Translation - Μετάφραση

Business Issues => Working as a Translator => Topic started by: portia on 18 Mar, 2009, 09:42:20

Title: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: portia on 18 Mar, 2009, 09:42:20
Καλημέρα σε όλους,

Μήπως έχει κανείς πρόχειρο τον σύνδεσμο για το παραπάνω ΦΕΚ; Θέλω να κάνω έναρξη επαγγέλματος ως μεταφράστρια/διερμηνέας και λόγω πρότερης εμπειρίας με την «εφορία της γειτονιάς μου» κάτι μου λέει ότι πρέπει να το έχω μαζί μου.

Μερσί!
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές/διερμηνείς
Post by: spiros on 18 Mar, 2009, 10:09:37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ


Άρθρο 48/2238
Εισόδημα και απόκτησή του

1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.
2. Στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται:
α) Σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.
β) Σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα γενικά.
γ) Σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, νομικά ρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.
δ) Στη σύζυγο ή στο σύζυγο λόγω διατροφής, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται σε τέκνα, από οποιαδήποτε αιτία, δεν θεωρείται εισόδημά τους.
3. Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α’ έως Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 4.
4. Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα λογίζονται και οι πάσης φύσεως τόκοι που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τοπογράφους λόγω καθυστέρησης είσπραξης των αμοιβών τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
5. Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. βάσει κανονισμού του προσωπικού του από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδημα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59.(2)ΠΟΛ. 1167/1993

Β. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ.α’ του ν.2081/92 για την υποχρεωτική εγγραφή σε οικείο Επιμελητήριο:
ΔΕΝ εγγράφονται σε επιμελητήρια υποχρεωτικά:
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
2. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, πλανόδιοι έμποροι (εκτός αν έχουν επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή παραγωγική μονάδα με εγκατάσταση).
3. Οι γεωργοί γενικότερα (μελισσοτρόφοι, χοιροτρόφοι, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι) εκτός αν πωλούν τα προϊόντα της δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση (ΕΠΕ και Α.Ε.)
4. Οι σύνδεσμοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον η ιδιότητα αυτή προκύπτει από το καταστατικό τους.
5. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ.1 και παρ.2 του 3323/1955 . Ειδικά από τους φυσικοθεραπευτές θα ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ή στην Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών, κατά περίπτωση.
6. Όσοι παρέχουν κυρίως χειρωνακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, καθαρίστριες κλπ.)
7. Οι ξεναγοί, αν προκύπτει ότι έχουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής.
8. Οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν
9. Οι υπαγόμενοι σε κάποιο άλλο Επιμελητήριο δικαιωματικά: εκ του νόμου (Οικονομικό, Ναυτικό Ξενοδοχειακό, Γεωτεχνικό, τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.λ.π.), καθώς και τα αντικείμενα των αντίστοιχων καθ’ ύλη δραστηριοτήτων.
10. Οι συντάκτες, οι εκδότες, οι διευθυντές εφημερίδων) και περιοδικών.
11. Οι εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.
12. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εγγράφονται υποχρεωτικά στα εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια και κατά τη συνήθη πρακτική εγγράφονται κυρίως στα επαγγελματικά Επιμελητήρια.
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές/διερμηνείς
Post by: spiros on 18 Mar, 2009, 10:27:00
Κάνεις δεξί κλικ, View Image και στη συνέχεια το τυπώνεις.
(https://www.translatum.gr/images/forum/metafrastes-epimelitirio.jpg)
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές/διερμηνείς
Post by: spiros on 18 Mar, 2009, 10:28:15
Κάνεις δεξί κλικ, View Image και στη συνέχεια το τυπώνεις.
(https://www.translatum.gr/images/forum/metafrastes-epimelitirio2.jpg)
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: portia on 18 Mar, 2009, 10:34:32
Mille merci, Σπύρο!
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: spiros on 18 Mar, 2009, 10:39:46
De rien -:)
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: vmelas on 18 Mar, 2009, 11:50:19
Προσέξτε τη λέξη «ελευθέριο» ... και πείτε μου μετά που πάει το μυαλό σας εσάς :) :P
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: FoReIgNeR on 18 Mar, 2009, 13:07:30
Εγώ πάλι που πήγα σήμερα στην Εφορία για να μάθω τη διαδικασία έναρξης ως μεταφράστρια τηλεοπτ. προγράμματος, έδωσα μάχη κι ακόμα αναρωτιέμαι αν κατάφερα κάτι.

Μισή ώρα εξηγούσα στον προϊστάμενο ότι ανήκουμε στο ΙΚΑ, με έστελνε στο ΤΕΒΕ ασυζητητί, τελικά έψαξε κάπου, βρήκε κάποια εγκύκλιο (βλακεία μου που δε ζήτησα να τη φωτοτυπήσω να την έχω την επόμενη φορά) και μου την είπε που δεν την είχα ήδη μαζί μου. Λες και είμαι λογιστής στον ελεύθερο μου χρόνο...

Για να μη βγω κι άλλο εκτός θέματος όμως, εμένα με στέλνουν στο Επαγγελματικό (;) Επιμελητήριο, Πανεπιστημίου 41, για να βεβαιώσουν ότι δεν ανήκω σε κάποιο. Κι αυτό το χαρτί να τους πάει κανείς, αμφιβάλλω αν προτίθενται να βοηθήσουν. Είδα κάτι και για άδεια επαγγελματικού χώρου και αναρωτιέμαι όταν φτάσω σ' εκείνο το σημείο τι θα ζητήσουν για ν' αναγνωρίσουν το σπίτι μου ως έδρα.

