οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ' ἑαυτήν -> so even the Faith, if it does not have deeds, and is on its own, is dead | the Faith without works is dead

 

Search Tools