Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι Ανατομίας Ανθρώπου (Μύες)

crystal · 2 · 36352

crystal

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 8988
    • Gender:Female
English TermΕλληνικός όρος
abdominal complexκοιλιακoί
achilles tendinopathyτενοντίτιδα αχιλλείου / τενοντίτιδα αχίλλειου τένοντα
ACL injuryκάκωση/ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
anterior cruciate ligament injuryκάκωση/ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
adductorπροσαγωγός
adductor magnusμέγας προσαγωγός
adductors complexπροσαγωγοί
ankle sprainδιάστρεμμα της ποδοκνημικής
anteriorπρόσθιος
anterior tibialisπρόσθιος κνημιαίος
arms fall forwardτα χέρια/οι βραχίονες πέφτουν προς τα εμπρός
asymmetric weight shiftασύμμετρη μετατόπιση βάρους
asymmetrical weight shiftασύμμετρη μετατόπιση βάρους
biceps brachiiδικέφαλος βραχιόνιος
biceps femorisδικέφαλος μηριαίος
biceps femoris (short head)δικέφαλος μηριαίος (βραχεία κεφαλή)
biceps tendonitisτενοντίτιδα δικεφάλου
cervical spineαυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
closed-chain functional movementsλειτουργικές κινήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας
compensationαντιρρόπιση, αντιστάθμιση
coracobrachialisκορακοβραχιόνιος
corrective exerciseδιορθωτική άσκηση
deep cervical flexorεν τω βάθει καμπτήρας του αυχένα
deficitαδυναμία
dorsiflexionραχιαία κάμψη
dynamic movement assessmentδυναμική εκτίμηση κίνησης
erector spinaeιερονωτιαίος
excessive forward leanυπερβολική κάμψη προς τα εμπρός
external obliqueέξω λοξός
external rotationεξωτερική περιστροφή
finish positionτελική θέση άσκησης
flattenπλαταίνει
flexλυγίζω, φλεξ
flexionκάμψη
foot flattensυπερβολικός πρηνισμός
forearmαντιβράχιο
frontalμετωπιαίος
gastrocnemiusγαστροκνήμιος
gluteusγλουτιαίος
gluteus maximusμείζων γλουτιαίος
gluteus maximus/mediusμείζων/μέσος γλουτιαίος
gluteus mediusμέσος γλουτιαίος
gluteus minimusελάσσων γλουτιαίος
gracilisέσω ορθός μηριαίος
hamstringιγνυακός τένοντας
hamstring complexιγνυακοί τένοντες
hamstring, quad & groin strainκαταπόνηση ιγνυακού τένοντα, τετρακέφαλου και βουβώνα
headacheπονοκέφαλος
heel of foot risesοι φτέρνες σηκώνονται από το έδαφος
hip flexor complexκαμπτήρες του ισχίου
humeral headβραχιόνια κεφαλή
humerusβραχιόνιο
infraspinatusυπακάνθιος
internal obliqueέσω λοξός
intrinsic core stabilizersσταθεροποιητές κορμού
IT band tendonitisσύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας
iliotibial band tendonitisσύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας
kneeγόνατο
lateralπλαϊνός
lateral gastrocnemiusπλάγιος γαστροκνήμιος
lat. gastrocnemiusπλάγιος γαστροκνήμιος
latissimus dorsiπλατύς ραχιαίος
levator scapulaeανελκτήρας της ωμοπλάτης
low back archesυπερέκταση της σπονδυλικής στήλης
low back painπόνος στην οσφυϊκή χώρα
low back roundsυπερβολική κάμψη της σπονδυλικής στήλης
lumbo-pelvic-hip complex (LPHC)οσφύς - πύελος - ισχίο (μέση - λεκάνη - γλουτός)
lumbarοσφυϊκός
lumbar spineοσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
medial tibial stress syndromeέσω κνημιαίο σύνδρομο τάσης
medius (med.) gastrocnemiusμέσος γαστροκνήμιος
medius (med.) hamstringμέσος ιγνυακός τένοντας
mid/lower trapeziusμέσος/κάτω τραπέζιος
middle/lower trapeziusμέσος/κάτω τραπέζιος
move inwardστρέφεται προς τα μέσα
move inward (valgus)κίνηση προς τα μέσα (βλαισότητα)
move outwardκίνηση προς τα έξω
movement assessmentεκτίμηση/αξιολόγηση κίνησης
multifidusπολυσχιδής
muscle activationενεργοποίηση των μυών
muscle recruitmentστρατολόγηση των μυών
neutral positionουδέτερη στάση
overactive muscleμυς που υπερλειτουργεί
patellar tedinopathy (jumper's knee)τενοντίτιδα επιγονατιδικού τένοντα (το γόνατο του άλτη)
patellofemoral syndromeσύνδρομο επιγονατιοδομηριαίου πόνου
pectoralis major/minorμείζων / ελάσσων θωρακικός
pectoralsθωρακικοί
pelvicπυελικός
pelvic floorπυελικό έδαφος
pelvic floor musclesμυες πυελικού εδάφους
peroneal complexπερονιαίοι
piriformisαπιοειδής
plantar fascitisπελματιαία απονευρωτίτιδα
popliteusιγνυακός
posteriorοπίσθιος
posterior deltoidοπίσθιος δελτοειδής
posterior tibialisοπίσθιος κνημιαίος
protactπροτάσσομαι
protactionπρόταξη
protractionπρόταξη
psoasψοΐτης
quadratus lumborumτετράγωνος οσφυϊκός
rectus femorisορθός μηριαίος
rectus abdominusκοιλιακός ορθός
rhomboidsρομβοειδής
rotator cuffμυοτενοντώδεις δομές που περιβάλλουν τον ώμο
sacroiliacιερολαγόνιος
sagittal planeοβελιαίο επίπεδο
sartoriusραπτικός
scalenesσκαληνός
scapulaeωμοπλάτη
scapular and cervical spine stabilizersσταθεροποιητές της σπονδυλικής στήλης και της ωμοπλάτης
serratus anteriorπρόσθιος οδοντωτός
shoulder complexώμοι
shoulder injuryκάκωση του ώμου
SI joint painπόνος ιερολαγόνιας άρθρωσης
soleusπελματικός
soleus gastrocnemiusπελματικός γαστροκνήμιος
squatβαθύ κάθισμα, σκουάτ
stance legπόδι στήριξης
starting positionαρχική θέση
sternocleidomastoidστερνοκλειδομαστοειδής
stretchδιάταση, έκταση
subscapularisυποπλάτιος
tensor fascia latae (TFL)τείνων την πλατεία περιτονία
teres majorμείζων στρογγύλος
teres minorελλάσων στρογγύλος
transitional movement assessmentμεταβατική εκτίμηση κίνησης
transverseεγκάρσιος
transverse abdominusεγκάρσιος κοιλιακός
transversospinal musclesεγκαρσιακανθώδεις μύες
turn outστρέφoμαι προς τα έξω
underactive muscleμυς που υπολειτουργεί
upper trapeziusάνω τραπέζιος
valgusβλαισός (βλαισότητα)
varusραιβός (ραιβότητα)
vastus medialis oblique (VMO)λοξός έσω πλατύς
vastus lateralisέξω πλατύς
 

Search Tools