νύκτα οὖν ἡμέραν ποιούμενος → without delay, as soon as possible, as fast as possible, making the night day, making night into day, turning night into day

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832445
    • Gender:Male
  • point d’amour
νύκτα οὖν ἡμέραν ποιούμενος → without delay, making the night day, making night into day
νύκτα ἡμέραν ποιούμενος

The article discusses the proverbial expression νύκτα οὖν ἡμέραν ποιούμενος, which can be found in one letter of the Zeno archive, PSI V 514, 3. The origin of it is found in a passage by Herodotus, II 133, 4-5, concerning pharaoh Micerinos.
— Rosario Pintaudi, PSI V 514, 3: νύκτα οὖν ἡμέραν ποιούμενος, pp. 53-54, Analecta Papyrologica, 2013, Indici e Abstracts

Ἀρίστ[ανδρο]ς Ζήνωνι χαίρειν. ἔδει μέν σε, καθότι συνεβάλου [ἡ]μ̣ῖ̣ν, Ἡρακλείδην τὸν σιτολόγον ἀπεσταλκέναι. οὐ μὴν ἀλλʼ ἔτι γε καὶ νῦν αὐτὸ ἐπιμελῶς ποίησον· ὁ γὰρ Ἀγήνωρ ἡμῖν πράγματα παρέχει. γίνωσκε δὲ καὶ περὶ τῶν σησαμικῶν ἡμᾶς ἐμβεβληκότας ὅτι τὰ ἐξ ἄλλων ἀνενεχθέντα σύμβολα ὑπὸ σοῦ τὰ πλεῖστά ἐστιν τῶν τιμὰς σίτου ὠφειληκότων. γέγραφα οὖν σ̣ο̣ι ὅπως εἰδῆις. τὸν δὲ Ἡρακλείδην νύκτα ἡμέραν ποιούμενος ἀ̣πόστειλον, ἵνα μὴ ἐπιτιμηθῶμεν. ἔρρωσο. (ἔτους) λϛ, Θῶυθ ιε.
p.cair.zen.3.59314 = HGV  P.Cair. Zen. 3 59314  = Trismegistos 958 = oxford-ipap.apis.795

νύκτα ἡμέραν ποιούμενος ἀπόστειλον (κατάπεμψον), i.e. without delay, PCair.Zen.314.7, PSI5.514.3 (both iii B. C.)
νύξ - Ancient Greek (LSJ)


ταῦτα ἀκούσαντα τὸν Μυκερῖνον, ὡς κατακεκριμένων ἤδη οἱ τούτων, λύχνα ποιησάμενον πολλά, ὅκως γίνοιτο νύξ, ἀνάψαντα αὐτὰ πίνειν τε καὶ εὐπαθέειν, οὔτε ἡμέρης οὔτε νυκτὸς ἀνιέντα, ἔς τε τὰ ἕλεα καὶ τὰ ἄλσεα πλανώμενον καὶ ἵνα πυνθάνοιτο εἶναι ἐνηβητήρια ἐπιτηδεότατα. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο θέλων τὸ μαντήιον ψευδόμενον ἀποδέξαι, ἵνα οἱ δυώδεκα ἔτεα ἀντὶ ἓξ ἐτέων γένηται, αἱ νύκτες ἡμέραι ποιεύμεναι.


Hearing this, Mycerinus knew that his doom was fixed. Therefore, he had many lamps made, and would light these at nightfall and drink and enjoy himself, not letting up day or night, roaming to the marsh country and the groves and wherever he heard of the likeliest places of pleasure. This was his recourse, so that by turning night into day he might make his six years into twelve and so prove the oracle false.


Herodotus,  The Histories, Book 2, chapter 133, section 4

οἱ δ' ὥσπερ ἐκ ναυαγίας ἄοπλοι καὶ ἀσύντακτοι νύκτα ἡμέρας τιμιωτέραν ἄγοντες, ἐκ πολλῶν ὀλίγοι καὶ πολλοὶ  κατ' ὀλίγους ἐξεχώρησαν, πολλὰ τῆς ὑπερηφάνου στρατιᾶς  καὶ τῶν Ἀθηναίων μεμνημένοι.
— Aelius Aristides Rhet., Παναθηναϊκός (0284: 013) “Aristides, vol. 1”, Ed. Dindorf, W. Leipzig: Reimer, 1829, Repr. 1964. Jebb page 147, line 2

ποιήσει τὴν ἡμέραν σκότος καὶ τὴν νύκτα ἡμέραν
— Hippolytus Scr. Eccl., De consummatione mundi [Sp.] (2115: 029)

Ὡς ἀδύνατόν ἐστιν ἡμέραν νύκτα γενέσθαι, καὶ τὴν νύκτα ἡμέραν, οὕτως οὐχ οἷόν τε τὴν Δαβιτικὴν καταλυθῆναι βασιλείαν.
— Theodoretus Scr. Eccl., Theol., Interpretatio in Jeremiam (4089: 026)
« Last Edit: 23 Jan, 2022, 15:01:33 by spiros »


 

Search Tools