Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Σοφοί δε Προσιόντων (Constantine Cavafy, But Wise Men Perceive Approaching Things, translated by George Barbanis)

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 821675
    • Gender:Male
  • point d’amour
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Σοφοί δε Προσιόντων (Constantine Cavafy, But Wise Men Perceive Approaching Things, translated by George Barbanis)

Σοφοί δε Προσιόντων

Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων,
σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.

— Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VIII, 7

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή

αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τούς έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.

But Wise Men Perceive Approaching Things

Because gods perceive future things, men what is happening now,
but wise men perceive approaching things
—  Philostratus , Life of Apollonius of Tyana, VIII, 7.

Men know what is happening now.
The gods know the things of the future,
the full and sole possessors of all lights.
Of the future things, wise men perceive
approaching things. Their hearing

is sometimes, during serious studies,
disturbed. The mystical clamor
of approaching events reaches them.
And they heed it with reverence. While outside
on the street, the peoples hear nothing at all.


translated by George BarbanisΘεοὶ μὲν γὰρ μελλόντων, ἄνθρωποι δὲ γιγνομένων,
σοφοὶ δὲ προσιόντων αἰσθάνονται.

— Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VIII, 7

Οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν τὰ γινόμενα.
Τὰ μέλλοντα γνωρίζουν οἱ θεοί,
πλήρεις καὶ μόνοι κάτοχοι πάντων τῶν φώτων.
Ἐκ τῶν μελλόντων οἱ σοφοὶ τὰ προσερχόμενα
ἀντιλαμβάνονται. Ἡ ἀκοὴ

αὐτῶν κάποτε ἐν ὥραις σοβαρῶν σπουδῶν
ταράττεται. Ἡ μυστικὴ βοὴ
τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων.
Καὶ τὴν προσέχουν εὐλαβεῖς. Ἐνῶ εἰς τὴν ὁδὸν
ἔξω, οὐδὲν ἀκούουν οἱ λαοί.

For the gods perceive future things, ordinary people things in the present,
but the wise perceive things about to happen.

— Philostratos, Life of Apollonios of Tyana, viii, 7

Ordinary people know what’s happening now,
the gods know future things
because they alone are totally enlightened.
Of what’s to come the wise perceive
things about to happen.

Sometimes during moments of intense study
their hearing’s troubled: the hidden sound
of things approaching reaches them,
and they listen reverently, while in the street outside
the people hear nothing whatsoever.


Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard, edited by George Savidis
« Last Edit: 14 Dec, 2020, 15:27:32 by spiros »


 

Search Tools