα
streambed intakeυδροληψία πυθμένα
strengthαντοχή
strengthening of a damενίσχυση φράγματος
stress meterτασόμετρο
stressτάση
stretch (of a river)τμήμα (ποταμού)
strikeαπεργία
strike; trendπαράταξη
stripped surface of concrete (without any finishing treatment)επιφάνεια σκυροδέματος άγρια (χωρίς επεξεργασία τελειώματος)
stripping topsoilαφαίρεση φυτικής γης
strippingυδροφιλία
strong motion seismographσεισμογράφος ισχυρής δόνησης
structural concreteσκυρόδεμα κατασκευών
structural modelστατικό ομοίωμα (μοντέλο)
structural timberξυλεία κατασκευών, δομική ξυλεία
structureκατασκευή
structureτεχνικά στατικά, δομή, σκελετός, πλαίσιο
structureτεχνικό
strut (horizontal)οριζόντια αντηρίδα, αντιστήριξη
subbaseυποβάση
subcontractσύμβαση υπεργολαβίας
subcontractorυπεργολάβος
sub-contractorυπεργολάβος
subcritical flow; tranquil flowυποκρίσιμη ροή ή ποτάμια ροή
subglacial streamυποπαγετωνικό ρέμα
subject toυποκείμενος, υπεξούσιος, υποτελής
submerged areaκατακλυσμένη περιοχή
submerged intakeβυθισμένη υδροληψία
submergedβυθισμένος
submerged; drownedβυθισμένος
subsidiary generating set using compensation water dischargeεξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από τις παροχές για ύδρευση, άρδευση κλπ
substanceουσία
substantial completionουσιαστική αποπεράτωση
substituteαντικαταστάτης
substitute, deputyαναπληρωτής, αντικαταστάτης
substratumυπόστρωμα
subtended angle (angle of intersection of lines normal to tangents at the extemities of a non-circular arc)άνοιγμα (γωνία) με κυκλικό τόξο
subtract, take awayαφαιρώ
sudden showerξαφνική μπόρα
sulphate resisting cementτσιμέντο ανθεκτικό στην προσβολή θειικών αλάτων
sumpφρεάτιο άντλησης
supercritical flow; rapid flowυπερκρίσιμη ροή ή χειμαρρώδης ροή
superelavation, Cantυπερήψωσις εν καμπύλη
superelevation, bankingυπερύψωση σε καμπύλη
superelevation, Cantυπερύψωση σε καμπύλη
supersulphated cementυπερθειϊκό τσιμέντο
supervisionεπίβλεψη
supervisory Boardεποπτικό συμβούλιο
suplantarαντικαθιστώ
supplementary Landσυμπληρωματικοί Χώροι
supplierπρομηθευτής
supply and installation; supply and erectionπρομήθεια και εγκατάσταση
supply worksέργα προσαγωγής (του σταθμού)
supplyτροφοδοσία
supported excavationεκσκαφή υποστηριγμένη
supporting layer; sub-baseυπόβαση
supporting rope; running cableσυρματόσχοινο κύλισης
surface creepεπιφανειακός ερπυσμός
surface eddyεπιφανειακός στροβιλισμός
surface flooding irrigationάρδευση με επιφανειακή διάχυση
surface flowεπιφανειακή ροή
surface intakeεπιφανειακή υδροληψία
surface moistureεπιφανειακή υγρασία
surface textureεπιφανειακή υφή
surface water gallyστόμιον εισροής υπονόμου
surface waveεπιφανειακό κύμα
surge chamberθάλαμος εκτόνωσης
surge chamber; surge tank (above ground)πύργος ανάπλασης, δεξαμενή ανάπλασης (υπέργεια)
surge shaftφρέαρ ανάπλασης
surplusπλεόνασμα, περίσσευμα
surroundingπου περιτυλίγει
surroundings (of a river) (not in common use)γειτονική περιοχή ποταμού
surveillance (of works)έλεγχος συμπεριφοράς (έργων)
