Ανατομία εγκεφάλου - ελληνική ορολογία [English Greek glossary, Αγγλικά, Ελληνικά]

spiros · 1 · 11582

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851123
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ανατομία εγκεφάλου - ελληνική ορολογία

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MED740/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9A%CE%9D%CE%A3/2-%CE%95%CE%B3%CE%BA%20%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%20.pdf

EnglishGreek
ablationεκτομή
ablutomaniaμανία για προσωπική καθαριότητα
abreactionψυχοκάθαρση
absolute thresholdαπόλυτος ουδός|κατώφλι
abstinenceαποχή
abstract attitudeαφαιρετική στάση
abstract thinkingαφαιρετική σκέψη
accepting stateαποδεκτή κατάσταση (στο τέλος μιας ταινίας)
Ackermann's functionσυνάρτηση του Άκερμαν
active data structureενεργός δομή δεδομένων
acyclic graphακυκλικός γράφος
adrenocorticotropic hormone (ACTH)φλοιο-επινεφριδιοτρόπος ορμόνη
advocacy groupsομάδες υποστήριξης
affectiveσυναισθηματικό|συγκινησιακό
afferentπροσαγωγός|προσάγων
affinityχημική συγγένεια
amacrine cellsβραχύινα κύτταρα, αμακρίνες (βλ. αμφιβληστροειδής)
ambiguityασάφεια
amino acidαμινοξύ
amplitudeπλάτος (πχ ένταση ήχου)
ancestral candidatesπιθανοί πρόγονοι|προγονικοί υποψήφιοι
angular gyrusγωνιώδης έλικα
anterior commissureπρόσθιος σύνδεσμος (μικρότερη ομάδα νευραξόνων που συνδέει τα δύο ημισφαίρια μετά το μεσολόβιο)
anteriorπρόσθιος
anticodonαντικωδικόνιο
apexκορυφή
apneaάπνοια
associative Networkσυσχετιστικό δίκτυο (νευρωνικά δίκτυα)
automaticityαυτοματισμός
awarenessεπίγνωση
axon hillockεκφυτικός κώνος ή αξονικό λοφίδιο
ballistic movementβαλλιστική κίνηση (κίνηση που εκτελείται ως μια οργανωμένη ενότητα και δεν μπορεί να επαναπροσδιορίσει από τη στιγμή που αρχίζει η εκτέλεσή της)
basal Gangliaβασικά γάγγλια
base of cochleaβάση του κοχλία (όπου ο αναβολέας συναντά τον κοχλία)
basilar membraneβασική μεμβράνη
binding siteθέση δέσμευσης
binocular disparityδιοφθαλμική διαφορά
binocular visionδιοφθάλμια όραση
biological psychologyβιολογική ψυχολογία (μελέτη των βιολογικών αρχών στις οποίες υπόκειται η συμπεριφορά)
bipolar cellsδίπολα κύτταρα
dissociationαποσύνδεση
blind spotτυφλό σημείο ή τυφλή κηλίδα ή οπτική θηλή
blindsightοπτική αντίληψη μέσω των υποφλοιωδών δομών
brain abscessαπόστημα, εγκεφαλικό
brain stemεγκεφαλικό στέλεχος
brightnessφωτεινότητα
bullyingεκφοβισμός
catharsisκάθαρση (στην ψυχολογία, η αποδέσμευση και απελευθέρωση των συναισθημάτων του ατόμου μέσα από τη συζήτηση των προβλημάτων του)
cauda equinaιππουρίδα
caudalουραία
caudate nucleusκερκοφόρος πυρήνας
caudate putamenουραίο κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα
causal attributionαιτιώδης απόδοση
central sulcusκεντρική αύλακα (ρολάνδια)
cerebellar vermisσκώληκας
cerebellopontine Angleγεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία
cerebellumπαρεγκεφαλίδα
cerebral cortexεγκεφαλικός φλοιός
cerebral pedunclesεγκεφαλικό σκέλος
challenge agentπαράγοντας έκκλυσης
choroid plexusχοριοειδές πλέγμα
chromatic aberration χρωματική εκτροπή
cingulumπροσαγώγιο
cisterna magnaμεμβρανικούς ασκούς του λείου και αδρού ενδοπλασματικού δικτύου
claustrumταινιοειδής πυρήνας
clusterσύμπλεγμα
clusteringομαδοποίηση (δεδομένων)
CNS serotonergic turnoverσεροτονινεργική ανακύκλιση στο ΚΝΣ
cochleaκοχλίας
codingκωδικοποίηση|νευρική κωδίκευση ( η ένα προς ένα αντιστοίχηση μεταξύ ορισμένων παραμέτρων του φυσικού ερεθίσματος και ορισμένων παραμέτρων της δραστηριότητας του νευρικού συστήματος)
codonκωδικόνιο
collagenκολαγόνο
comorbidόταν δύο ή περισσότερες συνθήκες λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή (συνοσηρός)
competitive learningανταγωνιστική μάθηση (νευρωνικά δίκτυα)
concrete operational stageστάδιο συγκεκριμένης ενεργητικής νόησης (3ο στάδιο στη θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του jean piaget.
