Χρηματοοικονομικοί όροι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 836541
    • Gender:Male
  • point d’amour
Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)

Η αξία του συνόλου των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί μέσα σε ένα οικονομικό έτος από μια οικονομία μέσα στα γεωγραφικά της όρια. Ταχεία αύξηση του Α.Ε.Π. δηλώνει οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αμοιβή κινδύνου (Risk premium)

Η επί πλέον απόδοση που απαιτείται από μια επένδυση που φέρει κίνδυνο, συγκριτικά με την απόδοση μιας επένδυσης που δεν ενέχει κίνδυνο. Για παράδειγμα εάν η απόδοση των ετήσιων κρατικών τίτλων είναι 5% και η απόδοση μιας εναλλακτικής επένδυσης είναι 8%, η διαφορά του 3% είναι η ανταμοιβή για τον κίνδυνο της δεύτερης επένδυσης.

Αναδοχή (Underwriting)

Περιλαμβάνει την υπηρεσία της διάθεσης ή κάλυψης του συνόλου ή μέρους χρηματοοικονομικών μέσων και την, εν γένει, παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ εκδότη ή διαθέτη χρηματοοικονομικών μέσων και επενδυτών στις ανωτέρω διαδικασίες, ο όρος «ανάδοχος» ερμηνεύεται ανάλογα.

Απόδοση στη λήξη (Yield to maturity)

Η απόδοση που προσφέρει ένα χρηματοοικονομικό μέσο από την ημερομηνία αγοράς του έως την ημερομηνία λήξης του. Η απόδοση αυτή προσδιορίζεται από την διαφορά της αξίας στη λήξη και την αξία αγοράς του στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Αποθεματικό Προσόδου

Τα αποθεματικά που μπορούν να διανεμηθούν στους μετόχους και αποτελούνται από τα παρακρατηθέντα κέρδη της εταιρείας.

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο»
προκύπτει όταν οι μετοχές εκδίδονται σε αξία μεγαλύτερη από την ονομαστική τους αξία.

Arbitrage

Η διενέργεια αγοραπωλησιών (χρεογράφων, συναλλάγματος, τίτλων κλπ) λόγω διαφορετικής τιμής σε διαφορετικές αγορές με σκοπό την αποκόμιση κέρδους από τη διαφορά τιμής που υπάρχει ανάμεσα στις αγορές.
 

Βασικό επιτόκιο (Base rate)

Το επιτόκιο επί του οποίου μια τράπεζα υπολογίζει τα επιτόκια διαφόρων κατηγοριών χορηγήσεων.

Βιομηχανικός κλάδος
Η κατηγορία που περιγράφει την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρείας. Αυτή συνήθως προσδιορίζεται από το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων.
Δεδουλευμένος τόκος (Accrued interest)

Ο τόκος που αναλογεί σε ένα ομόλογο ή έντοκο γραμμάτιο από την ημερομηνία έκδοσής του ή την τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τόκων μέχρι την τρέχουσα.

Δείκτης τιμής μετοχής προς κέρδη (Price earnings ratio - P/E)

Δείκτης αξιολόγησης μιας μετοχής με γνώμονα τα κέρδη της. Προκύπτει από τον λόγο της τρέχουσας τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή.

P/E = Τρέχουσα τιμή της μετοχής μιας εταιρίας στην αγορά δια το κέρδος ανά μετοχή

Όταν η μετοχή μιας εταιρίας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο στη τιμή των 100σ και το κέρδος ανά μετοχή είναι 10σ τότε η Τιμή προς Κέρδος είναι: 100/10=10 Δηλαδή η τρέχουσα τιμή αυτής της εταιρείας είναι 10 φορές ψηλότερη από τα κέρδη που αναλογούν σε κάθε μετοχή για την υπό αναφορά χρονική περίοδο.

Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών ΔΑΜ (Share Warrants)

Τα ΔΑΜ (Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος άντλησης κεφαλαίου από ένα Εκδότη. Ο κάτοχος του ΔΑΜ έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει καθορισμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης, exercise price), σε καθορισμένες ημερομηνίες μέχρι τη λήξη τους. Τα ΔΑΜ δεν παρέχουν οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλο εισόδημα και αν αυτά δεν εξασκηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τότε λήγουν και χάνουν κάθε αξία τους. Η τιμή της εμπορίας τους συνδέεται άμεσα με την πορεία της μετοχής και συνήθως διακυμαίνονται σε πιο μεγάλα ποσοστιαία περιθώρια από τη μετοχή.

Δικαιώματα Προτίμησης (Rights Issue)

Οι εισηγμένες εταιρείες επιλέγουν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο εκδίδοντας Δικαιώματα Προτίμησης (rights issue) προς τους υφιστάμενους μετόχους (σε αναλογία). Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) συνήθως εισάγονται σε οργανωμένες και διαπραγματεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα.
 
Διαίρεση μετοχών (Stock split)

Η διαίρεση μιας μετοχής σε περισσότερες, χωρίς μεταβολή της συνολικής αξίας των κατεχόμενων μετοχών προ και μετά την διαίρεση. Αντικατάσταση μετοχών με νέες μετοχές μικρότερης αξίας. Εξυπηρετεί κυρίως την εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου με διακριτική ευχέρεια

Σημαίνει την παράδοση χρημάτων ή αξιών σε Παροχέα Επενδυτικών Υπηρεσιών, με εντολή να καταρτίζει συναλλαγές, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση του εντολέα.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (πρώην Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα) (International Financial reporting Standards)

Σημαίνει τα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων.

Δικαίωμα (Option)

Μια σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα αγοράς (πώλησης) μίας κινητής αξίας σε συγκεκριμένη τιμή και ημερομηνία.

Δικαίωμα αγοράς (Call Option)

Το δικαίωμα αγοράς μιας κινητής αξίας σε συγκεκριμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δικαίωμα πώλησης (Put Option)

Το δικαίωμα πώλησης μιας κινητής αξίας σε συγκεκριμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (Authorized Capital Stock)

Είναι το εξουσιοδοτημένο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας. Το συνολικό ποσό μετοχικού κεφαλαίου που η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη (σύμφωνα με το καταστατικό της) να εκδώσει και να διαθέσει με τη μορφή μετοχών. Αναφέρεται σε ονομαστική αξία ανά μετοχή και συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας καθώς επίσης και τη συνολική του αξία.

Εισηγμένη αξία

Σημαίνει την κινητή αξία που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη Οργανωμένη
Αγορά.

Εισηγμένος εκδότης

Σημαίνει κάθε εκδότη του οποίου κινητές αξίες έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη
Οργανωμένη Αγορά.

Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο

Είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει εκδοθεί και αναληφθεί από τους μετόχους.
 
Εκδότης

Σημαίνει νομικό πρόσωπο που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο οι κινητές αξίες του οποίου αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή αίτησης εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.

Εμπορικό ισοζύγιο

Η διαφορά μεταξύ της αξίας των εισαγομένων και των εξαγόμενων προϊόντων. Το εμπορικό ισοζύγιο εκφράζει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ενεργητικό

Το ενεργητικό αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ύψος του Ενεργητικού μεταβάλλεται καθημερινά, ανάλογα με τον όγκο των εισροών και των εκροών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την πορεία των αξιών στις οποίες έχει επενδύσει (π.χ. τις προσόδους από τόκους, τα κέρδη ή τις ζημίες από αγοραπωλησίες αξιόγραφων κ.λπ.)

Ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Ενοποίηση μετοχών (Reverse split)

Αντικατάσταση μετοχών, με νέες μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Εντολή διακριτικής ευχέρειας

Σημαίνει την εντολή προς Παροχέα Επενδυτικών Υπηρεσιών για πώληση ή αγορά αξιών, στην κατά την κρίση του καλύτερη τιμή.

Επενδυτικός κίνδυνος

Εκφράζει τη μεταβλητότητα της απόδοσης μιας επένδυσης. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι ανάλογη, δηλαδή η επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης προϋποθέτει την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου και αντιστρόφως.

