ιταλοελληνικό γλωσσάρι ανατομίας χεριού → glossario anatomico italiano-greco della mano

iogo · 1 · 6734

iogo

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 46546
    • Gender:Male
  • ignoramus et ignorabimus
ItalianoGreco
abilità prensileσυλληπτήρια ικανότητα
anulareπαράμεσος
aponevrosi palmareπαλαμιαία απονεύρωση
arcata palmare profondaεν τω βάθει παλαμιαίο τόξο
arcata palmare superficialeεπιπολής παλαμιαίο τόξο
arteria digitale dorsaleδακτυλική ραχιαία αρτηρία
arteria digitale palmare comuneκοινή παλαμιαία δακτυλική αρτηρία
arteria digitale palmare propriaίδια παλαμιαία δακτυλική αρτηρία
arteria interosseaμεσόστεα αρτηρία
arteria medianaμέση αρτηρία
arteria metacarpale dorsaleμετακαρπική αρτηρία
arteria principale del polliceκύρια αρτηρία του αντίχειρα
arteria radialeκερκιδική αρτηρία
arteria ulnareωλένια αρτηρία
articolazione a sellaεφιππιοειδής άρθρωση
articolazione carpo metacarpica del polliceκαρπομετακάρπια άρθρωση αντίχειρα
articolazione carpo-metacarpale, articolazione carpo-metacarpicaκαρπομετακάρπια άρθρωση
articolazione del polsoπηχεοκαρπική άρθρωση
articolazione intercarpaleμεσοκαρπιαία άρθρωση
articolazione interfalangeaδιαφαλαγγική άρθρωση
articolazione intermetacarpaleμεσομετακάρπια διάρθρωση, μεσοβασική μετακάρπια διάρθρώση
articolazione medio-carpica, articolazione medio-carpaleμεσοκάρπια άρθρωση
articolazione metacarpo falangeaμετακαρπιοφαλαγγική άρθρωση
articolazione piso-piramidaleπυραμοπισοειδής άρθρωση
articolazione radio-carpica, articolazione radio-carpaleκερκιδοκαρπική άρθρωση
articolazione radio-ulnareκερκιδωλενική άρθρωση
articolazione radio-ulnare distaleκάτω κερκιδωλενική άρθρωση
artrodiaαρθρωδία
carpo, polsoκαρπός
corda obliquaλοξή χορδή
deformità a collo di cignoπαραμόρφωση δίκην λαιμού κύκνου
deformità ad asolaπαραμόρφωση δίκην κομβιοδόχου, παραμόρφωση τύπου κουμπότρυπας
dermatoglifοδερματογλυφικό, δακτυλικό αποτύπωμα
dito a martelloσφυροδακτυλία
dito a scattoεκτινασσόμενος δάκτυλος
dito indiceδείκτης
dito medioμέσος δάκτυλος
dorso della manoράχη του χεριού
ectrodattilia, agenesia centraleεκτροδακτυλία
eponichioεπωνύχιο
falangeφάλαγγα
falange media, seconda falangeδεύτερη φάλαγγα, µέση φάλαγγα
falange prossimale, prima falangeπρώτη φάλαγγα
ghiandola sudoripara eccrinaεκκρινής ιδρωτοποιός αδένας
ginglimoγίγγλυμος, γωνιώδης διάρθρωση
guaina del flessoreινώδες έλυτρο του καμπτήρος
iponichioυπονύχιο, υπωνύχιο
ipotenar, eminenza ipotenar, eminenza ipotenareοπισθέναρ
lamina, corpo unguealeσώμα όνυχα
legamento anellareδακτυλιοειδής σύνδεσμος
legamento collaterale esterno, legamento radialeκερκιδικός πλάγιος σύνδεσμος
legamento collaterale ulnareωλένιος πλάγιος σύνδεσμος
legamento glenoideoγληνιαίος σύνδεσμος
legamento interosseoμεσόστεος σύνδεσμος
legamento interosseo lunato-piramidaleµεσόστεος µηνο-πυραµοειδής σύνδεσμος
legamento mediocarpale dorsaleραχιαίος μεσοκάρπιος σύνδεσμος
legamento mediocarpale dorsale trapezio-navicolareμεσοκάρπιος μείζων σκαφοειδές
legamento mediocarpale palmareπαλαμιαίος μεσοκάρπιος σύνδεσμος
