πληροφοριακό ή πληροφορικό;

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852450
    • Gender:Male
  • point d’amour
πληροφοριακό ή πληροφορικό

Ενώ στην ουσία οι δύο λέξεις δε διαφέρουν (και οι δύο προέρχονται από τη λέξη πληροφορία), προσδίδουν στα συμφραζόμενα μια διαφορετική χροιά. Η λέξη πληροφοριακός προέρχεται από την πληροφορία και σημαίνει αυτόν που αναφέρεται στην πληροφορία, που δίνει πληροφορίες (λεξικό Τριανταφυλλίδη). Το λεξικό Μπαμπινιώτη δεν την αναφέρει ως ξεχωριστό λήμμα, και μάλιστα σε σχόλιό του στο λήμμα πληροφορική αναφέρει ότι η λέξη πληροφορική είναι λανθασμένη και το ορθότερο είναι πληροφοριακή ή πληροφορητική. Αντίθετα, το λεξικό Τριανταφυλλίδη διακρίνει τις δύο λέξεις και ορίζει τον πληροφορικό ως αυτόν που ανήκει ή που αναφέρεται στην πληροφορική. Με ανάλογο τρόπο διακρίνουμε τις λέξεις κυκλοφοριακός (σχετικός με την κυκλοφορία στους δρόμους, π.χ. κυκλοφοριακό χάος), και κυκλοφορικός (σχετικός με την κυκλοφορία του αίματος, ιατρικός όρος), χωρίς στην ουσία να έχουν διαφορετική σημασία. Εμείς με την καθημερινή χρήση τούς αποδίδουμε διαφορετικό περιεχόμενο.
Πληροφοριακό σύστημα ή πληροφορικό σύστημα;

πληροφοριακός -ή -ό [pliroforiakós] Ε1 : που αναφέρεται στην πληροφορία, που δίνει πληροφορίες: Έντυπο / εκπομπή πληροφοριακού περιεχομένου. Πληροφοριακό δελτίο / υλικό. πληροφοριακά ΕΠIΡΡ για (απλή) πληροφόρηση, ενημέρωση: Λέω / αναφέρω κτ. ~.
[λόγ. πληροφορ(ία) -ιακός]
— Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη

πληροφορικός -ή -ό [pliroforikós] Ε1 : που ανήκει ή που αναφέρεται στην πληροφορική: Πληροφορικά συστήματα, λογικά συστήματα επεξεργασίας της πληροφορίας. Πληροφορική τεχνολογία.
[λόγ. πληροφορ(ική) -ικός]
— Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη

πληροφορική ή πληροφοριακή; κυκλοφορικός ή κυκλοφοριακός; Το ρήμα πληροφορώ δίνει παράγωγο πληροφορητικός και όχι πληροφορικός, όπως δείχνουν τα ερευνώ - ερευν-ητικός, συγκινώ - συγκινητικός, τιμώ - τιμ-ητικός, συμπαθώ - συμπαθ-ητικός, υποχωρώ - υποχωρητικός, ορμώ - ορμ-ητικός, κολλώ - κολλ-ητι-κός κ.τ.ό. Ομοίως και το ρ. κυκλοφορώ θα δώσει παράγωγο κυ-κλοφορητικός και όχι κυκλοφορικός. Επίσης τα κανονικά παράγωγα πληροφορία (< πληροφορώ) και κυκλοφορία (< κυκλοφορώ) δίνουν αντιστοίχως τα επίθετα πληροφοριακός (όχι πληροφορικός) και κυκλοφοριακός (όχι κυκλοφορικός), όπως δείχνουν τα: ενορία - ενοριακός, αιτία - αιτιακός, πρωτοπορία - πρωτοποριακός, συγκυρία - συγκυριακός, αρτηρία -αρτηριακός, παραλία -παραλιακός, εφορία - εφοριακός, επαρχία -επαρχιακός, οικία -οικιακός, κοιλία - κοιλιακός, συνοικία - συνοικιακός, μανία -μανιακός, αποικία - αποικιακός, συντεχνία - συντεχνιακός κ.τ.ό. Επίθετα σε -ικός δίνουν, προκειμένου για το ρ. φέρω, τα παράγωγα σε -φορά (αναφορά - αναφορικός, προφορά - προφορικός, μεταφορά -μεταφορικός, διαφορά - διαφορικός) και σε -φόρος (μισθοφόρος -μισθοφορικός, φωσφόρος - φωσφορικός, δορυφόρος -δορυφορικός, ανήφορος - ανηφορικός, κατήφορος - κατηφορικός). Άρα το σωστό αντί τού πληροφορική θα ήταν είτε πληροφορητική (από το πληροφορώ) είτε πληροφοριακή (από το πληροφορία). Ομοίως, το σωστό από το κυκλοφορία είναι το κυκλοφοριακός ή από το κυκλοφορώ το κυκλοφορητικός. Το κυκλοφορικός, στη συνείδηση των ομιλητών, διαχωρίζει την κυκλοφορία τού αίματος από κάθε άλλη κυκλοφορία (οχημάτων κ.λπ.), αλλά δεν δικαιολογείται ως σχηματισμός.
— Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γεωργίου Μπαμπινιώτη

Από TELETERM:

information system (IS) → σύστημα πληροφοριών (εναλλακτικά, αλλά όχι προτιμώμενα: πληροφοριακό σύστημα, σύστημα πληροφόρησης. Αποφυγή της απόδοσης: πληροφορικό σύστημα)
« Last Edit: 03 Feb, 2022, 22:14:00 by spiros »


 

Search Tools