conditional probabilityδεσμευμένη πιθανότητα
conductive deafness | middle ear deafnessκώφωση αγωγής | κώφωση του μέσου ωτός
cone cellκωνίο
conservatismσυντηρητισμός
consolidationπαγίωση, εδραίωση
contagionυλικό μετάδοσης ασθένειας
contemporary social psychologyσύγχρονη κοινωνική ψυχολογία
contextπεριβάλλον, πλαίσιο
continuanceσυνέχιση
contractionσυστολή
contralateralετερόπλευρος
contrastαντίθεση, βαθμός διαφοράς φωτεινού-σκούρου
convolutionσυνέλιξη
corneaκερατοειδής
coronalμετωπιαίο
corpus Callosumμεσολόβιο
correlationσυσχέτιση
correlational researchσυσχετιστική έρευνα
covalent Bondομοιοπολικός δεσμός
critical or sensitive periodκρίσιμη ή ευαίσθητη περίοδος
cutaneousδερματικός, επιπολής
cytoplasmic or plasma membraneκυτταροπλασματική ή πλασματική μεμβράνη
deflationismσυσταλτική (θεωρία της αλήθειας)
dendritic spineδενδριτική άκανθα
dentate Nucleusοδοντωτός πυρήνας
depictionαπεικόνιση
depolarizationεκπόλωση
deprivationστέρηση
dermatomeδερμοτόμιο ( περιοχή του δέρματος που είναι συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο νωτιαίο νεύρο)
dexamethasoneδεξαμεθαδόνη
diencephalonδιάμεσος εγκέφαλος
diffusion constantσταθερά διάχυσης
disjoint setsξένα σύνολα
distributionκατανομή
diversityποικιλότητα
dizygoticδιζυγωτικός
dorsalραχιαίος, έξω
dorsolateral tract|pathwayπλαγιοραχιαία οδός
dualismδυϊσμός
efferentαπαγωγός
egalitarianismανθρωπιστική δέσμευση (είναι ορολογία της διαπολιτισμικής ψυχολογίας)
embeddednessενσωμάτωση
endogenous circannual rhythmενδογενής κιρκαδιανός ρυθμός
endoplasmic reticulumενδοπλασματικό δίκτυο
endorphinsενδορφίνες
endpoints of the continuaτα άκρα ενός συνεχούς (στον πληθυντικό, προφανώς αναφέρεται σε διπολικές διαστάσεις)
entopeduncular nucleusενδοσκελιαίος πυρήνας (που είναι?)
evolutionary explanationεξελικτική ερμηνεία
evolutionary theory of sleepεξελικτική ή φυλογενετική θεωρία του ύπνου.
