Star fortification glossary (English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese)

iogo · 1 · 7719

iogo

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 46546
    • Gender:Male
  • ignoramus et ignorabimus
Star fortification glossary (English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese) [Μικρό γλωσσάριο οχυρωματικής]

Αφορά την οχυρωματική που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη γύρω στον 16ο -17ο αιώνα και που στα ιταλικά πήρε τον όρο "fortificazione alla moderna". Αυτό το είδος αρχιτεκτονικής τελειοποιήθηκε από τον Γάλλο Vauban και κράτησε μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, με την εμφάνιση των μοντέρνων πυροβόλων. Οι όροι γεννήθηκαν σχεδόν όλοι στην Ιταλία, για αυτό τον λόγο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες τους δανείστηκαν, προσαρμόζοντάς τους ή αφήνοντας τους αναλλοίωτους. Δυστυχώς δεν υπάρχει σχετική ορολογία στα ελληνικά και οι λίγοι όροι που κυκλοφορούν δεν είναι δόκιμοι. Απέφυγα να τους παραθέσω. Το γλωσσάρι είναι σε 6 γλώσσες αλλά ορισμένοι όροι δεν φέρουν τον αντίστοιχο γερμανικό ή πορτογαλικό, στάθηκε δύσκολο να τους βρω. Ελπίζω να μην υπάρχουν λάθη. :)
Στον ελλαδικό χώρο δείγματα τέτοιας αρχιτεκτονικής βρίσκουμε στην Κέρκυρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.it

a prova di bomba
abbattuta
affusto
angolo del saliente, angolo fiancheggiato
angolo di spalla
angolo morto
angolo rientrante
antemurale
archibugiera
arciera
armeria
assedio
balestriera
baluardo piatto, piattaforma
banchina di parapetto
barbacane
barbetta
bastione, baluardo
batteria
bocca di lupo
bomba, palla
bombarda
breccia
cammino di ronda
cannoniera, troniera
capponiera, caponiera
casamatta
castello
cavaliere
cavallo di Frisia
circonvallazione
cittadella
colubrina
contrafforte, sperone
contramina
contrascarpa, controscarpa
controguardia
controvallazione
cordone, redontone
corpo di guardia
cortina
cunetta
dente
dongione, mastio
faccia, fronte
falsabraga, falsabraca
fascina
feritoia
fianco
fortezza
fortificazione alla moderna
fortino
fossa, fossato
fougasse
fronte bastionato
fronte tenagliato
gabbione
galleria di controscarpa
garitta di vedetta
gola del bastione
incamiciatura, camicia
infilata
linea del capitale
linea di difesa radente
lunetta
mantelletto
merlo
mezzaluna
mezzo baluardo, semibastione
mina
motta
opera a corna
opera a corona
opera esteriore
orecchione
palizzata
parapetto
piazza alta
piazza bassa
piazza d'armi
piazzaforte
piede di corvo, tribolo
piombatoia
poligono
polveriera
ponte levatoio
porta di sortita
postierla
rampa
ridotto, ridotta
rivellino, revellino
saliente
saracinesca
scarpa, scarpatura
semigola
spalla
spalto
spianata
strada coperta
tenaglia
terrapieno, terraglio
tiro di rimbalzo
traversa
trincee parallele
en

