Google AdSense Online Terms of Service → Eπιγραμμικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας Google AdSense

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852417
    • Gender:Male
  • point d’amour
Google AdSense Online Terms of Service 1.Eπιγραμμικοί (Online) Όροι Παροχής Υπηρεσίας Google AdSense 1.
Welcome to AdSense!Καλώς ήρθατε στο AdSense!
Thanks for your interest in our search and advertising services (the "Services")!Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης και διαφήμισης της εταιρείας μας (οι «Υπηρεσίες»)!
By using our Services, you agree to (1) these Terms of Service, (2) the AdSense Program Policies, which include but are not limited to the Content Policies, the Webmaster Quality Guidelines, the Ad Implementation Policies, and the EU User Consent policy (collectively, the "AdSense Policies"), and (3) the Google Branding Guidelines (collectively, the "AdSense Terms").Κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών μας, αποδέχεστε (1) τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσίας, (2) τις Πολιτικές του Προγράμματος AdSense (AdSense Program Policies), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Πολιτικές Περιεχομένου (Content Policies), τις Κατευθυντήριες Γραμμές Ποιότητας Webmaster (Webmaster Quality Guidelines), τις Πολιτικές υλοποίησης διαφημίσεων (Ad Implementation Policies), και την πολιτική Συγκατάθεσης χρηστών στην ΕΕ (EU User Consent policy) (συλλογικά οι «Πολιτικές AdSense»), και (3) τιςΚατευθυντήριες Γραμμές Google Branding (Google Branding Guidelines) (συλλογικά, οι «Όροι AdSense»).
If ever in conflict, these Terms of Service will take precedence over any other terms in the policies and guidelines enumerated in numbers (2) and (3) above.Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αντίφαση, οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσίας θα υπερισχύουν έναντι κάθε άλλου όρου που περιλαμβάνεται στις πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές που απαριθμούνται ανωτέρω υπό (2) και (3).
Please read these Terms of Service and the rest of the AdSense Terms carefully.Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους Όρους AdSense.
As used in these Terms of Service, "you" or "publisher" means the individual or entity using the Services (and/or any individual, agent, employee, representative, network, parent, subsidiary, affiliate, successor, related entities, assigns, or all other individuals or entities acting on your behalf, at your direction, under your control, or under the direction or control of the same individual or entity who controls you).Όπως χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσίας, οι όροι «εσείς» ή «εκδότης» αναφέρονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες (ή/και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, αντιπρόσωπο, υπάλληλο, εκπρόσωπο, εταιρεία δικτύου, μητρική εταιρεία, θυγατρική εταιρεία, συνδεδεμένη εταιρεία, διάδοχο εταιρεία, σχετιζόμενη εταιρεία, εντολοδόχο ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας, υπό την καθοδήγηση σας, υπό τον έλεγχό σας ή υπό την καθοδήγηση ή τον έλεγχο του ιδίου νομικού ή φυσικού προσώπου που σας ελέγχει).
"We," "us" or "Google" means Google LLC, and the "parties" means you and Google.Οι δε όροι «εμείς», «εμάς» ή «Google» αναφέρονται στην Google Ireland Ltd. και ο όρος «τα μέρη» αναφέρεται σε εσάς και στην Google.
2.2.
Access to the Services; AdSense Accounts Your use of the Services is subject to your creation and our approval of an AdSense Account (an "Account").Πρόσβαση στις Υπηρεσίες˙ Λογαριασμοί AdSense Για τη χρήση των Υπηρεσιών, χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό AdSense («Λογαριασμός»), ο οποίος θα πρέπει εγκριθεί από εμάς.
We have the right to refuse or limit your access to the Services.Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες.
In order to verify your Account, from time-to-time we may ask for additional information from you, including, but not limited to, verification of your name, address, and other identifying information.Προκειμένου να επαληθεύσουμε τον Λογαριασμό σας, από καιρού εις καιρόν ενδέχεται να ζητήσουμε από εσάς πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της επαλήθευσης του ονόματος, της διεύθυνσής σας και άλλων στοιχείων ταυτοποίησης.
By submitting an application to use the Services, if you are an individual, you represent that you are at least 18 years of age.Με την υποβολή της αίτησης για χρήση των Υπηρεσιών, εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.
You may only have one Account.Μπορείτε να διατηρείτε μόνο έναν Λογαριασμό.
If you (including those under your direction or control) create multiple Accounts, you will not be entitled to further payment from Google, and your Accounts will be subject to termination, pursuant to the provisions below.Εάν εσείς (συμπεριλαμβανομένων εκείνων υπό την καθοδήγηση ή τον έλεγχό σας) δημιουργήσετε περισσότερους Λογαριασμούς, δεν θα δικαιούστε περαιτέρω πληρωμή από την Google και οι Λογαριασμοί σας ενδέχεται να τερματιστούν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις.
By enrolling in AdSense, you permit Google to serve, as applicable, (i) advertisements and other content ("Ads"), (ii) Google search boxes and search results, and (iii) related search queries and other links to your websites, mobile applications, media players, mobile content, and/or other properties approved by Google (each individually a "Property").Με την εγγραφή σας στο AdSense, επιτρέπετε στην Google να παρέχει, κατά περίπτωση, (i) διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο («Διαφημίσεις»), (ii) πλαίσια αναζήτησης και αποτελέσματα αναζήτησης Google και (iii) σχετικά ερωτήματα αναζήτησης και άλλους συνδέσμους προς τους ιστότοπούς σας, τις εφαρμογές για κινητά, media players, περιεχόμενο για κινητά ή/και άλλα περιουσιακά αγαθά εγκεκριμένα από την Google (εφεξής έκαστο «Περιουσιακό Αγαθό»).
