καὶ ἥ γε ἀνία τὸ ἐμποδίζον τοῦ ἰέναι → sorrow is that which hinders motion

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832462
    • Gender:Male
  • point d’amour
καὶ ἥ γε ἀνία τὸ ἐμποδίζον τοῦ ἰέναι → sorrow is that which hinders motion


τῆς διαλύσεως τοῦ σώματος ἔοικεν ἐπωνομάσθαι, ἣν ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἴσχει τὸ σῶμα. καὶ ἥ γε ἀνία τὸ ἐμποδίζον τοῦ ἰέναι. ἡ δὲ ἀλγηδὼν ξενικόν τι φαίνεταί μοι, ἀπὸ τοῦ ἀλγεινοῦ ὠνομασμένον. ὀδύνη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως τῆς λύπης κεκλημένῃ1 ἔοικεν. ἀχθηδὼν δέ, καὶ παντὶ δῆλον ἀπεικασμένον τὸ ὄνομα τῷ τῆς φορᾶς βάρει. χαρὰ δὲ τῇ διαχύσει καὶ εὐπορίᾳ τῆς ῥοῆς τῆς ψυχῆς ἔοικε κεκλημένῃ. Dτέρψις δὲ ἀπὸ τοῦ τερπνοῦ· τὸ δὲ τερπνὸν ἀπὸ τῆς διὰ τῆς ψυχῆς ἕρψεως πνοῇ ἀπεικασθὲν κέκληται, ἐν δίκῃ μὲν ἂν ἕρπνουν καλούμενον, ὑπὸ χρόνου δὲ τερπνὸν παρηγμένον. εὐφροσύνη δὲ οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότι ῥηθῆναι· παντὶ γὰρ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ εὖ τοῖς πράγμασι τὴν ψυχὴν ξυμφέρεσθαι τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα, εὐφεροσύνην, τό γε δίκαιον· ὅμως δὲ αὐτὸ καλοῦμεν εὐφροσύνην. οὐδ᾿ ἐπιθυμία Eχαλεπόν· τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν θυμὸν ἰούσῃ δυνάμει δῆλον ὅτι τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα· θυμὸς δὲ ἀπὸ τῆς θύσεως καὶ ζέσεως τῆς ψυχῆς ἔχοι ἂν τοῦτο τὸ ὄνομα. ἀλλὰ μὴν ἵμερός γε τῷ μάλιστα ἕλκοντι τὴν ψυχὴν ῥῷ ἐπωνομάσθη· ὅτι γὰρ ἱέμενος ῥεῖ καὶ ἐφιέμενος τῶν πραγμάτων, καὶ οὕτω δὴ ἐπισπᾷ σφόδρα τὴν ψυχὴν διὰ τὴν ἕσιν τῆς ῥοῆς, ἀπὸ ταύτης οὖν πάσης τῆς δυνάμεως ἵμερος ἐκλήθη. καὶ μὴν πόθος αὖ καλεῖται σημαίνων οὐ τοῦ παρόντος εἶναι, ἀλλὰ τοῦ ἄλλοθί που ὄντος καὶ ἀπόντος, ὅθεν πόθος ἐπωνόμασται, ὃς τότε, ὅταν


have received its name from the dissolution (διάλυσις) of the body which takes place through pain. Ἀνία (sorrow) is that which hinders motion (ἰέναι). Ἀλγηδών (distress) is, I think, a foreign word, derived from ἀλγεινός (distressing). Ὀδύνη (grief) appears to be so called from the putting on of pain (τῆς ἐνδύσεως τῆς λύπης). Ἀχθηδών (vexation) has a name, as anyone can see, made in the likeness of the weight (ἄχθος, burden) which vexation imposes upon motion. Χαρά (joy) seems to have its name from the plenteous diffusion (διάχυσις) of the flow of the soul. Τέρψις (delight) is from τερπνόν (delightful); and τερπνόν is called from the creeping (ἕρψις), of the soul, which is likened to a breath (πνοή) and would properly be called ἕρπνουν, but the name has been changed in course of time to τερπνόν. Εὐφροσύνη (mirth) needs no explanation, for it is clear to anyone that from the motion of the soul in harmony (εὖ) with the universe, it received the name εὐφεροσύνη, as it rightfully is; but we call it εὐφροσύνη. Nor is there any difficulty about ἐπιθυμία (desire), for this name was evidently given to the power that goes (ἰοῦσα) into the soul (θυμός). And θυμός has its name from the raging (θύσις) and boiling of the soul. The name ἵμερος (longing) was given to the stream (ῥοῦς) which most draws the soul; for because it flows with a rush (ἱέμενος) and with a desire for things and thus draws the soul on through the impulse of its flowing, all this power gives it the name of ἵμερος. And the word πόθος (yearning) signifies that it pertains not to that which is present, but to that which is elsewhere (ἄλλοθί που) or absent, and therefore the same feeling which is called ἵμερος when its


PLATO, Cratylus | Loeb Classical Library


 

Search Tools