Ελπίζω η Portia να σταθεί πιο τυχερή σε ό,τι αφορά τα επιμελητήρια.
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: mariapar on 18 Mar, 2009, 14:20:55
Quote
Είδα κάτι και για άδεια επαγγελματικού χώρου και αναρωτιέμαι όταν φτάσω σ' εκείνο το σημείο τι θα ζητήσουν για ν' αναγνωρίσουν το σπίτι μου ως έδρα.

Βγαίνω λίγο off-topic, αλλά για το σπίτι σου ως έδρα, ζητάνε να φαίνεται ότι κατοικείς εκεί, π.χ. συμβόλαιο/ θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη μισθωτήριο στο όνομά σου / αναφορά σε φορολογική δήλωση ότι συγκατοικείς με γονείς. Λεπτομέρεια: στη δήλωση που θα κάνεις στο τέλος του έτους, στη διεύθυνση εργασίας γράφεις "έδρα η κατοικία μου", όχι απλά τη διεύθυνση γιατί θα θεωρηθεί χωριστός επαγγελματικός χώρος.

Τυπικά στην έναρξη/μετακόμιση πρέπει να κάνουν και αυτοψία, αλλά πολλές φορές σε τέτοια επαγγέλματα που δεν είναι παράξενο από την άποψη του χώρου να τα ασκεί κανείς στο σπίτι, πρυτανεύει η λογική και δεν την κάνουν (δεν μιλάω για παράνομη παράκαμψη της διαδικασίας, μην παρεξηγηθούμε κιόλας :-Ρ).
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: Dimi on 18 Mar, 2009, 15:16:10
Εμένα πάλι, κανείς δεν μου τα ζήτησε αυτά. Για το σπίτι των γονιών που είναι η τωρινή μου έδρα, απλά ο πατέρας μου έκανε μια υπεύθυνη δήλωση στην εφορία ότι παραχωρεί μέρος της οικίας του στην κόρη του για επαγγελματική χρήση. Ούτε φορολογικές δηλώσεις ούτε τίποτα. Το ανάλογο έγινε και για τα 2 διαμερίσματα που νοίκιαζα. Μαζί με το μισθωτήριο καταθέσαμε στην αφορία υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι μου επέτρεπε να χρησιμοποιώ μέρος της οικίας για μπαλ μπλα μπλα. Αλλά πάλι η εφορία Χαλανδρίου είναι πολύ προχωρημένη.
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: FoReIgNeR on 18 Mar, 2009, 15:44:21
Βγαίνω λίγο off-topic, αλλά για το σπίτι σου ως έδρα, ζητάνε να φαίνεται ότι κατοικείς εκεί, π.χ. συμβόλαιο/ θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη μισθωτήριο στο όνομά σου / αναφορά σε φορολογική δήλωση ότι συγκατοικείς με γονείς. Λεπτομέρεια: στη δήλωση που θα κάνεις στο τέλος του έτους, στη διεύθυνση εργασίας γράφεις "έδρα η κατοικία μου", όχι απλά τη διεύθυνση γιατί θα θεωρηθεί χωριστός επαγγελματικός χώρος.

Τυπικά στην έναρξη/μετακόμιση πρέπει να κάνουν και αυτοψία, αλλά πολλές φορές σε τέτοια επαγγέλματα που δεν είναι παράξενο από την άποψη του χώρου να τα ασκεί κανείς στο σπίτι, πρυτανεύει η λογική και δεν την κάνουν (δεν μιλάω για παράνομη παράκαμψη της διαδικασίας, μην παρεξηγηθούμε κιόλας :-Ρ).

Kiitos Μαράκι :)
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: selenia on 18 Mar, 2009, 16:47:12
Εχω πέσει ξερή !
Πριν πόσα χρόνια έχει βγει αυτή η απόφαση; (για να ξέρω πόσα χρόνια πληρώνω άδικα)

2η ερώτηση: μπορώ τώρα αν " απεγγραφώ" από το επαγγελματικό επιμελητήριο;
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: selenia on 19 Mar, 2010, 10:23:45
Καλημέρα σε όλους,

Ισχύει αυτή η απαλλαγή ακόμα ;
Γιατί πήγε η λογίστρια μου να ανανεώσει το βιβλίο μου εσόδων εξόδων και της είπαν ότι πρέπει να φέρω απόδειξη πως πλήρωσα το επιμελητήριο για το 2010 !!!!

Ελλη
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: Dimi on 19 Mar, 2010, 11:52:19
Φυσικά και ισχύει. Απλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν.

Εγώ είχα εγγραφεί στις αρχές αλλά δεν έχω πληρώσει τίποτα γιατί δεν μου έχουν στείλει ποτέ τίποτα, ούτε καν το περιοδικό... μόνο το λογαριασμό. Και μάλιστα ενώ έχω να πληρώσω 5 χρόνια, δεν με διαγράφουν αυτόματα, ούτε στέλνουν ειδοποιήσεις, ούτε τίποτα
Title: Re: ΦΕΚ για απαλλαγή από εγγραφή σε επιμελητήριο για μεταφραστές / διερμηνείς / συγγραφείς
Post by: Zazula on 19 Mar, 2010, 12:28:59
Καλύτερα είναι να διαγραφείτε, εφόσον δεν θέλετε να είστε στο Επιμελητήριο.