In addition, you grant Google the right to access, index and cache the Properties, or any portion thereof, including by automated means.Επιπλέον, παραχωρείτε στην Google δικαίωμα πρόσβασης, ευρετηρίασης (index) και αποθήκευσης (cache) των Περιουσιακών Αγαθών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών, και με αυτοματοποιημένα μέσα.
Google may refuse to provide the Services to any Property.Η Google μπορεί να αρνηθεί την παροχή των Υπηρεσιών σε σχέση με οποιοδήποτε Περιουσιακό Αγαθό.
Any Property that is a software application and accesses our Services (a) may require preapproval by Google in writing, and (b) must comply with Google's Software Principles.Οποιοδήποτε Περιουσιακό Αγαθό το οποίο αποτελεί εφαρμογή λογισμικού και αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (α) μπορεί να προϋποθέτει την έγγραφη προέγκριση της Google και (β) θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις Αρχές Λογισμικού (Software Principles) της Google.
3.3.
Using our Services You may use our Services only as permitted by the AdSense Terms and any applicable laws.Χρήση των Υπηρεσιών μας Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μόνο σύμφωνα με τους Όρους AdSense και την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Don't misuse our Services.Απαγορεύεται οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των Υπηρεσιών μας.
For example, don't interfere with our Services or try to access them using a method other than the interface and the instructions that we provide.Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε στις Υπηρεσίες μας ή να επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο πλην της διεπαφής (interface) και των οδηγιών που σας παρέχουμε.
Our Services are business tools.Οι Υπηρεσίες μας αποτελούν επιχειρηματικά εργαλεία.
You must only use our Services exclusively for purposes relating to your trade, business, craft or profession.Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με το επάγγελμα ή την επιχείρησή σας.
You may discontinue your use of any Service at any time by removing the relevant code from your Properties.Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, αφαιρώντας τον σχετικό κώδικα από τα Περιουσιακά Αγαθά σας.
4.4.
Changes to our Services; Changes to the AdSense Terms We are constantly changing and improving our Services.Μεταβολές στις Υπηρεσίες μας˙ Τροποποιήσεις στους Όρους AdSense Μεταβάλλουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τις Υπηρεσίες μας.
We may add or remove functionalities or features of the Services at any time, and we may suspend or stop a Service altogether.Μπορούμε να προσθέτουμε ή καταργούμε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και να αναστείλουμε ή διακόψουμε ολοσχερώς μια Υπηρεσία.
We may modify the AdSense Terms at any time.Μπορεί να τροποποιήσουμε τους Όρους AdSense οποτεδήποτε.
We'll post any modifications to the Terms of Service on this page and any modifications to the AdSense Policies or the Google Branding Guidelines on their respective pages.Θα δημοσιεύουμε τυχόν τροποποιήσεις στους Όρους Παροχής Υπηρεσίας στην παρούσα σελίδα και τυχόν τροποποιήσεις των Πολιτικών AdSense (AdSense Policies) ή των Κατευθυντήριων Γραμμών Google Branding (Google Branding Guidelines) στις αντίστοιχες σελίδες αυτών.
Changes will generally become effective 14 days after they are posted.Οι αλλαγές γενικώς θα τίθενται σε ισχύ 14 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή τους.
However, changes addressing new functions for a Service or changes made for legal reasons will be effective immediately.Ωστόσο, οι αλλαγές σε σχέση με νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως.
If you don't agree to any modified terms in the AdSense Terms, you'll have to stop using the affected Services.Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον τροποποιημένο όρο των Όρων AdSense, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των σχετικών Υπηρεσιών.
5.5.
Payment Subject to this Section and Section 6 of these Terms of Service, you will receive a payment related to the number of valid clicks on Ads displayed on your Properties, the number of valid impressions of Ads displayed on your Properties, or other valid events performed in connection with the display of Ads on your Properties, only if and when Google determines that your Properties have remained in compliance with the AdSense Terms (including all AdSense Policies as identified in Section 1 above) for the entirety of the period for which payment is made and through to the date that the payment is issued.Πληρωμή Με την επιφύλαξη του παρόντος Άρθρου και του Άρθρου 6 των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσίας, θα λαμβάνετε πληρωμή σε σχέση με τον αριθμό των έγκυρων «κλικ» σε Διαφημίσεις που εμφανίζονται στα Περιουσιακά Αγαθά σας, τον αριθμό των έγκυρων εμφανίσεων Διαφημίσεων που εμφανίζονται στα Περιουσιακά Αγαθά σας ή σε σχέση με άλλες έγκυρες ενέργειες που σχετίζονται με την εμφάνιση Διαφημίσεων στα Περιουσιακά Αγαθά σας μόνο αν και όταν η Google διαπιστώνει ότι τα Περιουσιακά Αγαθά σας βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους Όρους AdSense (συμπεριλαμβανομένων όλων των Πολιτικών AdSense όπως αναφέρονται ανωτέρω στο Άρθρο 1) για ολόκληρη την περίοδο για την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή και έως την ημερομηνία έκδοσης της πληρωμής.
If your Account is in good standing through to the time when Google issues you a payment, we will pay you by the end of the calendar month following any calendar month in which the balance reflected in your Account equals or exceeds the applicable payment threshold.Εάν ο λογαριασμός σας είναι έγκυρος μέχρι τη στιγμή που η Google σας εκδώσει μια πληρωμή, θα διενεργούμε καταβολή προς εσάς έως το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό μήνα κατά τον οποίο το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον Λογαριασμό σας ισούται με ή υπερβαίνει το ισχύον όριο πληρωμής.
If Google is investigating your compliance with the AdSense Terms or you have been suspended or terminated, your payment may be delayed or withheld.Εάν η Google διερευνά τη συμμόρφωσή σας με τους Όρους AdSense ή έχετε υποστεί αναστολή ή τερματισμό, η πληρωμή σας ενδέχεται να καθυστερήσει ή να παρακρατηθεί.
