Συγκρότηση του προϊόντος

mavrodon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6583
  • Gender:Male
Συγκρότηση του προϊόντος μέσω σύνδεσης των περιοχών παραγωγής
Constitution of product via connection of  productive regions
Υπάρχει κάποια καλύτερη ιδέα;


Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1337
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Θωμά, για ποιο λόγο η ελληνική διατύπωση είναι "Συγκρότηση του προϊόντος μέσω σύνδεσης των περιοχών παραγωγής"; Εννοώ, αν εγώ το άκουγα, θα μου γεννιόνταν σοβαρές επιφυλάξεις για το επίπεδο ελληνομάθειας ή/και δυνατότητας έκφρασης του ομιλητή. Μήπως είναι τίτλος κεφαλαίου ή διαφάνειας σε παρουσίαση; Μπορεί να διατυπωθεί με εναλλακτικό τρόπο;
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided.mavrodon

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6583
  • Gender:Male
Θωμά, για ποιο λόγο η ελληνική διατύπωση είναι "Συγκρότηση του προϊόντος μέσω σύνδεσης των περιοχών παραγωγής"; Εννοώ, αν εγώ το άκουγα, θα μου γεννιόνταν σοβαρές επιφυλάξεις για το επίπεδο ελληνομάθειας ή/και δυνατότητας έκφρασης του ομιλητή. Μήπως είναι τίτλος κεφαλαίου ή διαφάνειας σε παρουσίαση; Μπορεί να διατυπωθεί με εναλλακτικό τρόπο;
Έχεις δίκαιο. Είναι τίτλος διαφάνειας για παρουσίαση και περιλαμβάνεται στην περίληψη (abstract), που έστειλε ο ομιλητής στα ελληνικά (πρόκειται για φίλο καθηγητή πανεπιστημίου).
Παραθέτω την περίληψη και τη διορθωμένη από μένα μετάφραση.

Εργαλεία ανάπτυξης και προβολής του γαστρονομικού τουρισμού:
Πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, πρότυπα και διαδρομές

Ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί ειδική μορφή τουρισμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζήτησης και προσφοράς, τα οποία συμβάλλουν δυναμικά στην τοπική ανάπτυξη. Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι τα εργαλεία (δράσεις, πολιτικές), τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και προβολή του γαστρονομικού τουρισμού, με στόχο την επίτευξη της μακροπρόθεσμης και θετικής συμβολής του στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα θα αναλυθούν:
 1) Προγράμματα τοπικής ανάπτυξης: α) Η εφαρμογή της Ατζέντας 21, β) Σχεδιασμός με έμφαση στις τοπικές ιδιαιτερότητες και πόρους, γ) Η συνέργεια με τις άλλες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού: ένα «πλέγμα» δραστηριοτήτων και υποδομών.
 2) Πρότυπα Ποιότητας: α) Ο ρόλος των προτύπων σε προϊόντα και υποδομές τουρισμού, β) Η σημασία τους ως εργαλεία ενός βιώσιμου και περιβαλλοντικού μάρκετινγκ, γ) Η γαστρονομία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ως πεδίο εφαρμογής προτύπων.
3) Διαδρομές: α) Η συνέργεια και η ιδιαιτερότητα των προϊόντων γαστρονομίας, β) Συγκρότηση του προϊόντος μέσω σύνδεσης των περιοχών παραγωγής.


Tools for the development and promotion of gastronomic tourism:
Local development plans, standards and routes

Gastronomic tourism constitutes a special form of tourism with particular characteristics of supply and demand that contribute dynamically to the local development process. The present paper explores the tools (actions and policies) to be used for the development and promotion of gastronomic tourism aiming at the long term positive impacts to the  local community of the destination. More specifically, the study will focus on:
1) Local development plans: a) The application of the Agenda 21, b) Planning with emphasis  on the local special characterisics and resources, c) Synergy with other special and alternative forms of tourism: a “nexus” of activities and infrastructures.
2) Quality Standards: a) The role of standards for tourism products and infrastructures, b) Their importance as tools for a sustainable and environmental marketing, g) Gastronomy at a national and local level as field for the application of standards.
3) Routes: a) Synergy and particularity of gastronomy products, b) Constitution of product via connection of  productive regions.


Zazula

 • Λεξιλάγνος λογοπαίκτης
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1337
  • Gender:Male
 • Αθεράπευτος πομφολυγτόπιξ
Προς το παρόν δεν είχα χρόνο να κοιτάξω το σύνολο του abstract, αλλά για το συγκεκριμμένο bullet 3b και δεδομένου ότι εδώ μιλούμε για το προϊόν του γαστρονομικού τουρισμού και το πώς αυτό συντίθεται από τις διαδρομές που συνδέουν τις περιοχές παραγωγής, εγώ θα πρότεινα:
b) How the gastronomic tourism product is made up by (inter)connecting the production regions.
Zazula: γλυφός και τσαγανός σαν κουτσουκέλα

WRITING STYLE GUIDELINES
1. Be more or less specific.
2. It's not O.K. to use ampersands & abbreviations.
3. Exaggeration is a million times worse than understatement.
4. Parenthetical remarks (however relevant) are to be avoided. 

Search Tools