Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν -> For thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit (Holy Ghost) forever and ever. Amen (Matthew 6:13, Byzantine text, modified)

Frederique

  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80227
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων -> For thine is the kingdom, and the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit (Holy Ghost) forever and ever. Amen

Bill, please correct the accents for me :)
« Last Edit: 11 Sep, 2014, 18:06:48 by billberg23 »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.

 

Search Tools