κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ) → social residential tariff

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852026
    • Gender:Male
  • point d’amour
κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ) → social residential tariff

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Η Πολιτεία με την υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.  Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα για άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους και ΑΜΕΑ. Με την νεότερη απόφαση του Υπουργείου (υπ’ αριθ.  Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11), αυξήθηκαν τα ανώτερα όρια της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας και άλλαξε το εισοδηματικό κριτήριο για την κατηγορία των ΑΜΕΑ.

Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όλοι οι δικαιούχοι πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει, δηλαδή η εφαρμογή απευθύνεται στους πελάτες όλων των Προμηθευτών και όχι μόνο του Προμηθευτή ΔΕΗ.

Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τους δικαιούχους ξεκινά από 1 Ιανουαρίου εκάστοτε έτους, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων των αιτήσεων, από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ).

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήσεις τους, είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου από την έναρξη του επόμενου έτους.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια εκάστοτε έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Τιμολογίου, αυτό θα εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους.
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=31170&nt=19

Δύο κατηγορίες δικαιούχων

Με βάση εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία δεν θα αφορούν μόνον το φορολογητέο εισόδημα, αλλά και όλα τα αφορολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων:

Η πρώτη, θα περιλαμβάνει όσους πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα δικαιούνται διπλάσια έκπτωση στα τιμολόγιά τους από αυτή που λαμβάνουν σήμερα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας.
Η δεύτερη, θα περιλάβει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, με βάση τα όρια που ισχύουν και σήμερα για τους δικαιούχους ΚΟΤ, με μικρές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του κόστους. Η κατηγορία αυτή θα δικαιούται την ίδια έκπτωση που λαμβάνει και σήμερα.
Οι αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος - Ειδήσεις - Οικονομία - in.gr
    
Social Residential Tariff
The State with the no Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Decision of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change as amended by the no Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11 Decision, established the Social Residential Tariff  (S.R.T. - Κ.Ο.Τ.) for the protection of the vulnerable social groups of consumers and particularly for persons with low income, families with 3 children, long-term unemployed and for disabled people. According to recent decision of the Ministry (no Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11), the maximum 4-month period consumption limits were increased per vulnerable group and the income criterion was changed for the disabled persons.

This Tariff is provided by all power suppliers.  From PPC website, all beneficiaries can submit their application form in order to be integrated to the Social Residential Tariff, irrespective of the Power Supplier selected, that is, the application form can be submitted by  all customers who belong to any  Power Supplier not only to PPC.

For the beneficiaries, the Social Residential Tariff will be applied from 1st January of the each year, after the completion of the application forms data examination by the competent bodies (Ministry of Finance, OAED).

All applicants who submit their application forms between the 1st of October and 15th of December and their application forms are approved, they are entitled of the Social Residential Tariff  from the beginning of the next year.

Applications are accepted all year round. In these cases, after the completion of the control by the competent bodies and provided that they fulfill the provision conditions of the Social Residential Tariff, it will be applied for the rest of the year.
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=31170&nt=19&lang=2
« Last Edit: 20 Dec, 2017, 19:35:20 by spiros »


 

Search Tools