Επενδυτικός οργανισμός

Σημαίνει τον εκδότη που κύριο σκοπό έχει να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες, κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, προς όφελος των μετόχων ή μεριδιούχων.

Ε.Π.Ε.Υ.

Σημαίνει Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η λειτουργία της οποίας διέπεται από τον περί Ε.Π.Ε.Υ. Νόμο.

Επιτόκιο ανατοκισμού (Compound interest)

΄Όταν το κεφάλαιο και ο τόκος μιας περιόδου τοκιστούν εκ νέου για άλλη μια περίοδο, πραγματοποιούμε ανατοκισμό. Η συνολική τελικώς απόδοση, ως ποσοστό επί του αρχικού κεφαλαίου, αναφέρεται ως επιτόκιο ανατοκισμού.

Επιτόκιο επανεπένδυσης (Reinvestment rate)

Το επιτόκιο στο οποίο θα επενδυθεί εκ νέου μια επένδυση μετά την πρώτη λήξη της.
Χρησιμοποιείται για την σύγκριση επενδύσεων με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης.
 
Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (Internal rate of return)

Μετρά την απόδοση μιας μακροχρόνιας επένδυσης. Είναι το επιτόκιο με το οποίο οι μελλοντικές ταμειακές εισροές μιας επένδυσης, εξισώνονται με την αρχική εκταμίευση.

Ετήσια Έκθεση

Η Ετήσια Έκθεση εκδίδεται από την Εταιρεία μετά την λήξη του λογιστικού έτους και περιέχει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος, την έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών, αναφορά του Προέδρου, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ.

Ετήσιοι λογαριασμοί/ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση ταμειακής ροής, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια, και τις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις μίας Εταιρείας οι οποίες καταρτίζονται με βάση αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

Εuribor (Euro Interbank Offered Rate) (Διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού)

Είναι το επιτόκιο το οποίο οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες δανείζουν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια αναμεταξύ τους για μία καθορισμένη περίοδο.
Θεματοφύλακας Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Custodian)

Τράπεζα στην οποία έχουν κατατεθεί για φύλαξη το χαρτοφυλάκιο και άλλα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας αμοιβαίου κεφαλαίου.

Θεμελιώδης ανάλυση (Fundamental analysis)

Είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση μιας συγκεκριμένης εταιρείας βασισμένη σε στοιχεία από τους τελικούς λογαριασμούς της, όπως και σε διάφορες ανακοινώσεις ή άλλες πληροφορίες για τις επενδυτικές προοπτικές της.

Θυγατρική Εταιρεία (Subsidiary company)

Εξαρτημένη, θυγατρική, ελεγχόμενη εταιρεία. Εταιρεία που ελέγχεται από άλλη εταιρεία, η οποία κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου.
 
Ισοζύγιο Πληρωμών

Πρόκειται για την καταγραφή όλων των συναλλαγών και γενικότερα των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ισολογισμός (Balance Sheet)

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο ενεργητικό και όλες τις υποχρεώσεις στο παθητικό καθώς επίσης και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της λογιστικής περιόδου ή έτους.
Καθαρά κέρδη (Net Profits)

Τα συνολικά κέρδη μιας εταιρείας μετά την αφαίρεση του κόστους λειτουργίας, των αποσβέσεων, των τόκων, των φόρων και άλλων δαπανών.

Καθαρή τιμή (μεριδίου) Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Είναι η τιμή που προκύπτει από τη διαίρεση του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με το συνολικό αριθμό εκδομένων μεριδίων. Οι πωλήσεις και οι εξαγορές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επηρεάζουν την Καθαρή Τιμή του μεριδίου του, η οποία διαμορφώνεται καθημερινά, ανάλογα με την πορεία των αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Κάλυψη κινδύνου (Hedging)

Η διαδικασία εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου μιας επένδυσης, μέσω της εκτέλεσης μιας αντίθετης επενδυτικής πράξης.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (Income Statement, Profit & Loss Account)

Η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εταιρείας. Δείχνει βασικά την σύνθεση της κερδοφορίας της εταιρείας και κυρίως από πού πηγάζουν τα έσοδα αλλά και τα έξοδα της εταιρείας ταξινομημένα σε διάφορες κατηγορίες.

