Αγγλοελληνικό γλωσσάρι όρων τεκμηρίωσης (ΤΕΕ) → English-Greek documentation terms glossary

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852008
    • Gender:Male
  • point d’amour
Αγγλοελληνικό γλωσσάρι όρων τεκμηρίωσης (ΤΕΕ) → English-Greek documentation terms glossary

EnglishGreek
abbreviated qualifying elementσυντομευμένο προσδιοριστικό στοιχείο
abbreviationσυντομογραφία, σύντμηση
abridgementσύνοψη
abstracts, pageπεριλήψεις, σελίδα
abstracts, sheetπεριλήψεις, φύλλο
accessπρόσβαση
accessibilityπροσβασιμότητα
accompanying materialσυνοδευτικό υλικό
acknowlegmentευχαριστίες
acquisitionαπόκτηση
acronymαρτικόλεξο, ακρώνυμο
addendum, additionπροσθήκη
administrative unitδιοικητική μονάδα
aerial representationαεροφωτογραφία
affiliation of authorδιεύθυνση, επαγγελματική συγγραφέα
affiliation of authorεπαγγελματική διεύθυνση συγγραφέα
affix: morphemeπρόσφυμα
allowanceαποζημίωση
alphabetical orderαλφαβητική σειρά
analysis centre informationκέντρο ανάλυσης πληροφοριών
analysis, information centreανάλυση, κέντρο πληροφοριών
annex, titleπαράρτημα, τίτλος
annual reportετήσια έκθεση
annualεπετηρίδα
anthologyανθολογία
applications, softwareεφαρμογές λογισμικού
apprendixπαράρτημα
appropriatenessκαταλληλότητα
approval, signatureέγκριση, υπογραφή
archive scienceαρχειονομία
archive, fileαρχείο
areaπεριοχή
arrangement codeκώδικας κατάταξης
art originalsαυθεντικά έργα τέχνης
art printsγκραβούρες
art reproductionsέργων τέχνης, αντίγραφα
art, originalsέργα τέχνης, αυθεντικά
art, reproductionsέργα τέχνης, αντίγραφα
articleάρθρο
artificial languageτεχνητή γλώσσα
artificial wordτεχνητή λέξη
ascending spine titleανιών τίτλος ράχης
atlasάτλας
audiovisual documentοπτικοακουστικό τεκμήριο
authorσυγγραφέας
authority fileαρχείο καθιερωμένων όρων
autobiographyαυτοβιογραφία
availabilityδιαθεσιμότητα
availability, statementδιαθεσιμότητα, αναφορά
availability, statementδιαθεσιμότητα, αναφορά ή μνεία
biblidβιβλιογραφική, ταυτότητα άρθρου
bibliografical registerβιβλιογραφικός κατάλογος
bibliographic descriptionβιβλιογραφική περιγραφή
bibliographic entryβιβλιογραφική αναγραφή
bibliographic informationβιβλιογραφική πληροφορία
bibliographic recordβιβλιογραφική εγγραφή
bibliographical referenceβιβλιογραφική αναφορά
bibliographyβιβλιογραφία
bibliography, currentβιβλιογραφία, τρέχουσα
bibliography, hiddenβιβλιογραφία, κρυμμένη
bibliography, internationalβιβλιογραφία, διεθνής
bibliography, nationalβιβλιογραφία, εθνική
bibliography, retrospectiveβιβλιογραφία, αναδρομική
bibliologyβιβλιολογία
bindingδέσιμο
biographyβιογραφία
board, bulletinηλεκτρονικό, δελτίο
body of reportσώμα, κύριο (της έκθεσης)
body, corporateόργανο, συλλογικό
book jacket, dust coverπερικάλυμμα
bookβιβλίο
bookmobileβιβλιοαυτοκίνητο
bound physical unitsβιβλιοδετημένες φυσικές μονάδες
broker, informationπρακτορείο πληροφοριών
buildingκτίριο
bulletin boardηλεκτρονικό δελτίο
bulletinδελτίο
canonical orderκανονικοποιημένη σειρά
capital, expenditureπάγιες, δαπάνες
caption, cutline, legendλεζάντα
cartographic documentχαρτογραφικό τεκμήριο