legamento metacarpo-falangeo palmareπαλαμιαίος καθεκτικός σύνδεσμος
legamento piso-metacarpaleπισομετακάρπιος σύνδεσμος
legamento piso-uncinatoπισαγκιστρωτός σύνδεσμος
legamento radio ulnareκερκιδωλενικός σύνδεσμος
legamento radio-carpico dorsaleραχιαίος κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος
legamento radio-carpico palmareπαλαμιαίος κερκιδοκαρπικός σύνδεσμος
legamento raggiatoακτινωτός σύνδεσμος
legamento trasverso del carpo, retinacolo dei flessoriεγκάρσιος σύνδεσμος του καρπού, καμπτικός καθεκτικός σύνδεσμος
legamento trasverso profondo del metacarpoβαθύς εγκάρσιος μετακάρπιος σύνδεσμος
legamento triangolareτρίγωνος χόνδρος
legamento ulno-carpico dorsaleραχιαίος ωλενοκαρπικός σύνδεσμος
legamento ulno-carpico palmareπαλαμιαίος ωλενοκαρπικός σύνδεσμος
letto unguealeκοίτη του όνυχα
linea simianaμονήρης παλαμιαία πτυχή, πιθήκειος γραμμή
lunulaμηνίσκος όνυχα
malattia di Dupuytren, morbo di Dupuytren, Dupuytrenνόσος Dupuytren, ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης
margine unguealeελεύθερο χείλος όνυχα
matrice cheratinicaκερατίνη στιβάδα
matrice unguealeβλαστική στιβάδα, μήτρα του όνυχα
membrana Interosseaμεσόστεος υμένας
metacarpoμετακάρπιο
mignoloμικρός δάκτυλος
musco palmare breveβραχύς παλαμικός μυς
muscoli dell'eminenza ipotenarμύες του οπισθέναρος
muscoli dell'eminenza tenarμύες του θέναρος
muscoli lombricaliελµινθοειδείς μύες
muscolo abduttore breve del polliceβραχύς απαγωγός αντίχειρα
muscolo abduttore del mignoloαπαγωγός του μικρού δακτύλου
muscolo abduttore lungo del polliceμακρός απαγωγός αντίχειρα
muscolo brachioradialeβραχιονοκερκιδικός μυς
muscolo estensore breve del polliceβραχύς εκτείνων τον αντίχειρα
muscolo estensore comune delle ditaκοινός εκτείνων τους δακτύλους
muscolo estensore lungo del polliceμακρός εκτείνων τον αντίχειρα
muscolo estensore lungo del polliceμακρός εκτείνων τον αντίχειρα
muscolo estensore proprio del mignoloιδίος καμπτήρας του μικρού δακτύλου
muscolo estensore proprio dell'indiceιδίος εκτείνων τον δείκτη
muscolo estensore radiale breve del carpoβραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
muscolo estensore radiale lungo del carpoμακρός κερκιδικός εκτείνων τον καρπό
muscolo flessore breve del polliceβραχύς καμπτήρας του αντίχειρα
muscolo flessore lungo del polliceμακρός καμπτήρας του αντίχειρα
muscolo flessore profondo delle ditaεν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων
muscolo flessore proprio dell'indiceιδίος καμπτήρας του δείκτη
muscolo flessore radiale del carpoκερκιδικός καμπτήρας του καρπού
muscolo flessore superficiale delle ditaεπιπολής καμπτήρας των δακτύλων
muscolo flessore ulnare del carpoωλένιος καμπτήρας του καρπού μυς
muscolo interosseo dorsaleμεσόστεος ραχιαίος μυς
muscolo opponente del polliceαντιθετικός μυς του αντίχειρα
muscolo palmare lungoμακρός παλαμικός μυς
muscolo primo interosseo dorsaleπρώτος ραχιαίος μεσόστεος μυς
muscolo supinatoreυπτιαστής μυς
nervo digitaleδακτυλικό νεύρο
nervo digitale comuneκοινό δακτυλικό νεύρο