exonεξώνιο
experienced-fighter paradigmsπαραδείγματα έμπειρων μαχητών
experimenter-expectancy effectσυνέπειες των προσδοκιών του πειραματιστή
extensorεκτείνοντας
extrapyramidal systemεξωπυραμιδικό σύστημα
falx Cerebelliδρέπανο παρεγκεφαλίδας
falx Cerebriδρέπανο εγκεφάλου
fasciculus cuneatusσφηνοειδές δεμάτιο
fasciculus gracilisισχνό δεμάτιο
fast twitch (or adaptive) muscleμυς ταχείας συστολής
fimbriaπαρυφή του ιπποκάμπου (δέσμη νευραξόνων κατά μήκος της εσωτ επιφάνειας του ιπποκάμπου)
finite impulse response filterφίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης
fissureσχισμή
fixed action patternστερεότυπο πρότυπο συμπεριφοράς
flexorκαμπτήρας
floor plateεδαφιαίο πέταλο
follow back studyμελέτη ιστορικού
foramen Jugularσφαγιτιδικό τρήμα
forament Magnumινιακό τρήμα
forebrain (or Prosencephalon)προσθεγκέφαλος ή πρόσθιος εγκέφαλος
formal operational stageστάδιο τυπικής ενεργητικής νόησης
fornixψαλίδα
foveaκεντρικό βοθρίο
free associationελεύθερος συνειρμός
free running rhythmελεύθερος ρυθμός
frequencyσυχνότητα (ο αριθμός των ηχητικών κυμάτων ανά δευτερόλεπτο)
frontal lobeμετωπικός λοβός
functional explanation (or Functualism)λειτουργική ερμηνεία, λειτουργισμός
functional genomicsλειτουργική γονιδιωματική
gatekeepersκλειδοκράτορες
gene complexγονιδιακό σύμπλεγμα
gene expressionγονιδιακή έκφραση
gene knockoutαδρανοποιηση γονιδίου (μάλλον είναι λάθος αυτή η μετάφραση -δες link)
generatorγεννήτρια
genome projectπρόγραμμα εύρεσης αλληλουχίας του γονιδιώματος
genomeγονιδίωμα
genomic techniquesγονιδιακές τεχνικές
globus Pallidusωχρά σφαίρα
golgi tendon organτενόντιο όργανο golgi
hair cellτριχωτό κύτταρο ή τριχοειδή κύτταρο (και μια άλλη λέξη που είχε στις εξετάσεις ???)
hippocampusιππόκαμπος
horizontal cellοριζόντιο κύτταρο
hornκέρας
hPA (hypophalamic-pituitary-adrenal) axisο άξονας υποθαλάμου- νευρουπόφυσης - επινεφριδίων
hueαπόχρωση
immaterialism or mentalismάκρατος υποκειμενικός ιδεαλισμός ή αϋλισμός (είναι το ίδιο πράγμα immaterialism και mentalism ???)
implicationυπαινιγμός|εμπλοκή|συνυπαιτιότητα|συνέπεια
impulse responseκρουστική απόκριση
independent Eventsανεξάρτητα ενδεχόμενα
inducerεπαγωγέας
inferior colliculusκάτω διδύμιο
inferior colliculusκάτω διδύμιο
infinite impulse response filterφίλτρο άπειρης κρουστικής απόκρισης
inhibitionαναστολή
integrationενσωματωση, ολοκλήρωση
interdisciplinary fieldένα πεδίο που περιλαμβάνει πολλές άλλες αρχές
internal Capsuleέσω κάψα
interneuronδιάμεσος νευρώνας
intersection (set theory)τομή (θ.συνόλων)
interventionπαρεμβαση
intrinsic neuronενδογενής ή εσωτερικός νευρώνας (ο νευρώνας, ο νευράξονας και οι δενδρίτες του οποίου περιορίζονται από μια δομή)
intronεσώνιο
introspectionενδοσκόπηση
invasive proceduresεπεμβατικές διαδικασίες
ipsilateralομόπλευρος
labeled line codeκώδικας σεσημασμένης γραμμής
laminaστοιβάδα
lateral geniculateέξω γονατώδες σώμα
lateral inhibitionπλάγια αναστολή (περιορισμός της δραστηριότητας ενός νευρώνα εξαιτίας της δραστηριότητας ενός άλλου γειτονικού νευρώνα)
lateral septumπλάγιο διάφραγμα
lateral Sulcusπλαγια αυλακα, του Sylvius
lateralέξω|πλάγιος
law of specific nerve energiesνόμος της ειδικής ενέργειας των νεύρων (πρόταση σύμφωνα με την οποία κάθε νεύρο μεταφέρει το ίδιο είδος πληροφορίας στον εγκέφαλο)
l-dataπραγματικά δεδομένα (δεδομένα από τη ζωή του ατόμου που λαμβάνουμε το ιστορικό)
learned helplessnessεπίκτητο αίσθημα αβοήθητου (κατά Seligman)
lesionβλάβη
leu- enkephalinλευκινο- εγκεφαλίνη
ligandπρόσδεμα, προσδέτης
limbicμεταιχμιακό
locus of Controlκέντρο ελέγχου (διατυπώθηκε από τον rotter για τη γενικευμένη προσδοκία ή πεποίθηση σχετικά με το πως καθορίζονται οι επιβραβεύσεις και οι τιμωρίες)
loser conditionη συνθήκη του ηττημένου
loudnessηχηρότητα (η αντίληψη της έντασης του ήχου)
lumbarοσφυϊκός
magnocellular neuronμεγαλοκυτταρικός νευρώνας
medulla oblongataπρομήκης
menarcheέναρξη εμμηνόροιας
meninxμήνιγγα ( μια από τις λεπτές μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο)
mental aberrationψυχική παρέκκλιση
met-enkephalinμεθειονινο-εγκεφαλίνη
midbrain Tectumτετράδυμο πέταλο
midbrainμεσεγκέφαλος ή μέσος εγκέφαλος
mind -body problem or mind-brain problemζήτημα σώματος- ψυχής ή ζήτημα εγκεφάλου- ψυχής
modalityείδος (της αίσθησης)
monozygoticμονοζυγωτικός
morbidityθνησιμότητα
muscle spindleμυϊκή άτρακτος
mutually exclusive eventsαμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα (ξένα ενδεχόμενα) (θ. πιθανοτήτων)
myelin sheathέλυτρο μυελίνης
narcolepsyναρκοληψία
negative afterimagesαρνητικά μετεικάσματα (αντιλήψεις που προκαλούνται από την κόπωση των νευρώνων ενός είδους, όπως η αντίληψη του πράσινου που βιώνουμε μετά από παρατεταμένη παρατήρηση ενός κόκκινου αντικειμένου)
nerve deafness or inner ear deafnessνευρική κώφωση ή κώφωση του έσω ωτός
neural circuitsνευρωνικά δίκτυα
neural substratesνευρωνικά υποστρώματα
neuromuscular junction|synapseνευρομυϊκή σύναψη
neuropeptidesνευροπεπτίδια
neurotransmitter receptorsυποδοχείς νευροδιαβιβαστή
nomenclatureονοματολογία
notochordνωτοχορδή
object permanenceμονιμότητα του αντικειμένου
obscureεπισκιάζω
occipital lobeινιακός λοβός
o-dataδεδομένα παρατήρησης (τα δεδομένα του παρατηρητή ή πληροφορίες που παρέχουν φίλοι, συγγενείς και οι δάσκαλοι)
ontogenetic explanationοντογενετική ερμηνεία (περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης μιας δομής ή μιας συμπεριφοράς)
operatorτελεστής
optic nerveοπτικό νεύρο ή οπτική οδός
organizational stressοργανωσιακού στρες
originationsπροελεύσεις
oscillationταλάντωση
overloadυπερφορτώνω, παραφορτώνω
Pacinian corpsuleσωμάτιο του pacini
