ἀνὴρ ἀπειργασμένος καλὸς κἀγαθός → a perfect gentleman

 

Search Tools