ἀγγείλω τῇ ἐκκλησίᾳ πάντα τὰ πὰθη τὰ τῶν ἀνδρῶν οὕς ἐξῆγεν ὁ στρατηγός; ταῦτα γὰρ τῇ πάσῃ πόλει δηλοῦσα τὸν πόλεμον ἂν παύοιμι. ταῦτ' οὖν ἀγγελῶ.

jmorsay

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 191
 I think this means "I am anouncing the five suffering things of the men whom the general led to the counsel? For this thing might stop the war, making it clear for all the cities. I will announce this thing."


Is this right?

thank you
« Last Edit: 05 Dec, 2014, 09:35:21 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6054
  • Gender:Male
 • Words ail me.
The aorist ἀγγείλω is a deliberative subjunctive:  "Should I announce (τῇ ἐϰϰλησίᾳ to the assembly)?"

JM, distinguish πέντε from πάντα !

πὰθη means "sufferings" (plural of πάθος).

ἐξῆγεν is the imperfect of ἐξάγω, "lead out."

ταῦτα (plural !!!) is the direct object of δηλοῦσα.

πόλει is singular:  "to the whole city"!

ἂν παύοιμι is first person singular optative, "I might/could stop."

ταῦτ' οὖν:  "These things, therefore ... "

Again, JM, just follow the order of the words.  It's your safest bet!  And again, watch the difference between singular and plural!
« Last Edit: 13 May, 2009, 07:11:07 by billberg23 »
vbd.

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
  • Posts: 719
  • Gender:Male
ταῦτ' οὖν:  "These things, therefore ... "

The translation of ταῦτ' οὖν is the whole thing: "these things, therefore". You can't choose between "these things" and "therefore".

ταῦτ' οὖν ἀγγελῶ = These things (ταῦτ'), therefore (οὖν), I will announce (ἀγγελῶ).
ταῦτ' = ταῦτα = these things

Rule of thumb for πᾶς:
πᾶς together with a singular noun, translate: "the whole". Example, πᾶσα ἡ πόλη = the whole city.
πᾶς together with a plural noun, translate: "all". Example, πᾶσαι αἱ πόλεις = all the cities


"παύοιμι ἄν" indicates that δηλοῦσα functions as a conditional participle.
ταῦτα γὰρ τῇ πάσῃ πόλει δηλοῦσα τὸν πόλεμον ἂν παύοιμι = If I announce these things to the whole city I might stop the war.At last, I have peace. 

Search Tools