To ensure proper payment, you are responsible for providing and maintaining accurate contact and payment information in your Account.Για τη διασφάλιση των πληρωμών, οφείλετε να παρέχετε και να διατηρείτε ακριβή στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμών στο Λογαριασμό σας.
If you implement search Services, our payments may be offset by any applicable fees for such Services.Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες αναζήτησης, οι καταβολές μας μπορεί να συμψηφίζονται με οποιαδήποτε ισχύουσα αμοιβή για τις Υπηρεσίες αυτές.
In addition, Google may (a) withhold and offset any payments owed to you under the AdSense Terms against any fees you owe us under the AdSense Terms or any other agreement, or (b) require you to refund us within 30 days of any invoice any amounts we may have overpaid to you in prior periods.Επιπροσθέτως, η Google ενδέχεται (α) να παρακρατήσει και να συμψηφίσει οποιαδήποτε καταβολή που οφείλεται προς εσάς δυνάμει των Όρων AdSense για τυχόν αμοιβές που μας οφείλετε δυνάμει των Όρων AdSense ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή (β) να απαιτήσει να μας επιστρέψετε εντός 30 ημερών από την έκδοση οποιουδήποτε τιμολογίου, τυχόν ποσά που σας έχουμε καταβάλει αχρεωστήτως σε προηγούμενες περιόδους.
You are responsible for any charges assessed by your bank or payment provider.Είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από την τράπεζά σας ή τον πάροχο πληρωμών σας.
Unless expressly authorized in writing by Google, you may not enter into any type of arrangement with a third party where that third party receives payments made to you under the AdSense Terms or other financial benefit in relation to the Services.Εκτός εάν έχετε λάβει ρητή και έγγραφη άδεια από την Google, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποιουδήποτε είδους συμφωνία με οποιονδήποτε τρίτο, δια της οποίας ο εν λόγω τρίτος να εισπράττει πληρωμές που πραγματοποιούνται προς εσάς δυνάμει των Όρων AdSense ή να λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο οικονομικό όφελος σε σχέση με τις Υπηρεσίες.
Payments will be calculated solely based on Google's accounting.Οι πληρωμές θα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις λογιστικές καταχωρίσεις της Google.
You acknowledge and agree that you are only entitled to payment for your use of the Services for which Google has been paid; if, for any reason, Google does not receive payment from an advertiser or credits such payment back to an advertiser, you are not entitled to be paid for any associated use of the Services.Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δικαιούστε μόνο πληρωμή για τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών για τις οποίες η Google έχει πληρωθεί· αν, για οποιονδήποτε λόγο, η Google δεν λάβει πληρωμή από κάποιο διαφημιστή ή επιστρέψει με πίστωση την εν λόγω πληρωμή σε κάποιο διαφημιστή, δεν δικαιούστε να πληρωθείτε για οποιαδήποτε σχετιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών.
Additionally, if an advertiser whose Ads are displayed on any Property defaults on payment to Google, we may withhold payment or charge back your Account.Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ένας διαφημιστής του οποίου Διαφημίσεις εμφανίζονται σε οποιοδήποτε Περιουσιακό Αγαθό καταστεί υπερήμερος σε σχέση με κάποια πληρωμή προς την Google, μπορούμε να παρακρατήσουμε το ποσό της πληρωμής ή να χρεώσουμε το Λογαριασμό σας.
Google has the right to withhold or adjust payments to you to exclude any amounts Google determines arise from invalid activity.Η Google έχει το δικαίωμα να παρακρατεί ή να αναπροσαρμόζει πληρωμές προς εσάς ώστε να αποκλείονται τυχόν ποσά τα οποία η Google διαπιστώνει ότι προκύπτουν από μη έγκυρη δραστηριότητα.
Invalid activity includes, but is not limited to, (i) spam, invalid clicks, invalid impressions, invalid queries, invalid conversions, or other invalid events on Ads generated by any person, bot, automated program or similar device, including through any clicks, impressions, queries, conversions, or other events originating from your IP addresses or computers under your control; (ii) clicks, impressions, queries, conversions, or other events solicited or generated by payment of money, false representation, or requests for end users to click on Ads or take other actions; (iii) Ads served to end users whose browsers have JavaScript disabled or who are otherwise tampering with ad serving or measurement; (iv) any click, impression, query, conversion, or other event occurring on a Property that does not comply with the AdSense Policies; (v) any click, impression, query, conversion, or other event occurring on a Property associated with another AdSense Account you use; and (vi) all clicks, impressions, queries, conversions, or other events in any Account with significant amounts of invalid activity, as described in (i-v) above or with the types of invalid activity indicating intentional misconduct.Η μη έγκυρη δραστηριότητα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, (i) spam, μη έγκυρα «κλικ» (clicks), μη έγκυρες εμφανίσεις (impressions) ή μη έγκυρα ερωτήματα (queries), μη έγκυρες μετατροπές (conversions), ή άλλες μη έγκυρες ενέργειες στις Διαφημίσεις που διενεργούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο, bot, αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ή αντίστοιχη συσκευή, καθώς και μέσω «κλικ», εμφανίσεων, ερωτημάτων, μετατροπών, ή άλλων ενεργειών που προέρχονται από δικές σας διευθύνσεις IP ή υπολογιστές που τελούν υπό τον έλεγχό σας, (ii) «κλικ», εμφανίσεις, ερωτήματα, μετατροπές, ή άλλες ενέργειες που έχουν προκληθεί δια της καταβολής χρηματικού ποσού, με ψευδείς παραστάσεις ή αιτήματα προκειμένου να κάνουν οι τελικοί χρήστες «κλικ» σε Διαφημίσεις ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες, (iii) Διαφημίσεις που προβάλλονται σε τελικούς χρήστες στα προγράμματα περιήγησης των οποίων το Javascript είναι απενεργοποιημένο ή οι οποίοι άλλως αλλοιώνουν την προβολή ή τη μέτρηση διαφημίσεων, (iv) οποιοδήποτε «κλικ», εμφάνιση, ερώτημα, μετατροπή ή άλλη ενέργεια που συμβαίνει σε κάποιο Περιουσιακό Αγαθό που δεν συμμορφώνεται με τις Πολιτικές AdSense, (v) οποιοδήποτε «κλικ», εμφάνιση, ερώτημα, μετατροπή ή άλλη ενέργεια που συμβαίνει σε κάποιο Περιουσιακό Αγαθό το οποίο σχετίζεται με άλλο Λογαριασμό AdSense τον οποίο χρησιμοποιείτε, και (vi) κάθε «κλικ», εμφάνιση, ερώτημα, μετατροπή, ή άλλη ενέργεια σε οποιοδήποτε Λογαριασμό με σημαντικά ποσοστά μη έγκυρης δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στα σημεία (i-v) ανωτέρω ή με τύπους μη έγκυρης δραστηριότητας που υποδηλώνουν εκ προθέσεως παράπτωμα.