nervo digitale dorsaleραχιαίο δακτυλικό νεύρο
nervo digitale palmare comuneκοινό παλαμιαίο δακτυλικό νεύρο
nervo medianoμέσο νεύρο
nervo palmare cutaneoπαλαμιαίο δερματικό νεύρο
nervo palmare profondo della manoεν τω βάθει παλαμιαίο νεύρο
nervo palmare superficiale della manoεπιπολής παλαμιαίο νεύρο
nervo radialeκερκιδικό νεύρο
nervo ulnareωλένιο νεύρο
osso capitatoκεφαλωτό οστούν
osso piramidaleπυραμοειδές οστούν
osso pisiformeπισοειδές οστούν
osso scafoide, osso navicolareσκαφοειδές οστούν
osso semilunareμηνοειδές οστούν
osso sesamoideσησαμοειδές οστό
osso trapezioμείζον πολύγωνο
osso trapezoideελάσσον πολύγωνο
osso uncinatoαγκιστρωτό οστούν
palmare, volareπαλαμιαίος
palmoπαλάμη
perionichioπεριονύχιο, περιωνύχιο
piega unguealeονυχαία πτυχή
plica palmareπαλαμιαία πτυχή
polliceαντίχειρας
puleggiaινώδης θήκη
radice unguealeριζονύχιο, ρίζα του όνυχα
radioκερκίδα
ramo carpico dorsale dell'arteria ulnareραχιαίος καρπικός κλάδος της ωλένιας αρτηρίας
ramo dorsale del nervo digitale palmareραχιαίος κλάδος του παλαμιαίου δακτυλικού νεύρου
ramo palmare del nervo ulnareπαλαμιαίος κλάδος του ωλένιου νεύρου
ramo palmare superficiale dell' arteria radialeεπιπολής παλαμιαίος κλάδος της κερκιδικής αρτηρίας
ramo superficiale del nervo radialeεπιπολής κλάδος του κερκιδικού νεύρου
rete venosa dorsale della manoραχιαίο φλεβικό δίκτυο του χεριού
rilievoέπαρμα
sindrome del tunnel cubitaleσύνδρομο ωλένιου σωλήνα, ωλένια νευρίτιδα αγκώνα
solco periunguealeονυχαία αύλακα
superficie flessoriaκαμπτική επιφάνεια
tabacchiera anatomica, fossa radialeανατομική ταμβακοθήκη
tenar, eminenza tenar, eminenza tenareθέναρ
tendine dell' estensore comune delle ditaτένοντας του κοινού εκτείνοντα τους δακτύλους
tendine dell'abduttore lungo del polliceτένοντας του βραχύ απαγωγού του αντίχειρα
tendine dell'estensore breve del polliceτένοντας του βραχύ εκτείνοντα τον αντίχειρα
tendine dell'estensore lungo del polliceτένοντας του μακρού εκτείνοντα του αντίχειρα
tendine dell'estensore proprio dell'indiceτένοντας του ιδίου εκτείνοντα τον δείκτη
tendine dell'estensore radiale breve del carpoτένοντας του βραχύ κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό
tendine dell'estensore radiale lungo del carpoτένοντας του μακρού κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό
tendine flessoreκαμπτήρας τένοντας
tendine flessore profondoτένοντας του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων
tenosinovite stenosanteστενωτική τενοντοθηκίτις δακτύλων
ulnaωλένη
unghiaόνυχας, νύχι
vena cefalica del polliceκεφαλική φλέβα
vena digitale dorsaleραχιαία δακτυλική φλέβα
vena digitale palmare propriaίδια παλαμιαία δακτυλική φλέβα
vena metacarpale dorsaleραχιαία μετακαρπική φλέβα
vene digitali profondeεν τω βάθει δακτυλικές βλέβες
vene palmari superficialiεπιπολής παλαμιαίες φλέβες
« Last Edit: 12 Dec, 2022, 22:53:00 by spiros »
"Io non odio persona al mondo, ma vi sono cert'uomini ch'io ho bisogno di vedere soltanto da lontano".
Ugo Foscolo - "Ultime lettere di Jacopo Ortis"


 

Search Tools