Κατάσταση εντολών (Order book)

Σημαίνει το μητρώο όλων των εντολών αγοράς και πώλησης που καταχωρούνται από τους εγκεκριμένους   από το Χρηματιστήριο χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος διαπραγμάτευσης και οι οποίες ταξινομούνται αναλόγως της τιμής που αυτές προσδιορίζουν και της ώρας καταχώρισης τους ανά τίτλο.

Κατάσταση Ταμειακής Ροής (Cash Flow Statement)

Η Κατάσταση Ταμειακής Ροής παρουσιάζει όλες τις ταμειακές εισροές και εκροές μιας εταιρείας οι οποίες χωρίζονται σε λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές. Η Κατάσταση Ταμειακής Ροής αφορά όλες τις συναλλαγές της εταιρείας που αφορούν μετρητά και έτσι μας δείχνει τη ρευστότητα της εταιρείας καθώς επίσης και τις πηγές και χρήσεις μετρητών από τις τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων της.
 
Κεντρική Τράπεζα (Central Bank)

H Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ελέγχει τις εμπορικές τράπεζες και παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Κεντρικό Μητρώο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων των αξιών των εισηγμένων εταιρειών. Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου το Χρηματιστήριο έχει παραλάβει σταδιακά όλα τα μητρώα από τους Γραμματείς των εισηγμένων εταιρειών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της τήρησης τους, με την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε αυτή θα γίνεται   κατόπιν συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, είτε αυτή θα γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου.

Ταυτόχρονα το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη διενέργεια της απαιτούμενης ενημέρωσης των μητρώων και της διαβίβασης του χρηματικού αντιτίμου των συναλλαγών προς τους χρηματιστές των πωλητών.

Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share)

Το τελικό καθαρό κέρδος (ζημιά) που αναλογεί στους μετόχους προς το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου.

Κεφαλαιακή ζημιά (Capital loss)

Προκύπτει όταν η τιμή πώλησης μίας κινητής αξίας είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης της.

Κεφαλαιακό κέρδος (Capital gain)

Προκύπτει όταν η τιμή πώλησης μίας κινητής αξίας είναι υψηλότερη από την τιμή κτήσης της.

Κεφάλαιο μετοχικό

Το κεφάλαιο αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του/ των ιδιοκτήτη/ των στην εταιρεία, διαιρείται σε μετοχές δημιουργώντας έτσι την ονομαστική αξία των μετοχών.

Κινητές αξίες

Σημαίνει τις αποτελούσες αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά μετοχές και λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά μετοχών, ομολογίες, δημόσια χρεόγραφα και λοιπές αξίες με χαρακτηριστικά ομολογιών, καθώς και κάθε άλλη αξία, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και παρέχει δικαίωμα απόκτησης άλλης κινητής αξίας, μέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ή, η οποία παρέχει δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, αλλά δεν περιλαμβάνει τα μέσα πληρωμής.

Κόστος ευκαιρίας (Opportunity cost)

Το διαφυγόν έσοδο από την μη πραγματοποίηση μιας επένδυσης, επειδή προτιμήθηκε μια εναλλακτική επένδυση.

Κυμαινόμενη Επιβάρυνση (Floating Charge)

Εξασφάλιση με αντικείμενο τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας γενικά και όχι σε συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Ο δανειστής έχει προτεραιότητα (εκτός τις περιπτώσεις που υπάρχει συγκεκριμένη επιβάρυνση) επί των στοιχείων του ενεργητικού, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
 
Λογαριασμός Αποθετηρίου ΧΑΚ

Λογαριασμός Αποθετηρίου είναι ο λογαριασμός στον οποίο καταχωρούνται όλες οι άϋλες κινητές αξίες που ένα πρόσωπο κατέχει στο Κεντρικό Μητρώο, σ’ όσες από τις εισηγμένες εταιρείες κατέχει αξίες. Στο Λογαριασμό Αποθετηρίου, εκτός των ονομάτων και του αριθμού όλων των αξιών που ένα πρόσωπο έχει σ’ οποιοδήποτε εισηγμένο εκδότη και των πιθανών επιβαρύνσεων στις αξίες του, περιέχονται και τα στοιχεία αναγνώρισης του, όπως ο αριθμός ταυτότητας, αριθμός εγγραφής, η διεύθυνση του, κ.α.

Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης ΧΑΚ

Ο Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης χρειάζεται να ανοιχθεί από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη αξιών ή από το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει άϋλες κινητές αξίες, ώστε αυτός να μπορέσει να καταρτίσει χρηματιστηριακές συναλλαγές αγοράς ή πώλησης σχετικά προς άϋλες κινητές αξίες που ήδη έχει, ή που προτίθεται να αποκτήσει ανάλογα της περίπτωσης

Στο   Λογαριασμό Διαπραγμάτευσης καθορίζεται το Μέλος του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακό γραφείο) το οποίο θα έχει εξουσία να συνάψει και τελειώσει χρηματιστηριακή συναλλαγή, καθώς και οι συγκεκριμένες αξίες και ο μέγιστος αριθμός των αξιών, για τις οποίες το Μέλος που έχει καθοριστεί, έχει την ευχέρεια να συνάψει συναλλαγές.

Κάθε επενδυτής έχει το δικαίωμα να ανοίξει όσους Λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης επιθυμεί με διαφορετικά ή τα ίδια Μέλη του Χρηματιστηρίου, νοουμένου ότι για συγκεκριμένες αξίες που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα του στο Κεντρικό Μητρώο υπάρχει ανοικτός ένας μόνο λογαριασμός Αποθετηρίου.

Λογιστική αξία της επιχείρησης (Book value)

Η αξία μιας επιχείρησης που προκύπτει από την καθαρή θέση της όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά της βιβλία. Είναι το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των κερδών εις νέον (ίδια κεφάλαια).

Λογιστική αξία της μετοχής

Η λογιστική αξία της μετοχής αντικατοπτρίζει την αξία της ως αυτή εξάγεται από τα λογιστικά βιβλία και προκύπτει διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με τον αριθμό μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία.

Libor - London Interbank Offered Rate (Διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού Λονδίνου)

Το επιτόκιο στο οποίο οι τράπεζες δανείζουν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια μεταξύ τους και καθορίζεται στο Λονδίνο. Επιτόκιο Libor υπάρχει για τα σημαντικότερα νομίσματα.
 

Μέλος του ΧΑΚ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου χορηγεί σε Ε.Π.Ε.Υ. την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εφόσον αυτή πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ένα Μέλος δικαιούται να παρέχει, είτε την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών πελατών του για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα του Μέρους II του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, είτε την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης και αγοραπωλησίας για ίδιο λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα, είτε και τις δύο αυτές επενδυτικές υπηρεσίες·

Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Ενεργητικό κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε μερίδια ίσης αξίας. Όταν ένας επενδυτής τοποθετήσει τα χρήματά του σε κάποιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αποκτά έναν συγκεκριμένο αριθμό μεριδίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο ποσό το οποίο επένδυσε.

Μέρισμα (Dividend)

Είναι το ποσό ανά μετοχή, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας αποφασίζει να προτείνει προς διανομή στους μετόχους.

Μερισματική απόδοση μετοχής (Dividend yield)

Η απόδοση μιας μετοχής σε σχέση με το μέρισμα. Προκύπτει από το λόγο μέρισμα ανά μετοχή προς τρέχουσα αξία μετοχής.

Μέση Ετήσια Απόδοση

Η Μέση Ετήσια Απόδοση εκφράζει, για μια περίοδο πολλαπλάσια του έτους, τις σταθερές προσόδους κερδών, ή τις απώλειες μιας επένδυσης για κάθε ένα από αυτά τα έτη. Για παράδειγμα, αν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε μια περίοδο 2 ετών, παρουσιάζει τον πρώτο χρόνο, απώλειες -3%, ενώ τον δεύτερο, κέρδη 12%, η συνολική απόδοσή του για ολόκληρη την περίοδο είναι 8,64%, ενώ αντίστοιχα η Μέση Ετήσια Απόδοσή του είναι 4,23%.

