"καὶ τάδε σοι ἐκέλευσεν εἰπεῖν, ἢν μὴ ἀποκτνείνῃς αὐτό, ἀλλὰ τρόπῳ τινὶ περιποιήσῃς, θανάτῳ τῷ κακίστῳ σε διαχρήσεσθαι. ἐφορᾶν δ' αὐτὸ ἐκκείμενον τέταγμαι ἐγώ." ταῦτ' ἀκούσᾱς ὁ βουκόλος καὶ ἀναλαβών τὸ παιδίον ᾔει τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδόν, κτλ.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
"καὶ τάδε σοι ἐκέλευσεν εἰπεῖν, ἢν  μὴ ἀπο-κτνείνῃς αὐτό, ἀλλὰ τρόπῳ τινὶ περι-ποιήσῃς, θανάτῳ τῷ κακίσντῳ σε δια-χἣσεσθαι. ἐφορᾶν  δ' αὐτὸ ἐκκείμενον τέταγμαι ἐγώ." ταῦτ' ἀκούσᾱς ὁ βουκόλος καὶ ἀνα-λαβών τὸ παιδίον ᾔει τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδόν, καὶ ἀφικνεῖται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τούτῳ δ' ἄρα καὶ αὐτῷ ἡ γυνή, ἐπίντεξ οὖσα πᾶσαν ἡμέρᾱν, τότε πως κατὰ δαίμονα τίκτει, οἰχομένου τοῦ βουκόλου ἐς πόλιν.

My translation: He comanded me to tell those things to you, I am not the one killing the it, but you may perserve yourself somewhere, because he will destroy you in the worst death. I have arranged it to be observed and left exposed." The herdsman listening to this  and taking the child, he went again to the same road again, and arrived into the hut. Does the woman , being with child and daily expecting deliverence, by chance bears young, while the servant going into the city.

Questions
1. Is this correct?
2. How would you translate τούτῳ δ' ἄρα καὶ αὐτῷ.

Thank you
« Last Edit: 02 Aug, 2011, 18:00:54 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
1.  τάδε = "the following things."
2.  ἢν = ἐὰν.
3.  ἀποκτνείνῃς is second person singular, present active subjunctive
4.  αὐτό = τὸ παιδίον
5.  τρόπῳ τινὶ :  look up τρόπος under τρεπ-τραπ-τροπ in the vocabulary.   
6.  περιποιήσῃς takes the understood αὐτό (the baby) as its object.
7.  There's no "because."  διαχρήσεσθαι is the future infinitive in indirect discourse after εἰπεῖν:  "to tell that he will destroy you."
8.  τέταγμαι is passive ("I have been appointed"), while ἐφορᾶν is active ("to observe").
9.  ἐκκείμενον is a present middle neuter accusative participle modifying αὐτό ("it lying exposed").
10. ἀκούσᾱς is an aorist participle:  "having heard," "after hearing," etc.  Same for ἀναλαβών.
11. ᾔει τὴν αὐτὴν ὀπίσω ὁδόν = "he traveled the same road back."
12. τούτῳ δ' ἄρα καὶ αὐτῷ ἡ γυνή, ἐπίτεξ οὖσα πᾶσαν ἡμέρᾱν = "Then the wife to (= of) this man himself, also being about to give birth any day..."
13. οἰχομένου τοῦ βουκόλου ἐς πόλιν: genitive absolute, "while the herdsman was going to the city."

Lucky thirteen, JM!  Give it another try?   jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191

My new translation: "And he comanded to tell you the following things, If you may kill the child, but you may perserve it to tell you that he will destroy you. I have been appointed to observe it, it lying exposed." The herdsman having heard this and having taken the child, he travelled the same road back. Then the wife to the man himself, also about to give birth any day and daily expecting deliverence, by chance bears young, while the herdsman was going to the city.

Is this correct?

Thank you


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
My new translation: "And he comanded to tell you the following things, If you may not kill the child, but you may perserve it by some means (in some manner), (to tell you that) he will destroy you by the most awful death, (and to tell you that) I have been appointed to observe it, it lying exposed." The herdsman having heard this and having taken the child, he travelled the same road back. Then the wife to the man himself, also about to give birth any day and daily expecting deliverence, by chance bears young has her baby while the herdsman was going to the city.
After studying the corrections, let us know if you have questions, JM. 

Search Tools