cartoon, stripκόμικς
catalogueκατάλογος
catalogue, unionκατάλογος, συλλογικός
cataloguing in publication (CIP)δημοσίευμα, καταλογογράφηση (μέσα στο)
centre resource, mediaκέντρο πολυμέσων
centre, clearing houseκέντρο, ανταλλαγή πληροφοριών
centre, dataκέντρο δεδομένων
centre, documentationκέντρο τεκμηρίωσης
centre, information analysisκέντρο ανάλυσης πληροφοριών
centre, informationκέντρο πληροφόρησης
centre, media resourceκέντρο πολυμέσων
centre, referralκέντρο προσανατολισμού
centre, resourseκέντρο διδακτικού υλικού
chapter, clauseκεφάλαιο
characterχαρακτήρας
check digitψηφίο ελέγχου
chemical composition of the plantχημική σύσταση του φυτού
citation indexευρετήριο παραπομπών
citation, date ofημερομηνία παραπομπής
classification, subjectταξινόμηση, θεματική
classified orderσυστηματική σειρά
clause, chapterκεφάλαιο
clearing house centreκέντρο ανταλλαγής πληροφοριών
co-authorσυν-συγγραφέας
codeκώδικας
codingκωδικοποίηση
collection, libraryσυλλογή βιβλιοθήκης
collection, quisition, stockσυλλογή
collections on open accessσυλλογές ελεύθερης πρόσβασης
colophonκολοφών
columnστήλη
common titleκοινός τίτλος
communication theoryθεωρία επικοινωνίας
communicationεπικοινωνία
communication, systemεπικοινωνία, σύστημα
complex termπολυσύνθετος όρος
compound termσύνθετος όρος
compound wordσύνθετη λέξη
computer processingεπεξεργασία με Η/Υ
computer programπρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή
computerηλεκτρονικός υπολογιστής
computer, hostξένιος υπολογιστής
computer, processingηλεκτρονικός υπολογιστής, επεξεργασία
computer, programηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόγραμμα
conceptέννοια
conclusionsσυμπεράσματα
conditions of growthπροϋποθέσεις αναπτύξεως
conference proceedingsπρακτικά
content listπίνακας περιεχομένων
contents, table ofπίνακας περιεχομένων
continuous seriesσυνεχές περιοδικό δημοσίευμα
contractionσύντμηση
contraction, truncationαποκοπή (δεξιά)
contributionσυμβολή
conversion, dataμετατροπή δεδομένων
copyright libraryβιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας
copyrightπνευματικά δικαιώματα
copyright, statementπνευματικά δικαιώματα, μνεία ή αναφορά
corm, generalitiesκορμός, γενικότητες
corporate authorσυγγραφέας συλλογικό όργανο
corporate bodyσυλλογικό όργανο
corrigendaπαροράματα
corrigendumπαρόραμα
coverκάλυμμα
cross-referenceπαραπομπή
current bibliographyτρέχουσα βιβλιογραφία
current eventsεπίκαιρα γεγονότα
cutline, legend, captionλεζάντα
cytologyκυτταρολογία
data centreκέντρο δεδομένων
data conversionμετατροπή δεδομένων
data filesαρχεία δεδομένων
data mediumφορέας δεδομένων
data processingεπεξεργασία δεδομένων
data processing, format inεπεξεργασία δεδομένων, διάταξη
data transformationμετασχηματισμός δεδομένων
dataδεδομένα
data, centreδεδομένα, κέντρο
data, conversionδεδομένα, μετατροπή
data, fieldδεδομένα, πεδίο
data, mediumδεδομένα, φορέας
data, processingδεδομένα, επεξεργασία
data, statisticalδεδομένα, στατιστικά
data, transformationδεδομένα, μετασχηματισμός
databaseβάση δεδομένων
datafieldπεδίο δεδομένων