survey instrumentsτοπογραφικά όργανα
survey marker; survey monumentτοπογραφική σήμανση
survey planτοπογραφικό συνεργείο (ομάδα)
survey point; survey stationσημείο ή στάση τοπογραφικών παρατηρήσεων
survey stationστάση παρατηρήσεων
survey stationστάση παρατηρήσεων
survey stationστάση τοπογραφικών παρατηρήσεων
surveyέρευνα
surveyτοπογραφική μελέτη
surveyτοπογραφικός έλεγχος - μέτρηση
surveyingτοπογραφία
surveyor (using a surveying instrument); (instrument man)χειριστής τοπογραφικού οργάνου
surveyorεπιθεωρητής, εκτιμητής
surveyorτοπογράφος
suspended load transportμεταφορά αιωρούμενων υλικών
suspended load; suspended sedimentστερεοπαροχή αιωρούμενων υλικών
suspended solidsαιωρούμενα στερεά
swell (long period)κύμα (μεγάλης περιόδου)
swelling clay; expanding clayδιογκούμενη άργιλος
swellingδιόγκωση
swivel; injection nozzleστόμιο ενέσεως
syphon mouthστόμιο εισόδου σίφωνα
syphon spillwayσιφωνοειδής εκχειλιστής
system load factor (for a certain period of time)συντελεστής φορτίου συστήματος (για μια ορισμένη περίοδο)
system peak loadφορτίο αιχμής του συστήματος
t1 Period Constructionsκατασκευές Περιόδου Τ1 "T1 Period Work Completion Certificate or WCCΤ1"
tacheometerταχύμετρο
tacit, unspoken, impliedσιωπηρός, εξυπακουόμενος, υπονοούμενος
tack coatσυγκολλητική στρώση
tail mast rail trackσιδηροτροχιές κύλισης κινητού πυλώνα
tail mast; tailowerκινητός πυλώνας
tailbayστάθμη κατάντη (ενός Έργου)
tailbay; afterbayέξοδος διώρυγας ή σήραγγας φυγής
tailrace canalδιώρυγα φυγής
tailrace tunnelσήραγγα φυγής
tailraceέργα φυγής
tailwater levelστάθμη διώρυγας φυγής ή στάθμη κατάντη
talusκορήματα
tampσυμπιέζω, συμπυκνώνω με επιφανειακό δονητή ή κόπανο
tangential adjustmentεφαπτόμενη διόρθωση
tangential displacementεφαπτομενική μετακίνηση
tangential loadεφαπτομενικό φορτίο
tangential stressεφαπτόμενη τάση
taperχοάνη
tapping pointσημείο ελέγχου ροής
tCCτεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
tee head buttress damαντηριδωτό φράγμα με αμφιπροέχουσες κεφαλές
telemetering rain gaugeτηλεμετρικό βροχόμετρο (βροχογράφος)
telemetering water level indicatorτηλεμετρικό σταθμήμετρο (σταθμηγράφος)
tellurometer (for precise measurament of distance by radio microwaves)τελλουρόμετρο (E.d.m.) (για υψηλής ακρίβειας μέτρηση αποστάσεων με χρήση ραδιοκυμάτων)
templetπερίγγραμμα ελεύθερου χώρου
temporary bench markπροσωρινό ρέπερ, προσωρινή χωροσταθμική αφετηρία
temporary Constructionsπροσωρινές Κατασκευές
temporary workers; casual workersπροσωρινό (έκτακτο) προσωπικό
temporary worksπροσωρινά έργα
tender designμελέτη δημοπράτησης
tender documentsτεύχη δημοπράτησης
tenderπλειοδοσία, διαγωνισμός
tender; bidπροσφορά
tenderer; bidderμειοδότης, διαγωνιζόμενος
tendonsτένοντες
tensile strainπαραμόρφωση εφελκυσμού
tensile strengthαντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή τάνυσης
tensile stressεφελκυστική τάση
tensile stressτάση εφελκυσμού
tensile testδοκιμή σε εφελκυσμό
tension, voltageχαμηλή τάση
