καὶ τοσαύτῃ περιουσίᾳ χρήσασθαι πονηρίας -> in the veriest extravagance of malice

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 817870
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ τοσαύτῃ περιουσίᾳ χρήσασθαι πονηρίας -> in the veriest extravagance of malice

— Demosthenes, On the False Embassy, 55


ὃ καὶ μέγιστον ἔμοιγε δοκοῦσιν ἁπάντων ὑμᾶς ἠδικηκέναι: τὸ γὰρ πρὸς ἄνδρα θνητὸν καὶ διὰ καιρούς τινας ἰσχύοντα γράφοντας εἰρήνην ἀθάνατον συνθέσθαι τὴν κατὰ τῆς πόλεως αἰσχύνην, καὶ ἀποστερῆσαι μὴ μόνον τῶν ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τῶν παρὰ τῆς τύχης εὐεργεσιῶν τὴν πόλιν, καὶ τοσαύτῃ περιουσίᾳ χρήσασθαι πονηρίας ὥστε μὴ μόνον τοὺς ὄντας Ἀθηναίους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὕστερόν ποτε μέλλοντας ἔσεσθαι πάντας ἠδικηκέναι, πῶς οὐχὶ πάνδεινόν ἐστι;


In my judgement they could not have done you a more grievous injury. To turn their treaty of peace with a mortal man, a mere potentate of occasion, into a covenant of immortal ignominy for the commonwealth; to strip their city of all she had, even of the largess of her good fortune; in the veriest extravagance of malice to heap injuries not only on the Athenians of today but upon all who shall hereafter be Athenians,—is not that an appalling iniquity?

« Last Edit: 14 Jan, 2020, 20:33:56 by billberg23 »


 

Search Tools