ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν –> but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you

mmagana626

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
  • Gender:Male
Trying to understand this Biblical text better.
Thank you so much in advance for appreciating and dedicating your time to learning this beautiful and rich language!!

Blessings!

PS.
I'm sure I pasted the text in lowercase, but upon clicking preview, it showed, to my untrained eye, all caps.
I have a screenshot to prove it, but not sure how to add pictures here.
« Last Edit: 10 Jan, 2023, 10:15:32 by spiros »
bailongma

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 4
  • Gender:Female
δὲ -- "but"
ὁ παράκλητος -- masc sing. nom. "the comforter" -- from παρά- ("beside") and κλητος (like, summoned, invited, called one)
τὸ πνεῦμα -- the breath
τὸ ἅγιον -- a holy space
ὃ -- whom/which (sing. masc. nom.) (refers back to ὁ παράκλητος)
πέμψει < πέμπω -- "will send" (future tense)
ὁ πατὴρ -- the father (sing. masc. nom.)
ἐν τῷ ὀνόματί μου -- lit. "in the name of me"
ἐκεῖνος -- that (as in, that one -- it's a demonstrative pronoun) (masc. nom. sing.)
ὑμᾶς -- "you all" (2nd pl. pronoun)
διδάξει < διδάσκω -- "will teach" (future tense)
πάντα -- "everything" (fem. acc. sing.)
καὶ -- "and"
ὑπομνήσει -- "rememberance" (dative)
ὑμᾶς -- "you all"
πάντα -- "everything"
ἃ -- which (fem. sing.
εἶπον -- "spoke" (aor.)
ὑμῖν -- "to y'all" (dat. pl.)

Putthing that together (using the translation you provided), that's
ὁ δὲ παράκλητος -- "but the Comforter"
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον -- "the Holy Ghost"
ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου -- whom the Father will send in my name
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα -- he shall teach you all things
καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα -- and bring all things to your remembrance
ἃ εἶπον ὑμῖν -- whatsoever I have said unto you
 

Search Tools