tensorτανυστής
terminal boardτερματικός πίνακας
terminal moraineμετωπική μοραίνη, μετωπικός λιθώνας
termination (of contract)διακοπή, Τερματισμός
termination Noticeγνωστοποίηση Καταγγελίας
terms of referenceπροδιαγραφή υπηρεσιών (του Συμβούλου Μηχανικού)
test coreπυρήνας (καρότο) για δοκιμές
test holeερευνητική γεώτρηση
test pitερευνητικό σκάμμα
test sampleδοκίμιο
testδοκιμή, η
thalwegμισγάγγεια, Thalweg
thawτήξη, λιώσιμο
the first designαρχική πρόταση
theodoliteθεοδόλιχος
thermal conductivityθερμοαγωγικότητα
thermal expansion coefficientσυντελεστής θερμικής διαστολής
thermal expansionθερμική διαστολή
thermal pollutionθερμική μόλυνση
thermal shrinkageθερμική συστολή
thermal stratificationθερμική διαστρωμάτωση
thermoclineμεταλίμνιο
thermo-coupleθερμοστοιχείο
thich arch damπαχύ τοξωτό φράγμα
thick plankμαδέρι
thickness of beamπάχος δοκού
thickness of buttressπάχος αντηρίδας
thickness of damπάχος φράγματος
thicknessπάχος
thin arch damλεπτό τοξωτό φράγμα
third party claimsαπαιτήσεις τρίτων
third party insuranceασφάλιση για ζημιές σε τρίτους
third party risksκίνδυνοι προς τρίτους
threadσπείρωμα
three phaseτριφασικό ρεύμα
three-dimensional analysisτρισδιάστατη ανάλυση
thrustεπώθηση
tiltdozerπροωθητήρας με κεκλιμένη λεπίδα, μπουλντόζα με κεκλιμένη λεπίδα
tilting drum mixerαναμικτήρας με ανατρεπόμενο τύμπανο
tilting gate; oscillating flashboarsκατακλινόμενο θυρόφραγμα
tilting skipπεριστρεφόμενος (ανακλινώμενος) κάδος (μπένα)
tiltingανατροπή
timberξυλεία
time cupκαψύλλιο με επιβράδυνση
time for completon (civil works)συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών (έργων Πολιτικού Μηχανικού)
timetableχρονοδιάγραμμα
to abstract waterεκτροπή (απόληψη) νερού
to assess, to rateεκτιμώ, βαθμολογώ
to be infested withασθενώ από, προσβάλλομαι από ασθένεια
to call for tendersπρόσκληση (Διακήρυξη) για υποβολή προσφορών
to certify a copy of a documentεπικυρώνω φωτοαντίγραφο
to choke water intakes; to obstruct water intakesφράζω υδροληψίες
to clean a screenκαθαρίζω εσχάρα
to clear a slopeκαθαρισμός πρανούς
to concreteσκυροδετώ
to draw downυποβιβάζω τη στάθμη
to draw off; to withdrawαπόληψη νερού από τον ταμιευτήρα
to emptyεκκενώνω (πλήρως)
to excavate a tunnelδιανοίγω μια σήραγγα
to excavateεκσκάπτω, σκάβω
to fence landπερίφραξη γης (χώρου)
to fillγεμίζω
to give an incentive toδίνω κίνητρο
to indemnifyαπαλλάσσω (νομικά) από ευθύνη
to indemnifyαποζημιώνω
to install stoplogs; to lower stoplogs into placeτοποθέτηση δοκών έμφραξης
to make a closed traverse surveyαποτύπωση (τοπογραφική) με κλειστή όδευση
to make a snow surveyκαταγράφω, αποτυπώνω την χιονοκάλυψη
to matureεκπνέω, λήγω
to measure the dimensionsμέτρηση διαστάσεων
to orderπαραγγέλλω
to place an order with Xαναθέτω παραγγελία σε κάποιον
to pour (an arch, beam, floor, wall, column, etc)διαστρώνω (τόξο, δοκό, πλάκα, τοίχο, υποστύλωμα κλπ)
to primeοπλίζω, ετοιμάζω για ανατίναξη (συνδεσμολογίες κλπ)
to pump against a head ofάντληση υπό φορτίο...