date of citationημερομηνία παραπομπής
date of publicationημερομηνία έκδοσης
date of revisionημερομηνία αναθεώρησης
date of updateημερομηνία ενημέρωσης
date, priorityημερομηνία προτεραιότητας
deposit libraryβιβλιοθήκη καταθέσεως
derivate documentπαράγωγο τεκμήριο
derivativeπαράγωγο
descending spine titleκατιών τίτλος ράχης
description, bibliographicalπεριγραφή, βιβλιογραφική
descriptorπεριγραφέας
developmentανάπτυξη
diaryημερολόγιο
dictionaryλεξικό
dioramasδιοράματα
diplomaπτυχίο
directory mapπίνακας ευρετηρίου διευθύνσεων
directoryευρετήριο διευθύνσεων, οδηγός, κατάλογος
discussion, listσυζήτηση, λίστα
dissertation, thesisδιατριβή
distribution limitationπεριορισμοί διάδοσης ή διάθεσης ή διανομής
distribution listκατάλογος αποδεκτών
distribution, limitationδιάθεση, περιορισμός
distribution, listαποδέκτες, κατάλογος
document data sheetφύλλο στοιχείων του τεκμηρίου
document in print formέντυπο δημοσίευμα
document retrievalανάκτηση τεκμηρίων
document, cartographicτεκμήριο, χαρτογραφικό
document, data sheetτεκμήριο, φύλλο στοιχείων
document, derivateτεκμήριο, παράγωγο
document, electronicτεκμήριο, ηλεκτρονικό
document, hostντοκουμέντο προέλευσης
document, iconicτεκμήριο, εικονογραφικό
document, in print formδημοσίευμα, έντυπο
document, itemτεκμήριο
document, originalτεκμήριο, πρωτότυπο
document, patentέκθεση ευρεσιτεχνίας
document, primaryτεκμήριο, πρωτογενές
document, printed musicτεκμήριο, έντυπο, μουσικής
document, retrievalτεκμήριο, ανάκτηση
document, secondaryτεκμήριο, δευτερογενές
documentation centreκέντρο τεκμηρίωσης
documentationτεκμηρίωση
documents in Brailleγραφή "Braille", υλικό
documents, on lineεπιγραμμικά τεκμήρια
donationδωρεά
drawingsσχέδια
drawings, lineσχέδια, γραμμικά
drawings, technicalσχέδια, τεχνικά
dust cover, book jacketπερικάλυμμα
edge titleτίτλος περιθωρίου
edition, statementέκδοση, μνεία
editorέκδοση, επιμελητής
effectivenessαποτελεσματικότητα
efficiencyαποδοτικότητα
electronic documentηλεκτρονικό τεκμήριο
electronic message systemσύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
elementστοιχείο
element, qualifyingστοιχείο, προσδιοριστικό
employee, workerυπάλληλος
encyclopediaεγκυκλοπαίδεια
equipment, description ofεξοπλισμός, περιγραφή του
equipment, full-timeισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
errataπαροράματα
erratumπαρόραμα
evaluationαποτίμηση
exchangeανταλλαγή
expenditureδαπάνες
expenditure, capitalδαπάνες, πάγιες
expenditure, operatingδαπάνες, λειτουργικές
extensionεπέκταση
facilitiesεγκαταστάσεις
facsimile reprintπανομοιότυπη ανατύπωση
festschriftαφιέρωμα
field tagσύμβολο πεδίου
field, library identificationπεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας
field, tagπεδίο, σύμβολο
figureσχήμα
file,archiveαρχείο
files, dataαρχεία δεδομένων
filing areaταξιθετική περιοχή (ζώνη)
filing characterταξιθετικός χαρακτήρας
filing criterionταξιθετικό κριτήριο
filing entryταξιθετική αναγραφή
filing hierarchyταξιθετική ιεραρχία
filing levelταξιθετικό επίπεδο
filing qualifierταξιθετικό προσδιοριστικό στοιχείο
filing sectionταξιθετικό τμήμα