bombproof
abatis
gun carriage
salient angle, angle flanked
angle of the epaule, angle of the shoulder
dead angle
re-entrant angle, reentrant angle
outward wall
arquebus embrasure
arrowslit, loophole
armory, armoury
siege
arbalestina, balistraria, crosslet loop
flat bastion
banquette
barbican
barbette
bastion
battery
trou de loup
Round shot, ball, cannonball
bombard
breach
chemin de ronde
canon embrasure
caponier
casemate
castle
cavalier
cheval de frise
circumvallation
citadel
culverin
counterfort
countermine
counterscarp
counterguard
contravallation, countervallation
cordon
gatehouse
curtain wall
cunette
redan
keep
face
fausse-braye
fascine
embrasure
flank
fort, fortress
star fort, trace italienne
blockhouse
ditch, moat
fougasse
bastion front system, bastion trace
tenaille front
gabion
counterscarp gallery
guerite, bartizan
gorge
chemise, mantlet wall
enfilade
capital line
line of defence rasant
lunette
mantlet
merlon
demilune, half- moon
demi-bastion
mine
motte
hornwork
crownwork
outwork
orillon
palisade
parapet
high place
low place
place of arms
fortified place
caltrop
machicolation
polygon
gunpowder magazine
drawbridge
sally port
postern
ramp
redoubt
ravelin
salient   
portcullis
scarp
demi-gorge
shoulder
glacis
esplanade
covered way
tenaille
terreplein
ricochet firing
traverse
trench parallels
fr

blindé
abattis
affût
angle saillant
angle de l'épaule
angle mort
angle rentrant
avant-mur
archère-canonnière
archère
armurerie
siège
arbalétrière, archère cruciforme
bastion plat
banquette
barbacane
barbette
bastion
batterie
trou de loup
boulet
bombarde
brèche
chemin de ronde
canonnière
caponnière
casemate
château fort
cavalier
chevaux de Frise
circumvallation
citadelle
couleuvrine
contrefort
contre-mine
contre-escarpe, contrescarpe
contre-garde
contravallation
cordon
corps de garde
courtine
cunette
redent, redan
donjon
face
fausse braie
fascine
embrasure, meurtrière
flanc
forteresse
tracé à l'italienne
fortin militaire
douve, fossé
fougasse
front bastionné
front tenaillé, front à tenaille
gabion
galerie de contrescarpe
échauguette
gorge
chemise
enfilade
ligne capitale
ligne de défense rasante
lunette
mantelet
merlon
demi-lune
demi-bastion
mine
motte castrale
ouvrage à cornes
ouvrage à couronne
ouvrage avancé
orillon
palissade
parapet
place haute
place basse
place d'armes
place forte
chausse-trape
mâchicoulis
polygone
poudrière, magasin a poudre
pont-levis
port de sortie
poterne
rampe
redoute
ravelin
saillant
herse
escarpe
demi-gorge
epaulement
glacis
esplanade
chemin couvert
tenaille
terre-plein
tir a richochet
traverse
tranchées parallèles
 
 


de

Bombenfest
Verhau
Lafette
Flankirter Winkel, Bastionswinkel
Schulterwinkel
Toten Winkel
Einspringender Winkel
Vormauer
Schlüsselscharte
Schießscharte
Zeughaus
Belagerung
Armbrustscharte
 
Bankette
Barbakane
Geschützbank, Barbette
Bastion
Batterie
Fallgrube
Kanonenkugel
Bombarde
Bresche
Wehrgang
Schießscharte Für Kanonen
Kaponniere
Kasematte
Burg
Kavalier
Spanischer Reiter
Circumvallation
Zitadelle
Kolubrine, Feldschlange
Strebewerk
Kontermine, Gegenmine
Kontereskarpe, Contrescarpe
Kontergarde
Contravallation
Kordon,kordonstein
Torhaus
Kurtine
Künette
Redan
Donjon
Bastionsface
Fausse-braie, Niederwall
Faschine
Scharte
Flanke
Festung
Festungsbauweise
Blockhaus
Graben
Fougasse, Flattermine
Bastionärsystem
Tenaillensystem
Schanzkorb, Gabione
Contrescarpengalerie
Pfefferbüchse
Kehle
Mantelmauer, Hemd
Enfilade
Kapital Linie

Lünette
Pluteus
Zinne
Demi-lune
Halbbastion
Mine
Motte
Hornwerk
Kronwerk, Wallkrönung
Außenwerk
Orillon
Palisade
Brustwehr


