Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) → Hellenic Society for Terminology (ELETO)

spiros · 1 · 22772

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853706
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)
Hellenic Society for Terminology (ELETO)
(προφέρεται «Ελέτο»).


ΕΛΕΤΟ: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας - ELETO: Hellenic Society for Terminology

Η ΕΛΕΤΟ είναι επιστημονική ένωση αναγνωρισμένη ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με την Απόφαση Αρ. 2617/ 1992 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλέπε Καταστατικό).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι:


1. η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποίηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας,
2. η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών και
3. η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο, και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς Ορολογίας.

The Hellenic Society for Terminology (ELETO) is a scientific association established and operating under the law of the Hellenic Republic, having been recognized as a non-profit scientific association (Athens' Court Decision No 2617/1992) (See Statutes).

OBJECTIVES


ELETO's objectives are:

1. To study, coordinate, process, promote, collect, systematize, disseminate, validate and develop by any means the Greek terminology and terminological research.
2. To contribute to the continuous and symmetric development of the Greek language in order to cover the multi-faceted and imperative contemporary needs, and
3. To emphasize the fundamental role of the Greek language both as a valuable source and as a tool for the international terminological background, and promote this role in order to cover current and future needs of the international terminology.


Termbases by ELETO:
TELETERM - Multilingual Telecommunications termbase
Inforterm - Information Technology Termbase
Termterm - Terminology Terms Termbase


Relevant paper:
K. Valeontis, Terminology standardization:
The paradigm of the Permanent Group for Telecommunication Terminology (MOTO) [in Greek]


More links:
Μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών όρων
Οι διαγλωσσικές αρχές σχηματισμού όρων
Τι απαιτείται για μια Ομάδα για να είναι «Ομάδα Ορολογίας»
« Last Edit: 09 Jul, 2022, 00:10:36 by spiros »


 

Search Tools