filing sequenceταξιθετική ακολουθία (σειρά)
filing signalταξιθετικό σήμα
filing unitταξιθετική μονάδα (ενότητα)
filing valueταξιθετική αξία (τιμή)
filing wordταξιθετική λέξη
film libraryταινιοθήκη
fixed assetsαγαθά, πάγια
fold- outφύλλο, πτυσσόμενο
form and size of cellsμορφή και μέγεθος των κυττάρων
format in data processingδιάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων)
formative tissuesδιαπλασματικοί ιστοί
front coverεμπροσθόφυλλο
full-time equivalentισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
general libraryγενική βιβλιοθήκη
generic termδηλωτικός όρος κατηγορίας
globeσφαίρα, υδρόγειος
glossaryγλωσσάρι
goalσκοπός
graphic documentεικονογραφικό τεκμήριο
graphsγραφικές παραστάσεις
grid patternπλέγμα
group identifierδείκτης ομάδας
guideοδηγός
half-titleψευδότιτλος
half-title, pageψευδότιτλος, σελίδα
header, microficheεπικεφαλίδα μικρoφίσας
headingεπικεφαλίδα
hidden bibliographyκρυμμένη βιβλιογραφία
higher education, libraryτριτοβάθμια εκπαίδευση, βιβλιοθήκη
histogramsιστογράμματα
histologyιστολογία
homographyομοιογραφία
homonymity, homonymyομωνυμία
homonymy, homonymityομωνυμία
homophonyομοηχία
host computerξένιος υπολογιστής
host documentτεκμήριο προέλευσης
iconic documentεικονογραφικό τεκμήριο
identification of signsπροσδιορισμός συμβόλων
identification of termsπροσδιορισμός όρων
identifierαναγνωριστικό σύμβολο
identifier, subfieldσύμβολο υποπεδίου
illustration, list ofεικόνες, κατάλογος
illustration, pictureεικόνα
impressionεκτύπωση
in print form, documentέντυπο, δημοσίευμα
inanimate inclusions of protoplastsνεκρά εγκλείσματα πρωτοπλασμάτων
incunabulumαρχέτυπο
independent libraryανεξάρτητη βιβλιοθήκη
index entryαναγραφή ευρετηρίου
index headingεπικεφαλίδα (σημείο πρόσβασης) ευρετηρίου
index of a publicationευρετήριο ενός δημοσιεύματος
index subheadingδευτερεύον σημείο πρόσβασης (υπο - επικεφαλίδα)
indexευρετήριο
index, citationευρετήριο παραπομπών
index, publication ofευρετήριο ενός δημοσιεύματος
indexing languageγλώσσα ευρετηρίασης
indexing termόρος ευρετηρίασης
indexingευρετηρίαση
indicatorδείκτης
individual issuesεπιμέρους τεύχη
inflected formκλιτή μορφή
information analysis centreκέντρο ανάλυσης πληροφοριών
information brokerπρακτορείο πληροφοριών
information centre, analysisκέντρο πληροφοριών, ανάλυση
information retrievalανάκτηση πληροφοριών
information scienceεπιστήμη της πληροφόρησης
information systemπληροφοριακό σύστημα
informationπληροφορία
information, analysis centreπληροφορίες, κέντρο ανάλυσης
information, brokerπληροφορίες, πρακτορείο
information, recordedπληροφορία, καταχωρημένη
ingestion and movement of nutrientsλήψη και κίνηση θρεπτικών συστατικών
initialismαρχικά γράμματα
Institution of higher education, libraryΙδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη
interlendingβιβλιοθήκες, δανεισμός (μεταξύ)
international bibliographyδιεθνής βιβλιογραφία
International Standard Serial Number (ISSN)Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Περιοδικού Δημοσιεύματος
International Standard Book Number (ISBN)Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου
introductionεισαγωγή
issueέκδοση, τράβηγμα, τεύχος
issue, specialτεύχος, ειδικό
issues, individualτεύχη, επιμέρους
italic typeπλάγια τυπογραφικά
item, documentτεκμήριο
key, titleκλειδί τίτλος
key-wordκλειδί, λέξη
label, nodeετικέτα δεσμού
label, recordετικέτα εγγραφής
languageγλώσσα
language, artificialγλώσσα, τεχνητή
language, indexingγλώσσα ευρετηρίασης
language, naturalγλώσσα, φυσική
leave of titleφύλλο τίτλου
leavesφύλλα
legend, caption, cutlineλεζάντα
letterγράμμα
librarianβιβλιοθηκονόμος
librarian, trainedβιβλιοθηκονόμος, επαγγελματίας
librarianship, library scienceβιβλιοθηκονομία
library collectionσυλλογή βιβλιοθήκης
library identification fieldπεδίο βιβλιοθηκονομικής ταυτότητας
library networkδίκτυο βιβλιοθηκών
library of an institution of higher educationβιβλιοθήκη ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
library premisesχώροι βιβλιοθήκης
library systemσύστημα βιβλιοθηκών
libraryβιβλιοθήκη
library, collectionβιβλιοθήκη, συλλογή
library, copyrightβιβλιοθήκη πνευματικής ιδιοκτησίας
library, depositβιβλιοθήκη καταθέσεως
library, filmταινιοθήκη
library, generalβιβλιοθήκη, γενική
library, independentβιβλιοθήκη, ανεξάρτητη
library, mobileβιβλιοθήκη, κινητή
library, nationalβιβλιοθήκη, εθνική
library, networkβιβλιοθήκες, δίκτυο
library, non-specializedβιβλιοθήκη, μη ειδική
library, photographicβιβλιοθήκη φωτογραφιών
library, premisesβιβλιοθήκη, χώροι
library, publicβιβλιοθήκη, λαϊκή
library, referenceβιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης
library, researchβιβλιοθήκη έρευνας
library, schoolβιβλιοθήκη, σχολική
library, specialβιβλιοθήκη, ειδική
library, systemβιβλιοθήκη, σύστημα
limitation, distributionπεριορισμός, διάθεση
line drawingsγραμμικά σχέδια
list of illustrationsκατάλογος εικονογραφήσεων
list, discussionλίστα συζητήσεων
list, distributionκατάλογος αποδεκτών
list, referenceκατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών
living content of cellsζωντανό περιεχόμενο κυττάρων
loanδανεισμός
loans, registeredδανεισμοί, καταγραμμένοι
locatorτοπογραφικός δείκτης
locomotive movementsαυτοελαυνόμενες κινήσεις
machine readable formμορφή αναγνωρίσιμη από Η/Υ
manual, text bookεγχειρίδιο
manuscriptχειρόγραφο
mapχάρτης
map, tactileχάρτης, ανάγλυφος
mastheadεπικεφαλίδα
material, accompanyingυλικό, συνοδευτικό
material, pictorialυλικό, εικονογραφικό
material, supplementaryυλικό, συμπληρωματικό
meaning (of a sign)νόημα ενός σημείου
measurement of growthμέτρηση αναπτύξεως
media resource centreκέντρο πολυμέσων
medium, dataφορέας δεδομένων
medium, type ofκατηγορία μέσου
memoirsαπομνημονεύματα
messageμήνυμα
metabolismμεταβολισμός
microfiche headerεπικεφαλίδα μικρoφίσας
microficheμικροδελτίο
microfilmμικροταινία
microimageμικροεικόνα
missionαποστολή
mobile libraryκινητή βιβλιοθήκη
models, topographicσχέδια, τοπογραφικά
monographμονογραφία
monographic publicationμονογραφικό δημοσίευμα
morphemeμόρφημα
morphologyμορφολογία
motion pictureκινηματογραφική ταινία
movementsκινήσεις
multimedia kitsπολυμέσα