to pumpαντλώ
to ram a charge homeσυμπυκνώνω το εκρηκτικό μέσα στο διάτρημα
to scarifyαναμοχλεύω
to strip formworkαφαίρεση ξυλοτύπων
to take charge of sth, attend to sthαναλαμβάνω
to timber a tunnelυποστηρίζω μια σήραγγα με ξυλεία
to trenchδιανοίγω τάφρο, σκάβω όρυγμα
to trim a slopeξεσκάρωμα πρανούς εκσκαφής
to turbine under a head ofλειτουργία στροβίλου υπό φορτίο...
toe drainστραγγιστήριο κατάντη ποδός φράγματος
toe of dam (concrete dams); downstream toe of dam othersκατάντη πόδι του φράγματος
toe wall; foot wallτοίχος ποδός φράγματος
toe weightαντίβαρο ποδός φράγματος
toleranceανοχή
toolεργαλείο
tools; cuttersεργαλεία, κοπίδια, μακάπια
top heading baseστέψη
top of damστέψη φράγματος
top soilφυτικές γαίες
top thicknessπάχος στέψης (στατικό, για φράγματα από σκυρόδεμα)
top widthπλάτος στέψης
topographical changeμεταβολή της τοπογραφίας
topsoilφυτοκάλυψη (υλικό)
torrentχείμαρρος
torsional adjustmentστρεπτική διόρθωση
tortαδικοπραξία
total cut offολικό διάφραγμα
total headολικό φορτίο
total present worthολική παρούσα αξία
total sediment load; total solids loadσυνολική στερεοπαροχή (συρόμενα & αιωρούμενα)
tower craneδομικός γερανός, γερανός με πυλώνα
tracerανιχνευτής
tracked crane; crawler craneερπυστριοφόρος γερανός
tracked vehicles; crawler vehiclesερπυστριοφόρα οχήματα
tractorελκυστήρας, τρακτέρ
trading companyεμπορική εταιρία
traffic islandνησίδα κυκλοφορίας
traffic labelπινακίδες κυκλοφορίας (γενικώς)
trailerρυμουλκούμενο όχημα
trainτρένο, σιδηροδρομικός σταθμός, αμαξοστοιχία
training wallκαθοδηγητικός τοίχος
transformer compoundχώρος μετασχηματιστών
transformer hall; transformer galleryαίθουσα ή θάλαμος ή στοά μετασχηματιστών
transient calculation; time-history analysisδυναμικός υπολογισμός, ανάλυση σε χρονοσειρές
transit mixer; truck mixerαναμικτήρας σε φορτηγό , αυτοκινούμενος αναμικτήρας
transition linkμεταβατικό επίχωμα
transition slabπλάκες μετάβασης
transition zone; semi-pervious zoneμεταβατική ζώνη (ημιδιαπερατή ζώνη)
transitionσυναρμογή
transit-mixed concrete; truck-mixed concreteμεταφερόμενο και αναμειγνυόμενο σε αυτοκίνητο σκυρόδεμα
transmitting stationσταθμός εκπομπής
transportation plantεξοπλισμός (μηχανήματα) μεταφορών
transported sedimentμεταφερόμενα, φερτά υλικά
transversalεγκάρσιος
transverse drainageεγκάρσια αποστράγγιση
transverse reinforcementεγκάρσιος οπλισμός
trap efficiency (of a reservoir); rate of silting (in a reservoir)ρυθμός απόθεσης φερτών σε ταμιευτήρα
trash boomπλωτό ζεύγμα συγκράτησης επιπλέοντων φερτών υλικών
trash skipκάδος συγκέντρωσης φερτών υλικών
travelled way, Road surfaceοδόστρωμα οδού
travelling craneκινητός γερανός
travelling formworkκινητός ξυλότυπος
