Διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας

zephyrous · 138 · 23986

zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Να και κάτι θετικό! Πώς το πάθανε, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε! Το αποτέλεσμα μετράει...

Υπουργική Απόφαση 61539/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου
 
 
Τεύχος: Β
Αριθμός: 867
Ημ/νία ΦΕΚ: 10/07/2006
Ημ/νία Κυκλοφορίας ΦΕΚ: 19/07/2006
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61539/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του εδαφ. γ. της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/23.9.1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188 Α΄/23.9.1997).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ' αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004) απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υ.ΠΕ.Π.Θ.».
4. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 7/2006 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου ως εξής:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1. Ειδικοί Σκοποί
Με τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την επίσημη γλώσσα μιας γειτονικής χώρας, της Τουρκίας. Συγκεκριμένα: .

    * Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. .
    * Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα. Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας θα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και την κατανόηση της διαφορετικότητας. .
    * Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου. .
    * Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου. .
    * Να χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα ως μέσο απόκτησης νέων γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών.

2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες
Ορίζονται μόνο θεματικές περιοχές μέσα από τις οποίες πραγματώνονται οι γλωσσικές πράξεις και η κοινωνιογλωσσική διάσταση της γλώσσας.
Συνθετικές εργασίες (projects)
1) Συνθετική εργασία που προέρχεται από την ύλη που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια ενός σχολικού τριμήνου. Στόχος είναι η δημιουργική, συμμετοχική εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.
2) Οι μαθητές διερευνούν την επίδραση της Τουρκικής στην καθημερινή τους πραγματικότητα. Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές στο πλαίσιο πολιτισμικής προσέγγισης.
3) Ανακαλύπτουν και συγκρίνουν κοινά στοιχεία και στις δύο γλώσσες.
4) Οι μαθητές διερευνούν, εντοπίζουν και συλλέγουν κοινούς μύθους, παραμύθια, τραγούδια της περιοχής. Εντοπίζουν ομοιότητες, παραλλαγές, αλληλεπιδράσεις.
5) Εντοπίζουν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο γλώσσες που αφορούν την απόδοση του ίδιου θέματος (κοινωνιογλωσσική και διαπολιτισμική προσέγγιση)
6) Οι μαθητές αναζητούν και καταγράφουν επίθετα (επώνυμα) ατόμων που προέρχονται από την τουρκική γλώσσα και κάνουν εννοιολογική προσέγγιση.
Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών, οι μαθητές ανατρέχουν σε σχετική με το θέμα βιβλιογραφία, χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους της περιοχής. Με τον τρόπο αυτόν αναπτύσσονται δεξιότητες όπως για παράδειγμα η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η διερεύνηση, η μελέτη γραπτών και προφορικών πηγών πληροφόρησης κ.α.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας ο διδάσκων οφείλει να υιοθετεί και να εφαρμόζει διδακτικές προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Α) Την ηλικία των μαθητών.
Β) Τις μαθησιακές τους ανάγκες.
Γ) Το μαθησιακό τύπο τους.
Δ) Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.
Ε) Το επίπεδο της γλωσσομάθειάς τους.
ΣΤ) Την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης, δεδομένου ότι η τουρκική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα μερίδας του πληθυσμού της Ελλάδας. Χρησιμοποιείται κατ' εξοχή η μέθοδος της επικοινωνιακής προσέγγισης, η οποία όμως εναλλάσσεται με τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης (που περιλαμβάνει την αποστήθιση, την επανάληψη, τη χρήση της μητρικής γλώσσας), όπως επίσης και με τη χρήση εποπτικών μέσων (κασέτες ήχου, με κείμενα, τραγούδια, διαλόγους ή video, DVD, εικόνες, αφίσες, φωτογραφίες, χάρτες, κ.λπ.).
Μορφές Δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των μαθητών. .