multi-volume publicationπολύτομο δημοσίευμα
museographyμουσειογραφία
museologyμουσειολογία
museumμουσείο
music, printed documentμουσική, έντυπο τεκμήριο
nameόνομα
national bibliographyεθνική βιβλιογραφία
national libraryεθνική βιβλιοθήκη
natural languageφυσική γλώσσα
network, libraryδίκτυο, βιβλιοθήκη
newsletterενημερωτικό δελτίο
newspaperεφημερίδα
newsprintεφημερίδα, χαρτί ειδικό για
node labelετικέτα δεσμού
nomenclatureονοματολογία
non-alphanumeric signμη αλφα-αριθμητικό κριτήριο
non-filing unitμη ταξιθετική μονάδα
non-preferred termμη προτιμώμενος όρος
non-specialized libraryμη ειδική βιβλιοθήκη
noteσημείωση
numberαριθμός
number, standardπρότυπος αριθμός
numbered citationαριθμημένη παραπομπή
numbering, sheetαρίθμηση φύλλων
numeralψηφίο
numeric orderαριθμητική σειρά
objectiveαντικειμενικός σκοπός
online documentsεπιγραμμικά τεκμήρια
open access, collectionsελεύθερη πρόσβαση, συλλογές
operating expenditureλειτουργικές δαπάνες
organographyοργανογραφία
original documentπρωτότυπο τεκμήριο
originals, artαυθεντικά έργα τέχνης
pageσελίδα
page, abstractσελίδα περιλήψεων
page, titleσελίδα τίτλου
pamphletφυλλάδιο
paragraphπαράγραφος
parallel titleπαράλληλος τίτλος
partτμήμα
parts of cells (component parts)μέρη κυττάρων (συστατικά μέρη)
patent documentέκθεση ευρεσιτεχνίας
performance indicatorδείκτης απόδοσης
performanceαπόδοση
periodicalπεριοδικό
photocopiesφωτοαντίγραφα
photocopying, printing, reproduction, reprographyαναπαραγωγή
photographic libraryβιβλιοθήκη φωτογραφιών
photographsφωτογραφίες
photοgraphic, libraryφωτογραφίες, βιβλιοθήκη
phraseφράση
physical properties of cellsφυσικές ιδιότητες κυττάρων
physical quantity, symbolφυσικό μέγεθος, σύμβολο
physical unitφυσική μονάδα
physical units, boundφυσικές μονάδες, βιβλιοδετημένες
physiologyφυσιολογία
pictorial materialεικονογραφικό υλικό
place of publicationτόπος δημοσίευσης
planσχέδιο
point, serviceσημείο εξυπηρέτησης
polysemyπολυσημεία
population to be servedπληθυσμός που εξυπηρετείται
prefaceπρόλογος
preferred termπροτιμώμενος όρος
prefixπόρθημα
preliminariesπροκαταρκτικά
premises, libraryχώροι βιβλιοθήκης
primary documentπρωτογενές τεκμήριο
primary responsibilityκύρια υπευθυνότητα
printed music documentπαρτιτούρα
printingεκτύπωση
printing, reproduction, reprography, photocopyingαναπαραγωγή
prints, studyσχέδια μελετών
priority dateημερομηνία προτεραιότητας
proceedingsπρακτικά
processing, computerεπεξεργασία με Η/Υ
processing, dataεπεξεργασία δεδομένων
processing, format (in data)διάταξη (στην επεξεργασία δεδομένων)
program, computerπρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή
public libraryλαϊκή βιβλιοθήκη
publication dateχρονολογία δημοσίευσης
publicationδημοσίευση
publication, date ofημερομηνία έκδοσης
publication, monographicδημοσίευμα, μονογραφικό
publication, place ofτόπος δημοσίευσης
publication, serialδημοσίευμα, περιοδικό
publisher identifierδείκτης εκδότη
publisherεκδότης
purchaseαγορά
qualifierπροσδιοριστικό στοιχείο
qualifying elementπροσδιοριστικό στοιχείο
qualityποιότητα
quasi-synonymityοιονεί συνωνυμία