In the event Google detects invalid activity, either before or after issuing a payment for that activity, Google reserves the right to debit your Account, and adjust future payments accordingly, for all invalid clicks, impressions, queries, conversions, or other events including for all clicks, impressions, queries, conversions, or other events on Properties that do not comply with the AdSense Policies.Σε περίπτωση που η Google εντοπίσει μη έγκυρη δραστηριότητα, είτε πριν είτε μετά την έκδοση πληρωμής για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η Google διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Λογαριασμό σας και να προσαρμόσει ανάλογα τις μελλοντικές πληρωμές για όλα τα μη έγκυρα «κλικ», εμφανίσεις, ερωτήματα, μετατροπές ή άλλες ενέργειες, περιλαμβανομένου κάθε «κλικ», εμφάνισης, ερωτήματος, μετατροπής ή άλλου συμβάντος σε Περιουσιακό Αγαθό που δεν συμμορφώνεται με τις Πολιτικές AdSense.
Additionally, Google may refund or credit advertisers for some or all of the advertiser payments associated with a publisher's Account.Επιπλέον, η Google μπορεί να επιστρέψει ποσά ή να πιστώσει σε διαφημιστές για ορισμένες ή για όλες τις πληρωμές διαφημιστή που σχετίζονται με τον Λογαριασμό ενός εκδότη.
You acknowledge and agree that, whenever Google issues such refunds or credits, you will not be entitled to receive any payment for any associated use of the Services.Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κάθε φορά που η Google εκδίδει τέτοιες επιστροφές ποσών ή πιστώσεις, δεν θα δικαιούστε να λάβετε πληρωμή για οποιαδήποτε σχετιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών.
6.6.
Termination, Suspension, and Entitlement to Further Payment Google may at any time, without providing a warning or prior notice, temporarily suspend further payments on your Account, suspend or terminate the participation of any Property in the Services, or suspend or terminate your Account because of, among other reasons, invalid activity or your failure to otherwise fully comply with the AdSense Policies.Καταγγελία, αναστολή, και δικαίωμα για περαιτέρω πληρωμή Η Google μπορεί οποτεδήποτε, χωρίς να παρέχει προειδοποίηση ή προηγούμενη ενημέρωση, να αναστείλει προσωρινά περαιτέρω πληρωμές στον Λογαριασμό σας, να αναστείλει ή τερματίσει τη συμμετοχή ενός Περιουσιακού Αγαθού στις Υπηρεσίες ή να αναστείλει ή να τερματίσει τον Λογαριασμό σας εξαιτίας, μεταξύ άλλων λόγων, μη έγκυρης δραστηριότητας ή άλλως της αποτυχίας σας να συμμορφωθείτε πλήρως με τις Πολιτικές AdSense.
Google can terminate your participation in the Services, and close your Account, if your Account remains inactive for a period of 6 or more consecutive months.Η Google μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες και να κλείσει τον Λογαριασμό σας, αν ο Λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για διάστημα 6 ή περισσότερων διαδοχικών μηνών.
If Google closes your Account due to inactivity, and the balance reflected in your Account equals or exceeds the applicable threshold, we will pay you that balance, subject to our payment provisions in Section 5.Εάν η Google κλείσει τον Λογαριασμό σας λόγω αδράνειας και το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον Λογαριασμό σας ισούται ή υπερβαίνει το ισχύον όριο, θα σας πληρώσουμε το υπόλοιπο αυτό, με την επιφύλαξη των διατάξεων πληρωμής που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 5.
If Google closes your Account due to inactivity, you will not be prevented from submitting a new application to use the Services.Εάν η Google κλείσει τον Λογαριασμό σας λόγω αδράνειας, δεν θα εμποδίζεται η υποβολή από εσάς νέας αίτησης για τη χρήση των Υπηρεσιών.
If Google terminates your Account due to your breach of the AdSense Terms, including, but not limited to, your causing or failing to prevent invalid activity on any Property, or your failure to otherwise fully comply with the AdSense Policies, you will not be entitled to any further payment from Google for any prior use of the Services.Εάν η Google τερματίσει τον Λογαριασμό σας λόγω παραβίασής σας των Όρων AdSense, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πρόκλησης ή μη αποτροπής από εσάς μη έγκυρης δραστηριότητας σε οποιοδήποτε Περιουσιακό Αγαθό, ή άλλως της αποτυχίας σας για πλήρη συμμόρφωσή με τις Πολιτικές AdSense, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωμή από την Google για οποιαδήποτε προηγούμενη χρήση των Υπηρεσιών.
