δείκτης Herfindahl-Hirschmann -> Herfindahl-Hirschmann index (HHI)

wings · 1 · 5440

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 70721
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
δείκτης Herfindahl-Hirschmann (HHI) -> Herfindahl-Hirschmann index (HHI)

Δείκτης Herfindahl-Hirschmann (HHI)
Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς, δηλαδή βαθμός στον οποίο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα της παραγωγής. Ο δείκτης HHI χρησιμοποιείται ως ένας πιθανός δείκτης της ισχύος στην αγορά ή του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Μετρά τη συγκέντρωση της αγοράς μέσω της πρόσθεσης των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς που κατέχουν όλες οι επιχειρήσεις του τομέα. Όταν, παραδείγματος χάρη, σε μια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται πέντε
επιχειρήσεις, η κάθε μία από αυτές κατέχει μερίδιο αγοράς 20 %, ο HHI είναι ίσος προς: 400 + 400 + 400 + 400 + 400 = 2000. Όσο υψηλότερος είναι ο HHI μιας αγοράς, τόσο η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Γενικά, όταν ο HHI είναι κατώτερος του 1 000, η συγκέντρωση της αγοράς χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, μεταξύ 1 000 και 1 800 ως μέτρια και άνω των 1 800 ως υψηλή.

Πηγή: http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
« Last Edit: 01 May, 2011, 23:38:26 by spiros »


 

Search Tools