pair bondingζευγάρωμα
paradigmπαράδειγμα|σενάριο
parallelismθεωρία του παραλληλισμού ή του ψυχοφυσικού παραλληλισμού
parietal lobeβρεγματικός λοβός
parvocellular neuronμικροκυτταρικός νευρώνας
perceptual constancyαντιληπτική σταθερότητα
periaqueductal gray areaπεριυδραγωγός φαιά ουσία
periodic table of chemical elementsπεριοδικός πίνακας χημικών στοιχείων
phantom limbμέλος φάντασμα
phenocopyφαινομίμηση, φαινοτυπική μίμηση
photopigmentφωτοχρωστική
physiological explanationφυσιολογική ερμηνεία (αντίληψη που συσχετίζει μια δραστηριότητα με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και των λοιπών οργάνων του οργανισμού)
physiological interventionsφυσιολογικές παρεμβάσεις
physiological parametersφυσιολογικές παράμετροι
pitchύψος του ήχου ή τόνου (η εμπειρία που αντιστοιχεί στην συχνότητα του ήχου)
pituitary glandυπόφυση
place codeκώδικας πληθυσμού
polysomnographυπνόγραμμα
ponsγέφυρα
postcentral gyrusμετακεντρική έλικα |οπίσθια κεντρική έλικα
power analysisανάλυση διαφοροποιητικής δύναμης, όπου διαφοροποιητική δύναμη είναι η πιθανότητα να μη διαπράξουμε σφάλμα τύπου ΙΙ, δηλ. πόσο βέβαιοι είμαστε ότι δεν αποδεχόμαστε μια εσφαλμένη μηδενική υπόθεση
preconcious memoriesπροσυνειδητές αναμνήσεις
precursor mRNAπρόδρομο mrna
precursorπρόδρομος
predominateεπικρατώ|κυριαρχώ
preoperational stageπροενεργητικό στάδιο
pretectal regionπροτετραδυμική περιοχή
preventionπρόληψη
promoterυποκινητής
proprioceptionιδιοδεκτική αίσθηση
proprioceptorιδιοδεκτικός υποδοχέας
psychoactive drugsψυχοτρόπες ουσίες
pulvinarπροσκέφαλο (θαλάμου)
pupilκόρη του οφθαλμου
putamenκέλυφος
radial gliaακτινοειδή νευρογλοία (είδος νευρογλοίων που καθοδηγεί τη μετανάστευση των νευρώνων και την ανάπτυξη δενδριτών και αξόνων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη)
radian (rad)ακτίνιο
radioactive labelingραδιοσήμανση
raphe nucleiπυρήνες της ραφής
recallανάκληση
receptionυποδοχή ( η απορρόφηση φυσικής ενέργειας από τους υποδοχείς)
receptive fieldυποδεκτικό πεδίο
recognitionαναγνώριση
recurrent networkαναδρομικό δίκτυο (νευρωνικά δίκτυα)
recursive filterαναδρομικό φίλτρο
red Nucleusερυθρός πυρήνας
reductiveαναγωγικός (φιλοσοφία)
reflexαντανακλαστικό
reliabilityαξιοπιστία (o βαθμός στον οποίο οι παρατηρήσεις είναι σταθερές, έγκυρες και επαναλήψιμες)
repair and restoration theoryθεωρία αναπλήρωσης και ανανέωσης
residency programsμεταπτυχιακά προγράμματα κλινικής εκπαίδευσης πάνω σε ειδικές περιοχές, όπως συμβαίνει στην ιατρική
resident-intruder paradigmsπαραδείγματα κατοίκου-εισβολέα
resilienceανθεκτικότητα
reticular formationδικτυωτός σχηματισμός
retinaαμφιβληστροειδής χιτώνας
retrievalανάσυρση
reuptakeεπαναπρόσληψη
rigged-competition paradigmsπαραδείγματα ελεγχόμενου ανταγωνισμού
risk factorsπαράγοντες επικινδυνότητας ή παράγοντες κινδύνου.
