άνευ υπαιτίου βραδύτητος → without delay, immediately, promptly

 

Search Tools