Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης - όριο 5.000 ευρώ [μετονομάστηκε σε Τίτλος Κτήσης Υπηρεσιών]

diceman · 87 · 107370

shiba

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 7
Ναι, μπορείς, πρέπει απλά να κάνεις λήξη επαγγέλματος στην εφορία και να το κοινοποιήσεις και στο ΤΕΒΕ.

Να είσαι καλά! Σε ευχαριστώ θερμά... Διότι από έναν εκδοτικό οίκο με τον οποίο συνεργάζομαι, μου είπαν ότι από τη στιγμή που θα γραφτώ έστω και μία φορά στο ΤΕΒΕ, ακόμη κι αν διακόψω, δεν μπορώ να επιστρέψω στο σύστημα με την απόδειξη δαπανών ποτέ ξανά... Μου φάνηκε υπερβολικά παράξενο αλλά δεν είμαι και σε θέση να παρακολουθώ τους νόμους για να δω πότε αλλάζει τι... Γι' αυτό ήθελα να το επιβεβαιώσω με εσάς....


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 823288
  • Gender:Male
 • point d’amour
Βέβαια, για καλό και για κακό, ρώτα κι ένα λογιστή ή την Εφορία -:)
« Last Edit: 25 Feb, 2009, 17:15:32 by spiros »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 823288
  • Gender:Male
 • point d’amour
Σχετική νομοθεσία:

Άρθρο 2 - Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

Για το χαρακτηρισμό αλλοδαπού προσώπου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, ως επιτηδευματία, αρκεί η ύπαρξη πραγματικής - φυσικής επαγγελματικής εγκατάστασης στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό αυτής ως μόνιμης ή μη από άλλες διατάξεις.

Επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αναγείρει ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις.

Tα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 3.

Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες:

α) ο αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητα τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού,

β) το φυσικό πρόσωπο πλην του ελεύθερου επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία,

γ) ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότηση του έκδοση βιβλίου και ο εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία,

δ) το φυσικό πρόσωπο που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού,

ε) το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των αμοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

[...]

5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του Κώδικα αυτού και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή μέχρι το αυτό ποσό από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ή μέχρι τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φορτηγά πλοία του Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄ 77), των οποίων η συνολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) κόρους.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί επιτηδευματιών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, ως και επί επιτηδευματιών που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα.

Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο εφημεριδοπώλης, ο υποπράκτορας εφημερίδων και περιοδικών και ο πλανόδιος λαχειοπώλης, μόνο για τις δραστηριότητες αυτές. Τα πρόσωπα αυτά, εάν διατηρούν και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τον κλάδο αυτόν κρίνονται αυτοτελώς.
« Last Edit: 28 Feb, 2009, 19:52:36 by wings »


eleni.pe

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 8
Δύο πράγματα πρέπει να έχετε υπόψη σας: πρώτον, από το μικτό ποσό της αμοιβής σας θα παρακρατηθεί ΦΕΕ 20% (ποσό που ίσως να σας επιστραφεί μέσω της φορολογικής δήλωσής σας, ολόκληρο ή κατά ένα ποσοστό του) και χαρτόσημο 3,6%. Δεύτερον, στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, οι αποδείξεις που θα συγκεντρώσετε δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.


Καλημέρα, είμαι καινούρια στο χώρο (και στο φόρουμ!) και ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό. Συνεργάζομαι με μεταφραστική εταιρεία και εν όψει πληρωμής (με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) μου είπαν ότι πρέπει να τους αναφέρω το συνολικό ποσό το οποίο δικαιούμαι να πληρωθώ ως τώρα (δηλαδή χ λέξεις επί τη χρέωση που έχουμε συμφωνήσει) αλλά το ποσό αυτό θα είναι καθαρό, παρόλο που σε κάθε έργο μπαίνει ΦΠΑ 19%. Έχουν δίκιο;  Επίσης μου είπαν ότι στην απόδειξη στο καθαρό ποσό που θα δηλώσω θα υπάρξει παρακράτηση 23%. Αυτό νομίζω ισχύει, έτσι δεν είναι;

Ευχαριστώ πολύspiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 823288
  • Gender:Male
 • point d’amour
Συνολικό ποσό: 5000 ευρώ (αν δεν σου έχουν κόψει άλλοι)

Αν η απόδειξη είναι 1000€

Θα πάρεις:
-20% (200) παρακράτηση φόρου = 800
-3,6% (36) χαρτόσημο = 764

Και αν στη δήλωσή σου δεν έχεις άλλα εισοδήματα, κτλ. θα έχεις επιστροφή φόρου 200 ευρώ. Δηλαδή συνολικά (1000-36) 964.

ΦΠΑ δεν κολλάει πουθενά στην ιστορία.


eleni.pe

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 8

ΦΠΑ δεν κολλάει πουθενά στην ιστορία.

Άρα απλά μετράμε τις λεξούλες μας και τις υπολογίζουμε με τη συμφωνημένη χρέωση ανά λέξη.

Ευχαριστώ Σπύροragnaroc

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 149
Μπορεί να μου λύσει κάποιος μία -ίσως γελοία- απορία που έχω; Αν εμένα ένα γραφείο μου κόβει απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης γιατί θα πρέπει να μου κρατάει αυτό το 20%; Αν εγώ π.χ. μέσα σε ένα χρόνο δεν ξεπεράσω τα 5000 ευρώ πώς θα πάω στην εφορία να ζητήσω αυτή την παρακράτηση εφόσον δεν κάνω φορολογική δήλωση;
diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
Νομικά ακάλυπτοι είστε και οι δύο - η εφορία θεωρεί ότι υπάρχει συνυπαιτιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις.
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies


nestoras33

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 1
Όλα καλά για την απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης όσον αφορά την ελληνική επικράτεια αλλά τι γίνετε με την περίπτωση αλλοδαπής εταιρίας; Μπορεί να μου κάνει αυτοσχέδια απόδειξη δαπάνης που να αναγράφει  το ποσό την αιτιολογία και ότι δεν υποχρεούμαι να πληρώσω φόρο αλλά θα φορολογηθώ σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις της χωράς μόνιμης κατοικίας μου; Πώς μπορώ εγώ να δηλώσω αυτά τα λεφτά και ας φορολογηθώ εκ των υστέρων; Μετράει μια απόδειξη είσπραξης η μια υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους  μου για να  αιτιολογηθεί στην εφορία; Τι μπορώ να κάνω για να τα δηλώσω αυτά τα λεφτά (τα χρειάζομαι για να πάρω δάνειο) χωρίς να έχω προβλήματα; Ρώτησα το λογιστή μου αλλά μάλλον βαριέται και μου λέει είναι πολύπλοκο και δε γίνετε και κάτι τέτοια αλλά κάποιος τρόπος θα υπάρχει.
Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.
« Last Edit: 02 May, 2009, 14:08:20 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 823288
  • Gender:Male
 • point d’amour
Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης είναι μόνο για ελληνικές εταιρείες. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για εταιρείες της αλλοδαπής. Για να δηλώσεις τέτοια εισοδήματα πρέπει να κάνεις έναρξη επαγγέλματος.
« Last Edit: 02 May, 2009, 14:08:23 by wings »


sole

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 1
Είμαι καινούργια στο χώρο και πρόσφατα έστειλα βιογραφικό σε ένα μεταφραστικό γραφείο και με ρώτησαν αν δίνω αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Η κύρια εργασία μου είναι καθηγήτρια σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών οπότε είμαι ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. Τι θα με συμβουλεύατε να κάνω; Να τους μιλήσω για απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης; 

Search Tools