οἱ Κυρηναϊκοὶ δόξαις ἐχρῶντο τοιαύταις: δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ἡδονήν, τὴν μὲν λείαν κίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν κίνησιν –> the Cyrenaics admitted two sensations, pain and pleasure, the one consisting in a smooth motion, pleasure, the other a rough motion, pain

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 833991
    • Gender:Male
  • point d’amour
οἱ Κυρηναϊκοὶ... δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ἡδονήν, τὴν μὲν λείαν κίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν κίνησιν –> the Cyrenaics... admitted two sensations, pain and pleasure, the one consisting in a smooth motion, pleasure, the other a rough motion, pain


Οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς τῆς Ἀριστίππου μείναντες καὶ Κυρηναϊκοὶ προσαγορευθέντες δόξαις ἐχρῶντο τοιαύταις: δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ἡδονήν, τὴν μὲν λείαν κίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν κίνησιν. 24 [87] μὴ διαφέρειν τε ἡδονὴν ἡδονῆς, μηδὲ ἥδιόν τι εἶναι: καὶ τὴν μὲν εὐδοκητὴν πᾶσι ζῴοις, τὸν δ᾽ ἀποκρουστικόν. ἡδονὴν μέντοι τὴν τοῦ σώματος, ἣν καὶ τέλος εἶναι, καθά φησι καὶ Παναίτιος ἐν τῷ Περὶ τῶν αἱρέσεων, οὐ τὴν καταστηματικὴν ἡδονὴν τὴν ἐπ᾽ ἀναιρέσει ἀλγηδόνων καὶ οἷον ἀνοχλησίαν, ἣν ὁ Ἐπίκουρος ἀποδέχεται καὶ τέλος εἶναί φησι. δοκεῖ δ᾽ αὐτοῖς καὶ τέλος εὐδαιμονίας διαφέρειν. τέλος μὲν γὰρ εἶναι τὴν κατὰ μέρος ἡδονήν, εὐδαιμονίαν δὲ τὸ ἐκ τῶν μερικῶν ἡδονῶν σύστημα, αἷς συναριθμοῦνται καὶ αἱ παρῳχηκυῖαι καὶ αἱ μέλλουσαι.


Those then who adhered to the teaching of Aristippus and were known as Cyrenaics held the following opinions. They laid down that there are two states, pleasure and pain, the former a smooth, the latter a rough motion, and that pleasure does not differ from pleasure nor is one pleasure more pleasant than another. T [87] he one state is agreeable and the other repellent to all living things. However, the bodily pleasure which is the end is, according to Panaetius in his work On the Sects, not the settled pleasure following the removal of pains, or the sort of freedom from discomfort which Epicurus accepts and maintains to be the end. They also hold that there is a difference between "end" and "happiness." Our end is particular pleasure, whereas happiness is the sum total of all particular pleasures, in which are included both past and future pleasures.


Diogenes Laertius,  Lives of Eminent Philosophers, Β, Κεφ. η᾽. ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ
« Last Edit: 14 Aug, 2021, 12:20:04 by spiros »


 

Search Tools