Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) → Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824746
    • Gender:Male
  • point d’amour
Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) → Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

Ο κανονισμός για το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ) διευκρινίζει τις πολιτικές προτεραιότητες και το πλαίσιο παρέμβασης για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2000-2006. Σκοπός του ΧΜΠΑ είναι να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύονται η ανταγωνιστικότητα των διαρθρώσεων εκμετάλλευσης και η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων

The Regulation on the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) sets out the policy priorities and the terms of assistance for the fisheries and aquaculture sector for the period 2000-06. The FIFG is designed to help achieve the aims of the common fisheries policy by providing structural assistance. It thus strengthens the competitiveness of the operating structures and the development of economically viable enterprises.


 

Search Tools