If you breach the AdSense Terms or Google suspends or terminates your Account, you (i) are prohibited from creating a new Account, and (ii) may not be permitted to monetize content on other Google products.Αν παραβείτε τους Όρους AdSense ή σε περίπτωση που η Google αναστείλει ή τερματίσει το Λογαριασμό σας, (i) δεν θα σας επιτρέπεται να δημιουργήσετε έναν νέο Λογαριασμό και (ii) μπορεί να μη σας επιτραπεί να ρευστοποιήσετε περιεχόμενο σε άλλα προϊόντα της Google.
If you dispute any payment made or withheld relating to your use of the Services, or, if Google terminates your Account and you dispute your termination, you must notify Google within 30 days of any such payment, non-payment, or termination by submitting an appeal.Αν διαφωνείτε με οποιαδήποτε πληρωμή που διενεργήθηκε ή παρακρατήθηκε σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, ή, εάν η Google τερματίσει τον Λογαριασμό σας και εσείς αμφισβητείτε τον τερματισμό σας, θα πρέπει να ενημερώσετε την Google εντός 30 ημερών από την εν λόγω πληρωμή, μη-πληρωμή, ή τερματισμό μέσω υποβολής ένστασης.
If you do not, any claim related to the disputed payment or your termination is waived.Σε διαφορετική περίπτωση, παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με την εν λόγω πληρωμή ή τον τερματισμό σας.
You may terminate your use of the Services at any time by completing the account cancellation process.Μπορείτε να τερματίσετε την χρήση των Υπηρεσιών από εσάς οποτεδήποτε, ακολουθώντας την σχετική διαδικασία ακύρωσης του λογαριασμού.
Your AdSense Account will be considered terminated within 10 business days of Google's receipt of your notice.Ο Λογαριασμός σας AdSense θα θεωρείται τερματισμένος εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησής σας από την Google.
If you terminate your Account and the balance reflected in your Account equals or exceeds the applicable threshold, we will pay you that balance, subject to the payment provisions in Section 5, within approximately 90 days after the end of the calendar month in which you terminated your use of the Services.Εάν τερματίσετε τον Λογαριασμό σας και το υπόλοιπο που απεικονίζεται στον Λογαριασμό ισούται με ή υπερβαίνει το ισχύον όριο, εμείς θα σας καταβάλουμε το εν σχετικό υπόλοιπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων πληρωμής που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 5, εντός περίπου 90 ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο τερματίσατε τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.
Any balance reflected in your Account below the applicable threshold will remain unpaid.Οποιοδήποτε υπόλοιπο απεικονίζεται στον Λογαριασμό σας κάτω του ισχύοντος ορίου δεν θα καταβάλλεται.
7.7.
Taxes As between you and Google, Google is responsible for all taxes (if any) associated with the transactions between Google and advertisers in connection with Ads displayed on the Properties.Φόροι Στις σχέσεις σας με την Google, η Google βαρύνεται με όλους τους φόρους (εάν υπάρχουν) που σχετίζονται με τις συναλλαγές μεταξύ της Google και των διαφημιστών σε σχέση με τις Διαφημίσεις που εμφανίζονται στα Περιουσιακά Αγαθά.
You are responsible for all taxes (if any) associated with the Services, other than taxes based on Google's net income.Βαρύνεστε με όλους τους φόρους (εάν υπάρχουν) που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, πλην των φόρων που βασίζονται στο καθαρό κέρδος της Google.
All payments to you from Google in relation to the Services will be treated as inclusive of tax (if applicable) and will not be adjusted.Όλες οι πληρωμές προς εσάς που διενεργούνται από την Google σε σχέση με τις Υπηρεσίες θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τους σχετικούς φόρους (εάν υπάρχουν) και δεν θα προσαρμόζονται αντίστοιχα.
8.8.
Testing You authorize Google to periodically conduct tests that may affect your use of the Services.Δοκιμές Εξουσιοδοτείτε την Google να διεξάγει περιοδικά δοκιμές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.
To ensure the timeliness and validity of test results, you authorize Google to conduct such tests without notice.Προκειμένου να διασφαλισθεί η επικαιρότητα και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών, εξουσιοδοτείτε την Google να διεξάγει τέτοιες δοκιμές χωρίς προειδοποίηση.
9.9.
Intellectual Property; Brand Features Other than as set out expressly in the Agreement, neither party will acquire any right, title, or interest in any intellectual property rights belonging to the other party or to the other party's licensors.Πνευματική Ιδιοκτησία˙ Χαρακτηριστικά Εμπορικής Ταυτότητας (Brand) Με την επιφύλαξη ρητής αντίθετης διάταξης των Όρων AdSense, κανένα εκ των μερών δεν θα αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στο άλλο μέρος ή στους δικαιοπαρόχους του άλλου μέρους.
If Google provides you with software in connection with the Services, we grant you a non-exclusive, non-sublicensable license for use of such software.Εάν η Google σάς παρέχει λογισμικό σε σχέση με τις Υπηρεσίες, σας χορηγούμε μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του εν λόγω λογισμικού, η οποία δεν μπορεί να υποαδειοδοτηθεί.
This license is for the sole purpose of enabling you to use and enjoy the benefit of the Services as provided by Google, in the manner permitted by the Agreement.Η σχετική άδεια παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό παροχής σε εσάς της δυνατότητας να χρησιμοποιήσετε και να απολαύσετε τα οφέλη των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από την Google, κατά τον τρόπο που επιτρέπεται από τους Όρους AdSense.
Other than distributing content via the AdMob SDK, you may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our Services or included software, or reverse engineer or attempt to extract the source code of that software, unless laws prohibit those restrictions or you have our written permission.Με εξαίρεση τη διανομή περιεχομένου μέσω του AdMob SDK, δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής, πώλησης ή εκμίσθωσης οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών μας ή του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτές, ή δικαίωμα να προβείτε σε αντίστροφη μηχανίκευση (reverse engineer) ή σε απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα (source code) του εν λόγω λογισμικού, εκτός εάν οι ανωτέρω περιορισμοί απαγορεύονται από τη νομοθεσία ή έχετε σχετική έγγραφη άδειά μας.
