γράψαι ὁ δημοσθένης μαϰρὸν λόγον περὶ τῶν ἐν πολέμῳ παθῶν τῶν φοβερῶν ὥστε τοὺς πολίτᾱς μὴ λῦσαι τὴν εἰρήνην, καίπερ τοῦτ' ἐθέλοντας ποιῆσαι. εἰρήνην γάρ ἄγοντες σῴζοιντ' ἄν.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
I think this means "Demosthenes might write great words about the fearful suffering in the city so the citizens do not dissolve the peace even though they were willing do this. For the men who are leading might save the peace."


Thank youbillberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6061
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Again, JM, we have the feeling that the Greek might have been miscopied.  "Might write" would be γράψειεν.  Γράψαι is an infinitive, "to write."  Can you check this word in your text?

ἐν πολέμῳ:  Don't confuse πόλεμος with πόλις!

The idiom εἰρήνην ἄγω means "keep peace." "By keeping the peace, ..."

Note that σῴζοιντο is passive, not active.
billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6061
  • Gender:Male
 • Words ail me.
I checked the opative of "γράψαι". It said it could be either "γράψαι" or "γράψειεν".
Sorry, JM, I should have remembered that less common form.

So γράψαι ὁ Δημοσθένης must mean "May Demosthenes write."  If it meant "Demosthenes might write," it would have to include the particle ἄν:  γράψαι ἄν ὁ Δημοσθένης, or better, ὁ Δημοσθένης γράψαι ἄν.  Remember that the optative, when used by itself, expresses a wish. 
« Last Edit: 30 Apr, 2009, 00:15:07 by billberg23 » 

Search Tools