Μετατρέψιμα χρεόγραφα (Convertibles)

Χρεόγραφα που μπορούν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μετατραπούν σε μετοχές του ίδιου εκδότη.

Μετοχές

Μετοχές είναι η συμμετοχή στην ιδιοκτησία κάποιας εταιρείας. Είναι η μονάδα στην οποία διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας και παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη που προκύπτουν από τις εργασίες της. Επίσης συμμετέχουν αναλογικά σε νέες εκδόσεις κεφαλαίου (rights issues).

Η συνήθης μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.

Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων συνήθων μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.
 

Όγκος συναλλαγών

Είναι ο αριθμός μετοχών που έχουν διαπραγματευτεί κατά την διάρκεια μιας χρηματιστηριακής συνάντησης, υπολογίζεται τόσο σε μετοχές όσο και σε χρήματα.

Ομόλογα
Πρόκειται για επενδυτικούς τίτλους (χρεόγραφα), με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, οι οποίοι χρησιμεύουν στους εκδότες τους για τη συγκέντρωση δανειακών πόρων από το επενδυτικό κοινό. Εκδότες μπορεί να είναι το δημόσιο, τράπεζες, δήμοι, εταιρίες.

Ομολογιακές αξίες

Σημαίνει τα δημόσια χρεόγραφα ή τα χρεόγραφα ή ομολογίες που εκδίδονται από οποιοδήποτε εκδότη.

Ονομαστική αξία
Η ονομαστική αξία της μετοχής καθορίζεται κατά την ίδρυση της Εταιρείας και προκύπτει αφού διαιρέσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τον αριθμό μετοχών. Η ονομαστική αξία μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Οργανωμένη αγορά

Σημαίνει την αγορά, στην οποία αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα, η οποία λειτουργεί τακτικά και διέπεται από κανόνες, ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σ' αυτήν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σ' αυτήν, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα σ' αυτήν και αποτελεί αντικείμενο εποπτείας.

Παθητικό

Το παθητικό αντιπροσωπεύει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους.

Παρούσα αξία (Present value)

Η σημερινή αξία μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με ορισμένο επιτόκιο.

Πιστοποιητικό κατάθεσης (Certificate of deposit)

Πιστοποιητικό που εκδίδεται ως απόδειξη μιας προθεσμιακής κατάθεσης, φέρει επιτόκιο και είναι διαπραγματεύσιμο σε ανεπτυγμένες χρηματαγορές.

Πληθωρισμός

H τάση ανόδου των τιμών η οποία προκαλεί τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος.
 
Πληρεξούσιο (Proxy)

Πληρεξούσιο έγγραφο με το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση σε κάποιο άτομο να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου, π.χ. να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση μετόχων.

Προεξοφλητικό επιτόκιο (Discount rate)

Το επιτόκιο με το οποίο η μελλοντική αξία ενός ομολόγου μετατρέπεται σε παρούσα
(σημερινή) αξία.

Προνομιούχες μετοχές

Οι προνομιούχες μετοχές δίνουν στον κάτοχό τους προτεραιότητα έναντι των κοινών μετόχων στη διανομή των κερδών και γενικά, στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση ρευστοποίησης. Οι περισσότερες προνομιούχες μετοχές διανέμουν ένα σταθερό μέρισμα και συνήθως δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.
Ράντα (Annuity)

Η σειρά σταθερών ποσών που αποδίδει μια επένδυση σε μια συγκεκριμένη σειρά ετών. Για παράδειγμα οι σταθεροί τόκοι που αποδίδει ένα ομόλογο καθ' όλη τη διάρκειά του.
Συναλλαγή κατόπιν διαπραγμάτευσης (Negotiated deal)

Είναι η συναλλαγή η οποία έχει τύχει διαπραγμάτευσης εκτός Χρηματιστηρίου για ποσό τουλάχιστο £100.000, που όμως καταχωρείται στο σύστημα όπως ορίζεται στους Κανόνες Διαπραγμάτευσης για σκοπούς επιβεβαίωσης και όπου οι συμβαλλόμενοι δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ανακοίνωσης της συναλλαγής

Συγγενικές επιχειρήσεις

Σημαίνει τις επιχειρήσεις, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή συγκρότημα εταιρειών ή υπόκεινται σε κοινό έλεγχο.