    * Επικοινωνιακές: Ο μαθητής καλείται να υποδυθεί ένα ρόλο σαν να επρόκειτο για μια αυθεντική επικοινωνιακή κατάσταση. Στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας. .
    * Διαδραστικές: Στόχος η ανάπτυξη της εκφραστικής/ λεκτικής πρωτοβουλίας.
    * Γνωστικές: Στόχος η κατάκτηση της γλώσσας μέσα από προσληπτικές και παραγωγικές ικανότητες. Ο μαθητής κατανοεί γραπτά και προφορικά κείμενα και εξελίσσει την προφορική και γραπτή έκφραση. Επεξεργάζεται μορφοσυντακτικά φαινόμενα και κατανοεί τη χρήση τους.
    * Παιγνιώδεις - δημιουργικές: Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές: Ο μαθητής υποδύεται ρόλους μέσα σε επικοινωνιακό περιβάλλον, μιμείται, αναθέτει ρόλους στους συμμαθητές του. Οι ρόλοι αυτοί εναρμονίζονται με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, την κοινωνική πραγματικότητα και το άμεσο περιβάλλον των μαθητών.
    * Συνθετικές μορφές εργασίας: Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ρόλους, να αφηγηθεί καταστάσεις, να δηλώσει τα ενδιαφέροντά του, να περιγράψει τον τόπο του, το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον του, και να μάθει να χρησιμοποιεί την τουρκική γλώσσα σε επικοινωνιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής αυτενεργεί, εκφράζεται, δημιουργεί και μαθαίνει να χρησιμοποιεί σωστά την τουρκική γλώσσα προκειμένου να κατακτά νέες γνώσεις και εμπειρίες.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μεταχειριζόμαστε τις νέες τεχνολογίες για να εξοικειωθεί ο μαθητής με τη διαφορετική προφορά από τόπο σε τόπο και από άτομο σε άτομο, ώστε να αναπτύξει τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητές του. Παράλληλα, αναπτύσσει την ικανότητα αντίληψης/ κατανόησης της ξένης γλώσσας. Η πολυμορφία των οπτικο-ακουστικών μέσων βοηθάει το μαθητή να επωφεληθεί από τη φωνητική ποικιλία (φωνή, τονισμό, επιτονισμό, προφορά, διαφορετική προφορά, εκφράσεις, καθημερινή γλώσσα) και να εμπεδώσει τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα και τη δομή της γλώσσας γενικότερα). Επίσης, ο μαθητής έχει προσλαμβάνουσες εικόνες από την καθημερινή ζωή, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ένδυσης, τα ενδιαφέροντα, τις διατροφικές συνήθειες του «άλλου» και διαπιστώνει τις διαφορές και τα κοινά στοιχεία. Τα θέματα που επιλέγονται έχουν άμεση σχέση με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, τον τρόπο ζωής της περιοχής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Έχει απόλυτη σχέση με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το άμεσο περιβάλλον του μαθητή.
Αποτελείται από: .

    * Κείμενα (κατασκευασμένα, αυθεντικά, έντυπο υλικό). Προτιμούνται τα αυθεντικά κείμενα διότι ο μαθητής τοποθετείται σε πραγματικό επικοινωνιακό περιβάλλον.

Τα κείμενα μπορεί να είναι:
- πληροφοριακά, αφηγηματικά, εκτελεστικά, περιγραφικά.
- πίνακες, διαφημίσεις....
- ένηχα (κασέτες, τραγούδια....)
- εικονικά ( εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο...).
- εικονογραφημένα (διαφημιστικά κείμενα, ιστορίες εικονογραφημένες). .