quisition, stock, collectionσυλλογή
recommendationπρότυπο
record labelετικέτα εγγραφής
record libraryβιβλιοθήκη δίσκων
record, bibliographicεγγραφή, βιβλιογραφική
recorded informationκαταχωρημένη πληροφορία
recording, soundυλικό, ηχητικό
recordsπρακτικά
rectoπρόσθια όψη φύλλου
recurrent expenditureτακτικές δαπάνες
reduced scaleσμίκρυνση
reference libraryβιβλιοθήκη επιτόπιας πληροφόρησης
reference listκατάλογος βιβλιογραφικών παραπομπών
reference retrievalανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών
reference workπληροφοριακό υλικό
referenceπαραπομπή
reference, bibliographicalαναφορά, βιβλιογραφική
reference, citationπαραπομπή, αριθμημένη
reference, libraryπληροφόρηση (επιτόπια), βιβλιοθήκη
referral, centreπροσανατολισμός, κέντρο
register, bibliographicalκατάλογος, βιβλιογραφικός
registered loansκαταγραμμένοι δανεισμοί
registered userεγγεγραμμένος χρήστης
reliabilityαξιοπιστία
reportέκθεση
report, researchέκθεση, ερευνητική
reprintανατύπωση
reprint, facsimileανατύπωση, πανομοιότυπη
reproduction, reprography, photocopying, printingαναπαραγωγή
reproductions, artαντίγραφα έργων τέχνης
reprography, photocopying, printing, reproductionαναπαραγωγή
research libraryβιβλιοθήκη έρευνας
research reportερευνητική έκθεση
resource centreκέντρο διδακτικού υλικού
resource centre, mediaκέντρο πολυμέσων
resourcesπόροι
resourse, centreυλικό διδακτικό, κέντρο
responsibility, primaryκύρια υπευθυνότητα
responsibility, subordinateδευτερεύουσα υπευθυνότητα
retrieval, documentανάκτηση τεκμηρίων
retrieval, informationανάκτηση πληροφοριών
retrieval, referenceανάκτηση βιβλιογραφικών παραπομπών
retrospective bibliographyαναδρομική βιβλιογραφία
revision, date ofημερομηνία αναθεώρησης
rootρίζα
salaryμισθός
school libraryσχολική βιβλιοθήκη
science, informationεπιστήμη της πληροφόρησης
scope noteσημείωση
secondary documentδευτερογενές τεκμήριο
section titleτίτλος τμήματος
selected extractsεπιλογές
separating characterδιαχωριστής
serial publicationσειρά
serial publication, unboundπεριοδικό δημοσίευμα, μη βιβλιοδετημένο
serialπεριοδικό δημοσίευμα
serial, unboundδημοσίευμα, περιοδικό, μη βιβλιοδετημένο
series of reportεπετηρίδα
seriesσειρά
series, continuousπεριοδικό δημοσίευμα, συνεχές
service pointσημείο εξυπηρέτησης
service, point ofεξυπηρέτηση, σημείο
sheet of abstractφύλλο περιλήψεων
sheet, numberingαρίθμηση φύλλων
shelvesράφια
signσημείο
signature, approvalυπογραφή, έγκριση
significant punctuationενδεικτικό σημείο στίξης
signs, identification ofσύμβολα, προσδιορισμός
siteοικόπεδο
slidesδιαφανείς φωτογραφίες
sloping typeπλάγια τυπογραφικά
software applicationsεφαρμογές λογισμικού
sound recording libraryβιβλιοθήκη ηχητικού υλικού
sound recordingηχητικό υλικό
special issueειδικό τεύχος
special libraryειδική βιβλιοθήκη
specification, technicalπροδιαγραφή, τεχνική
spine titleτίτλος ράχης
spine title, ascendingτίτλος ράχης, ανιών
spine title, descendingτίτλος ράχης, κατιών
spine title, transverseτίτλος ράχης, οριζόντιος
spineράχη
spine, titleράχη, τίτλος
sponsorυπεύθυνος
staffπροσωπικό
