σύμφωνο συμβίωσης -> unione civile, unione registrata, unione di fatto, convivenza di fatto

Marilena Kavousanou

 • Marilena
 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 6
ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
Ποια απόδοση θεωρείται αντίστοιχη σε γενικές γραμμές με την έννοια του συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα;
« Last Edit: 17 Oct, 2020, 09:08:23 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 819194
  • Gender:Male
 • point d’amour
unione di fatto
convivenza di fatto
ληξιαρχική πράξη -> atto
https://iate.europa.eu/entry/result/3583592/el-all

Con la legge Cirinnà (Legge n. 76/2016 del 20/05/2016), in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che, di fatto, vivono come se fossero unite da vincolo matrimoniale.

Sono le convivenze di fatto.

Secondo la legge, si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca  assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
https://www.diritto.it/convivenza-di-fatto-e-coppie-di-fatto-differenze-tra-loro/

-L’articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio come un “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
-L’Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso,
– la convivenza di fatto viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

2) il sesso
-Il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso,
– l’unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso,
-la convivenza può essere istituita sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali.
https://www.comune.massamarittima.gr.it/servizi-demografici/differenze-matrimonio-unioni-civili-convivenze/

Grecia Grecia, Sìmfono elèftheris symbìosis
Con la legge 3719/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 26.11.2008) la Grecia recepisce le normative europee in fatto di unioni civili riconoscendo altresì alle coppie non sposate e ai single il diritto di procreare mediante inseminazione artificiale. Le unioni civili in Grecia sono regolate quindi dal "Patto di libera convivenza", che tuttavia esclude persone dello stesso sesso. Ai contraenti il patto sono riconosciuti pieni diritti sui beni acquisiti dopo l'avvenuta stipula. Esso regola inoltre altre questioni riguardanti la prole acquisita eventualmente nel corso del patto, gli alimenti a quest'ultima in caso di interruzione del patto e altre questioni ereditarie.

Il 30 ottobre 2015 è stato firmato un protocollo d'intesa che hanno aderito tutti i partiti, il quale contiene leggi contro l'omofobia, bullismo e unioni civili con la possibilità di adozione.

Il ministro della Giustizia Nikos Paraskevopoulos ha dichiarato: l'adozione del disegno di legge sulla civil partnership a lungo atteso, insieme con altri provvedimenti legislativi, sarà il risultato di un processo che incomincerà con una consultazione pubblica online che si concluderà il 20 novembre 2015 ore 14.[33]

Papaioannou, in un'intervista, ha sottolineato che ha completato la consultazione pubblica e nei prossimi dieci giorni il progetto di legge sarà presentato in Parlamento per promulgazione.

La votazione finale per l'approvazione dell'estensione delle unioni civili alle coppie omosessuali si è tenuta durante la notte del 22 dicembre 2015. La legge è stata approvata con 193 sì e 56 no. Le coppie gay possono già contrarre l'unione civile dal gennaio 2016.
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile#Grecia,_S%C3%ACmfono_el%C3%A8ftheris_symb%C3%ACosis
« Last Edit: 17 Oct, 2020, 09:08:44 by spiros »
 

Search Tools