travelling gantryκινητή γερανογέφυρα ή κυλιόμενη γερανογέφυρα
traverseόδευση
trench excavationεκσκαφή τάφρου
trenchτάφρος
trench, feather edgedσκάφη οδού
trial blastingδοκιμαστική ανατίναξη
trial embankmentδοκιμαστικό επίχωμα
trial load methodμέθοδος δοκιμαστικού φορτίου, προσεγγιστική μέθοδος
triangulation survey stationσημείο τριγωνισμού ή τριγωνομετρικό σημείο
tributaryπαραπόταμος
trip mechanism (for self closing valve)σύστημα αυτόματου κλεισίματος βαλβίδας
trolleyμεταφορικό φορείο, βαγονέτο
trowelled finishμόρφωση με μύστρισμα
trowelling machineμηχανή μυστρίματος
truck; lorryφορτηγό αυτοκίνητο, καμιόνι
tsunami; seismically generated sea waveτσουνάμι (θαλάσσιος κυματισμός λόγω σεισμού)
tufa ( from a calcareous spring)τραβερτίνης ( από ασβεστολιθική πηγή)
tuffτόφφος (ηφαιστειακός)
tunnel Emergency Niche (TEN)ερμάριο ανάγκης σήραγγας (ΕΑΣ)
tunnel entranceστόμιο σήραγγας
tunnel Exitσήραγγες διαφυγής
tunnel faceμέτωπο σήραγγας
tunnel invertδάπεδο σήραγγας
tunnel liningεπένδυση σήραγγας
tunnel liningτελική επένδυση
tunnel Risk Analysis Studyμελέτη Ανάλυσης Κινδύνων των Σηράγγων
tunnel spoilπροϊόντα εκσκαφής σήραγγας
tunnel supportυποστήριξη σήραγγας
tunnelοδική σήραγγα
tunnelσήραγγα
tunnelυπόγεια στοά
tunneling machineμηχάνημα διάνοιξης σηράγγων
tunnelling plantεξοπλισμός διάνοιξης σηράγγων
tunnels control centerκέντρο ελέγχου σηράγγων (ΚΕΣ)
turbidity currentρεύμα στροβιλισμού στερεών
turbine bypassπαράκαμψη στροβίλου, σύστημα (παροχής αέρα) περιορισμού υποπιέσεων στο στρόβιλο
turbulent flowτυρβώδης ροή
turfingκατασκευή χλοοτάπητα
turnbuckleσυσφιγκτήρας
turnkey contractσύμβαση με πληρωμή απολογιστικά
turnoverτζίρος
turnoverτζίρος, κύκλος εργασιών
two-dimensional analysisδισδιάστατη ανάλυση
typical Cross Sectionτυπική διατομή
unaltered rockυγιές πέτρωμα
unattended remotely controlled power stationτηλεχειριζόμενος σταθμός χωρίς φύλαξη
unblock, secure progress inβγαίνω από το αδιέξοδο
uncompacted rockfill; loose rockfillασυμπύκνωτη λιθορριπή
unconfined compression testδοκιμή σε ανεμπόδιστη θλίψη
unconfined Compressive Strength (UCS)θλιπτική αντοχή
uncontrolled spillwayεκχειλιστής χωρίς θυροφράγματα
under constructionυπό κατασκευή
under passκάτω διάβαση
underflowρεύμα πυθμένα
underground flowυπόγεια ροή
underground power stationυπόγειος σταθμός παραγωγής
underground reservoirυπόγειος ταμιευτήρας(υπόγεια δεξαμενή)
underground water; subsurface waterυπόγειο νερό
underpassκάτω διάβαση
underseepageδιήθηση μέσω θεμελίωσης
undertakeαναλαμβάνω, αποδέχομαι την ευθύνη
undertakingsαναληφθέν έργο
underwater blastingυποβρύχια ανατίναξη
underwater excavationεκσκαφή κάτω από το νερό
undisturbed sampleαδιατάρακτο δείγμα
