Φυσικά/Νομικά πρόσωπα και ΦΕΕ 20%

evdoxia

  • Translator | Reviewer | Merenda |
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 2317
    • Gender:Female
Επιβεβαιώνω ότι σύμφωνα με το ν. 4172/2013, άρθρο 62, παρ. 1δ και 2, όλα τα νομικά πρόσωπα (ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, κ.λπ) εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων 20%.

Αντιθέτως, οι ατομικές επιχειρήσεις υπάγονται στο καθεστώς παρακράτησης.

 Άρθρο 62

 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

 1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:

 α) μερίσματα,

 β) τόκοι,

 γ) δικαιώματα (royalties),

 δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και
άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο
λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,

 ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής
στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,

 στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το
άρθρο 41 "εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε`
της παραγράφου 6 του άρθρου 41."

*** Οι μέσα σε "  " της περ.στ΄προστέθηκαν με την παράγραφο Δ υποπαρ.1 περ.14
      άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.Ισχύς, σύμφωνα με τη περ.23 της αυτής
παραγράφου, από την από την 1η Ιανουαρίου  2014.

 2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην
Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ` της
παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 64.
Translation is the art of failure – Umberto Eco


 

Search Tools