You will not remove, obscure, or alter Google's copyright notice, Brand Features, or other proprietary rights notices affixed to or contained within any Google services, software, or documentation.Δεν έχετε δικαίωμα να αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή μεταβάλετε τη δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων (copyright notice) της Google, τα Χαρακτηριστικά Εμπορικής Ταυτότητας (Brand) ή άλλες δηλώσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία, λογισμικό ή τεκμηρίωση της Google.
We grant you a non-exclusive, non-sublicensable license to use Google's trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, and other distinctive brand features ("Brand Features") solely in connection with your use of the Services and in accordance with the AdSense Terms.Σας παρέχουμε μια μη αποκλειστική άδεια, η οποία δεν μπορεί να υποαδειοδοτηθεί, για τη χρήση των εμπορικών ονομάτων, των σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, λογότυπων, ονομάτων τομέα (domain names) της Google και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων αυτής («Χαρακτηριστικά Εμπορικής Ταυτότητας (Brand)») αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών και σύμφωνα με τους Όρους AdSense.
We may revoke this license at any time.Μπορούμε να ανακαλέσουμε τη σχετική άδεια ανά πάσα στιγμή.
Any goodwill arising from your use of Google's Brand Features will belong to Google.Οποιαδήποτε φήμη και πελατεία που προκύπτει από τη χρήση των Χαρακτηριστικών Εμπορικής Ταυτότητας (Brand) της Google θα ανήκει στην Google.
We may include your name and Brand Features in our presentations, marketing materials, customer lists and financial reports.Μπορεί να συμπεριλάβουμε το όνομά σας και Χαρακτηριστικά Εμπορικής Ταυτότητας (Brand) στις παρουσιάσεις μας, στα υλικά μάρκετινγκ, στις λίστες πελατών και στις οικονομικές εκθέσεις μας.
10.10.
Privacy Our privacy policy explains how we treat your personal data and protect your privacy when you use our Services.Απόρρητο Η πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας εξηγεί πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
By using our Services, you agree that Google can use such data in accordance with our privacy policy.Κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε ότι η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.
You and Google also agree to the Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms.Εσείς και η Google επίσης συμφωνείτε με τους Όρους Υπευθύνου Επεξεργασίας-Υπευθύνου Επεξεργασίας για Διαφημίσεις Google.
You will ensure that at all times you use the Services, the Properties have a clearly labeled and easily accessible privacy policy that provides end users with clear and comprehensive information about cookies, device-specific information, location information and other information stored on, accessed on, or collected from end users' devices in connection with the Services, including, as applicable, information about end users' options for cookie management.Υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι οποτεδήποτε κάνετε χρήση των Υπηρεσιών, τα Περιουσιακά Αγαθά θα διαθέτουν σαφή επισήμανση και μια εύκολα προσβάσιμη πολιτική απορρήτου που θα παρέχει στους τελικούς χρήστες σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συγκεκριμένες πληροφορίες της συσκευής, πληροφορίες τοποθεσίας και λοιπές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες, προσβάσιμες ή συλλέγονται από συσκευές τελικών χρηστών σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές των τελικών χρηστών για τη διαχείριση των cookies.
You will use commercially reasonable efforts to ensure that an end user gives consent to the storing and accessing of cookies, device-specific information, location information, or other information on the end user's device in connection with the Services where such consent is required by law.Οφείλετε να καταβάλλετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίζετε ότι ο τελικός χρήστης συγκατατίθεται στην αποθήκευση και πρόσβαση cookies, συγκεκριμένων πληροφοριών συσκευής, πληροφοριών τοποθεσίας και λοιπών πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή του τελικού χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες, όπου η σχετική συγκατάθεση απαιτείται από το νόμο.
11.11.
Confidentiality You agree not to disclose Google Confidential Information without our prior written consent.Εμπιστευτικότητα Συμφωνείτε να μην κοινοποιήσετε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Google χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
"Google Confidential Information" includes: (a) all Google software, technology and documentation relating to the Services; (b) click-through rates or other statistics relating to Property performance as pertaining to the Services; (c) the existence of, information about, or the terms of, any non-public beta or experimental features in a Service; and (d) any other information made available by Google that is marked confidential or would normally be considered confidential under the circumstances in which it is presented.Οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Google» περιλαμβάνουν: (α) το σύνολο του λογισμικού, της τεχνολογίας και της τεκμηρίωσης της Google που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, (β) τα ποσοστά «κλικ» ή άλλα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την απόδοση του Περιουσιακού Αγαθού σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (γ) την ύπαρξη, πληροφορίες σχετικά, τους όρους κάθε μη δημόσιου beta ή πειραματικού χαρακτηριστικού σε μια Υπηρεσία και (δ) κάθε άλλη πληροφορία που διατίθεται από την Google και η οποία χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική ή θα έπρεπε να θεωρείται εμπιστευτική υπό τις περιστάσεις που αυτή κοινοποιείται.
Google Confidential Information does not include information that you already knew prior to your use of the Services, that becomes public through no fault of yours, that was independently developed by you, or that was lawfully given to you by a third party.Στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της Google δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που ήδη γνωρίζατε πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών, πληροφορίες που δημοσιοποιούνται χωρίς δική σας υπαιτιότητα, πληροφορίες που αναπτύσσονται ανεξάρτητα από εσάς ή πληροφορίες που σας έχουν παρασχεθεί νομίμως από τρίτους.