uneconomic siteαντιοικονομική θέση
uniform flowομοιόμορφη ροή
uniform slopeμονοκλινής
unit (or set or machine) operated as an orificeμονάδα ή μονάδες λειτουργούσες για εκκένωση χωρίς σύνδεση με το σύστημα
unit bay; set bayχώρος μονάδας, ονόλιθος μονάδας
unit pricesτιμές μονάδας
unit undergoing maintenanceμονάδα σε συντήρηση
unit undergoing repairμονάδα σε επισκευή
unit weight (of soil) (γ)φαινόμενο βάρος (εδάφους) (γ)
unit weight (of solid particles)(γs)φαινόμενο βάρος (στερεών κόκκων) (γς)
unit weight of dry soil (γd)(formerly dry unit weight)φαινόμενο βάρους ξηρού εδάφους (γd) (πρώην ξηρό φαινόμενο βάρος)
unit weight of saturated soil (γsat) (formerly saturated unit weight)φαινόμενο βάρος κορεσμένου εδάφους (γsat) (πρώην κορεσμένο φαινόμενο βάρος)
unit weight of submerged soil (γ’) (formerly buoyant unit weight)φαινόμενο βάρος εδάφους υπό άνωση (γ΄) (πρώην φαινόμενο βάρος)
unlined canalανεπένδυτη διώρυγα
unofficial strike; wildcut strikeανεπίσημη απεργία
unreinforced concreteάοπλο σκυρόδεμα
unsteady flowμη μόνιμη (ασταθής) ροή
upgradingεπεμβάσεις
uplilftάνωση
upper or lower reservoir (pumped strorage scheme)άνω ή κάτω ταμιευτήρας (δεξαμενή )(σχήμα άντλησης-ταμίευσης)
upper reachάνω ρους
uppermost reservoirο πλέον ανάντη ταμιευτήρας
upstream blanketανάντη αδιαπέρατος τάπητας
upstream membrane; upstream diaphragmανάντη εύκαμπτη μεμβράνη
upstream membrane; upstream diaphragmανάντη εύκαμπτη στεγανή μεμβράνη
upstreamανάντη
urban sewageαστικά λύματα
useχρήση, χρησιμοποίηση
usefulness of a projectΩφελιμότητα ενός Έργου
utility (public)επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ)
utilization factor of runoffβαθμός ή συντελεστής χρησιμοποίησης της απορροής
u-turnεπιτόπου ανάκαμψη
vacant Possessionελεύθερη Χρήση
vacuum concreteσκυρόδεμα χωρίς κενά (εν κενώ)
valid, in force, in effectισχύουσα, ισχύων
valleyκοιλάδα
value engineeringτεχνική μελέτη
valve (or gate) at inlet to penstockθυρόφραγμα ή βαλβίδα στην αρχή του αγωγού πτώσης
valve at pump inlet or pump outletβαλβίδα στην είσοδο ή έξοδο της αντλίας
valve at turbine inletβαλβίδα στην είσοδο στροβίλου
valve galleryθάλαμος βαλβίδων
valveβαλβίδα
vanημιφορτηγό
vane apparatusσυσκευή μέτρησης διατμητικής αντοχής με πτερύγια
vane shear testδοκιμή διάτμησης με πτερύγιο
variable curvature archτόξο μεταβλητής καμπυλότητας
variable radius arch damτοξωτό φράγμα απλής καμπυλότητας
variable thickness arch damτοξωτό φράγμα μεταβλητού πάχους
variantπαραλλαγή
variation of rainfall (monthly, yearly)μεταβολή της βροχόπτωσης (μηνιαία, ετήσια)
varve (fine cyclic lake depositβάρβα (λεπτοστρωματώδης περιοδική λιμναία απόθεση)
varved clay (lacustrine)άργιλος με λεπτές κυκλοθεματικές ενστρώσεις ιλύος
vectorδιάνυσμα, άνυσμα
vegetation growth, Soil (humus), covering Plantingφυτική γωνία επένδυσης, φυτοκάλυψη
velocity head; kinetic headφορτίο ταχύτητας ή κινηματικό φορτίο
velocity profileκαμπύλη ( διάγραμμα) ταχύτητας (διάγραμμα κατανομής ταχύτητας σε μία διατομή)
velocity seismographσεισμογράφος μέτρησης ταχύτητας
vena contractaσυνεσταλμένη φλέβα, vera contrata
veneerκαπλαμάς
vent pipe; air duct; air ventαγωγός εξαερισμού
vent; orifice;openingάνοιγμα ή στόμιο ή εξαερισμός
versantκλιτύς, πλαγιά
vertical adjustmentκατακόρυφη διόρθωση
vertical clearance, Height clearanceελεύθερο ύψος κυκλοφορίας
vertical clearance, Height clearanceελεύθερον ύψος κυκλοφορίας
vertical control networkυψομετρικό δίκτυο ελέγχου
vertical curbκράσπεδο κατακόρυφο
vertical gateκατακόρυφα ανυψωμένο θυρόφραγμα
vFLSπΟΤ
via ductκοιλαδογέφυρα
viable siteοικονομική θέση
viaductοδογέφυρα, κοιλαδογέφυρα
vibrated concreteδονούμενο σκυρόδεμα
vibrating compactorδονητικό συμπυκνωτικό μηχάνημα
vibrating padfoot rollerδονητικός οδοστρωτήρας με κατσικοπόδαρα
vibrating rollerδονητικός κυλινδροσυμπιεστής (οδοστρωτήρας)
vibrating screenδονητικό κόσκινο
vibrating wire (instrument)δονούμενη χορδή
vibrating wire pendulumεκκρεμές δονούμενης χορδής
vibratorδονητής
vigaδοκάρι
vinyl resin concreteσκυρόδεμα με βυνιλική ρητίνη
void ratioδείκτης πόρων
volcanic sedimented rock formationsηφαιστειοϊζηματογενής πέτρωμα
volume of damόγκος φράγματος
volume of runoffόγκος απορροής
volume of voidsόγκος των πόρων
volumeterογκόμετρο
vortex; whirlpoolδίνη
wadiκοίτη ξεροπόταμου
wagonβαγόνι, σιδηροδρομικό όχημα
walks; footpathsατραποί, μονοπάτια
wandering (of a river)μαιανδρισμός (ποταμού)
wash drilling; water flush drillingδιάτρηση με έκπλυση
wash out coefficientσυντελεστής απόπλυσης
wash waterνερό έκπλυσης
washed rockfillδιαβρεγμένη λιθορριπή
washingαπόπλυση
wash-out gate; scour gateθυρόφραγμα έκπλυσης προσχώσεων
waste deposit pitsαποθεσιοθάλαμοι
waste waterυδατικά απόβλητα
water cement ratio (W/C)λόγος νερού / τσιμέντου
water conduitαγωγός νερού
water content (concrete composition)περιεκτικότητα σε νερό (Σύνθεση σκυροδέματος)
water content (soil)περιεκτικότητα σε νερό (εδάφους)
water equivalent (of snow)υδατοϊσοδύναμο του χιονιού
water hammerυδραυλικό πλήγμα
water level indicatorσταθμήμετρο
water level recorderσταθμηγράφος
water qualityποιότητα νερού
water reducing agentελαττωτικό ύδατος
water regulatorδοσομετρητής νερού, ρυθμιστής νερού
water repellent cementυδαταπωθητικό τσιμέντο
water resource managmentδιαχείριση υδάτινων πόρων
water skiingθαλάσσιο σκι
water spraying of concreteψεκασμός σκυροδέματος με νερό
water surface areaέκταση επιφάνειας νερού
