οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ -> neither from lack of knowledge nor from superfluity of modesty

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818052
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ -> neither from lack of knowledge nor from superfluity of modesty

Πλάτων, Γοργίας, 487e


εὖ οἶδ' ὅτι, ἅν μοι σὺ ὁμολογήσῃς περὶ ὧν ἡ ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει, ταῦτ' ἤδη ἐστὶν αὐτὰ τἀληθῆ. ἐννοῶ γὰρ [487a] ὅτι τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὀρθῶς τε ζώσης καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔχειν ἃ σὺ πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην τε καὶ εὔνοιαν καὶ παρρησίαν. ἐγὼ γὰρ πολλοῖς ἐντυγχάνω οἳ ἐμὲ οὐχ οἷοί τέ εἰσιν βασανίζειν διὰ τὸ μὴ σοφοὶ εἶναι ὥσπερ σύ: ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἰσιν, οὐκ ἐθέλουσιν δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ μὴ κήδεσθαί μου ὥσπερ σύ: τὼ δὲ ξένω τώδε, Γοργίας τε καὶ Πῶλος, σοφὼ μὲν καὶ [487b] φίλω ἐστὸν ἐμώ, ἐνδεεστέρω δὲ παρρησίας καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος: πῶς γὰρ οὔ; ὥ γε εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύθατον, ὥστε διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ ἑκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ ἐναντία λέγειν ἐναντίον πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις ἃ οἱ ἄλλοι οὐκ ἔχουσιν: πεπαίδευσαί τε γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν Ἀθηναίων, καὶ ἐμοὶ εἶ εὔνους.  τίνι τεκμηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ σοι ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλλίκλεις, τέτταρας ὄντας κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σέ τε καὶ Τείσανδρον τὸν Ἀφιδναῖον καὶ Ἄνδρωνα τὸν Ἀνδροτίωνος καὶ Ναυσικύδην τὸν Χολαργέα: καί ποτε ὑμῶν ἐγὼ ἐπήκουσα βουλευομένων μέχρι ὅποι τὴν σοφίαν ἀσκητέον εἴη, καὶ οἶδα ὅτι ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, μὴ προθυμεῖσθαι εἰς τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλαβεῖσθαι [487d] παρεκελεύεσθε ἀλλήλοις ὅπως μὴ πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφθαρέντες. ἐπειδὴ οὖν σου ἀκούω ταὐτὰ ἐμοὶ συμβουλεύοντος ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκανόν μοι τεκμήριόν ἐστιν ὅτι ὡς ἀληθῶς μοι εὔνους εἶ. καὶ μὴν ὅτι γε οἷος παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φῂς καὶ ὁ λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες ὁμολογεῖ σοι. ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι τούτων πέρι νυνί: [487e] ἐάν τι σὺ ἐν τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανισμένον τοῦτ' ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ' ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ οὐκέτι αὐτὸ δεήσει ἐπ' ἄλλην βάσανον ἀναφέρειν. οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸ συνεχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ, οὐδ' αὖ ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν: φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φῄς. τῷ ὄντι οὖν ἡ ἐμὴ καὶ ἡ σὴ ὁμολογία τέλος ἤδη ἕξει τῆς ἀληθείας. πάντων δὲ καλλίστη ἐστὶν ἡ σκέψις, ὦ Καλλίκλεις, περὶ τούτων ὧν σὺ δή μοι ἐπετίμησας, ποῖόν τινα χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα καὶ τί [488a] ἐπιτηδεύειν καὶ μέχρι τοῦ, καὶ πρεσβύτερον καὶ νεώτερον ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ ὀρθῶς πράττω κατὰ τὸν βίον τὸν ἐμαυτοῦ, εὖ ἴσθι τοῦτο ὅτι οὐχ ἑκὼν ἐξαμαρτάνω ἀλλ' ἀμαθίᾳ τῇ ἐμῇ: σὺ οὖν, ὥσπερ ἤρξω νουθετεῖν με, μὴ ἀποστῇς, ἀλλ' ἱκανῶς μοι ἔνδειξαι τί ἔστιν τοῦτο ὃ ἐπιτηδευτέον μοι, καὶ τίνα τρόπον κτησαίμην ἂν αὐτό, καὶ ἐάν με λάβῃς νῦν μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ μὴ ταὐτὰ πράττοντα ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ με ἡγοῦ βλᾶκα εἶναι καὶ [488b] μηκέτι ποτέ με νουθετήσῃς ὕστερον, ὡς μηδενὸς ἄξιον ὄντα. ἐξ ἀρχῆς δέ μοι ἐπανάλαβε πῶς φῂς τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ σὺ καὶ Πίνδαρος τὸ κατὰ φύσιν; ἄγειν βίᾳ τὸν κρείττω τὰ τῶν ἡττόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν χειρόνων καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου; μή τι ἄλλο λέγεις τὸ δίκαιον εἶναι, ἢ ὀρθῶς μέμνημαι;


Because I am sure that if you agree with me in any of the opinions which my soul forms, I have at last found the truth indeed. For I consider that if a man is to make a complete trial of the good or evil of the soul, 487he ought to have three qualities-knowledge, good-will, outspokenness, which are all possessed by you. Many whom I meet are unable to make trial of me, because they are not wise as you are; others are wise, but they will not tell me the truth, because they have not the same interest in me which you have; and these two strangers, Gorgias and Polus, are undoubtedly wise men and my very good friends, but they are not outspoken enough, and they are too modest. Why, their modesty is so great that they are driven to contradict themselves, first one and then the other of them, in the face of a large company, on matters of the highest moment. But you have all the qualities in which these others are deficient, having received an excellent education; to this many Athenians can testify. And are my friend. Shall I tell you why I think so? I know that you, Callicles, and Tisander of Aphidnae, and Andron the son of Androtion, and Nausicydes of the deme of Cholarges, studied together: there were four of you, and I once heard you advising with one another as to the extent to which the pursuit of philosophy should be carried, and, as I know, you came to the conclusion that the study should not be pushed too much into detail. You were cautioning one another not to be overwise; you were afraid that too much wisdom might unconsciously to yourselves be the ruin of you. And now when I hear you giving the same advice to me which you then gave to your most intimate friends, I have a sufficient evidence of your real goodwill to me. And of the frankness of your nature and freedom from modesty I am assured by yourself, and the assurance is confirmed by your last speech. Well then, the inference in the present case clearly is, that if you agree with me in an argument about any point, that point will have been sufficiently tested by us, and will not require to be submitted to any further test. For you could not have agreed with me, either from lack of knowledge or from superfluity of modesty, nor yet from a desire to deceive me, for you are my friend, as you tell me yourself. And therefore when you and I are agreed, the result will be the attainment of perfect truth. Now there is no nobler enquiry, Callicles, than that which you censure me for making,-What ought the character of a man to be, and what his pursuits, and how far is he to go, both in maturer years and in youth? For be assured that if I err in my own conduct I do not err intentionally, but from ignorance. Do not then desist from advising me, now that you have begun, until I have learned clearly what this is which I am to practise, and how I may acquire it. And if you find me assenting to your words, and hereafter not doing that to which I assented, call me "dolt," and deem me unworthy of receiving further instruction. Once more, then, tell me what you and Pindar mean by natural justice: Do you not mean that the superior should take the property of the inferior by force; that the better should rule the worse, the noble have more than the mean? Am I not right in my recollection?

« Last Edit: 14 Jan, 2020, 21:49:54 by billberg23 »


 

Search Tools