εκ της κόνεώς μου αναγεννώμαι -> from my ashes I am reborn

 

Search Tools