Σχέση απόδοσης διακύμανσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Είναι ένας στατιστικός δείκτης, ο οποίος εκφράζει τη διακύμανση της καθαρής τιμής μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για ένα χρονικό διάστημα. Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη, τόσο αυξάνεται η διακύμανση και κατά συνέπεια και ο επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η σχέση απόδοσης - διακύμανσης υπολογίζεται από την τετραγωνική ρίζα της υπολογιζόμενης ημερήσιας διακύμανσης της απόδοσης.

Συγκρότημα Εταιρειών

Σημαίνει το σύνολο εταιρειών το οποίο αποτελείται από τη μητρική και τη θυγατρική ή θυγατρικές της.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (Τ.Α.Ε.)

Στο Ταμείο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ. σκοπός του Ταμείου είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτομένων πελατών έναντι των μελών του Ταμείου με την καταβολή αποζημίωσης. Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης προς τους επενδυτές πελάτες των μελών του Τ.Α.Ε., ανέρχεται μέχρι του αντίστοιχου σε Κυπριακές λίρες ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20,000) και η κάλυψη αυτή ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή έναντι ενός μέλους του Τ.Α.Ε.

Τάσεις Αγοράς (Market trends)

Οι πιο κάτω όροι χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις διαφορετικές τάσεις της αγοράς. Αγορά «Αρκούδας», (Bear Market) μεταφορικός χαρακτηρισμός για μια αγορά που έχει συνεχή καθοδική τάση.

Αγορά «Ταύρου», (Bull Market) μεταφορικός χαρακτηρισμός για μια αγορά που έχει συνεχή ανοδική τάση.

Τεχνική ανάλυση (Technical analysis)

Η τεχνική ανάλυση μελετά συνήθως την συμπεριφορά μιας μετοχής κατά το παρελθόν και βάσει αυτής της συμπεριφοράς προσπαθεί να εκτιμήσει τη μελλοντική πορεία της τιμής της. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε ιστορικές τιμές και δεν λαμβάνει υπόψη ανακοινώσεις ή άλλες πληροφορίες για την πορεία των δεικτών και μετοχών. Βασική αρχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι οι τιμές των μετοχών κινούνται διαχρονικά προς μια ανοδική ή καθοδική κατεύθυνση. Όλοι οι επαγγελματίες αναλυτές προειδοποιούν τους επενδυτές ότι προηγούμενη ανοδική ή καθοδική πορεία μιας μετοχής δεν είναι ένδειξη ότι κάτι ανάλογο θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η ανάλυση των γραφικών παραστάσεων είναι χρήσιμη στην εξήγηση ορισμένων μόνο κινήσεων των μετοχών. Η τεχνική ανάλυση είναι πιο δημοφιλής στους τομείς διαπραγμάτευσης ξένου συναλλάγματος και προϊόντων όπως πετρελαίου, χρυσού κ.α.

Τιμή Διάθεσης (μεριδίου) Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Είναι η τιμή στην οποία αγοράζει ο επενδυτής κάθε μερίδιο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Προκύπτει, εάν στην καθαρή τιμή ενός μεριδίου προσθέσουμε την προμήθεια αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτή περιγράφεται και στο σχετικό Κανονισμό του. Ένας επενδυτής παίρνει τόσα μερίδια, όσα προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού προς επένδυση με την τιμή διάθεσης.

Τιμή εξαγοράς (μεριδίου) Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Είναι η τιμή, στην οποία ο επενδυτής ρευστοποιεί τα μερίδιά του. Προκύπτει, εάν από την καθαρή τιμή μεριδίου, αφαιρέσουμε την τυχόν προμήθεια εξαγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό Κανονισμό του.

Τιμή άσκησης (Exercise price)

Η τιμή στην οποία ασκείται το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης μιας κινητής αξίας.

Τίτλοι της χρηματαγοράς

Σημαίνει τις αξίες, που αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.
 

