Tip: How to fix Greek gibberish characters (extended ASCII)

spiros · 2 · 7529

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 834277
  • Gender:Male
 • point d’amour
I am talking about characters that look like these:

Quote
Äåí èá Ýëåãá üôé ç åìðåéñßá ìïõ åßíáé ìåãÜëç óôïí ÷þñï ôçò ìåôÜöñáóçò áëëá ìå åíäéáöÝñåé áñêåôÜ ôï áíôéêåßìåíï êáé èá Þèåëá íá ìÜèù ðþò èá ìðïñïýóá íá áíïßîù ôï äéêü ìïõ ãñáöåßï.

Open Word 2002 or later. Paste and then select the text you want to fix.

Go to Tools→Fix broken text
Select Greek from the language list that will appear (if it is not already selected)
Press OK at the next dialog ("An Arial font will be applied").

Alternatively, you can use the Greek gibberish to Greek converter I created for this purpose.

Note: The Word function can be used to fix "broken" characters of any language, not just Greek.

Another way is to paste the gibberish text to a txt file. Change the extension to htm and open in a browser. If it is not automatically fixed, then change the browser encoding to Greek (Windows).
« Last Edit: 05 Jul, 2017, 17:00:02 by spiros »


banned8

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 131
  • Gender:Male
Spot on! Gibberish is the right word. If Microsoft had chosen this rather than "broken (!) text", many more users would have appreciated the usefulness of this function. 

Search Tools