rodραβδίο
rostralκεφαλικά
sacculeμικρός θάλαμος
saggitalοβελιαία τομή
saturationκορεσμός (ορολογία για την αντίληψη), χρωματική καθαρότητα
schematicδιαγραμματική, σχηματική
scratch reflexαντανακλαστικό ξέσεως (αντανακλαστική εναλλαγή της έκτασης και τα κάμψης ενός μυός, ως αντίδραση στον ερεθισμό του δέρματος)
screeningη διαδικασία με την οποία προσδιορίζεται η ανάγκη του ατόμου για περαιτέρω ή σε βάθος αξιολόγηση ή θεραπεία
s-dataδεδομένα αυτοαναφορών (πληροφορίες που παρέχει το ίδιο το άτομο)
selective prevention interventionεπιλεκτική προληπτική παρέμβαση
semicircular canalημικύκλιοι σωλήνες
sensation seekingενασχόληση για την εύρεση μιας εξαρτησιογόνου ουσίας που επιφέρει μια ακαταμάχητη επιθυμία και ευφορία
sensorimotor stageαισθητηριοκινητικό στάδιο
serumορός του αίματος
sex typingταυτοποίηση φύλου
shorter life spansμικρότερη περίοδο ζωής
signal transduction pathwayοδός μεταγωγής σήματος
skeletal or striated muscleσκελετικός ή γραμμωτός μυς
sleep spindleυπνικής άτρακτος
slow- twitch|adaptive muscleμυς βραδείας συστολής
smooth muscleλείος μυς
social defeatκοινωνική αποτυχία
social integrationκοινωνική ολοκλήρωση
social regulationκοινωνική ρύθμιση
somatosensory systemσωματαισθητικό σύστημα
spatial acuityχωρική οξύτητα
spatial localizationχωρικός εντοπισμός
spinal Cordνωτιαίος μυελός
spinal nerveνωτιαίο νεύρο (νεύρο που μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ του νωτιαίου και είτε των περιφερειακών αισθητικών υποδοχέων είτε των περιφερειακών μυών)
spineάκανθα
splicingσυρραφή
stakeholdersαναφέρεται τόσο στην ατομική όσο και στην συλλογική προσπάθεια ατόμων να προασπίζονται και να παίρνουν μέρος στην λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.
stigmaστίγμα
stretch reflexαντανακλαστικό διάτασης
striatumραβδωτό σώμα (κερκοφόρος πυρήνας και κέλυφος)
substance abuseκατάχρηση ουσιών.
substantia Nigraμέλανα ουσία
suicidal act (also referred to as suicide attempt)η συμπεριφορά του αυτοτραυματισμού.
suicidal behaviorαυτοκτονική συμπεριφορά
suicidal ideationαυτοκτονικός ιδεασμός
suicidalityένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τις αυτοκτονικές ιδέες και σκέψεις, τα σχέδια ή τις απόπειρες των αυτόχειρων.
suicide attempt survivorsτα άτομα που έχουν επιζήσει από προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας.
suicide attemptη απόπειρα αυτοκτονίας
suicide survivorsάτομα του κοντινού περιβάλλοντος που βίωσαν την αυτοκτονία του.
superior colliculusάνω διδύμια
superior colliculusάνω διδύμιο
supervised learningεπιβλεπόμενη μάθηση (νευρωνικά δίκτυα)
suprachiasmatic nucleusυπερχιασματικός πυρήνας.
surveillanceεπιστασία
synaptic Boutonσυναπτικό κομβίο
synaptic Cleftσυναπτική σχισμή
tangentεφαπτομένη
t-dataδεδομένα δοκιμασιών (δεδομένα από ένα test ή από πειραματικές διαδικασίες)
tectumτετράδυμο πέταλο
tegmentumκαλύπτρα
temperamentιδιοσυγκρασία
templateμήτρα (υπόδειγμα προς κατασκευή ή αντιγραφή)
temporal lobeκροταφικός λοβός
timbleχροιά
torsionalσυστροφικός - περιστροφικός?