    * Καταγραφές προφορικού λόγου (Διάλογοι, τραγούδια, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις...) .
    * Θεματικές ομαδοποιήσεις λεξιλογίου .
    * Συνθετικούς/ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (για την απομνημόνευση γραμματικών στοιχείων, κανόνων, θεματικού λεξιλογίου). .
    * Ασκήσεις για την εμπέδωση των μορφοσυντακτικών θεμάτων. .
    * Δραστηριότητες (όπως αναφέρονται στη σχετική παράγραφο).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης:
Αξιολογείται όχι μόνο η γλωσσική ικανότητα του μαθητή, αλλά, κυρίως, η ικανότητα επικοινωνίας και διάδρασης μέσα από επικοινωνιακές καταστάσεις.
Συχνά οι επικοινωνιακές καταστάσεις στις οποίες ο μαθητής καλείται να συμμετάσχει είναι κυρίως τεχνητές, προσποιητές, ενώ οι αυθεντικές περιπτώσεις επικοινωνίας είναι περιορισμένες. Η αξιολόγηση της επικοινωνιακής ικανότητας πρέπει επομένως να κινείται και στα δύο αυτά πλάνα λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη δύο διαστάσεις, την επικοινωνιακή και την μετεπικοινωνιακή.
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή επιτυγχάνεται:
Από την οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση της ενεργού συμμετοχής του στην καθημερινή εργασία της τάξης, της συνολικής δραστηριότητάς του στο πλαίσιο του σχολείου, της προσπάθειάς του, του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει, των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει, της προόδου που σημειώνει, του βαθμού συνεργασίας και επικοινωνίας.
Από τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες διακρίνονται σε ενδιάμεσες, ολιγόλεπτες ή ωριαίες.
Η αξιολόγηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου επιτυγχάνεται μέσα από τις δραστηριότητες που αναφέραμε ήδη πιο πάνω (διαδραστικές, παιγνιώδεις, δραματοποίηση, παιγνίδια ρόλων ...).
Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης
Με τους εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης ελέγχονται οι διαδιακασίες κατάκτησης και διαχείρισης της γνώσης, δηλαδή ο βαθμός χρησιμοποίησης και εφαρμογής των όσων έχουν μάθει οι μαθητές εντός ή εκτός σχολείου μέσα από την απόκτηση διεπιστημονικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων.
Αξιολόγηση βάσει φακέλου (Portfolio assesment)
Αξιολογείται η επίδοση του μαθητή μέσα από διάφορες εργασίες, ατομικές ή συλλογικές.
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο διδάσκων σε συνεργασία με το μαθητή συναπ οφασίζει τα περιεχόμενα του φακέλου.
Portfolio Γλωσσών
Με το Portfolio Γλωσσών ο μαθητής μετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και διαχείριση της μαθησιακής του πορείας. Θέτει στόχους, προτεραιότητες, καταγράφει την εξέλιξη της μάθησής του μέσα από την απόκτηση κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων και πολιτισμικών εμπειριών.
Στο Portfolio Γλωσσών καταγράφονται δεξιότητες- κλειδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι μαθητές για να επικοινωνήσουν και να συνδιαλλάσσονται σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ενωμένη Ευρώπη.
Επειδή η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί συνεχή διαδικασία και οργανικό στοιχείο της διδακτικής πράξης, ο διδάσκων οφείλει να εντάσσει σε αυτή τρόπους ετεροαξιολόγησης και συναξιολόγησης ανά ζεύγη ή ομάδες που βοηθούν το μαθητή να αναπτύξει τρόπους αυτοαξιολόγησης με απώτερο στόχο την αυτόνομη μάθηση.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
Ειδικοί Σκοποί
H διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στο Γυμνάσιο σε προχωρημένους και φυσικούς ομιλητές στοχεύει στο να εμπλουτίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους στην τουρκική γλώσσα και λογοτεχνία καθώς και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Συγκεκριμένα: .

    * Να κατανοούν και να παράγουν σύνθετες μορφές γραπτού και προφορικού λόγου. .
    * Να αναπτύξουν τη γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα. .
    * Να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου. .
    * Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα κυρίως στο γραπτό λόγο. .
    * Να έρθουν σε επαφή με κλασσικά κείμενα της τουρκικής λογοτεχνίας. .
    * Να μελετήσουν μεταφρασμένα κείμενα αντίστοιχων Ελλήνων συγγραφέων για να αναπτύξουν δεξιότητες στον τομέα της συγκριτικής λογοτεχνίας. .
    * Να γνωρίσουν τις ιστορικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις του τοπικού πολιτισμού μέσα από επιστημονικές αναλύσεις των μύθων, ηθών και εθίμων της περιοχής ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν ως προς την πολυπολιτισμικότητα που βιώνουν. .
    * Η διδασκαλία της Τουρκικής σε προχωρημένους και σε φυσικούς ομιλητές αποβλέπει στη διεύρυνση της επικοινωνιακής ικανότητας και την εμβάθυνση στη δομή και τη χρήση της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα λόγου.

