Translation - Μετάφραση

Translation Assistance => Greek monolingual forum => Γλωσσικά Σημειώματα => Topic started by: spiros on 05 Apr, 2006, 02:19:13

Title: Συλλαβισμός
Post by: spiros on 05 Apr, 2006, 02:19:13
ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ


Τα αριθμητικά από το δεκατρία ως το δεκαεννέα - αλλά: είκοσι ένα, είκοσι δύο κτλ.

Οι αντωνυμίες καθένας, καθεμιά, καθένα, καθετί, κατιτί, οποιοσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε (χωρίς υποδιαστολή) και το ουσιαστικό τα καθέκαστα.

Τα καθιερωμένα: αφού, απέξω, δηλαδή, ειδεμή, ενόσω, εφόσον, ενώ, κιόλας, μολαταύτα, μολονότι, μολονόπου, ολοένα, ολωσδιόλου, οπωσδήποτε, σάμπως, ώσπου, ωστόσο, ωσότου.

Τα άκλιτα: απαρχής, απεναντίας, απευθείας, αφότου, διαμιάς, ειδάλλως(ιώς), ενόψει, εξαιτίας, εξάλλου, εξαρχής, εξίσου, επικεφαλής, εντάξει, επιτέλους, επιτούτο (ή επιτούτου), εντούτοις, καθαυτό, καθεξής, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καληώρα, καταγής, κατεξοχήν, κατευθείαν, μεμιάς, μόλο (-που), μολοντούτο, μονομιάς, προπάντων, προπαντός, υπόψη.

Τα εμπρόθετα: αφενός και αφετέρου (όπου η χρήση τους είναι αναντικατάστατη).

Γράφονται ως μία λέξη τα παρακάτω, παραπάνω, εκτός εάν με τον ιδιαίτερο προφορικό τονισμό τους χωρίζονται σε δύο λέξεις: πάρα κάτω, πάρα πάνω. Το επίρρημα τέλος πάντων γράφεται πάντοτε με δύο λέξεις, όπως τονίζεται και στον προφορικό λόγο.

Γράφονται με μία λέξη ορισμένες τοπωνυμίες που έγιναν λέξεις σύνθετες: Αϊλιάς, Περαχώρα καθώς και ρηματικές φράσεις, όπου χάθηκε η αίσθηση πως αποτελούνται από χωριστές λέξεις: δώστου (αυτός δώστου και τα ίδια).

Δεν συντρέχει λόγος να γράφονται μονολεκτικά εμπρόθετες εκφράσεις, μόνο και μόνο για να αποφεύγεται η χρήση λόγιας πρόθεσης ή η πτώση της δοτικής· στην τελευταία περίπτωση παραλείπουμε απλώς την υπογεγραμμένη, όπου υπήρχε.

Γράφουμε:

κατά βάθος, κατά λάθος, κατά τύχη, κατά κανόνα, κατά μέρος, εν μέρει, εν γένει, εν σχέσει, εν ενεργεία, εν ανάγκη, εν τω μεταξύ, παρά πόδας
και όχι: καταβάθος, καταλάθος, κατατύχη, ενενεργεία, παραπόδας, ενμέρει, ενγνώσει κτλ.

[Επιστροφή στα περιεχόμενα του Εγκολπίου της ορθής γραφής (https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=2892.0)]
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: lionpsyche on 23 Mar, 2008, 15:43:40
Σ' ευχαριστούμε, Σπύρο! Είναι απαραίτητο να ξέρουμε καλά τη γραμματική.
Title: συλλαβισμός
Post by: user on 26 Apr, 2011, 16:26:10
χαίρετε

πώς το παραπεμπτικό μπορεί να κοπεί (για να αλλάξουμε γραμμή στη σελίδα)?

παραπεμπ-τικό?
παραπεμ-πτικό?
παραπε-μπτικό?

ευχαριστώ

PS: πού υπάρχει ο αντίστοιχος κανόνας online?
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: spiros on 26 Apr, 2011, 16:36:48
Βλέπε παρακάτω.

Συλλαβισμός λέγεται ο χωρισμός των λέξεων σε συλλαβές, με βάση κάποιους κανόνες, οι οποίοι είναι:
δύο συνεχόμενα φωνήεντα συλλαβίζονται χωριστά. Π.χ. α-έ-ρας,
νέ-ος, Ι-ό-νιο, κ.λ.π.
ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν. Π.χ. Πα-ρά-θυ-ρο, σο-κο-λά-τα, δύ-να-μη,κ.λ.π.
δυο όμοια σύμφωνα χωρίζονται. Π.χ. γράμ-μα, γει-τό-νισ-σα, κ.λ.π.
δυο ή τρία διαφορετικά σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα, δεν χωρίζονται και συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, αν αρχίζει
Ελληνική λέξη από αυτό το συνδυασμό γραμμάτων, ενώ χωρίζονται αν δεν αρχίζει Ελληνική λέξη. Π.χ. αρ-νί, α-κτή, εκ-δρο-μή, Α-πρί-λης, κ.λπ.
τα δίψηφα φωνήεντα αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, οι δίφθογγοι άι, άη, όι, όη, και οι καταχρηστικοί δίφθογκοι ια, ιο, οιο, ειο, υος, ιου, δεν χωρίζονται στο συλλαβισμό. Π.χ. εί-μαι, τοί-χος, αύ-ρα, ναύ-της, αη-δό-νι, ά-δειο, χάι-δε-μα, για-γιά, γυα-λί, δου-λειά, πιά-νο, κ.λπ.
http://www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou/grammatiki/syllabism.htm

1. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη, π.χ.: λά-σπη (σπήλαιο), κό-στος (στέρεος), έ-βγα (βγαίνω) κτλ.
Σ' όλες τι υπόλοιπες περιπτώσεις χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, και το δεύτερο με το ακόλουθο, π.χ.: έρ-πης, βαθ-μός, δάφ-νη, τάγ-μα κτλ.

2. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα από αυτά, π.χ.: ά-στρο (στρώμα), ε-χθρός (χθες), αι-σχρός (σχήμα) κτλ.

Αλλιώς χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, τ' άλλα με το ακόλουθο, π.χ.: άν-θρω-πος, εκ-στρα-τεί-α κτλ.

3. Τα δίψηφα μπ, ντ και γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό, π.χ.: μπου-μπού-νας, πέ-ντε, μπα-γκέ-τα, σύ-γκρυο, γα-μπρός, ά-ντρας κτλ.

4. Τα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι, υι), οι δίφθογγοι (αϊ, αη, οϊ, οη), οι καταχρηστικοί δίφθογγοι (ια, υα, οια, οιε, ιου, οιου κ.ά.) και οι συνδυασμοί αυ και ευ κατά το συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν, π.χ.: αί-μα, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, ναύ-της, αη-δό-νι, ρο-λόι, βόη-θα, θειά-φι, γυα-λί, αυ-λή, ευ-χή κτλ.
http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/Orthografia.htm

δίψηφα σύμφωνα
μπ, ντ, γκ, τσ, τζ
Δεν χωρίζονται γιατί αρχίζει ελληνική λέξη από αυτά.
Π.χ. α - μπέ - λι (μπερδεύω), κα - τσα - βί - δι (τσακίζω)
http://www.ilsp.gr/logomatheia/webdemo/theory8.htm
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: user on 26 Apr, 2011, 16:52:51
θανκς, αλλά μού είπαν κάτι του στυλ ότι το "παραπεμπτικό" είναι από το "παραπέμπω" και ότι δεν ξεκινάει λέξη από "μπτ", κτλ, άρα το σωστό είναι παραπεμ-πτικό, ισχύει?
εγώ επέμενα στο "παραπεμπ-τικό" ή ακόμη καλύτερα "παραπεμπτι-κό, τελικά ποιο είναι το σωστό?
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: spiros on 26 Apr, 2011, 17:12:18
Στο Word δοκίμασες;

Βγάζει:
παραπε-μπτικό
παραπεμπτι-κό

Το συλλαβιστή της neurolingo;

πα-ρα-πε-μπτι-κό
http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm?term=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: valeon on 26 Apr, 2011, 17:31:11
Σύμφωνα με τους κανόνες που παρέθεσε παραπάνω ο Σπύρος, ο (σήμερα) σωστός συλλαβισμός της λέξης είναι αυτός της neurolingo: πα-ρα-πε-μπτι-κό.
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: papatrexas on 10 Oct, 2012, 22:22:22
παραπεμ-πτικό (πτηνό). Υπάγεται στη δεύτερη περίπτωση, όπως την παρέθεσε ο Σπύρος. Επίσης, ο προκείμενος συλλαβισμός μπορεί να υποστηριχθεί και από το ότι δεν υπάρχει ελληνική λέξη που να ξεκινάει από μπτ-.
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: valeon on 11 Oct, 2012, 02:45:23
Δεν λέει αυτό η δεύτερη περίπτωση που αναφέρει ο Σπύρος:

2. Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα από αυτά, π.χ.: ά-στρο (στρώμα), ε-χθρός (χθες), αι-σχρός (σχήμα) κτλ.

Αλλιώς χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, τ' άλλα με το ακόλουθο, π.χ.: άν-θρω-πος, εκ-στρα-τεί-α κτλ.

Από το τρίψηφο μπτ-  δεν αρχίζει ελληνική λέξη, αλλά αρχίζει από το δίψηφο μπ- (μπαρούτι, μπέμπης, μπίλια, ...) και σύμφωνα ακριβώς με τον κανόνα ο χωρισμός είναι: παραπε-μπτικό
Title: Re: Συλλαβισμός
Post by: sophistes on 08 Jan, 2013, 16:00:39
Απ' όσο ξέρω, δεν υπάρχουν ελληνικές λέξεις που να αρχίζουν από μπ- γκ- ντ- τσ- τζ-. Προέρχονται από προφορικές μεταβολές ή είναι ξενόφερτες. Είναι σωστό να τις παγιώσουμε έτσι; Τότε, θεωρητικά, αφού όλοι μιλάμε ξένες γλώσσες και μπορούμε να εκφέρουμε πάρα πολλούς άλλους συνδυασμούς τραχέων συμφώνων στην αρχή της λέξης, δεν τίθεται ζήτημα περί συλλαβισμού και κανόνων, έτσι δεν είναι;