Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους για τους απόφοιτους Ιονίου

vkorkas · 3 · 14638

vkorkas

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 124
  • Gender:Male
Συγνώμη εκ των προτέρων για την ελαφρώς... ανακατεμένη μορφή του κειμένου, είναι αντιγραφή από σκαναρισμένο έγγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν φαντάζομαι να το αναζητήσουν και στις αρμόδιες αρχές.Αθήνα, 13 - 1 - 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΣ: Όπως στον πίνακα αποδεκτών
Πληροφορίες: Θ. Σκλαπάνης
Αρ. Πρωτ 7215' 24933,21225,11273, 11202,24127,16952,
ΔΙΣΚΠΟ/ Φ22 25538
ΠΡΟΣ: Όπως στον πίνακα αποδεκτών
Πληροφορίες: Θ. Σκλαπάνης
Ταχ.Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15   
Ταχ.Κώδ. 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 210 - 3393106   
FΑΧ: 210 - 3393100   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως στον σχετικό πίνακα
Θέμα: Διαβίβαση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων πολιτών αλλά και σειράς εγγράφων Διοικητικών Αρχών, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τους μεταφραστές - πτυχιούχους του του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπέβαλε το αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ Φ22_ΟΙΚ_13548 / 16-6-04 σχετικό ερώτημα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Υπηρεσίας μας.

Ειδικότερα, με το ανωτέρω έγγραφο, ζητήθηκε από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα:

Α. Αν οι μεταφράσεις των μεταφραστών - πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 169 / 02 ( Φ.Ε.Κ 156, Τεύχος Α ', 2-7-2002 ) είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 52 και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων και της παραγράφου 3 του Αρθρου 11 του Ν. 2690 / 99.

Β. Αν οι μεταφραστές - πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει του Π.Δ. 169 / 02, δικαιούνται να προβαίνουν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, κατά την έννοια των διατάξεων του Αρθρου 52 του Κώδικα περί Δικηγόρων και της παραγράφου 2 του Αρθρου 11 του Ν. 2690 / 99 ( Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Φ.Ε.Κ 45, Τεύχος Α', 9-3-1999), είτε στην επικύρωση κατά την έννοια του Αρθρου 19 του Ν. 2594 / 1998 "Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου "Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών" και της Φ093/3/ΑΣ 1856 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών.

Γ. Αν οι μεταφράσεις των μεταφραστών - πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει του Π.Δ. 169/ 02, είναι έγγραφα περαιτέρω επικυρώσιμα από Διοικητικές Αρχές όπως αυτές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με την 335 / 2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων το Γ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε την αριθμ. 495 / 2004 γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστώντας, σύμφορα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/02, πράξη υποχρεωτική για την Διοίκηση και με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά (κατά πλειοψηφία, ως προς το πρώτο σκέλος του τιθέμενου ερωτήματος και ομόφωνα ως προς το δεύτερο και το τρίτο).

Ειδικότερα:

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, το Π.Δ. 169 / 2002, το οποίο καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων· μεταφραστών και των πτυχιούχων διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά αυτής ή και την "έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων ( δημοσίων και ιδιωτικών ) ή άλλων κειμένων" για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. καθώς και ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις όμως του Π.Δ. 169 / 2002 δεν προκύπτει ότι οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή μεταφράσεως από ενδιαφερόμενο πρόσωπο αλλά γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, υποχρέοοση της Διοίκησης να λαμβάνει υπόψη τις μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών ανεξάρτητα από τις εκάστοτε ειδικές ρυθμίσεις δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 52 και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα αντίγραφα εγγράφων και οι μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που εκδίδονται από δικηγόρους, ούτε του άρθρου 11 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων, αφού δεν διαπιστώνεται νομοθετικό κενό αλλά και δεν πρόκειται για ανάλογες περιπτώσεις.

