Κυάμων απέχου, εμψύχων απέχου → Avoid broad-beans, avoid animals (Pythagorean injunctions)

billmoutop

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 1
"Πυθαγόρειον" από Terror x crew

Κυάμων απέχου, εμψύχων απέχου,
χελιδόνα οικία μή δέχου,
επί χοίνικι μή καθέζου,
αποδημων της οικίας μή επιστρέφου
Ερινύες γάρ μετέρχονται,
αλεκτριόνα τρέφε μέν, μή θυε δέ
Μηνί γάρ καί Ηλίω καθιέρωται,
δαδίω θακον μή απόμασσε,
μολόχην επιφύτευε μέν, μή έσθιε δέ,
τά πεσόντα μή αναιρεισθαι,
καρδίαν μή τρώγε, εν οδω μή σχίζε,
παρά λύχνον μή εσοπτρίζου, παρά θυσία μή ονυχίζου,
μήτρωγε διά της ευωνύμου, μη εσθίεν επί δίφρου,
τάς λεωφόρους μή βαδίζειν, στέφανον μή τίλλειν,
άρτον μή καταγνύειν,
μή τό πυρ τη μάχαιρα σκαλεύειν,
μηδέ φοίνικα φυτεύειν, μή πλεονεκτιν,
θεων εικόνας εν δακτυλίοις μή φορειν.

Δακτύλιων μή φόρει, εγκέφαλον μή έσθιε,
εις ιερόν ου δει εκτρέπεσθαι,
ου γάρ πάρεργον δει ποιεισθαι τόν Θεόν,
φευγε όπλον παρά γυναικός παρεχώμενον
δει τον δεξιόν υποδεισθαι πρότερον,
προτίμα τ'ο σχημα καί βημα,
του σχημα καί τριώβολον,
θύειν χρή ανυπόδητον
καί πρός τά ιερά προσιέναι,
ερυθρινον μή προσλαμβάνου, γαλην φευγε,
μή λέγειν άνευ φωτός,
γλωσσης πρό των άλλων κράτει θεοις επόμενος,
προς Ήλιον τεταμένος μή ούρει,
ανέμων πνεόντων την Ηχώ προσκύνει,
μελανούρου απέχου, χθονίων γάρ εστί θεων,
αποκαρμάτων σων
καί απονυχισμάτων κατάπτυε,
στρωμάτων αναστάς,
συνέλισσε αυτά καί τόν τόπο συνστόρνυε,
εν εορτη μήτε ονυχίζεσθαι,
δεξιάν μή παντί ραδίως έμβαλλε,
ασχέτω γέλωτι μή έχεσθαι, ζυγόν μή υπέρβαινε,
εις τά όρια φθάσας, μή επίστρεφε.

Τί εστίν αι των Μακάρων νησοι;
- Ήλιος καί Σελήνη.
Τί εστί τό εν Δελφοις Μαντειον;
-Τετρακτύς.
Τί τό δικαιότατον;
-Θύειν.
Τί τό σοφότατον;
-Αριθμός, δεύτερον δέ ο τοις πράγμασιν
τά ονόματα θέμενος.
Τί τό σοφότατον παρ'ημιν;
-Ιατρική.
-Τί κάλλιστον;
Αρμονία.
-Τί κράτιστον;
Γνώμη.
Τί άριστον;
-Ευδαιμονία.
« Last Edit: 04 Oct, 2009, 06:52:58 by billberg23 »


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73385
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Hello, billmoutop, and welcome to Translatum!

Please read the forum rules carefully - especially rule 1.5.

Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)marabu

 • Newbie
 • *
  • Posts: 64
It's really long and I am not really expert, but I can translate as many words as no to violate rule 1.5

Avoid broad-beans, avoid animals,
do not accept a swallow in your house
do not sit on a bucket
(χοίνιξ, I think it was a kind of vessel for liquids)


menmech

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 229
  • Gender:Male
 • Μενέλαος Αγγελόπουλος
Sounds something like Pythagoras.
Maybe that 's why they have called it Pythagorion

especially "δεξιάν μή παντί ραδίως έμβαλλε" sounds familiar (don't give fast your right hand (without thinking of it) )

Nevertheless it is a very long song and I 'm not the appropriate person to make such a translation...
Ἐάσατε τῇ κέλλῃ με μόνον ἐγκεκλεισμένον,
ἄφετέ με μετά Θεοῦ τοῦ μόνου φιλανθρώπου,
ἀπόστητε, μακρύνατε, ἐάσατέ με μόνον
ἀποθανεῖν ἐνώπιον Θεοῦ τοῦ πλάσαντός με.
Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου Ύμνος ΚΗbillberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.

 

Search Tools