water surface slopeκλίση ελεύθερης επιφάνειας νερού ή υδραυλική κλίση
water surfaceεπιφάνεια νερού (λίμνης)
water testδοκιμή εισπίεσης
water vapourυδρατμός
water velocityταχύτητα νερού
watercourseυδατικό ρεύμα
watering; springing (for earthworks)διαβροχή, ψεκασμός
watermilfoilυδρόβιο Μυριόφυλλο
watershed; divideυδροκρίτης
waterstop; water barστεγανωτική ταινία (αρμού)
waterwayπλωτή διώρυγα
waterwayπλωτή διώρυγα, διώρυγα ναυσιπλοΐας
waterwayυδαταγωγός
waterwayυδαταγωγός, πλωτή διώρυγα, διώρυγα ναυσιπλοΐας
wave actionδράση των κυμάτων
wave velocity. arrangementταχύτητα κύματος. διάταξη
wave wallτοίχος προστασίας από κυματισμό
waveκύμα (γενικά)
waveκύμα (μικρής περιόδου)
wax method of determining densityπροσδιορισμός συμπύκνωσης με τη μέθοδο παραφίνης
weaken, debilitateαποδυναμώνω
wearing course, base courseοδοστρωσία
weathered rockαποσαθρωμένος βράχος
weatheringαποσάθρωση
wedge analysisανάλυση με τη μέθοδο των σφηνών (διέδρων)
wedge gate valve; sluice valveδικλείδα
wedge shapedσφηνοειδής
weigh-batcherδοσομετρητής με ζύγιση
weighbridgeζυγιστήριο
weighted net headσταθμικό καθαρό φορτίο ή κεντροβαρικό καθαρό φορτίο
weighting of a slopeεπίχωμα αντιστήριξης πρανούς
weirεκχειλιστή, φράγμα εκτροπής, αναβαθμός εκτροπής
welded jointένωση με συγκόλληση
welded steel fabricσυγκολλητό δομικό πλέγμα
wellφρέαρ, πηγάδι
wet spell; rainy periodβροχερή περίοδος
wet yearυγρό έτος
wetted areaυγρή διατομή
wetted perimeterβρεχόμενη περίμετρος
wetting and drying testδοκιμή σε διαβροχή - ξήρανση
wheeled craneτροχοφόρος γερανός
wheeled dozer; turnadozerτροχοφόρος προωθητήρας
width of carriagewayπλάτος οδοστρώματος
width of crownπλάτος καταστρώματος
width of damπλάτος φράγματος
width of vehicleπλάτος οχήματος
wildfowlαγριοπούλια, νεροπούλια
wildfowling areaπεριοχή κυνηγίου νεροπουλιών
wildfowlingκυνήγι αγριοπουλιών, νεροπουλιών
wildlife; faunaπανίδα
winding drum; winchβαρούλκο
wing cut offπλευρικό διάφραγμα
wing wallπτερυγότοιχος
withdrawal from reservoirαπόληψη νερού από τον ταμιευτήρα
woodland; forestδάσος, δρυμός
workabilityεργασιμότητα
working drawing; construction drawingσχέδιο εφαρμογής
working lifeδιάρκεια ζωής
working platformεξέδρα (πλατφόρμα) εργασίας
works price listτιμολόγιο εργασιών
worksέργα
worksεργασίες
worksiteεργοτάξιο
yachtingερασιτεχνική ναυσιπλοΐα
year of average rainfallέτος μέσης βροχόπτωσης
year of completionέτος αποπεράτωσης
year to year reservoirταμιευτήρας υπερετήσιας ρύθμισης
yearly flow; daily flowετήσια παροχή, ημερήσια παροχή
zoned earthfill damχωμάτινο φράγμα με ζώνες
« Last Edit: 28 Oct, 2022, 11:00:54 by spiros »
Translation is the art of failure – Umberto Eco


 

Search Tools