Αναφορικά με το δεύτερο και τρίτο σκέλος του ερωτήματος και κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος: κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, την επικύρωση αντιγράφου εγγράφου που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξεως και έχει προέλθει από ημεδαπή διοικητική αρχή ( Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αντίγραφο από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε πρωτότυπο, και όχι από αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (Ολομ. Ν.Σ.Κ. 233/2000). Έγγραφο διοικητικής αρχής που δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 11 του άρθρου 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί η επίσημη μετάφραση από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου ή άλλου κειμένου, η οποία εκδίδεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με τον Οργανισμό του και την αριθμ. Φ.093/3/ΑΣ1856/1998 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Ν.Σ.Κ 335/2002 ). Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα περί Δικηγόρων ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα κάθε είδους εγγράφου που έχει στην κατοχή του, είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των, και τα αντίγραφα που εκδίδει έχουν ισχύ επισήμου εγγράφου (ΑΠ.87/1991, 54/1990, 767/1988 Ελλ. Δνη 1992.1454, 1991.62, 1989.564 αντίστοιχα), ενώ σύμφωνα με τα άρθρα 2 αριθμ. 27 και 109 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και την παράγραφο 3 της αριθμ. Φ.093/3/ΑΣ1856/1998 υπουργικής αποφάσεως στις αρμοδιότητες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού περιλαμβάνεται και η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των οργάνων και των προσώπων που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις (ΝΣΚ 335/2002). Περαιτέρω, οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν μπορούν να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφουν ούτε να επικυρώνουν το γνήσιο της υπογραφής διαφόρων οργάνων και προσώπων, αφού τέτοιες επικυρώσεις δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επαγγελματικών πράξεων που έχουν δικαίωμα να εκτελούν βάσει του Π.Δ. 169/2002. Επίσης, οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών δεν αποτελούν έγγραφα προερχόμενα από διοικητική αρχή (Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), και γιαυτό δεν μπορεί να ζητηθεί βάσει του άρθρου 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας από διοικητική αρχή η επικύρωση αντιγράφου των μεταφράσεων αυτών.

Μετά τα ανωτέρω  σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της εν λόγω γνωμοδότησης και παρακαλούμε για τις άμεσες σχετικές ενέργειες σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φ.5
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
« Last Edit: 23 Jan, 2005, 19:38:43 by spiros »
Terminology is a bit like snoring: everybody's doing it but very few people *know* they're doing it! (MR)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824670
  • Gender:Male
 • point d’amour
Ευχαριστούμε Βασίλη για την ενημέρωση

Άλλο ένα σχετικό δημοσίευμα υπάρχει εδώ:
https://www.translatum.gr/news/14-10-2004.htm

(Oι απόφοιτοι μετάφρασης του Ιονίου αποκτούν ίσα δικαιώματα στη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων με το ΥΠΕΞ και τους δικηγόρους)
« Last Edit: 21 Jan, 2005, 17:23:05 by spiros »vkorkas

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 124
  • Gender:Male
Ορίστε και μία πιο πρόσφατη εξέλιξη στο θέμα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
Αριθμ. Πρωτ.:   18623
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Αθήνα, 30/5/2006

Προς:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ματζάρου 6
ΤΚ 49100 Κέρκυρα

ΘΕΜΑ:  «Αποδοχή των μεταφράσεων από τους αποφοίτους του Ιονίου Πανεπιστημίου από το ΑΣΕΠ»
Σχετ, Έγγραφά σας 3/1-7-2005,4/7-7-2005 και 3/5-5-2006
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1.  Στο Π.Δ, 169/2002 (ΦΕΚ 156 Α), άπου καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του  Ιονίου  Πανεπιστημίου,  ορίζεται,  μεταξύ  άλλων,  ότι  οι  πτυχιούχοι  μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση  τη μετάφραση, σε όλα τα διαδικαστικά αυτής, ή και την έκδοση οποιωνδήποτε εγγμάψων (δημοσίων και ιδιωτικών) ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιοσδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ιαχύουσο νομοθεσία, ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, καθώς και όιι έχουν τη δυνατότητα νο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτι ισχύουσες διατάξεις. Από τις παραπάνω διατάξεις και λαμβανομένης υπόψη της υπ' αριθμ. 495/2004 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν προκύπτει ότι οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή μεταφράσεως από ενδιαφερόμενο πρόσωπο άλλα γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία.

2.   Η δυνατότητα επίσημης μετάφρασης όλων των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών (πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών κλπ) από διορισμένο, βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914, άμισθο ερμηνέα έγινε αποδεκτή από το ΑΣΕΠ και ενσωματώθηκε στις προκηρύξεις μετά την αρ. 483/2002 γνωμοδότηση του Β2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3.  Κατόπιν των ανωτέρω, το ΑΣΕΠ, το οποίο έχει ως αποκλειστική αποστολή του την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που διέπουν το σύστημα προσλήψεων, δεν μπορεί να κάνει αποδεκτές τις μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών, τα οποία υποβάλλουν οι υποψήφιοι και έχουν μεταφραστεί από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αφού αυτό δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η αναφορά, στο έγγραφο σας με αρ.πρωτ. 13/5-5-2005, της εγκυκλίου 82215/839/1-3-2005 του ΥΠΕΣΔΔΑ ουδόλως δεσμεύει το ΑΣΕΠ.
Ο Αντιπρόεδρος του ΑΣΕΠ
Αγησίλαος Μπακόπουλος
« Last Edit: 02 Jun, 2006, 20:38:23 by spiros »
Terminology is a bit like snoring: everybody's doing it but very few people *know* they're doing it! (MR)


 

Search Tools