ἐάν γάρ ἀποδιδῷ τις τί ἐστιν αὐτῶν ἑκατέρῳ τό ζῴῳ εἶναι, ἴδιον ἑκατέρου λόγον ἀποδώσει (Aristotle, Categoriae 1a) → For if anyone gives an explanation of what it is for each of them to be an animal, he will give the same explanation of each

billberg23

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6318
    • Gender:Male
  • Words ail me.
@ magus666:

τις is an indefinite pronoun, masculine (or feminine) singular, nominative case, subject of the verbs ἀποδιδῷ and ἀποδώσει.

τί is an interrogative pronoun, neuter singular nominative, subject of the verb ἐστιν. 

ἐστιν is a verb, third person singular, present active indicative, of the verb "to be" (εἶναι).

ἑκατέρου is a pronoun, neuter singular, genitive case, meaning "of each (of two)."

τό ζῴῳ εἶναι means literally, "the to-be-an-animal," i.e., "the being an animal."  τό is a definite article, neuter singular, nominative, modifying the infinitive εἶναι.   ζῴῳ is a noun, neuter singular dative (to agree with ἑκατέρῳ).  So the "τω ζωω" that you quoted is an erroneous transcription of τό ζῴῳ.

ἀποδώσει is a verb, third person singular, future active indicative.
« Last Edit: 26 Jan, 2009, 06:37:48 by billberg23 »


 

Search Tools