Υπέρ το άρτιο

Το «Υπέρ το άρτιο» αποτελεί τη διαφορά της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας μίας μετοχής.

Χρεόγραφα ή Ομολογιακά Δάνεια

Είναι μια εναλλακτική μορφή δανεισμού για τους εκδότες, οι οποίοι δεσμεύονται να επιστρέψουν στους κατόχους των χρεογράφων την ονομαστική τους αξία συν συγκεκριμένο ή κυμαινόμενο επιτόκιο σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη τους. Υπάρχουν διάφορα είδη χρεογράφων τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τους όρους αποπληρωμής τους. Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα δίνουν επιπρόσθετα το δικαίωμα στον κάτοχο τους να τα μετατρέψει, αν επιθυμεί, σε μετοχές της εταιρείας με όρους που προσδιορίζονται κατά την έκδοση τους. Τα χρεόγραφα εκδίδονται από την Κυβέρνηση, τις δημόσιες εταιρείες, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εκδότης των εταιρικών χρεογράφων κατά την λήξη τους έχει την υποχρέωση να καταβάλει πρώτα τις απαιτήσεις των κατόχων των χρεογράφων ( επιστροφή αρχικού κεφαλαίου συν τους νόμιμους τόκους) ανεξάρτητα από το επίπεδο των κερδών της Εταιρείας και μετά να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μετόχων.

Χρηματικός διακανονισμός

Σημαίνει την πληρωμή και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα σ’ αυτές μέρη.

Χρηματιστηριακή αξία

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, διαμορφώνεται καθημερινά στη συνεδρίαση του
Χρηματιστηρίου Αξιών/ Οργανωμένης Αγοράς, μέσω της προσφοράς και της ζήτησης.

Χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας (Market Capitalization)

Η χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας είναι ο αριθμός των εκδοθέντων μετοχών πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Χρηματιστηριακή συναλλαγή

Σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε στο χώρο των συναλλαγών είτε κατόπιν προσφορών που διαβιβάζονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από Μέλη εκτός του χώρου των συναλλαγών.
 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, στο οποίο πραγματοποιούνται   χρηματιστηριακές συναλλαγές επί κινητών αξιών στη Κυπριακή Δημοκρατία και θεωρείται οργανωμένη αγορά.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Χρησιμοποιούνται για την όσο το δυνατό καλύτερη ανάλυση, επεξήγηση, ερμηνεία και πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας. Η βάση των χρηματοοικονομικών δεικτών είναι οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες Αποδοτικότητας (Profitability ratios)

Μετρούν την κερδοφορία και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios)

Μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) Μετρούν το επίπεδο αποτελεσματικής χρήσης των πόρων της επιχείρησης. Χρηματοοικονομικοί δείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων (Gearing ratios)
Μετρούν την δανειακή εξάρτηση. Είναι η σχέση των δανειακών προς το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες Χρηματιστηρίου (Stock market ratios)

Μετρούν τον βαθμό απόδοσης των δημοσίων εταιρειών βάση της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών τους που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο.

Χρηματοοικονομική μόχλευση (Financial leverage)

Η σχέση μεταξύ ιδίων και δανεισθέντων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση.

Χρηματοοικονομικό δικαίωμα (Οption)

Tο συμβόλαιο με το οποίο ο πωλητής του, παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει ένα προσδιορισμένο και σταθερό αριθμό μονάδων ενός συγκεκριμένου αντικειμένου σε καθορισμένη τιμή και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα, σημαίνει τα ακόλουθα:
1. Kινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων⋅
2. Tίτλοι της χρηματαγοράς
3. Tίτλοι προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς⋅
4. Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα, καθώς και συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps)⋅
5. Δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την απόκτηση ή διάθεση στο μέλλον οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου, περιλαμβανομένων των ισοδύναμων μέσων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς και, ιδίως, δικαιώματα προαιρέσεως επί συναλλάγματος και επιτοκίων⋅
« Last Edit: 12 Oct, 2021, 11:37:51 by spiros »


 

Search Tools