standard numberπρότυπος αριθμός
standardπρότυπο
state of the art reportαναφορά υπάρχουσας κατάστασης
state of the artκατάσταση πραγμάτων
statement of availabilityμνεία διαθεσιμότητας
statement of copyrightμνεία πνευματικών δικαιωμάτων
statement of editionμνεία έκδοσης
statement, availabilityαναφορά, διαθεσιμότητα
statement, copyrightμνεία πνευματικών δικαιωμάτων
statement, editionμνεία έκδοσης
statistical dataστατιστικά δεδομένα
statisticsστατιστικές
stemθέμα λέξεως
stock, collection, quisitionσυλλογή
strip cartoonκόμικς
structureδομή
study printsσχέδια μελετών
sub-clauseυποκεφάλαιο
subfield identifierσύμβολο υποπεδίου
subfieldυποπεδίο
subject classificationθεματική ταξινόμηση
subjectθέμα
subordinate responsibilityδευτερεύουσα υπευθυνότητα
subrecordυποεγγραφή
sub-sub-clauseυπο-υποκεφάλαιο
subtitleυπότιτλος
suffixεπίθυμα
supplementσυμπλήρωμα
supplementary materialσυμπληρωματικό υλικό
symbolσύμβολο
synonymσυνώνυμο
synonymity, synonymyσυνωνυμία
synonymy, synonymityσυνωνυμία
systemσύστημα
system, communicationσύστημα επικοινωνίας
system, electronic messageσύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
system, informationσύστημα, πληροφοριακό
system, libraryσύστημα βιβλιοθηκών
table of contentsπίνακας περιεχομένων
tablesπίνακες
tactile mapανάγλυφος χάρτης
target populationπληθυσμός-στόχος
technical drawingsτεχνικά σχέδια
technical specificationτεχνική προδιαγραφή
termόρος
term, compoundόρος, σύνθετος
term, indexingόρος ευρετηρίασης
term, non preferredόρος, μη προτιμώμενος
term, preferredόρος, προτιμώμενος
terminologyορολογία
terms, identification ofόροι, προσδιορισμός
theory, communicationθεωρία επικοινωνίας
thesaurusθησαυρός
tissue formationδιάπλαση ιστών
title identifierδείκτης τίτλου
title of a seriesτίτλος σειράς
title of annexτίτλος παραρτήματος
title of clauseτίτλος κεφαλαίου
title of sectionτίτλος τμήματος
title pageσελίδα τίτλου
titleτίτλος
title, commonτίτλος, κοινός
title, edgeτίτλος περιθωρίου
title, leaveτίτλος, φύλλο
title, parallelτίτλος, παράλληλος
title, spineτίτλος ράχης
topographic modelsτοπογραφικά σχέδια
trained librarianεπαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος
transformation, dataμετασχηματισμός δεδομένων
translationμετάφραση
transparencyδιαφάνεια
transverse spine titleοριζόντιος τίτλος ράχης
treatiseπραγματεία
truncationσύντμηση
truncation, contractionαποκοπή (δεξιά)
type distinctionδιάκριση ανάλογα με τον τύπο
type of mediumκατηγορία μέσου
unbound serialsμη βιβλιοδετημένα περιοδικά δημοσιεύματα
union catalogueσυλλογικός κατάλογος
unit, administrativeμονάδα, διοικητική
unit, physicalμονάδα, φυσική
units (physical), boundμονάδες (φυσικές), βιβλιοδετημένες
update, date ofημερομηνία ενημέρωσης
userχρήστης
validityεγκυρότητα
vegetative organsβλαστικά όργανα
versionεκδοχή
versoοπίσθια όψη φύλλου
video recordingβιντεοταινία
vocabularyλεξιλόγιο
volumeτόμος
wageημερομίσθιο
withdrawalαπόσυρση
wordλέξη
word, artificialλέξη, τεχνητή
word, compoundλέξη, σύνθετη
word, keyλέξη κλειδί
worker, employeeυπάλληλος
yearbookεπετηρίδα


 

Search Tools