Συνθετικές εργασίες (projects)
1) Συνθετική εργασία που βασίζεται στην ύλη που διδάχτηκε ο μαθητής κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού τριμήνου. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργική, συμμετοχική εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.
2) Συνθετική εργασία με θέμα συλλογή μύθων και παραμυθιών της περιοχής.
- Αναζήτηση κοινών μύθων στις δύο γλώσσες (στα ελληνικά και στα τουρκικά).
- Ανακάλυψη και σύγκριση κοινών στοιχείων (τίτλοι, δομή .)
- Εντοπισμός κοινών λέξεων και εκφράσεων
- Εντοπισμός των διαφορών μεταξύ των δύο γλωσσών που αφορούν την απόδοση του ίδιου θέματος (κοινωνιογλωσσική και διαπολιτισμική προσέγγιση).
Για την εργασία αυτή ο μαθητής χρειάζεται να ανατρέξει σε σχετική βιβλιογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική, να συνεργαστεί και να συντονιστεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που ερευνά το ίδιο θέμα. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσει δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η συνεννόηση, η οργάνωση, η διερεύνηση, η επικοινωνία, κ.α.
3) Συνθετική εργασία με θέμα τη συλλογή τουρκικών τραγουδιών που έχουν αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.
-Οι μαθητές αναζητούν το υλικό από διάφορες πηγές (προσωπικές συλλογές, δισκοπωλεία, διαδίκτυο, ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικούς τραγουδιστές δημοτικού τραγουδιού κλπ., και το ταξινομούν ανά γλώσσα, είδος, ανάλογα με τη χρονική περίοδο.
Με τον τρόπο αυτόν εκτός του ότι αναπτύσσονται οι δεξιότητες που αναφέραμε και στην προηγούμενη εργασία, οι μαθητές εξοικειώνονται με τα είδη τραγουδιού, μουσικής, κατανοούν αυθεντικά κείμενα. Στόχος είναι η κατανόηση της διαπολιτισμικής διάστασης και των κοινωνικοπολιτικών αιτίων της σύνθεσης των συγκεκριμένων τραγουδιών.
4) Συνθετική εργασία με θέμα την έρευνα των τοπικών παραδοσιακών επαγγελμάτων.
-Οι μαθητές ερευνούν τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα κατατάσσουν τοπικά, χρονικά.
- Ερευνούν τα τοπικά επώνυμα και κατά πόσο αυτά έχουν σχέση με τα επαγγέλματα.
-Αναζητούν και καταγράφουν δάν εια και αντιδάνεια στην ελληνική και τουρκική γλώσσα.
Με την εργασία αυτή διαπιστώνουν την αλληλεπίδραση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας και τη διαπολιτισμική πραγματικότητα της περιοχής.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας ο διδάσκων οφείλει να υιοθετεί και να εφαρμόζει διδακτικές προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Α) Την ηλικία των μαθητών
Β) Τις μαθησιακές τους ανάγκες
Γ) Το μαθησιακό τύπο τους
Δ) Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους
Ε) Το επίπεδο της γλωσσομάθειάς τους
Χρησιμοποιείται η μέθοδος διδασκαλίας της επικρατούσας μητρικής γλώσσας (στην περίπτωση δίγλωσσων μαθητών) παράλληλα με την επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία εναλλάσσεται με τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης, που περιλαμβάνει την αποστήθιση, την επανάληψη, όπως επίσης και τη χρήση εποπτικών μέσων (κασέτες ήχου με κείμενα, τραγούδια, διαλόγους ή video, DVD, εικόνες, αφίσες, φωτογραφίες, χάρτες, κλπ).
Μορφές Δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των μαθητών. .

