χωρίς υπαίτια βραδύτητα → without delay, immediately, promptly

 

Search Tools