μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ θάνατον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καταψηφίσησθε → let neither art nor craft induce you to condemn those men

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832345
    • Gender:Male
  • point d’amour
μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ θάνατον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καταψηφίσησθε →  let neither art nor craft induce you to condemn those men


μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, πρὸς θεῶν Ὀλυμπίων, μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ θάνατον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καταψηφίσησθε, οἳ πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς ποιήσαντες διὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν τριάκοντα καὶ Ἀγοράτου τουτουὶ ἀπέθανον. ἀναμνησθέντες οὖν ἁπάντων τῶν δεινῶν, καὶ τῶν κοινῶν τῇ πόλει καὶ τῶν ἰδίων, ὅσα ἑκάστῳ ἐγένετο ἐπειδὴ ἐκεῖνοι οἱ ἄνδρες ἐτελεύτησαν, τιμωρήσατε τὸν αἴτιον τούτων. ἀποδέδεικται δ᾽ ὑμῖν ἅπαντα1 καὶ ἐκ τῶν ψηφισμάτων καὶ ἐκ τῶν ἀπογραφῶν καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἁπάντων Ἀγόρατος ὢν αὐτοῖς τοῦ θανάτου.


In the name of the Olympian gods, gentlemen of the jury, let neither art nor craft induce you to condemn those men to death who precisely for their many good services to you were put to death by the Thirty and by Agoratus here. Remember all the horrors, both those that smote the State as a whole and those that each of us felt in private, when those men lost their lives, and punish the author of them all. It has been made plain to you, alike from the decrees, the depositions and all the rest, that Agoratus is the author of their death.


Lysias,  Against Agoratus, section 95

Per gli dèi dell’Olimpo, giudici, non lasciatevi trascinare in nessun modo a condannare a morte quegli uomini, che sono periti per mano dei Trenta e di Agorato proprio per aver reso a voi molti buoni servigi! Ricordandovi di tutte le terribili vicende, quelle pubbliche della città e le vostre private, che sono toccate a ciascuno dopo la morte di quegli uomini, fate vendetta sull’uomo che ne è stato la causa. Agorato è stato dimostrato colpevole della loro morte dai decreti, dalle denunce e da tutto il resto. E inoltre bisogna che il vostro voto sia diverso da quello dei Trenta: assolvete quelli che essi hanno condannato a morte, e condannate invece quelli cui essi non hanno inflitto la pena di morte! I Trenta infatti hanno mandato a morte quelli che erano dalla vostra parte; ma essi hanno assolto invece Agorato per l’impegno che ha dimostrato nel farli perire! 
(trad. E. Medda, Rizzoli, Milano 1991)


 

Search Tools