    * Επικοινωνιακές: Ο μαθητής καλείται να υποδυθεί ρόλους σε αυθεντική επικοινωνιακή κατάσταση. Στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας. .
    * Διαδραστικές: Στόχος η ανάπτυξη της εκφραστικής / λεκτικής δεξιότητας. .
    * Γνωστικές: Στόχος η εξέλιξη της γλώσσας μέσα από προσληπτικές και παραγωγικές ικανότητες. Ο μαθητής κατανοεί γραπτά και προφορικά κείμενα και εξελίσσει την προφορική και γραπτή έκφραση. Επεξεργάζεται μορφοσυντακτικά φαινόμενα και κατανοεί τη χρήση τους. .
    * Παιγνιώδεις- δημιουργικές: Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές: Ο μαθητής υποδύεται ρόλους μέσα σε επικοινωνιακό περιβάλλον, μιμείται, αναθέτει ρόλους στους συμμαθητές του. Οι ρόλοι αυτοί εναρμονίζονται με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, την κοινωνική πραγματικότητα και το άμεσο περιβάλλον των μαθητών. .
    * Συνθετικές μορφές εργασίας: Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ρόλους, να αφηγηθεί καταστάσεις, να δηλώσει τα ενδιαφέροντά του, να περιγράψει τον τόπο του, το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον του. Με τον τρόπο αυτό αυτενεργεί, εκφράζεται, δημιουργεί και μαθαίνει να χρησιμοποιεί την τουρκική γλώσσα προκειμένου να αποκτήσει νέες γνώσεις και εμπειρίες.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μεταχειριζόμαστε τις νέες τεχνολογίες για να αντιληφθεί ο μαθητής τη διαφορετική προφορά από τόπο σε τόπο και από άτομο σε άτομο, ώστε να αναπτύξει τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητές του. Παράλληλα, αναπτύσσει την ικανότητα αντίληψης / κατανόησης της επικρατούσας μορφής της Τουρκικής (standard Turkish).
Η πολυμορφία των οπτικο-ακουστικών μέσων βοηθάει το μαθητή να επωφεληθεί από τη φωνητική ποικιλία (φωνή, τονισμό, επιτονισμό, προφορά, διαφορετική προφορά, εκφράσεις) και να εμπεδώσει τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα και τη δομή της γλώσσας γενικότερα.
Τα θέματα που επιλέγονται έχουν άμεση σχέση με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, τον τρόπο ζωής της περιοχής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Έχει απόλυτη σχέση με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και το άμεσο περιβάλλον του μαθητή.
Αποτελείται από: .

    * Κείμενα (αυθεντικά - με έμφαση στα λογοτεχνικά κείμενα -, έντυπο υλικό).

Τα κείμενα μπορεί να είναι:
-πληροφοριακά, αφηγηματικά, εκτελεστικά, περιγραφικά.
-πίνακες, διαφημίσεις....
-ένηχα (κασέτες, τραγούδια...)
-εικονικά ( εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο...)
-εικονογραφημένα (διαφημιστικά κείμενα, ιστορίες εικονογραφημένες) .

