διαχειριστής -> administrator, admin, trustee, manager, superintendent, caretaker

wings

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 70718
    • Gender:Female
  • Vicky Papaprodromou
διαχειριστής -> trustee

Διαχειριστής
Νομικό ή φυσικό πρόσωπο διοριζόμενο στις υποθέσεις συγχώνευσης για να εποπτεύει την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται και να συμβάλλει στην εφαρμογή τους όταν κρίνεται αναγκαίο. Ο διαχειριστής διορίζεται από τα μέρη που έχουν προσφερθεί να αναλάβουν δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής, με την έγκριση της Επιτροπής. Οι εξουσίες και τα καθήκοντά του καθορίζονται στην εντολή του διαχειριστή δηλαδή μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του διαχειριστή και των μερών και η οποία επίσης να εγκριθεί από την Επιτροπή.

Κατά κανόνα ο διαχειριστής δύναται να προτείνει και, εάν είναι απαραίτητο, να επιβάλει ορισμένα μέτρα στα μέρη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Επίσης έχει ανέκκλητη εντολή να προβεί στην εκποίηση της προς πώληση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων χωρίς προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή, σε περίπτωση που δεν το πράξουν τα μέρη εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.

[Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής για τα διορθωτικά μέτρα (ΕΕ C 68 της 2.3.2001, σ. 3).]

Πηγή: http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_el.pdf
« Last Edit: 20 Dec, 2018, 19:31:26 by spiros »


 

Search Tools