tractοδός ή δεμάτιο
transcription factorμεταγραφικός παράγοντας
transcriptionμεταγραφή
transcutaneous electrical nerve stimulation|TENSδιαδερματικός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός
transductionμετασχηματισμός|μετατροπή (η μετατροπή της φυσικής ενέργειας σε ηλεκτροχημική δραστηριότητα στους νευρώνες)
transfer functionσυνάρτηση μεταφοράς ή ενεργοποίησης (νευρωνικά δίκτυα)
transverseεγκάρσια τομή
traveling waveδιατρέχων κύμα ( κύμα που ταξιδεύει κατά μήκος της επιφάνειας προκαλώντας κάποια μετατόπιση σε όλα τα σημεία αλλά πιθανόν να προκαλέσει μεγαλύτερη σε κάποια από ότι σε άλλα)
tympanic membraneτυμπανικός υμένας
uncusάγκιστρο
unintentionalαναφέρεται στον τραυματισμό του ατόμου που δεν είναι προμελετημένος
universal preventive interventionη παρέμβαση σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο, ανεξάρτητα από το ρίσκο
uptakeπρόσληψη
utilization management guidelinesοι διαδικασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματική
valenceχημικό σθένος
validityεγκυρότητα (ο βαθμός στον οποίο οι παρατηρήσεις μας αντανακλούν τα φαινόμενα ή της μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν)
ventral pallidumκοιλιακή ωχρά σφαίρα
ventralκοιλιακά, εσωτερικά
ventroanterior thalamusκοιλιακός πρόσθιος πυρήνας του θαλάμου
ventrolateral thalamusκοιλιακός και έξω πυρήνας του θαλάμου
ventromedial tract|pathwayμεσοκοιλιακή οδός
vertebrates speciesσπονδυλωτά
vestibular systemαιθουσαίο σύστημα
victor conditionη συνθήκη του νικητή
visceraεσωτερικά όργανα, σωθικά
visual acuityοπτική οξύτητα
volley principleαρχή της ομοβροντίας (αξίωμα ότι ένα ηχητικό κύμα σχετικά μεγάλου ύψους μπορεί να προκαλέσει μια ομοβροντία ώσεων από διάφορες ίνες, παρ ότι καμία επιμέρους ίνα δεν είναι σε θέση να παράγει ώσεις σε συγχρονισμό με τα ηχητικά κύματα)
wary flexibilityκηρώδης ευκαμψία
Watson, John (1878-1958)αμερικανός ψυχολόγος. ο ιδρυτής του μπιχεβιορισμού, της σχολής της ψυχολογίας της συμπεριφοράς
W-cellsγαγγλιακά κύτταρα που αντιδρούν ασθενώς στα οπτικά ερεθίσματα
Wechsler adult intelligence scale (WAIS)κλίμακα ευφυΐας ενηλίκων του Wechsler
Wechsler intelligence scale for children (WISC)κλίμακα ευφυΐας Wechsler για παιδιά
white-out syndromeσύνδρομο καθολικού άσπρου. μια ψύχωση που συμβαίνει στους εξερευνητές της αρκτικής και στους ορειβάτες που εκτίθενται στην έλλειψη ποικιλίας ερεθισμάτων στο χιονοσκεπές περιβάλλον.
withdrawal syndromeστερητικό σύνδρομο
withdrawalαπόσυρση. μια παθολογική απομάκρυνση από τον κόσμο ή την πραγματικότητα, που παρατηρείται συχνά στη σχιζοφρένεια
word approximationλεκτική προσέγγιση
word saladλεκτική σαλάτα
working allianceσυμμαχία εργασίας
working throughθεραπευτική επεξεργασία|διεξοδική επεξεργασία
X-cellsμικρά γαγγλιακά κύτταρα που βρίσκονται ως επί το πλείστον κοντά στο κεντρικό βοθρίο
xenophobiaξενοφοβία
X-linkageκληρονομική μεταβίβαση με το χ χρωμόσωμα
Y-cellsσχετικά μεγάλο γαγγλιακά κύτταρα που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε ολόκληρη την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς
Yieldαποδίδω, αποφέρω, ενδίδω
zeitgeberχρονοδότης
zoophiliaκτηνοβασία
zoophobiaζωοφοβία
zygocityζυγωτισμός

Λεξικό αγγλικών όρων | Brain and Mind wiki | FANDOM powered by Wikia
« Last Edit: 22 Nov, 2022, 19:32:06 by spiros »


 

Search Tools