    * Καταγραφές προφορικού λόγου (Διάλογοι, τραγούδια, μύθοι, αφηγήσεις, ...) .
    * Θεματικές ομαδοποιήσεις λεξιλογίου .
    * Συνθετικοί / ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (για την απομνημόνευση γραμματικών στοιχείων, κανόνων, θεματικού λεξιλογίου). .
    * Ασκήσεις για την εμπέδωση των μορφοσυντακτικών θεμάτων. .
    * Δραστηριότητες (Όπως αναφέρονται στη σχετική παράγραφο).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης:
Αξιολογείται όχι μόνο η γλωσσική ικανότητα του μαθητή, αλλά, κυρίως, η ικανότητα επικοινωνίας και διάδρασης μέσα από επικοινωνιακές καταστάσεις.
Η αξιολόγηση κινείται και στις τεχνητές και στις αυθεντικές περιπτώσεις επικοινωνίας.
Για να αξιολογήσουμε το μαθητή:
Παρατηρούμε οργανωμένα και συστηματικά την ενεργό συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης, τη συνολική δραστηριότητά του, την προσπάθειά του, το ενδιαφέρον που επιδεικνύει, τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, την ικανότητα αντίληψης / κατανόησης, της πρόσληψης / απόδοσής του στον προφορικό και γραπτό λόγο.
Λαμβάνουμε υπόψη την επίδοσή του στις γραπτές και τις προφορικές δοκιμασίες αξιολόγησης (πρόχειρα διαγωνίσματα, ολιγόλεπτες δοκιμασίες, δοκιμασίες χωρίς προειδοποίηση ή κατόπιν προειδοποίησης, ωριαίες κλπ).
Αξιολογείται η ικανότητα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και διαπιστώνεται ο βαθμός πρόσκτησης των θεμάτων μορφοσύνταξης και λεξιλογίου.
Αξιολογούμε την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου μέσα από τις δραστηριότητες που αναφέραμε ήδη πιο πάνω (διαδραστικές, παιγνιώδεις, επικοινωνιακές ...).
Αξιολόγηση βάσει φακέλου (Portfolio assesment)
Αξιολογείται η επίδοση του μαθητή μέσα από διάφορες εργασίες ατομικές ή συλλογικές.
Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο διδάσκων σε συνεργασία με το μαθητή συναποφασίζει τα περιεχόμενα του φακέλου.
Portfolio Γλωσσών
Με το Portfolio Γλωσσών ο μαθητής μετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και διαχείριση της μαθησιακής του πορείας. Θέτει στόχους, προτεραιότητες, καταγράφει την εξέλιξη της μάθησής του μέσα από την απόκτηση κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων και πολιτισμικών εμπειριών.
Στο Portfolio Γλωσσών καταγράφονται δεξιότητες- κλειδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι μαθητές για να επικοινωνήσουν και να συνδιαλλάσσονται σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ενωμένη Ευρώπη.
Επειδή η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί συνεχή διαδικασία και οργανικό στοιχείο της διδακτικής πράξης, ο διδάσκων οφείλει να εντάσσει σε αυτή τρόπους ετεροαξιολόγησης και συναξιολόγησης ανά ζεύγη ή ομάδες που βοηθούν το μαθητή να αναπτύξει τρόπους αυτοαξιολόγησης με απώτερο στόχο την αυτόνομη μάθηση.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006 - 2007. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 20 Ιουνίου 2006
O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72635
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση. Ωστόσο, είμαι περίεργη να δω σε πόσα σχολεία θα την εφαρμόσουν και πού θα βρουν και όλους τους απαραίτητους καθηγητές.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Και ποια παιδιά θα θελήσουν (κι αν θελήσουν, θα τα αφήσουν;) να μάθουν τη γλώσσα, επίσης. 


FoReIgNeR

 • Sr. Member
 • ****
  • Posts: 725
  • Gender:Female
Sorry παιδιά, αλλά ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα κάθετα αντίθετη με την εκμάθηση της Τουρκικής γλώσσας στα σχολεία μας. Ήξερα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο για Ρωσική, Αλβανική και άλλες γειτονικές γλώσσες, αλλά λίγος σεβασμός στην ιστορία μας δεν θα βλαπτε.
Έχουμε άσχημο παρελθόν μ' αυτούς για να προσπαθούμε να εντάξουμε σώνει και καλά τη γλώσσα τους στη ζωή μας. Άλλο να τη μάθει όποιος θέλει και άλλο να μπει υποχρεωτικά.
And my heaven is wherever you are ...wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72635
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Mα, αν κατάλαβα καλά, πρόκειται για προαιρετικό μάθημα. Γιάννη;
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
1) Ακριβώς. Είναι προαιρετικό το μάθημα.
2) Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γεγονότα του παρελθόντος:
α. Καλό είναι να εξετάζουμε και τις δύο πλευρές όσο γίνεται πιο απομακρυσμένα.
β. Το παρελθόν δεν πρέπει να οδηγεί το παρόν (πόσω μάλλον το μέλλον).
γ. Η ιστορία δεν είναι στατική. Είναι σε διαρκή κίνηση και δημιουργία. Συνεπώς, τα του παρελθόντος τω παρελθόντι (πού πάνε οι υπογεγραμμένες, είπαμεεε;) :)
(Βίκη, καλά το είπα το τελευταίο ή το σκότωσα; Βλέπεις, δεν υπήρξα... τριτοδεσμίτης)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72635
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Καλά το είπες και συμφωνούμε σε όλα όσα λες.:-))))))))))
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Λύσε μου και την απορία με το "πόσω μάλλον", γιατί μού το διόρθωσαν και μου είπαν ότι δεν χρησιμοποιείται. Εγώ, πάλι, γιατί έχω αντίθετη γνώμη; Το κάνουμε και σε άλλο νήμα, βέβαια (όλο προτάσεις είμαι τώρα τελευταία). :)


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Εγώ δεν συμφωνώ. Σε σχέση με τίποτε δεν πρόκειται να συμφωνήσω με το "περασμένα ξεχασμένα" ή ότι "το παρελθόν δεν πρέπει να οδηγεί το παρόν". Ολόκληρη η διαδρομή του ανθρώπου από τη στιγμή που ξεχώρισε ως είδος εξαρτάται από την αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης.