Waffenplat
Befestigte Stadt
Krähenfuß
Maschikuli
Polygon
Pulvermagazin
Zugbrücke
Ausfalltor
Schlupftür

Redoute
Ravelin, Wallschild
Saillant
Portcullis, Fallgatter
Eskarpe
Demigorge
Schulter
Glacis
Esplanade
Gedeckter Weg
Tenaille
Wallgang
Rikoschettschuss
Traverse

 
es

a prueba de bomba
abatis
afuste, cureña
ángulo saliente, flanqueado
angulo de espalda
ángulo muerto
ángulo entrante
antemural
aspillera para arcabuz
saetera
armería
asedio
ballestera
baluarte pastel o plano, plataforma
banqueta
barbacana
barbeta
bastión, baluarte
batería
pozo de lobo
pelota
bombarda
brecha
adarve
cañonera, tronera
caponera
casamata
castillo
caballero
caballo de Frisia
circunvalación
ciudadela
culebrina
contrafuerte
contramina
contraescarpa
contraguardia
contravalación
cordón
casa del guarda, cuerpo de guardia
cortina
cuneta
rediente
torre del homenaje
cara, frente
falsabraga
facina
aspillera
flanco
fortaleza
traza italiana
fortin
foso
fougasse
frente abaluartado
frente atenazado
gavion, cestón
galería de contraescarpa
garita
gola
camisa de revestimiento
enfilada
linea capital
línea de defensa rasante
luneta
mantelete
merlón
media luna
medio baluarte, semibaluarte
mina
mota
hornabeque
obra coronada
obra exterior
orejón
empalizada
parapeto
plaza alta
plaza baja
plaza de armas
plaza fuerte
abrojo
matacán
polígono
polvorín, almacén de pólvora
puente levadizo
porta de surtida
poterna
rampa
reducto
revellín, esperonte
saliente
rastrillo
escarpa, alambor
demi-gorge, semigola
espalda
glasis, glacis
explanada
camino cubierto
tenaza
terraplén
fuego ricochet
travesa
trincheras paralelas
 
pt

à prova de bombas
abatis
carreta
ângulo saliente
ângulo da espalda
ángulo morto
ângulo entrante
antemuro
fresta, troneira
seteira
sala de armas
cerco, assédio
balestreiro
baluarte plano, plataforma
banqueta
barbacã
barbeta
baluarte, bastião
bateria, bataria
cova de lobo
bola
bombarda
brecha
adarve
canhoneira, bombardeira, troneira
capoeira
casamata
castelo
cavaleiro
cavalo de frisa
circunvalação 
cidadela
culebrina
contraforte
contramina
contraescarpa
contraguarda
contravalação
cordão
corpo de guarda
cortina, pano de muralha
refocete
redente
torre de menagem
face
falsabraga
faxina
embrazuro
flanco
fortaleza
fortificação abaluartada
blocausse
 fosso
fougasse
frente abaluartada, sistema abaluartado
frente a tenalha
gabião
galeria de contraescarpa
guarita
gola
camisa
fogo de enfiada
linha capital
linha de defensa rasante
luneta
mantelet
merlão
meia-lua
meio-baluarte
mina
motte
hornaveque, obra corna
obra coroa, coroada
obra exterior
orelhão
paliçada
parapeito
praça alta
praça baixa
praça de armas
praça-forte
estrepe
mata-cães
polígono
paiol
ponte levadiça

poterna, porta do ladrão
rampa
reduto, baluarte destacado
revelim
saliente
grade levadiça
escarpa
demigolla

glacis, declive
esplanada
 caminho coberto, estrada coberta
tenalha
terraplano
fogo de ricochete
travessa
trincheiras paralelas
 

« Last Edit: 21 Jun, 2020, 11:56:13 by spiros »
"Io non odio persona al mondo, ma vi sono cert'uomini ch'io ho bisogno di vedere soltanto da lontano".
Ugo Foscolo - "Ultime lettere di Jacopo Ortis"


 

Search Tools