ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (AΕγχΠ, ΑΕΠ) → produit intérieur brut (PIB)

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80219
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) → Produit intérieur brut (PIB)

ΑΕΠ ή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν : -Α.Ε.Π. (ή Gross Domestic Product - GDP) το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.
[…]
el.wikipedia

Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur économique très utilisé, qui mesure le niveau de production d'un pays. Il est défini comme la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidant à l’intérieur du territoire national. C'est aussi la mesure du revenu provenant de la production dans un pays donné. On parle parfois de production économique annuelle ou simplement de production.
[…]
fr.wikipedia


« Last Edit: 15 Apr, 2019, 18:54:20 by spiros »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools