ἀντιπεπονθός -> reciprocity, requital, suffering in turn, karma;

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 815975
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἀντιπεπονθός -> suffering in turn, karma
αντιπεπονθός

Η λέξη αντιπεπονθός προέρχεται από τις λέξεις αντί και πάσχω και έχει την έννοια του ότι υφίσταμαι τις συνέπειες των πράξεών μου. Το αντιπεπονθός αναφέρεται σε πολλά βιβλία με την σανσκριτική λέξη κάρμα δηλαδή «πράξη», που σημαίνει ότι οι πράξεις μου στην πορεία της ζωής μου δημιουργούν αποτελέσματα είτε στην συνέχεια της πορείας της ζωής μου είτε σε άλλη ενσάρκωσή μου. Επομένως το αντιπεπονθός ή το ανάλογό του κάρμα είναι ο γνωστός Νόμος του Αιτιατού ή καλύτερα ο Νόμος της σχέσεως του Αιτίου και του Αποτελέσματος. Ο άνθρωπος γεννιέται και ζει υπό τις επιδράσεις της μοίρας του, η οποία έχει καθορισθεί ως αποτέλεσμα των πράξεών του σε προηγούμενες ενσαρκώσεις του
ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ: Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ
Αντιπεπονθός ή Κάρμα – menandros.com

ἀντιπεπονθός, "the absolute objective justice"
https://books.google.gr/books?id=1wQSnIjDh0MC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=%22%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CF%82%22&source=bl&ots=zA_vM9HPae&sig=vs7GxgwlJEVRI0lOY7uKXdM8NM4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiAm7WQxN3TAhXFORoKHTevA-kQ6AEIPjAF#v=onepage&q=%22%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CF%82%22&f=false
ἀντιπεπονθός

status of reciprocal or commercial justice (Eth. Nic. 5.1132b21: τὸ ἀντιπεπονθός)
https://books.google.gr/books?id=RgO7BwAAQBAJ&pg=PA120&lpg=PA120&dq=%22%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CF%82%22&source=bl&ots=PTqiqx47wp&sig=1jogErh9zI896K4PMzoCMFcyJKU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiAm7WQxN3TAhXFORoKHTevA-kQ6AEIQzAH#v=onepage&q=%22%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B8%CF%8C%CF%82%22&f=false

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ἠθικὰ Νικομάχεια

 suffer in turn, κακὰ ἀ. suffer evil for evil, Antipho 4.2.3; δεσμούς X.Hier.7.12; τί ἂν δράσειαν αὐτούς, ὅ τι οὐκ ἂν μεῖζον ἀντιπάθοιεν; Th.6.35; δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά I receive good for good done, S.Ph.584; καλὸν τὸ εὖ ποιεῖν μὴ ἵνα ἀντιπάθῃ Arist.EN1163a1; ἀ. ἀντί τινος Th.3.61: abs., suffer for one's acts, X.An.2.5.17.
   b to be affected in a contrary manner, ἡ ψυχὴ τοῖς σώμασιν ὡς ἀσώματος ἀντιπέπονθε Sallust.8; opp. συντρέχειν, Alex.Aphr.inTop.437.16.
   2 τὸ ἀντιπεπονθός requital, Arist.EN1132b21 (Pythag.); of persons, εὔνοιαν ἐν ἀντιπεπονθόσι φιλίαν εἶναι ib.1155b33.
   3 to be in the same proportion, πρός τι Id.Mech.850b2.
   4 to be reciprocally proportional, Euc.6.14, al.; -πεπονθότα σχήματα figures having the sides about the equal angles reciprocally proportional, Id.6 Def.2, cf. Hero*Deff. 118. Adv. -πεπονθότως reciprocally, Archim.Aequil.1.6,7, al., cf. Iamb.in Nic.p.11 P.
   II counteract, δυσουρίαις, θανασίμοις φαρμάκοις, Dsc.3.62,64.
   III to be of opposite nature to, τινί Thphr.Lap. 14.
   IV Gramm., ἀντιπεπονθώς reflexive, κατηγορήματα Stoic.2.59.
   V to be adversely affected, Agathin. ap. Orib.10.7.11, Archig. ap.eund.8.2.15
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%80%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CF%89

ἀντιπάσχω
1to suffer in turn, ἀντιπάσχω χρηστά I receive good for good done, Soph.; ἀντ. ἀντί τινος Thuc.: absol. to suffer for oneʼs acts, Xen.
2absol., τὸ ἀντιπεπονθός reciprocity, Arist.
MiddleLiddell

ἀντιπάσχω
[dór. perf. inf. ἀντιπεπονθέμεν Archim.Aequil.1.8]
I c. suj. de pers.
1 sufrir o experimentar a su vez c. ac. δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά haciendo favores, recibo otros S.Ph.584, οὐ γὰρ ταὐτὰ ἀλλὰ μείζονα καὶ πλείονα Antipho 4.2.3, δεσμούς X.Hier.7.12
• c. dos ac., el segundo pred. τί ἂν δράσειαν αὐτοὺς ὅ τι οὐκ ἂν μεῖζον ἀντιπάθοιεν; Th.6.35
• abs. recibir sufrimientos o beneficios a cambio πολλὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἀνθ' ὧν καὶ ἀντέπασχον Th.3.61, βλάπτειν ... ἀντιπάσχειν δέ X.An.2.5.17, καλὸν ... τὸ εὖ ποιεῖν μὴ ἵνα ἀντιπάθῃ Arist.EN 1163a1
• ser afectado de forma adversa Archig. en Orib.8.2.15.
2 c. dat. reaccionar en sentido contrario a ἡ ψυχὴ ... τοῖς σώμασιν ὡς ἀσώματος ἀντιπέπονθε el alma reacciona en sentido contrario a los cuerpos como incorpórea que es Sallust.8.3, τοῖς ἄλλοις ὠφελίμοις ἀντιπάσχοντας reaccionando en sentido contrario a otros auxilios Agathin. en Orib.10.7.11
• fig. comportarse en sentido inverso a ταῖς παλιρροίαις τῆς θαλάττης de una fuente cuyo nivel de agua sube o baja al contrario de la marea, Plb.34.9.5
• contrarrestar δυσουρίαις Dsc.3.62, θανασίμοις φαρμάκοις Dsc.3.64
• ser de naturaleza contraria a de la obsidiana que aparece en otra piedra (Μήλῳ λίθῳ) Thphr.Lap.14.
II c. suj. de cosa o abstr.
1 oponerse τὸν νόμον ... ἀντιπεπονθέναι τοῖς αὑτῶ μερέεσσιν Archyt.Fr.Sp.17 (1, p.560).
2 ser inversamente proporcional c. πρός y ac. τὸ μῆκος πρὸς τὸ μῆκος Arist.Mech.850b2
• abs. en perf. ἀντιπεπονθότα ... σχήματα Euc.6 Def.2, αἱ πλευραὶ ἀντιπεπόνθασι Euc.6.14, cf. Archim.1.8, Hero Def.118.
3 ser equivalente ἀντιπέπονθε τὸ τῇ φύσει πρότερον καὶ τὸ πρὸς ἡμᾶς Alex.Aphr.in Top.437.16.
4 gram. sufrir afección doble ὑπὸ τῶν ἔξωθεν A.D.Synt.291.15
• part. perf. ἀντιπεπονθότα verbos reflexivos Chrysipp.Stoic.2.59, Origenes Cels.6.57.
III en part. perf. ref. a pers. o cosa haber experimentado en forma recíproca εὔνοιαν ... ἐν ἀντιπεπονθόσιν φιλίαν εἶναι Arist.EN 1155b33, τὸ ἀντιπεπονθός reciprocidad Pythag.B 4.
IV adv. sobre el part. perf. ἀντιπεπονθότως mat. en razón inversa Archim.Eratosth.1, Aequil.1.6, 7, Seren.Sect.Con.67, Iambl.in Nic.p.11
• en un sentido contrario Dion.Ar.DN M.3.865B.
Logeionἀντιπάσχω
« Last Edit: 10 May, 2017, 08:08:40 by spiros »


 

Search Tools