Notwithstanding this Section 11, you may accurately disclose the amount of Google's gross payments resulting from your use of the Services.Με την επιφύλαξη του παρόντος Άρθρου 11, μπορείτε να κοινοποιήσετε με ακρίβεια το ύψος των ακαθάριστων πληρωμών της Google που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.
12.12.
Indemnity You agree to indemnify and defend Google, its affiliates, agents, and advertisers from and against any and all third-party claims and liabilities arising out of or related to the Properties, including any content served on the Properties that is not provided by Google; your use of the Services; or your breach of any term of the AdSense Terms.Αποζημίωση Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να υπερασπιστείτε την Google, τους συνεργάτες, τους αντιπροσώπους και τους διαφημιστές της έναντι κάθε αξίωσης τρίτου και σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από ή σε σχέση με τα Περιουσιακά Αγαθά, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχεται με τα Περιουσιακά Αγαθά και το οποίο δεν παρέχεται από την Google, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και την παραβίαση οποιουδήποτε όρου των Όρων AdSense εκ μέρους σας.
Google's advertisers are third-party beneficiaries of this indemnity.Οι διαφημιστές της Google είναι τρίτοι δικαιούχοι της αποζημίωσης αυτής.
13.13.
Representations; Warranties; Disclaimers You represent and warrant that (i) you have full power and authority to enter into the AdSense Terms; (ii) you are the owner of, or are legally authorized to act on behalf of the owner of, each Property; (iii) you are the technical and editorial decision maker in relation to each Property on which the Services are implemented and you have control over the way in which the Services are implemented on each Property; (iv) Google has never previously terminated or otherwise disabled an AdSense Account created by you due to your breach of the AdSense Terms, including due to invalid activity; (v) entering into or performing under the AdSense Terms will not violate any agreement you have with a third party or any third-party rights; and (vi) all of the information provided by you to Google is correct and current.Δηλώσεις˙ Εγγυήσεις˙ Περιορισμός Ευθύνης Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) έχετε πλήρες δικαίωμα και εξουσία να συμφωνήσετε τους Όρους AdSense, (ii) είστε ο κάτοχος ή είστε νομίμως εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου, κάθε Περιουσιακού Αγαθού (iii) είστε υπεύθυνος για τη λήψη τεχνικών και συντακτικών αποφάσεων σε σχέση με κάθε Περιουσιακό Αγαθό επί του οποίου παρέχονται οι Υπηρεσίες και ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι Υπηρεσίες σε σχέση με κάθε Περιουσιακό Αγαθό, (iv) η Google δεν έχει ποτέ στο παρελθόν καταγγείλει ή άλλως απενεργοποιήσει έναν Λογαριασμό AdSense που δημιουργήθηκε από εσάς λόγω παραβίασης των Όρων AdSense εκ μέρους σας, π.χ. λόγω μη έγκυρης δραστηριότητας, (v) η συμφωνία με ή η εκτέλεση των Όρων AdSense δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε συμφωνία που έχετε καταρτίσει με τρίτους ή οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, και (vi) οι πληροφορίες που παρέχετε στην Google είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες στο σύνολό τους.
OTHER THAN AS EXPRESSLY SET OUT IN THE ADSENSE TERMS, WE DO NOT MAKE ANY PROMISES ABOUT THE SERVICES.ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ADSENSE, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ.
FOR EXAMPLE, GOOGLE MAY REFUSE TO SERVE, AS APPLICABLE, (i) ADVERTISEMENTS AND OTHER CONTENT ("ADS"), (ii) GOOGLE SEARCH BOXES AND SEARCH RESULTS, AND (iii) RELATED SEARCH QUERIES AND OTHER LINKS TO YOUR PROPERTIES.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, Η GOOGLE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΊ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙ, ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ (i) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ («ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ»), (ii) ΠΛΑΊΣΙΑ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ GOOGLE, ΚΑΙ (iii) ΣΧΕΤΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΑΓΑΘΆ ΣΑΣ.
WE DO NOT GUARANTEE THAT EVERY PAGE WILL RECEIVE ADS OR THAT GOOGLE WILL SERVE A CERTAIN NUMBER OF ADS.ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΚΆΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΔΙΑΦΗΜΊΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ H GOOGLE ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΦΗΜΊΣΕΩΝ.
ADDITIONALLY, WE DO NOT MAKE ANY COMMITMENTS ABOUT THE CONTENT WITHIN THE SERVICES, THE SPECIFIC FUNCTION OF THE SERVICES, OR THEIR PROFITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, OR ABILITY TO MEET YOUR NEEDS.ΕΠΙΠΡΟΣΘΈΤΩΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.
WE PROVIDE EACH SERVICE "AS IS".ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ».
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WE EXCLUDE ALL WARRANTIES, EXPRESS, STATUTORY, OR IMPLIED.ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
WE EXPRESSLY DISCLAIM THE WARRANTIES OR CONDITIONS OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
14.14.
Limitation of Liability TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, EXCEPT FOR ANY INDEMNIFICATION OBLIGATIONS HEREUNDER OR YOUR BREACH OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS, AND/OR PROPRIETARY INTERESTS RELATING TO THE ADSENSE TERMS, (i) IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE UNDER THE ADSENSE TERMS FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER THEORY, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY, AND (ii) EACH PARTY'S AGGREGATE LIABILITY UNDER THE ADSENSE TERMS IS LIMITED TO THE NET AMOUNT RECEIVED AND RETAINED BY THAT PARTICULAR PARTY IN CONNECTION WITH THESE ADSENSE TERMS DURING THE THREE MONTH PERIOD IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE OF THE CLAIM.Περιορισμός Ευθύνης ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Ή/ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ADSENSE, (i) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ADSENSE ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΙΚΗΣ, Ή ΑΛΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ (ii) Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ADSENSE ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ADSENSE ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ.