Οπότε, Γιάννη, επειδή συμφωνώ με αυτό που ΘΕΛΕΙΣ να πεις, διατύπωσέ το διαφορετικά (έστω και χωρίς υπογεγραμμένες).

Και υπάρχουν, βέβαια, στο όλο θέμα αρκετές διαστάσεις που δεν έχουν αναφερθεί ακόμα εδώ.

Θα διαφωνούσα ωστόσο με την υποχρεωτική εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας πλην της αγγλικής (όπως και με την "προαιρετικοποίηση" της εκμάθησης της αγγλικής — έχω κι εγώ τα κολλήματά μου).


P.S. Το "πόσο μάλλον" ή "πόσω μάλλον", σε άλλο νήμα.
« Last Edit: 21 Aug, 2006, 17:28:35 by nickel »


zephyrous

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 3698
  • Gender:Male
Quote
Οπότε, Γιάννη, επειδή συμφωνώ με αυτό που ΘΕΛΕΙΣ να πεις, διατύπωσέ το διαφορετικά (έστω και χωρίς υπογεγραμμένες).

Εχμ... τις αποφεύγω πλέον τις προστριβές (δεν εννοώ μαζί σου, όπως καταλαβαίνεις). Απλώς παραθέτω, κι από 'κεί και πέρα... ό,τι καταλάβει ο καθένας.
Τώρα, όσο για την αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης, προτιμώ αυτή να γίνεται με τρόπο "αναστοχαστικό" (να είναι σε θέση ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ πλευρές να αναγνωρίζουν τα λάθη του παρελθόντος) και όχι με τρόπο "επιλεκτικό" (να αφαιρούν τεχνηέντως τις μαύρες στιγμές). Αυτά...


progvamp

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1572
  • Gender:Female
Unca' nickel said:
Quote
P.S. Το "πόσο μάλλον" ή "πόσω μάλλον", σε άλλο νήμα.

Τελικά πού συζητιέται αυτό το θέμα; Μ' ενδιαφέρει κι εμένα το γιατί και πώς. :)


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72635
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Νίκο, αν κατάλαβα καλά η προσπάθεια γίνεται για προσθήκη τρίτης γλώσσας ή και ακόμη περισσότερων στα σχολειά, πράγμα που δεν βλέπω λόγο να σε βρίσκει διαφωνούντα. Δεν πρόκειται να γίνουν προαιρετικά τα αγγλικά ή τα γαλλικά (στα σχολεία όπου τα γαλλικά είναι υποχρεωτική γλώσσα - αν υπάρχουν ακόμα).
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Unca' nickel said:
Quote
P.S. Το "πόσο μάλλον" ή "πόσω μάλλον", σε άλλο νήμα.

Τελικά πού συζητιέται αυτό το θέμα; Μ' ενδιαφέρει κι εμένα το γιατί και πώς. :)

Εδώ πλέον. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 132
  • Gender:Male
Νίκο, αν κατάλαβα καλά η προσπάθεια γίνεται για προσθήκη τρίτης γλώσσας ή και ακόμη περισσότερων στα σχολειά, πράγμα που δεν βλέπω λόγο να σε βρίσκει διαφωνούντα. Δεν πρόκειται να γίνουν προαιρετικά τα αγγλικά ή τα γαλλικά (στα σχολεία όπου τα γαλλικά είναι υποχρεωτική γλώσσα - αν υπάρχουν ακόμα).

Γι' αυτό χρησιμοποιώ υποθετικό λόγο, "θα διαφωνούσα".


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 72635
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Συγγνώμη, δεν πρόσεξα το «θα».:-))))))
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


 

Search Tools