αχρεώστητα

evitaki

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 171
Η Κυρία ΧΧ έλαβε αχρεώστητα το ποσό των ..€.

Ευχαριστώ πολύ


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 818091
  • Gender:Male
 • point d’amour
Κατά συνέπεια, τα πορτοκάλια που είχαν αρχικώς προβλεφθεί ως πληρωμή για τις παρτίδες 3, 4 και 6 αντικαταστάθηκαν χωρίς να υπάρξει αχρεώστητη καταβολή
Die Partien Nrn. 3, 4 und 6, die ursprünglich in Orangen zu bezahlen waren, sind also ersetzt worden, ohne dass eine nicht geschuldete Zahlung geleistet worden wäre

Δεν προσκομίστηκε, όμως, κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι ενδεχομένως αχρεώστητα δοθέντες 1 800 τόνοι προκάλεσαν την αναστάτωση που αναφέρει η ενάγουσα.
Es wurde jedoch keineswegs nachgewiesen, dass diese möglicherweise zuviel erhaltenen 1 800 Tonnen die von der Klägerin behaupteten störenden Auswirkungen gehabt haben.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001A0226:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001A0226:DE:HTML

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την απόφαση έγκρισης αναζητούνται. Το ενδιαφερομένο κράτος μέλος είναι επικουρικά υπεύθυνο για την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα για ενέργειες στις οποίες εφαρμόζεται η εγγύηση την οποία αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης 83/516/ΕΟΚ.
Ein Betrag, der nicht unter den in der Entscheidung über die Genehmigung festgelegten Bedingungen verwendet wurde, ist zu erstatten. Der betroffene Mitgliedstaat haftet subsidiär für die ohne Rechtsgrund empfangenen Beträge, die für Maßnahmen gezahlt wurden, für welche die Gewährleistung nach Artikel 2 Absatz 2 des Beschlusses 83/516/EWG gilt.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R2950:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983R2950:DE:HTML

αχρεώστητα (επίρρημα) χωρίς να υπάρχει πραγματικό χρέος, χωρίς να υπάρχει πραγματική οφειλή.
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
« Last Edit: 01 Dec, 2009, 14:19:18 by spiros » 

Search Tools