Each party acknowledges that the other party has entered into the AdSense Terms relying on the limitations of liability stated herein and that those limitations are an essential basis of the bargain between the parties.Κάθε μέρος αναγνωρίζει ότι το άλλο μέρος έχει συμφωνήσει τους Όρους AdSense βασιζόμενο στους περιορισμούς ευθύνης που περιέχονται στην παρούσα και στο γεγονός ότι οι σχετικοί περιορισμοί αποτελούν ουσιαστική βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών.
15.15.
Miscellaneous Entire Agreement; Amendments.Λοιπές Διατάξεις Συνολική Συμφωνία˙ Τροποποιήσεις.
The AdSense Terms are our entire agreement relating to your use of the Services and supersede any prior or contemporaneous agreements on that subject.Οι Όροι AdSense αποτελούν τη συνολική συμφωνία των μερών σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και υπερισχύουν έναντι κάθε άλλης συμφωνίας που έχει καταρτισθεί στο παρελθόν ή καταρτίζεται ταυτόχρονα με τους παρόντες σε σχέση με το αντικείμενο των παρόντων.
The AdSense Terms may be amended (i) in a writing signed by both parties that expressly states that it is amending the AdSense Terms, or (ii) as set forth in Section 4, if you keep using the Services after Google modifies the AdSense Terms.Οι Όροι AdSense μπορεί να τροποποιηθούν (i) με έγγραφο που υπογράφεται και από τα δύο μέρη και το οποίο αναφέρει ρητά ότι τροποποιεί τους όρους των Όρων AdSense ή (ii) σύμφωνα με το Άρθρο 4, εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά από την τροποποίηση των Όρων AdSense από την Google.
Assignment.Εκχώρηση.
You may not assign or transfer any of your rights under the AdSense Terms.Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τους Όρους AdSense.
Independent Contractors.Ανεξάρτητοι Ανάδοχοι.
The parties are independent contractors and the AdSense Terms do not create an agency, partnership, or joint venture. No Third-Party Beneficiaries.Τα μέρη είναι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι και οι Όροι AdSense δεν εγκαθιδρύουν οποιαδήποτε σχέση αντιπροσώπευσης, εταιρείας ή κοινοπραξίας Μη Ύπαρξη Τρίτων Δικαιούχων.
Other than as set forth in Section 12, the AdSense Terms do not create any third-party beneficiary rights.Με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 12, οι Όροι AdSense δεν παράγουν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων.
No Waiver.Μη Παραίτηση.
Other than as set forth in Section 6, the failure of either party to enforce any provision of the AdSense Terms will not constitute a waiver.Με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 6, η μη άσκηση από ένα μέρος των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους Όρους AdSense δεν αποτελεί παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.
Severability.Ακυρότητα Μέρους.
If it turns out that a particular term of the AdSense Terms is not enforceable, the balance of the AdSense Terms will remain in full force and effect.Σε περίπτωση που ένας συγκεκριμένος όρος των Όρων AdSense κριθεί μη εφαρμόσιμος, οι υπόλοιποι όροι των Όρων AdSense θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Survival.Μετενέργεια.
Sections 5, 6, 8, 12, 14, and 15 of these Terms of Service will survive termination.Τα Άρθρα 5, 6, 8, 12, 14 και 15 των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσίας θα ισχύουν και μετά από την καταγγελία των παρόντων.
Governing Law; Venue.Εφαρμοστέο Δίκαιο˙ Κατά Τόπο Αρμοδιότητα.
All claims arising out of or relating to the AdSense Terms or the Services will be governed by California law, excluding California's conflict of laws rules, and will be litigated exclusively in the federal or state courts of Santa Clara County, California, USA, and you and Google consent to personal jurisdiction in those courts.Κάθε αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με τους Όρους AdSense ή τις Υπηρεσίες θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια.
Force Majeure.Ανωτέρα Βία.
Neither party will be liable for inadequate performance to the extent caused by a condition (for example, natural disaster, act of war or terrorism, riot, labor condition, governmental action, and Internet disturbance) that was beyond the party's reasonable control.Κανένα μέρος δεν θα ευθύνεται για πλημμελή εκπλήρωση στο μέτρο που αυτή προκαλείται από μια κατάσταση (για παράδειγμα, φυσική καταστροφή, πόλεμο ή τρομοκρατική ενέργεια, αναταραχές, εργατικές αναταραχές, κυβερνητικές ενέργειες, ή δυσλειτουργία του Διαδικτύου), που εκφεύγει του εύλογου ελέγχου του μέρους αυτού.
Communications.Επικοινωνίες.
In connection with your use of the Services, we may contact you regarding service announcements, administrative messages, and other information.Σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με ανακοινώσεις, διοικητικά μηνύματα, και λοιπές πληροφορίες.
You may opt out of some of those communications in your Account settings.Μπορείτε να επιλέξετε (opt out) να μην λαμβάνετε ορισμένες από αυτές τις επικοινωνίες στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας.
For information about how to contact Google, please visit our contact page.Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Google, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας μας.
16.16.
Service-Specific Terms If you choose to implement any of the following Services on a Property, you also agree to the additional terms identified below:Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες Υπηρεσίες σε ένα Περιουσιακό Αγαθό, συμφωνείτε επίσης με τους πρόσθετους όρους που παρατίθενται κατωτέρω:
AdMob: the AdMob Publisher Guidelines and Policies.AdMob: οι Κατευθυντήριες Γραμμές και Πολιτικές Εκδότη AdMob (AdMob Publisher Guidelines and Policies).
Custom Search Engine: the Custom Search Engine Terms of Service.Προσαρμοσμένη Μηχανή Αναζήτησης: οι Όροι Παροχής Υπηρεσίας Προσαρμοσμένης Μηχανής Αναζήτησης (Custom Search Engine Terms of Service).
« Last Edit: 20 Apr, 2022, 20:26:37 by spiros »


 

Search Tools